ประกาศคุณูปการ

4,966 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศคุณูปการ

 1. 1. ประกาศคุ ณ ู ป การ การทำาโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในครั้งนี้สำาเร็จลงด้วยดี สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำางานจนประสบความสำาเร็จในการทำาโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณครูอรวรรณ กองพิลา เป็นแม่ครูที่ปรึกษาของพวกเรา ที่กรุณาให้คำาปรึกษาแนะแนวทางช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่พวกเราในการทำาโครงงานครั้งนี้จนทำาให้โครงงานประสบความสำาเร็จ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการสอบถามและเล่าเรื่องในเรื่องเปิดตำานานประวัติศาสตร์บ้านหนองแวง สำาเร็จลงได้ด้วยดี ขอขอบคุณท่านผู้นำา ของบ้านหนองแวงคือ นายพงษ์พจน์ จุลคำาภา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ٧ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น คุณแม่วาน ศรีสมบัติ และพ่อเขียว ดิฉิม แม่วิไร งามสง่า ชาวบ้านหนองแวงทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและให้ข้อมูลในทุก ๆ เรื่อง และทุกครั้งที่ทีมงานผู้จัดทำาโครงงานทำาการลงภาคพื้นสนาม ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือผู้ที่อุปการคุณในการทำาโครงงานในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านที่กล่าวมานี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ สุดท้ายนี้กลุ่มการทำางานโครงงานขอมอบความดีที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นผลงานการดำาเนินงาน และสิ่งสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเพราะผลงานการทำาโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้แก่บุพการี และทุกท่านที่มีอุปการคุณนายกฤษดา ทำาคำาทองนายหฤษิต บุพจันโทนายจิรายุทธ ชุมทอก
 2. 2. นายอภินันท์ บุญจวงน.ส.เพ็ญจิรา งามสง่าน.ส.ลลิตา ปัญญาน.ส.สุมาลี สุดแดงน้อย บทคั ด ย่ อ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่าจากประวัติศาสตร์บ้านหนองแวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนหมู่บ้านหนองแวงและศึกษาว่าการก่อตั้งของหมู่บ้านก่อตั้งขึ้นเมื่อไร และศึกษาว่าในการก่อตั้งหมู่บ้านหนองแวงใครเป็นบุคคลแรกที่มาตั้งถิ่นฐานเพื่อดำารงชีวิตอยู่เป็นกลุ่มบุคคลแรก โดยการรวบรวมเอาเอกสารของหมู่บ้านและสอบถามเอาจากประชาชนในหมู่บ้านหลังจากการลงภาคพื้นสนามเพื่อเก็บข้อมูล และการสนทนากลุ่มในการหาข้อสรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนำาเอาผลจากการดำาเนินงานใช้วิเคราะห์เป็นเรียงความผลจากการศึ ก ษา โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ٢٤٤٦ รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุราวประมาณ ١٠٧ ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุลนายมี ไม่ทราบนามสกุล
 3. 3. นายที ไม่ทราบนามสกุลซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดนเห็นว่าที่นี่เหมาะสมสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีพื้นที่ลุ่ม และมีหนองนำ้าขนาดใหญ่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้าโดยต้นไม้ชื่อว่า ต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวงเป็นต้นมา โดยที่กล่าวมาศึกษาไว้เพื่อให้ลูกหลานเอาไว้ศึกษาประวัติความเป็นมา ว่าเป็นอย่างไร และใครเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเป็นคนแรก เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุชนสมัยก่อนว่าเป็นอย่างไร บทที ่ ١ บทนำ า١.١ .ที่มาและความสำาคัญ ในสมัยก่อนดินแดนบริเวณนี้เป็นดินแดนที่ว่างเปล่าไม่มีบุคคลกลุ่มใดอาศัย อยู่ โดยมีบุคคลกลุ่ม แรก น า ย ม านาย มี และนาย ท ี ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาเห็ น บริ เ วณนี้ อุ ด มสมบู ร ณ์ ดี เหมาะสำา หรั บ การตั้ ง เป็ นถิ่ น ฐานที่ พั ก อาศั ย และต่ อ มาในปี ٢٤٤٦ ได้ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น เป็ นหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองแวง แต่ก่อนบริเวณนี้เป็นไม่มีคนเป็นที่รู้จักมากหนักเลยทำา ให้แต่ก่อนไม่มีใครมาจับจองพื้นที่แ หล่งนี้ แล้วมีผู้มาบบุกเบิกเป็นคนกลุ่มแรกคือ บุคคลที่ม าจากจังหวัด ร้อยเอ็ดได้ม าพื้นที่บริเวณนี้ เป็นทวาว่าไม่มีใครอาศัย อยู่เลย เลยทำา ให้ก ลุ่ม คนเล่ า นี้ไ ด้เ ข้า มาจั บจองพื้น ที่ เพื่ อทำา มาหากิ น
