Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hr Transformatie POV & Method

1,638 views

Published on

Slidedeck describes our point of view on HR Transformation and our approach for succesfull HR Transformation.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hr Transformatie POV & Method

 1. 1. HR Transformatie Nederland, augustus 2010 <ul><li>Point of view en methodologie </li></ul>%
 2. 2. <ul><li>HR Transformatie is een reis waarbinnen de kosten van de HR functie verlaagd worden, tegelijkertijd gericht gewerkt wordt aan het ontwerpen, realiseren en continu verbeteren van HR diensten die werkelijk waardevol zijn voor een organisatie en waarbij de relatie tussen Organisatorische doelstellingen, HR strategie en HR uitvoering nooit uit het oog wordt verloren. </li></ul>- - Wat HR Transformatie oplevert <ul><li>Lagere kosten dankzij: </li></ul><ul><ul><li>Standaardisatie van gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Harmonisatie van beleid en regels </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbeterd beleid ten aanzien van leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbetering van de cost of ownership voor HR technologie en -infrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Vereenvoudiging van processen en werkwijze </li></ul></ul><ul><li>Hoger niveau van dienstverlening, bijvoorbeeld dankzij: </li></ul><ul><ul><li>Betere toegang tot meer betrouwbare data </li></ul></ul><ul><ul><li>Zicht op waar de benodigde competenties zitten en verbetering van de mobiliteit daarvan </li></ul></ul><ul><ul><li>Hogere klantgerichtheid dankzij verbeterde interne processen </li></ul></ul>Voorbeelden van vragen achter HR Transformatie <ul><li>Hoe houden we het kosten niveau van de HR functie op een acceptabel niveau? </li></ul><ul><li>Hoe stimuleren we samenwerking en transparantie binnen onze organisatie? </li></ul><ul><li>Welke competenties hebben we nodig binnen onze organisatie, hoe krijgen we zicht op wie die heeft en waar die mensen zitten? </li></ul><ul><li>Wie is waarvoor verantwoordelijk op het gebied van HRM, wat is de optimale verdeling van taken, bijvoorbeeld in het kader van integraal management? </li></ul><ul><li>Hoe verbeteren we de verslaglegging op HR gebied? </li></ul>Enkele kernpunten uit de Deloitte benadering <ul><li>Herziening van de structuur van de HR functie, waarbij strikte focus op kostenverlaging en tegelijkertijd verbetering van het niveau van dienstverlening </li></ul><ul><li>Ontwerpen en realiseren van HR shared services, passend binnen de context (dus ook de cultuur) van de betreffende organisatie </li></ul><ul><li>Gebruik maken van HR technologie als belangrijk instrument voor de verandering </li></ul><ul><li>Tegelijkertijd met de implementatie van technologie ook de HR processen herzien en verbeteren want: Nieuwe Technologie + Oude Processen = Dure oude processen </li></ul><ul><li>Overwegen van uitbesteding van HR taken daar waar het kosten bespaart en waarde toevoegt </li></ul><ul><li>Het bewaken van de uitgangspunten van de HR strategie waarbinnen werving, ontwikkeling en behoud van het juiste talent voor de organisatie centraal staat </li></ul>Visie: De relevantie van HR Transformatie
 3. 3. Visie: Ontwerpen en realiseren vanuit de principes van een beoogd HR Dienstverleningsmodel <ul><li>Binnen een HR Transformatie staat in Deloitte’s visie het werken richting en vanuit een gemeenschappelijk HR dienstverleningsmodel centraal. </li></ul>Bron: Deloitte HR Dienstverleningsmodel, 2007. - - <ul><li>Dit dienstverleningsmodel bevat de volgende aspecten: </li></ul><ul><ul><ul><li>HR Strategie: hoe de HR doelstellingen dienen aan te sluiten op de organisatorische doelstellingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klanten van de HR functie: wie zijn de klanten van de HR functie en wat zijn hun specifieke eisen en wensen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De rollen binnen de HR functie: Welke professionals zijn betrokken bij het uitvoeren van de diverse HR taken en wat zijn hun specifieke taken en verantwoordelijkheden? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De hulpmiddelen om het dienstverleningsmodel te operationaliseren, waaronder technologische instrumenten zoals HR systemen, portals en self service modules </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deloitte beschikt over de juiste ervaring en een veelheid aan basis materialen, methoden en hulpmiddelen die ondersteunen bij het ontwerpen van een adequaat HR dienstverleningsmodel. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Visie: De rol van HR technologie binnen HR Transformatie <ul><li>HR transformatie is aanvankelijk dikwijls gericht op het verbeteren van de efficiëntie van HR functies, dankzij standaardisatie van HR processen en –technologie en de verlaging van de cost of ownership daarvan. Deloitte is daarom van mening dat in deze eerste fase het invoeren van nieuwe processen en technologie al hand in hand moet gaan met het ontwerpen en invoeren van een nieuw dienstverleningsmodel voor HRM, waarbij tevens adequate aandacht wordt gegeven aan het ondersteunen van HRM professionals, lijnmanagers en medewerkers bij het werken conform de nieuwe werkwijze. </li></ul><ul><li>In een volgende fase van de HR Transformatie kan vervolgens gerichte aandacht worden gegeven aan de verbetering van de effectiviteit van de HR functie, waarbij specifieke doelstellingen op het gebied van waarde verbetering en afstemming tussen organisatorische doelen en de HRM uitvoering centraal staan. </li></ul><ul><li>Deze gefaseerde benadering spreekt ook uit de voorbeeld plateauplanning die wij later in dit document toelichten </li></ul>- - <ul><li>De toegevoegde