Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fuang

159 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fuang

  1. 1. • โมเด็มเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตัล เมื่อข้อมูลถูก ส่งมายังผู้รับละแปลงสัญญาณดิจิตัลให้เป็นแอนะล็อก เมื่อต้องการส่งข้อมูลไปบน ช่องสื่อสาร กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณดิจิตัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก เรียกว่า มอ ดูเลชัน (Modulation) โมเด็มทาหน้าที่ มอดูเลเตอร์ (Modulator) กระบวนการที่ โมเด็มแปลงสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็นสัญญาณดิจิตัล เรียกว่า ดี มอดูเลชัน (Demodulation) โมเด็มหน้าที่ ดีมอดูเลเตอร์ (Demodulator)โมเด็มที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมี 2 ประเภทโมเด็กในปัจจุบันทางานเป็นทั้งโมเด็มและ เครื่องโทรสาร เราเรียกว่า Faxmodem
  2. 2. • เป็นอุปกรณ์ทาหน้าที่สื่อสารระหว่างเครื่องต่างกันได้ไม่จาเป็นต้องเป็นรุ่นหรือยี่ห้อเดียวกันแต่ หากซื้อพร้อมๆกันก็แนะนาให้ซื้อรุ่นและยีห้อเดียวกันจะดีกว่า และควรเป็น การ์ดแบบ PCI เพราะสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแบบ ISAและเมนบอร์ดรุ่น ใหม่ๆมักจะไม่มี Slot ISA ควรเป็นการ์ดที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ซึ่งจะมีราคามากกว่าการ์ดแบบ 10 Mbps ไม่มากนัก แต่ส่งขอมูลได้เร็วกว่า นอกจากนี้คุณ ควรคาหนึงถึงขั้วต่อหรือคอนเน็กเตอร์ของการ์ดด้วยโดยทั่วไปคอนเน็กเตอร์ ของการ์ด LAN จะมีหลายแบบ เช่น BNC , RJ-45 เป็นต้น ซึ่งคอนเน็กเตอร์แต่ละแบบก็จะใช้สายที่แตกต่าง กัน
  3. 3. • เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการ สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์หน้าที่หลักคือช่วยให้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกว่า ซึ่งมีลักษณะไม่ เหมือนกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนเป็นเครือข่าย เดียวกัน
  4. 4. • เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้ เครือข่ายที่มีขนาดหรือมาตรฐานในการส่งข้อมูลต่างกัน สามารถติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เราเตอร์จะทางานอยู่ชั้น Network หน้าที่ของเราเตอร์ก็คือ ปรับโปรโตคอล (Protocol) (โปรโตคอลเป็น มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ที่ต่างกันให้ สามารถสื่อสารกันได้
  5. 5. • บริดจ์มีลักษณะคล้ายเครื่องขยายสัญญาณ บริดจ์จะทางานอยู่ในชั้น Data Link บริดจ์ทางานคล้ายเครื่องตรวจตาแหน่งของข้อมูล โดย บริดจ์จะรับข้อมูล จากต้นทางและส่งให้กับปลายทาง โดยที่บริดจ์จะไม่ มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ข้อมูล บริดจ์ทาให้การเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดการชนกัน ของข้อมูลลง บริดจ์จึง เป็นสะพานสาหรับข้อมูลสองเครือข่าย
  6. 6. • รีพีตเตอร์ เป็นเครื่องทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่งสัญญาณข้อมูล ในระยะทางไกลๆสาหรับสัญญาณแอนะล็อกจะต้องมีการขยาย สัญญาณข้อมูลที่เริ่มเบาบางลงเนื่องจากระยะทาง และสาหรับ สัญญาณดิจิตัลก็จะต้องมีการทบทวนสัญญาณเพื่อป้องกันการขาด หายของสัญญาณเนื่องจากการส่งระยะทางไกลๆ เช่นกัน รีพีตเตอร์จะทางานอยู่ในชั้น Physical
  7. 7. • เป็นอุปกรณ์ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเครื่องต่างๆที่อยู่ในระบบ หากเป็นระบบ เครือข่ายที่มี 2 เครื่องก็ไม่จาเป็นต้องใช้ฮับสามารถใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ ถึง กันได้โดยตรง แต่หากเป็นระบบที่มีมากกว่า 2 เครื่องจาเป็นต้องมีฮับเพื่อทา หน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเลือกซื้อฮับควรเลือกฮับที่มีความเร็วเท่ากับความเร็ว ของการ์ด

×