 4. 4. ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ห ลั ก เ ป็ น แ ห ล่ ง โ ด ย กลุ่ ม ค นไ ด้ ชั กช ว นประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณนี้เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างเป็นรากฐานของหมู่บ้านและได้สถาปนาตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านอย่างแท้จริง ต่ อ มาผู้ นำา หมู่ บ้ า นเลยประชุ ม กั บ ลู ก บ้ า นว่ า เราจะอย่างไรในการตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน แล้วจะตั้งชื่อหมู่บ้านของเราชื่อว่า หมู่บ้านอะไร แล้วผู้ที่มาตั้งหมู่เลยออกความคิดเห็นว่า เนื่องจากเรามาก่อตั้งเป็นคนแรงเราได้เห็น หนองนำ้าที่มีขนาดใหญ่ อยู่พอสมควร และเราเชื่อว่าในแหล่งนำ้าแห่ ง นี้ ห น้ า จะเลี้ ย งชี วิ ต ของพวกเราได้ อ ย่ า งสบายเลยที่เดียว และข้างหนองนำ้ามีต้นแวงอยู่ด้วย และเราคิดว่า หน้าจะเอาสองชื่อนี้เข้ามารวมกัน โดยมีทั้งหนองนำ้าและต้นแวงสรุปแล้วจึงได้ชื่อว่า หมูบ้านหนองแวง ่ หลังจากนั้นหมู่บ้านหนองแวงเลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเลยทำา ให้ ประชากรที่อยู่ในหมู่บ้าน ชักชวนเพื่อนญาติ พี่น้องที่อยู่บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาอาศัยอยู่ที่เดียวกันโดยในตอนนั้นบ้านหนองแวง มีครอบครัวอยู่ประมาณ ١٥ครั ว เรื อ น และไดพั ฒ นามาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ ป ระมาณ ٢٠٩หลังค่าเรือน และฐานะทางบ้านไม่ได้เป็นบ้านที่รำ่ารวย แต่ทำาอาชีพเกษตรกรรมกันเป็นส่วนใหญ่เพราะอยู่ไกลแหล่งนำ้า และอาชีพค่าขาย และการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมูไก่ เป็ด เป็นต้น เพื่อเอาไว้ใช้งานและเลี้ย งไว้เพื่ออาหารในการดำา รงชี พ เพื่ อ การอยู่ ร อดของคนในหมู่ บ้ า น และเป็นการเลี้ยงตนเองภายในอีกด้วย และไม่ต้องการพึ่งใครในสมมั ย นั้ น ต่ อ เริ่ ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั น และกั น และภายในหมู่ บ้ า นและระหว่ า งหมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั น อี กด้วย เศรษฐกิจจะมีการสพัด เงินทองจะได้มีอยู่ มีกิน ในการค่ า ขายทำา ให้ ป ระชากรมี ร ายได้ ต่ อ ครั ว เรื อ น อยู่ ร ะหว่ า งครัวเรือนละ ١٥٠٠ ต่อเดือน/ครัวเรือน ต่อมาหมู่บ้านหนองแวงก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ และได้ เ ข้ า ไปอยู่ ใ นสั ง กั ด ตำา บล บ้ า นเหล่ า อำา เภอ บ้ า นฝางจังหวัดขอนแก่น
 5. 5. ١.٢ จุดประสงค์ในการทำาโครงงาน ١.เพื่อศึกษาการดำา รงชีวิ ตของคนในสมั ย ก่ อนว่ า เป็ นอย่างไร ٢.เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ข องหมู่ บ้ า นหนองแวงว่ า เป็ นอย่างไร ٣.เพื่อศึกษาบุคคลสำาคัญของหมู่บ้าน ٤.เพื่อศึกษาว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็นคนแรก ٥.เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า บุ ค คลที่ ม าตั้ ง หมู่ บ้ า นมาจากที่ ใ ด และเพราะเหตุใด จึงชื่อว่าบ้านหนอง แวง١.٣ ประโยชน์ที่จะได้รับ ١.ได้รู้ถึงความเป็นมาของบ้านหนองแวง ٢.ได้เผยแพร่ให้เห็นว่าบุคคลสำาคัญมีใครบ้าง ٣.เพื่อให้บุคคลในสังคมมีความสามัคคี ٤.เพื่อให้บุคคลในหมู่บ้านได้รู้ว่าประวัติในหมู่บ้านเป็นอย่างไร١.٤ คำาถามเกี่ยวกับโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ١.หมู่ บ้ า นหนองแวงก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ไร และก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ได้อย่างไร ٢.ใครเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน และทำาไมถึงชื่อว่าบ้านหนองแวง บทที่ ٢ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 6. 6. แหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ 1. ประวั ต ิ ค วามเป็ น มา : บ้ า นหนองแวง ค้ น หาจากเว็ บ ไซต์http://www.tbbanlao.org/banlao1/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=49 เมื ่ อ วั น ที ่ 28 มกราคม 2554 เมื ่ อ เวลา10.05 น บ้านหนองแวง ตังเมื่อประมาณ พ.