Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ogłoszenie 2016

350 views

Published on

NGO Świdnica

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ogłoszenie 2016

  1. 1. POWIAT ŚWIDNICKI 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 tel. 074 / 85 00 400, fax. 074 / 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl http:// www.swidnica.pl Świdnica, 22.09.2015 r. Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2016 r.” Czas rozpoczęcia konsultacji: 30 września 2015 r. Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2015 r. Forma konsultacji: konsultacje pisemne oraz otwarte spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Opinie do projektu programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Starostwa Powiatowego w Świdnicy – Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, pokój nr 119 lub mailowo na adres: be@powiat.swidnica.pl, w terminie do 12 października 2015 r. Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego: www.powiat.swidnica.pl (aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. W ramach konsultacji odbędzie się 09 października 2015 r. otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Marta Habowska pracownik Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XL/329/2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2010 r. Świdnica, 22.09.2015 r.

×