Successfully reported this slideshow.

Zaverecny ukol

120 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zaverecny ukol

  1. 1. Rozdelenie Rímskej ríšeArgumentácia: K vybranej téme som sa dopracovala po zvážení, ktoré obdobie z histórie(oboru, ktorý študujem) ma najviac zaujalo. Od srdca by som si zvolila obdobie druhejsvetovej vojny ale keďže k téme Rímskej ríše som mala hotové podklady z predchádzajúcehobádania tak som sa rozhodla nakoniec pre túto tému. K názvu práce som sa dostalajednoducho – je to odborný text a tak by názov nemal byť zavádzajúci ani príliš fantazijný.Anotácia: Práca sa zaoberá obdobím rozdelenia Rímskej ríše – teda jedným zo zlomovýchudalostí svetových dejín. Popisuje okolnosti, ktoré k rozpadu viedli a pokúša sa o vysvetlenieproblémov neskorého dominátu a posledných panovníkov Rímskej ríše. Podobnejšie popisujevládu Diokleciána, tetrarchiu, roľníkov a ich premenu na kolónov a samozrejme Theodosiaako posledného schopného panovníka ríše.Kľúčové slová: Rímska ríša, rozpad, roľníci, barbari, Dioklecián, Theodosius, vojsko Problémy, ktoré vyústili do rozpadu ríše začali už dlhé desaťročia pred rokom 395. Akohlavné príčiny vedúce k rozpadu ríše by sme mohli menovať krízu rímskeho vojska, ktorázačala už niekedy od 3. storočia, problém s kolónmi a neskôr aj nájazdy barbarských kmeňov. Od konca 2. storočia tvorili rímske vojsko žoldnieri, to znamená rímski občania, ktorídostávali žold a po skončení vojenskej služby od štátu dostali peniaze alebo pôdu. Rímskicisári prijímali do vojska aj barbarov, napríklad Germánov, z ktorých si urobili osobnú stráž.V priebehu 3. storočia boli do vojska postupne prijímaní aj velitelia z barbarských kmeňovktorí po skončení služby dostali rímske občianstvo a tak dochádzalo pomaly k barbarizáciivojska. Po smrti cisára Alexandra Severa roku 235 si vojská rozmiestnené v jednotlivýchčastiach ríše začali sami voliť cisárov. Nastala vojenská anarchia, počas ktorej sa až do roku284 striedali na tróne cisári veľmi rýchlo a väčšina z nich nezomrela prirodzenou smrťou(väčšinou cisára zabili prétoriáni). Až Diokleciánovi sa podarilo uchopiť moc tým, že zaviedol novú formu vlády,takzvanú tetrarchiu, keď vládnu súčasne štyria cisári. Štyria panovníci znamenali pre dvornárast výdavkov, zvýšenie daní a tým pádom aj ďalší útlak ľudu. Od obdobia vládyDiokleciána teda môžeme sledovať nepretržitý pomalý úpadok a stále viac sťažnostía požiadaviek.
  2. 2. Dioklecián je prvý panovník vo svete, ktorý abdikoval. Po ňom sa dostal k mociKonštantín. Konštantín presťahoval cisársky dvor z Ríma do novovybudovaného mestaKonštantinopolu, ktorý stál na mieste bývalej gréckej osady Byzantione. Cisári, ktorí nastúpilina trón po Konštantínovi si občas volili spoluvládcov, napríklad Valentinianus, Gratianus,Theodosius. Všetci títo cisári už museli čeliť stále silnejšiemu tlaku barbarov na hraniceRímskej ríše. Roľníkom sa v Rímskej ríši nedarilo dobre. Poplatky, ktoré mali odvádzať boli stálevyššie a povinnosti, ktoré museli vykonávať ich stále viac zaťažovali. Cez dedinu prechádzalinavyše vojská, pre ktoré museli roľníci dodávať obilie a okrem toho mali aj opravovať cestya budovať opevnenia. Kto nestihol tieto povinnosti splniť, bol kruto potrestaný. Roľníci častonemali inú možnosť, len si požičať peniaze, obilie alebo dobytok od bohatého suseda. Mnohíroľníci, ktorí sa dostali na okraj žobrania prosili bohatých susedov aby si vzali ich pôdua sami by potom na tej pôde pracovali ako kolóni. Práca kolónov bola pre boháčovvýhodnejšia ako práca otrokov a tak bolo kolónov stále viac. Ak Rimania dobili nový kmeň,tak obyvateľov presídlili a urobili z nich kolónov. Ich situácia bola čím ďalej, tým horšia, sťažnosti adresované priamo cisárovinepomáhali a tak mnohí volili útek. Zbehnutých kolónov bolo stále viac a v Gálii sa samizačali nazývať bagaudi (galsky - bojovník). Bagaudi čoskoro vytvorili celú armádua zabavovali majetok boháčov. V Rímskej ríši zavládol zmätok, povstalci z radov otrokova kolónov sa spojili s