ศ. 2446 ผู้ ้ก่อตั้งเท่าที่ได้รับข้อมูล คือ นายมา นายมี เดินทางมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนสาเหตุที่ตั้งหมู่บ้านเนื่องมาจากว่ามีเนินดินกว้างและมีหนองนำ้าขนาดใหญ่ วัชพืชในหนองนำ้าส่วนมากคือต้นแวงและนายมีเลยตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของวัชพืชที่อยู่ในหนองว่า บ้านหนองแวง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทะเบียนผู้ตำาแหน่งผู้นำาชุมชน/ ผูใหญ่บ้าน ้ 1.นายถึง ผาสุข ดำารงตำาแหน่งกำานันครบ 60 ปี 2.นายผา อ่อนสี ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 3.นายสร้อย มูลมาตร ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 4.นายบุญเหลือ ผาสุข ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 5.นายจูม ยศติณเธียร ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 6.นายสมชาติ จุลคำาภา ดำารงตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านครบ 60 ปี 7.นายบัญชา เครื่องจำาปา ดำารงตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านครบ 60 ปี 8.นายสายสันธุ์ จุลคำาภา ดำารงตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 7. 7. ที่ตั้งชุมชน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตการปกครองของตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำาทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข สายขอนแก่น-บ้านฝาง จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศตะวันตก ผ่าน อำาเภอบ้านฝาง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตรอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโคกสีตำาบลบ้านฝาง ทิศใต้ ติดต่อกับ ทุงนา ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกระพี้ตำาบลบ้านเหล่า ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านสร้างแก้วตำาบลโนนฆ้องลักษณะภูมิประเทศ /ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 70เป็นที่ราบ เหมาะสำาหรับ ทำานา เลี้ยงสัตว์ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ ร้อน ฝน และหนาวที่มา http://www.tbbanlao.org/banlao1/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=49แหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ 2. ประวั ต ิ ข องหมู ่ บ ้ า น ค้ น หาจากหนั ง สื อ แผนชุ ม ชุ น (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี พ.ศ.٢٥٥٣)เมื ่ อ เวลา ١٥.٣٠ วั น ที ่ ٢٨ มกราคม ٢٥٥٤โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2446 รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุราวประมาณ 107 ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุล
 8. 8. นายมี ไม่ทราบนามสกุลนายที ไม่ทราบนามสกุลซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดนเห็นว่าที่นี่เหมาะสมสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีพื้นที่ลุ่ม และมีหนองนำ้าขนาดใหญ่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้าโดยต้นไม้ชื่อว่า ต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวงเป็นต้นมาที่มา หนังสือแผนชุมชน ปี 2553 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ปรับแผนชุมชนเมื่อ17 มีนาคม 2553)แหล่งข้อมูลที่3. ประวัติความเป็นมา : บ้านหนองแวง ค้นหาจากเว็บไซต์https://sites.google.com/site/banlaoclub/chux-laea-prawati-khxng-taela-hmuban/hmu-7-ban-hnxng-waeng เมื่อเวลา ٩.٣٦ น. วันที่ ٢٨ มกราคม ٢٥٥٤ บ้านหนองแวง ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2446 ผู้ก่อตั้งเท่าที่ได้รับข้อมูล คือ นายมา นายมี และนายที เดินทางมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนสาเหตุที่ตั้งหมู่บ้านเนื่องมาจากว่ามีเนินดินกว้างและมีหนองนำ้าขนาดใหญ่ วัชพืชในหนองนำ้าส่วนมากคือต้นแวงและนายมีเลยตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของวัชพืชที่อยู่ในหนองว่า บ้านหนองแวง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทะเบียนผู้ตำาแหน่งผู้นำาชุมชน/ ผูใหญ่บ้าน ้ 1.นายถึง ผาสุข ดำารงตำาแหน่งกำานันครบ 60 ปี