waarde van nieuwe HR technologie in HR Transformatie is aanzienlijk: </li></ul><ul><ul><li>Best practices dwingen tot het maken van keuzes in procesgang en werkwijze </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandragen van concrete mogelijkheden voor medewerker- en manager self service </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleert en faciliteert samenwerking dankzij werken vanuit gemeenschappelijke functionaliteit en data </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbetert de efficiëntie van processen dankzij integratie van data </li></ul></ul><ul><ul><li>Verlaagt cost of ownership dankzij betere spreiding van kosten van HR technologie vanuit een centraal perspectief </li></ul></ul>HR Infrastructuur HR Capaciteiten HR Oplossingen Eerste fase Tweede fase Een gefaseerde benadering ten aanzien van HR Transformatie
 5. 5. Methodologie: Noodzaak voor een bewezen aanpak <ul><li>Deloitte’s Enterprise Value Delivery ™ Methodologie (EVD*) wordt gebruikt in de context van HR Transformaties en implementaties van personeelsinformatiesystemen. De methodologie ondersteunt het project vanaf de start tot na de go-live. </li></ul>- - <ul><li>Een project, gericht op HR shared services in een grote gedecentraliseerde organisatie en met een brede functionele scope, vraagt om een bewezen aanpak voor het plannen en uitvoeren van een HR transformatie en implementatie van een personeelsinformatiesysteem. EVD™ is toegepast tijdens vele HR transformaties en implementaties van personeelsinformatiesystemen. </li></ul><ul><li>EVD™ is modulair opgebouwd en richt zich op een resultaatgerichte aanpak en het opleveren van eindproducten. Dit draagt bij aan het managen van de verschillende activiteiten en aan de kwaliteit van de eindproducten. </li></ul><ul><li>EVD™ is onderverdeeld in fasen. Gedurende de verschillende fasen worden de projectactiviteiten gestroomlijnd door de zeven functionele lagen op basis van kritische succes factoren. </li></ul>Enterprise Value Delivery 1
 6. 6. - - Methodologie: De zes fasen van de HR Transformatie Methode Producten Creëren van een gemeenschappelijk begrip met betrekking tot de doelstellingen van de HR Transformatie en de strategische visie op HR. 1 Vision 2 Plan Ontwikkelen van een conceptueel HR dienstverleningsmodel, waaraan gekoppeld een solide business case voor het implementeren van het model . Het in lijn met de visie inrichten van de HR organisatie en de dienstverlening, waarbij (her)ontwerp van HR processen en HR technologie en infrastructuur ondersteunend zijn. Verder vormgeven en testen van de nieuwe HR organisatie, de dienstverlening, (her)ontworpen processen en inrichten van de HR technologie en infrastructuur. Dit is tevens de start voor het implementeren van de transitie strategie. Daadwerkelijke implementatie van de nieuwe HR organisatie, het dienstverleningsmodel, de (her)ontworpen processen en de nieuwe HR technologie en infrastructuur op basis van de transitie strategie. Monitoren en meten van de effecten van de geïmplementeerde onderdelen en continue toepassen van verbeteringen. HRT Visie Vaststelling huidige situatie Verandermanagement Strategie Project Plan Conceptueel HR dienstverleningsmodel Implementatie Roadmap Business Case Verander & Project Management Detail ontwerpen op het gebied van de HR organisatie, het dienstverleningsmodel, de processen en de techniek. Gedetailleerd bouwplan Validatie van de business case Verandermanagement Plan Transitie strategie (Her)ontworpen processen Bouw en test technische oplossing Organisatie transitie Test eindgebruikers Training Beheerorganisatie (proces en technologie) Eventuele selectie van outsourcing partijen Monitoren Beheerorganisatie (proces en technologie) Ingebouwde continue verbetering Doel van de fase De volgende zes fasen worden gebruikt binnen de Deloitte Methodologie en zijn verder toegespitst op HR Transformaties. 3 Design 4 Build 5 Deliver 6 Operate
 7. 7. - - HC Value Assessment, HR Strategy Alignment, HRT Vision, HRT Business Case Development, HR Balanced Scorecard Design Value People, Change & Learning Strategy Development and Execution, Stakeholder Alignment, Communication Planning, Retained HR Training, New HR Organization Staffing & Selection People, Change & Learning Conceptual Model Design, Customer Segmentation, Portfolio Analysis, Process Design/Re-design, Shared Services Design, Center of Excellence Design, Retained HR Design, HR Governance, HR Role Definition, HR BPO Advisory, Self-Service Design HR Strategy & Service Delivery Current State Assessment, Technology Optimization, ERP HR Implementation, Portal Design, Payroll Solutions, HR Point Solutions (e.g., eLearning), Shared Services Technologies Design & Implementation HR Technology & Infrastructure Location Analysis, Tax Implications, Location Selection, Location Set Up Services Location Strategy, Selection & Tax HR Governance, HR Compliance Requirements, HR Compliance Processes, Policies & Procedures Security & Controls Project Planning, Implementation Planning, Progress Tracking and Measurement, Project Governance Project Management Typische activiteiten De zeven werkstromen omvatten de gehele scope en activiteiten van een volledige HR Transformatie, afhankelijk van de projectscope kan het zijn dat bepaalde werkstromen meer of minder relevant zijn.. Methodologie: Zeven werkstromen binnen de HR Transformatie methodologie
 8. 8. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? <ul><li>Fred Sonneville </li></ul><ul><li>Senior manager HR Transformation </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Mobiel: +31 (0) 6 125 81 988 </li></ul>
 9. 9. Disclaimer: Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms.

×