kmeňmi, ktoré Rimania po storočia utláčali a začali prenikať na územieríše. Z východu na ríšu zaútočili Peržania, v Afrike sa povstalci spojili s domorodými kmeňmia dobíjali veľké mestá. V poslednej štvrtine 4. storočia začal smerom od Ázie pohyb barbarských kmeňov,známy ako sťahovanie národov. Príčinou všetkého boli Huni, ktorí po tom, čo nevedeliprekonať Veľký čínsky múr sa obrátili na západ a hľadali nové pasienky smerom k Európe.Pri svojom pohybe pred sebou tlačili kmene Gótov – Ostrogótov a Vizigótov. Ostrogóti sausadili v Panónii a Vizigótom cisár Valens dovolil usadiť sa v thráckej diecéze, podpodmienkou, že odovzdajú zbrane a budú plniť podmienky rímskych úradníkov. Rimania aleGótov využívali, predávali im predražené potraviny a ich deti predávali do otroctva. Góti protiRimanom povstali a po tom, čo sa k nim pridali vzbúrení otroci a zdieraní roľníci pustošilibohaté panstvá na východe ríše. V roku 378 sa odohrala bitka pri Adrianopole medzipovstalcami a cisárom Valensom. Rímske vojská boli v tejto bitke porazené a najlepšieoddiely boli totálne rozdrvené, padol aj sám cisár. Táto bitka bola pre rímske vojsko rana,
  3. 3. z ktorej sa už nikdy nespamätalo. Od vtedy si museli rímski velitelia na obranu hraníc ríšenajímať oddiely barbarských vojakov. Valensov spoluvládca Gratianus menoval novým cisárom na východe ríše vojvodcuhispánskeho pôvodu Theodosia. Keď na západe ríše prepukli vzbury a cisár Gratianus roku383 padol, na jeho miesto bol po niekoľkých rokoch nepokojov vymenovaný Eugenius.Theodosius však už začiatkom roku 393 vymenoval svojho syna Honoria augustom prezápadnú časť ríše (Arcadia menoval cisárom pre východnú časť) a Eugenia ako cisáraneuznal. Roku 394 na neho zaútočil, a po čase s k nemu pridali aj Eugeniove vojská. Eugeniussám bol zajatý a zavraždený. Theodosius sa tak stal na niekoľko mesiacov (394 - 395)jediným cisárom ríše. Pred svojou smrťou rozdelil ríšu medzi svojich dvoch synov Honoria a Arcadia.Honorius mal v čase keď sa stal vládcom západnej časti ríše len 11 rokov, Arcadius, vládcavýchodnej časti, mal 18 rokov. Synovia Theodosia mali málo skúseností a ľahko podliehalivplyvu svojich dôverníkov. Aj keď po rozdelení mala ríša ešte dlho veľa spoločných prvkova bola rozdelená prevažne administratívne, oba celky sa vyvíjali už odlišne. Preto od roku 395hovoríme o Západorímskej a Východorímskej (neskôr Byzantskej) ríši.Zdroj:http://www.google.sk/imgres?q=rozdelenie+r%C3%ADmskej+r%C3%AD%C5%A1e&um=1&hl=sk&newwindow=1&sa=N&tbo=d&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=0G3c0YKDw11MYM:&imgrefurl=http://www.palba.cz/viewtopic.php%3Ft%3D4666&docid=7-3yZsuJYHi3eM&imgurl=http://www.palba.cz/forumfoto/albums/userpics/11841/normal_Theodosius_I_s_empire.JPG&w=300&h=216&ei=TvLmUIqqGs7GtAahsoGIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1085&vpy=75&dur=1859&hovh=172&hovw=240&tx=109&ty=71&sig=108260891298165109954&page=1&tbnh=138&tbnw=158&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:6,s:0,i:105Zdroje:GIBBON, Eduard. Úpadok a zánik Rímskej ríše. Vyd. 1. Bratislava: Tatran, 1983, 464 s.ISBN 61-451-835 bodov hodnotenia
  4. 4. 1. autor je odborník v danej oblasti2. autor napísal aj iné odborné knihy s podobnou tematikou3. dobre dostupný zdroj4. neobsahuje faktografické chyby5. ľahká orientácia v texte a rozdelení knihyHŘÍBAL, František. Orly v púšti. Osudy rímskych vojnových zajatcov na východe. Historickárevue, roč. 22, č. 9, 58 – 63. [cit. 4.1.2013]. ISSN 1335-65505 bodov hodnotenia1. kvalitný časopis2. dobrá štruktúra článku3. zaujímavé údaje4. ľahká dostupnosť5. vyhovujúci rozsahAncient Rome. Wikipedia: the free encyclopedia [online], last modified on 3. January 2013 at06:09 [vid. 2013-01-04]. Dostupné z http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome5 bodov hodnotenia1. väčšia dôveryhodnosť voči anglickej wikipédii ako voči slovenskej2. ľahká dostupnosť3. relevantné zdroje článku4. prehľadné spracovanie5. priložená grafická chronológia a obrázky pre lepšie pochopenie

×