 9. 9. 2.นายผา อ่อนสี ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 3.นายสร้อย มูลมาตร ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 4.นายบุญเหลือ ผาสุข ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 5.นายจูม ยศติณเธียร ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 6.นายสมชาติ จุลคำาภา ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 7.นายบัญชา เครื่องจำาปา ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 8.นายพงษ์พจน์ จุลคำาภา ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ้ที่ตั้งชุมชน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตการปกครองของตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำาทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข สายขอนแก่น-บ้านฝาง จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศตะวันตก ผ่าน อำาเภอบ้านฝาง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตรที่มา https://sites.google.com/site/banlaoclub/chux-laea-prawati-khxng-taela-hmuban/hmu-7-ban-hnxng-waengแหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ 4. สอบถามจากผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น เมื ่ อ วั นที ่ ٢٨ มกราคม พ.ศ.٢٥٥٤ ณ. เวลา ١٣.٥٦ น. สอบณ บ้ า นเลขที ่ บ ้ า นเลขที ่ ١٤ หมู ่ ٧ ต.บ้ า นเหล่ าอ.บ้ า นฝาง จ.ขอนแก่ น ٤٠٢٧٠จากการสอบถามได้ความว่าผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวงว่าแต่ก่อนบริเวณนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และได้มาเห็น
 10. 10. บริเวณนี้ดีเหมาะสำาหรับการตั้งถิ่นฐานเป็นอย่างยิ่ง และได้ให้ข้อมูลอีกว่า ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2446 รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุราวประมาณ 107 ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุลนายมี ไม่ทราบนามสกุลนายที ไม่ทราบนามสกุลซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดนเห็นว่าที่นี่เหมาะสมสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีพื้นที่ลุ่ม และมีหนองนำ้าขนาดใหญ่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้าโดยต้นไม้ชื่อว่า ต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวงเป็นต้นมาที่มา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวง นายพงษ์พจน์ จุลคำาภาบ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น40270แหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ 5. หนั ง สื อ แผนชุ น ชมปี 2551ค้ น หาเมื ่ อ ٢٥ มกราคม พ.ศ.٢٥٥٤ เมื ่ อ เวลา١٥.٠٠ น. ที ่ บ ้ า นของท่ า นผู ้ น ำ า ของหมู ่ บ ้ า นประวั ต ิ ข องหมู ่ บ ้ า นบ้ า นหนองแวง บ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2446 รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุประมาณ 107 ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่า นายมานายมีและนายที ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้อยธัญพืช ในนำ้ามีชื่อว่าต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวง เป็นต้นมา
 11. 11. พื ้ น ที ่ ข องบ้ า นหนองแวง มี พ ื ้ น ที ่ ท ำ า การเกษตร จำานวน 1,669 ไร่ ปลูกสร้างบ้านเรือน 250 ไร่สำาหรับทำานา ทำาสวน ทำาไร่ เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งหาอาหาร เช่นกบ ปลา เป็นต้น ส่วนอาหารที่ไม่สามารถหาเองได้ก็จะไปชื้อตามร้านค้าในหมู่บ้าน ตลาดสดอำาเภอบ้านฝางหรือไม่ก็ไปชื้อที่ตลาดขอนแก่นมี พ ื ้ น ที ่ ส าธารณประโยชน์ จำานวน 91 ไร่ เป็นหนองนำ้า ป่าช้าและที่ดินสาธารณะพื ้ น ที ่ ส ำ า หรั บ ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรภายในหมู่บ้านจำานวนประมาณ 250 ไร่ และมีจำานวนบ้านเรือนของราษฎรภายในหมู่บ้านอยู่ประมาณ 209 หลังคาเรือนที่มา หนังสือแผนชุมชน ปี 2551 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ปรับแผนชุมชนเมื่อ 1มีนาคม 2551)
 12. 12. บทที่ ٣ วิธดำาเนิน ีงาน 1. อุ ป กรณ์ ใ นการทำ า งาน ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ ปากกาลบคำาผิด กระดาษ สมุด กล้อง โทรศัพท์มือถือ 2.วิ ธ ี ก ารดำ า เนิ น งานทางประวั ต ิ ศ าสตร์ 2.1การหาหั ว ข้ อ เกิดจากข้อสงสัย ในประวัติของหมู่บ้าน เนื่องจาก ข้อมูลในหมู่บ้านยังไม่ชดเจนพอ เพราะปัจจุบันนี้ บุคคล ั ในหมู่บ้านไม่ค่อยสนใจในเรื่องประวัติ ของหมู่ ของพวก เรามากหนัก โดยเฉพาะในพวกวัยรุ่น เนื่องจากไม่สนใจ เรื่องประวัติหมู่บ้านและเรื่องราวในอดีต 2.2การค้ น หาข้ อ มู ล ได้ลงพื้นที่สอบถามผู้อาวุโสในหมู่บ้านและ เอกสารของราชการและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น แผนชุมชนในปีต่างๆ แหล่งข้อมูลนอกหมู่บ้าน(จาก เว็บไซต์ของ อบต.บ้านเหล่า) 2.3 ประเมิ น หลั ก ฐาน ٢.٤.١สอบถามจากบุ ค คล คือ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวง นายพงษ์พจน์ จุลคำาภา บ้านเลขที่ ١٤ หมู่٧ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ٤٠٢٧٠วันที่สอบถาม ٣٠ ม.ค.٥٤ - จากการสอบถามได้ความว่าผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวงว่า แต่ก่อนบริเวณนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และได้มาเห็นบริเวณนี้ดีเหมาะสำาหรับการตั้งถิ่นฐานเป็นอย่างยิ่งและได้ให้ข้อมูลอีกว่า ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ٢٤٤٦ รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุราวประมาณ ١٠٧ ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุล
 13. 13. นายมี ไม่ทราบนามสกุลนายที ไม่ทราบนามสกุลซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดนเห็นว่าที่นี่เหมาะสมสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีพื้นที่ลุ่ม และมีหนองนำ้าขนาดใหญ่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้าโดยต้นไม้ชื่อว่า ต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวงเป็นต้นมา นายเขียว ดิฉิม บ้านเลขที่ ٩٥/١ หมู่٧ ต.บ้านเหล่าอ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ٤٠٢٧0วันที่สอบถาม 22 ม.ค. ٥٤ - จากการสอบถาม พ่อเขียว ดิฉิม ได้ความว่า บ้านหนองแวงได้ตั้งขึ้นมานานแล้ว และท่านยังได้บอกว่า คนที่มาตั้งได้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ทีมีชื่อว่า นายมา ่และนายมี นางวิไร งามสง่า บ้านเลขที่ 56 หมู่٧ ต.บ้านเหล่าอ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ٤٠٢٧٠วันที่สอบถาม ٢٨ ม.ค.٥٤ - จากการสอบถาม แม่วิไร งามสง่า ได้ความว่ามีพี่มีน้องได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ขณะ โดยมีคนที่ชวนมาคือนายมี และนายที และนายมี จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านหนองแวง ในปัจจุบันนั้นเอง และสาเหตุที่ชื่อว่าบ้านหนองแวง เทาที่รู้คือ ในบริเวณนั้นมีต้นแวงจำานวนมากเลยตั้งเอาตามชื่อหนอวงแวงว่า บ้านหนองแวง ในปัจจุบันเอง นางวาน ศรีสมบัติ บ้านเลขที่ ١٠٣ หมู่٧ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ٤٠٢٧٠วันที่สอบถาม ٣٠ ม.ค.٥٤ - จากการสอบถามนางวานศรีสมบัติ ได้ความว่า แต่ก่อนบริเวณแหล่งนี้ไม่มีใครอาศัยมาก่อน และมีกลุ่มคน
 14. 14. กลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่คือกลุ่มคนที่มาจากจังหวัด ร้อยเอ็ด ٢.٤.٢ หนั ง สื อ ราชการคันหาวันที่ ٣٠ ม.ค.٥٤ ผลการค้นหาโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2446 รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุราวประมาณ 107 ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุลนายมี ไม่ทราบนามสกุลนายที ไม่ทราบนามสกุลซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดนเห็นว่าที่นี่เหมาะสมสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีพื้นที่ลุ่ม และมีหนองนำ้าขนาดใหญ่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้าโดยต้นไม้ชื่อว่า ต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวงเป็นต้นมาที่มา หนังสือแผนชุมชน ปี 2553 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ปรับแผนชุมชนเมื่อ17 มีนาคม 2553)٢.٤.٣ ข้ อ มู ล จากนอกหมู ่ บ ้ า น (เว็ บ ไซต์ อบต. บ้ า นเหล่ า ) บ้านหนองแวง ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2446 ผู้ก่อตังเท่าที่ได้รับข้อมูล คือ นายมา นายมี เดิน ้ทางมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนสาเหตุที่ตงหมู่บ้านเนื่อง ั้มาจากว่ามีเนินดินกว้างและมีหนองนำ้าขนาดใหญ่ วัชพืชในหนองนำ้าส่วนมากคือต้นแวงและนายมีเลยตังชื่อหมู่บ้าน ้ตามชื่อของวัชพืชที่อยู่ในหนองว่า บ้านหนองแวง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทะเบียนผู้ตำาแหน่งผู้นำาชุมชน/ ผูใหญ่บ้าน้ 1.นายถึง ผาสุข ดำารงตำาแหน่งกำานันครบ 60 ปี
 15. 15. 2.นายผา อ่อนสี ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 3.นายสร้อย มูลมาตร ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 4.นายบุญเหลือ ผาสุข ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 5.นายจูม ยศติณเธียร ดำารงตำาแหน่งผูใหญ่บ้านครบ 60 ปี ้ 6.นายสมชาติ จุลคำาภา ดำารงตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านครบ 60 ปี 7.นายบัญชา เครื่องจำาปา ดำารงตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านครบ 60 ปี 8.นายสายสันธุ์ จุลคำาภา ดำารงตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่ตงชุมชน ั้ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตการปกครองของตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำาทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข สายขอนแก่น-บ้านฝาง จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศตะวันตก ผ่าน อำาเภอบ้านฝาง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตรอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโคกสีตำาบลบ้านฝาง ทิศใต้ ติดต่อกับ ทุงนา ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกระพี้ตำาบลบ้านเหล่า
 16. 16. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านสร้างแก้วตำาบลโนนฆ้องลักษณะภูมิประเทศ /ภูมิอากาศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 70เป็นที่ราบ เหมาะสำาหรับ ทำานา เลี้ยงสัตว์ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ ร้อน ฝน และหนาวที่มา http://www.tbbanlao.org/banlao1/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=49٢.٤ การตี ค วามจากหลั ก ฐาน ข้อมูลที่น่าเชื่อถือคือแผนชุมชนข้อมูลที่ได้มาจาก การสอบถามจากคนแก่ในสมัยก่อนที่เขียนประวัติ หมู่บ้านไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในปี พ.ศ.٢٥٣٦ โดย จากการสอบถามจากในหมู่บ้านและไม่ได้ระบุชื่อของผู้ที่ สอบถามของคนภายในหมู่บ้านและได้เรียบเรียงข้อมูล ไว้เป็นแผนชุมชน และได้ปรับปรุงมาจนปัจจุบันนี้ ซึ่ง หน้ามีความหน้าเชื่อถือมากกว่าการบอกเล่าของผู้ที่ มีอายุน้อยกว่า บุคคลในสมัยก่อน โดยมีข้อความว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้ก่อตังขึ้นเมื่อ พ.ศ. ٢٤٤٦ และมีผู้ที่มาก่อ ้ ตั้งคือ นายมา นายมี และนายที ซึงได้เดินทางมาจาก ่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยข้อความชั้นต้นที่กล่าวมานั้น มี ข้อความที่คล้ายกันมากเลยสรุปได้ว่า ข้อความที่รับมี ความเชื่อว่าเป็นจริงอย่างแน่นอน2.5สรุ ป
 17. 17. โดยมีความว่า โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ٢٤٤٦ รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุราวประมาณ ١٠٧ ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุลนายมี ไม่ทราบนามสกุลนายที ไม่ทราบนามสกุลซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดนเห็นว่าที่นี่เหมาะสมสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีพื้นที่ลุ่ม และมีหนองนำ้าขนาดใหญ่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้าโดยต้นไม้ชื่อว่า ต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวงเป็นต้นมา โดยที่กล่าวมาศึกษาไว้เพื่อให้ลูกหลานเอาไว้ศึกษาประวัติความเป็นมา ว่าเป็นอย่างไร และใครเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเป็นคนแรก เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุชนสมัยก่อนว่าเป็นอย่างไร
 18. 18. บทที ่ ٤ ผลการศึ ก ษา٤.١ ก่ อ นก่ อ ตั ้ ง หมู ่ บ ้ า น ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบ และเนินอยู่เล็กน้อย โดยรอบบริเวณนี้มีหนองนำ้าขนาดใหญ่พอสมควรและพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีป่าไม้หนามาก และไม่มีถนนหนทางในสมัยก่อนเลยทำาให้ บริเวณแห่งนี้ไม่มีใครมาอาศัยอยู่เลย٤.٢ เริ ่ ม การก่ อ ตั ้ ง หมู ่ บ ้ า น ใน พ.ศ. ٢٤٤٦ บ้านหนองแวงเริ่มมีผู้เข้ามาก่อตั้งถิ่นฐาน เพราะบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยทำาให้กลุ่มเหล่านี้ เป็นกลุ่มแรกเข้าจับจองพื้นที่ คือ กลุ่มคนจากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึงเป็นบุกเบิกเลยก็ว่าได้ เพราะ ่เป็นกลุ่มแรก โดยมี คนที่ชื่อ นายมา นายมี และนายทีทำาให้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน โดยสมัยนั้นมีบุคคลเข้าอาศัยอยู่ด้วย ประมาณ ١٥ ครัวเรือน เลยทำาให้บ้านหนองแวงใน ขณะนั้นยังเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครรู้จักมากหนัก ต่อมาเริ่มมีคนเข้ามาอาศัยอยู่มากพอประมาณเลยทำาให้นายถึง ผาสุข ซึงผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ได้ก่อตั้งสิ่ง ่ใหม่ ๆ ขึ้นคือ 1. ด้านการศึกษา คือก่อตั้งโรงเรียนขึ้น คือ โรงเรียนบ้าน หนองแวง เพื่อให้เด็กได้มีการศึกษา เพื่อหาความรู้ และประสบการณ์ ที่จะนำาความรู้ที่ได้ไปทำามาหากิน อย่างเป็นอาชีพ 2. ด้านศาสนา คือ ได้ก่อตั้งวัดขึ้น คือ วัดอาภาวาส เพื่อ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้าน และ เป็นศูนย์ในการทำากิจกรรมในหมู่บ้านของชุมชน นอกจากนี้ได้ก่อตั้ง ศาลปู่ตาขึ้น เพื่อเป็นที่ศัการะบูชา ของชุมชน 3. ด้านคมนาคม คือ เป็นถนนลูกลัง ด้านข้างถนนเป็น ป่าไม้ 4. ด้านไฟฟ้า คือ ใช้การจุดตะเกียง และยังไม่มีไฟฟ้า
 19. 19. 5. ด้านประปา คือ ใช้จากแหล่งนำ้าธรรมชาติ 4.3 ปั จ จุ บ ั น บ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2446 รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุประมาณ 107 ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุลนายมี ไม่ทราบนามสกุลนายที ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้ามีชื่อว่าต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชือต้นแวงว่า หนองแวง เป็นต้นมา ่ พื ้ น ที ่ ข องบ้ า นหนองแวง ١.มี พ ื ้ น ที ่ ท ำ า การเกษตร จำานวน 1,669 ไร่ ปลูกสร้างบ้านเรือน 250 ไร่สำาหรับทำานา ทำาสวน ทำาไร่ เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งหาอาหาร เช่นกบ ปลา เป็นต้น ส่วนอาหารที่ไม่สามารถหาเองได้ก็จะไปชื้อตามร้านค้าในหมู่บ้าน ตลาดสดอำาเภอบ้านฝางหรือไม่ก็ไปชื้อที่ตลาดขอนแก่น٢.มี พ ื ้ น ที ่ ส าธารณประโยชน์ จำานวน 91 ไร่เป็นหนองนำ้า ป่าช้าและที่ดินสาธารณะ٣.พื ้ น ที ่ ส ำ า หรั บ ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรภายในหมู่บ้านจำานวนประมาณ 250 ไร่ และมีจำานวนบ้านเรือนของราษฎรภายในหมู่บ้านอยู่ประมาณ 209 หลังคาเรือน
 20. 20. ภู ม ิ ป ระเทศ١.ภู ม ิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เป็นที่ราบมีความชันน้อยลักษณะพื้นที่เป็นดินเค็มและบ้างส่วนเป็นดินทรายและทรายจัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตำ่า٢.จำ า นวนประชากร เป็นชาย 459 คน เป็นหญิง503 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 962 คน٣.สภาพทางเศรษฐกิ จ ประชากรมีอาชีพทั้งรับราชการ การค้าขายทำางานโรงงานต่างๆ กรรมกร รับจ้าง แต่อาชีพส่วนใหญ่จะทำาการเกษตรกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ สภาพทางสั ง คม แบ่งได้ต่อไปนี้1. ด้ า นการศึ ก ษา มีโรงเรียนประถมศึกษา จำานวน 1แห่งคือ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์2. ด้ า นศาสนา มีวัดอาภาวาส วัดป่าสุวรรณเขต และวัดป่าบ้านค้อ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชน3. ด้ า นสาธารณสุ ข มีสถานีอนามัยบ้านหนองชาดโรงพยาบาลบ้านฝาง และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเป็นสถานที่รับรองในยามเก็บไข้ได้ป่วย โดยมีบริการบัตร30 บาทรักษาได้ทุกโรค และบัตรประกันสังคม4. ด้ า นความปลอดภั ย ในชี ว ิ ต และทรั พ ย์ ส ิ น มีที่พักสายตรวจตำาบลบ้านเหล่า และสถานีตำารวจภูธรอำาเภอบ้านฝาง เป็นผู้รับผิดชอบการบริ ก ารพื ้ น ฐานแบ่งเป็น 3 อย่าง
 21. 21. 1. การคมนาคม เป็นถนนคอนกรีตบางส่วน ถนนลาดยางยางส่วน ถนนดินบางส่วน และถนนลูกรัง แต่ปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้ว2. การไฟฟ้ า มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนแล้ว3. แหล่ ง นำ ้ า ธรรมชาติ มีลำาห้วย หนอง คลอง บึงซึ่งเป็นแหล่งนำ้าสำาหรับใช้ทำาระบบประปาของหมู่บ้านนอกจากนี้แล้วยังมีศาลปู่ตา ซึ่งเป็นแหล่งที่เคารพ และนับถือของหมู่บ้านและชุมชน คือ โบราณสถานดอนปู ่ตาที่ตั้งชุมชน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตการปกครองของตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำาทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข สายขอนแก่น-บ้านฝาง จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศตะวันตก ผ่าน อำาเภอบ้านฝาง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตรอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโคกสีตำาบลบ้านฝาง ทิศใต้ ติดต่อกับ ทุงนา ่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกระพี้ตำาบลบ้านเหล่า ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านสร้างแก้วตำาบลโนนฆ้องลักษณะภูมิประเทศ /ภูมิอากาศ
 22. 22. ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 70เป็นที่ราบ เหมาะสำาหรับ ทำานา เลี้ยงสัตว์ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ ร้อน ฝน และหนาว สรุ ป ผลงาน ในสมัยก่อนดินแดนบริเวณนี้เป็นดินแดนที่ว่างเปล่าไม่มีบุคคลกลุ่ม ใดอาศัยอยู่ โดยมีบุคคลกลุ่ม แรก
 23. 23. น า ย ม า น า ย ม ี แ ล ะ น า ย ท ี ซึ่ ง เดิ น ทางมาจากจั ง หวั ดร้ อ ยเอ็ ด ได้ ม าเห็ น บริ เ วณนี้ อุ ด มสมบู ร ณ์ ดี เหมาะสำา หรั บการตั้งเป็นถิ่นฐานที่พักอาศัย และต่อมาในปี ٢٤٤٦ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองแวง โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าบ้านหนองแวงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ٢٤٤٦ รวมถึงปัจจุบันบ้านหนองแวงมีอายุราวประมาณ ١٠٧ ปี ผู้ก่อตั้งมีชื่อว่านายมา ไม่ทราบนามสกุลนายมี ไม่ทราบนามสกุลนายที ไม่ทราบนามสกุลซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดนเห็นว่าที่นี่เหมาะสมสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีพื้นที่ลุ่ม และมีหนองนำ้าขนาดใหญ่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองแวง กล่าวคือว่า มีหนองนำ้าใหญ่มากด้วยธัญพืช ในนำ้าโดยต้นไม้ชื่อว่า ต้นแวง และเนินดินมีบริเวณกว้างที่ติดกับหนองนำ้าซึ่งเหมาะสำาหรับการตั้งเป็นหมู่บ้าน เลยเอาตามชื่อต้นแวงว่า หนองแวงเป็นต้นมา ดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการค้นหาของข้อมูลเพื่อศึกษาโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้รู้ได้เห็นถึงอดีตของหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ซึงได้ ่รู้ได้เห็นแล้วว่า การก่อตั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านหนองแวงคือ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.٢٤٤٦ และมีอายุมาแล้วประมาณ ١٠٧ ปี และมีผู้ก่อตั้งคือ นายมา นายมี และนายทีนั้นเอง
 24. 24. ภาคผนวกลงพื้นที่และสอบถาม นางวาล ศรีสมบัติ
 25. 25. การลงพื ้ น ที ่ ส อบถามข้ อ มู ล จาก นางวิ ไ ล งามสง่ าการลงพื ้ น ที ่ ส อบถามข้ อ มู ล จาก นายเขี ย ว ติ ฉ ิ ม
 26. 26. ปรึ ก ษากั บ ท่ า นผู ้ น ำ า ของหมู ่ บ ้ า นการรวบรวมข้ อ มู ล จากผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น เพื ่ อ มาเขี ย น เป็ น โครงงาน
 27. 27. การปรึ ก ษากั น ว่ า เราจะทำ า เรื ่ อ งนี ้ อ ย่ า งไร
 28. 28. เอกสารกำ า กั บ ของหมู ่ บ ้ า นพื ้ น ที ่ ข องหมู ่ บ ้ า น (ถนนในหมู ่ บ ้ า น)
 29. 29. ถนนทางหน้ า โรงเรี ย นโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
 30. 30. สนามฟุตบอลของโรงเรียนหนองแวงคุรุ ราษฎร์รังสรรค์ รุ่งฉางข้าวของหมู่บ้าน
 31. 31. ตลาดนัดชุมชน ของหมู่บ้านภูมิประเทศ และแหล่งนำ้าของหมู่บ้าน
 32. 32. หนองนำ้า ของหมู่บ้าน ทีชื่อว่า หนองแวง ่ โบราณสถาน ดอนปู่ตา
 33. 33. ที่วางของบูชาสถานที่บูชาข้างหลังฤดูเก็บเกี่ยว โพนพ่อขุนกัน
 34. 34. โพนพ่อขุนกันภาพทิวทัศน์โดยรวมของหมู่บ้าน

×