Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fırat öçal tagem

637 views

Published on

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü(TAGEM)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fırat öçal tagem

 1. 1. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FIRAT ÖÇAL ZOOTEKNi BÖLÜMÜe-mail: firat_ocal@hotmail.com 15 ARALIK 2011
 2. 2. ’ĠN KURULUġUBakanlık; çiftçi, sanayici ve hizmet verdiği diğerüreticiler için araştırma-geliştirme (AR-GE) görevini,Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü vasıtasıylayürütür ve koordine eder. Ana hatlarıyla, GenelMüdürlüğün görev ve yükümlülükleri, 441 sayılıKanun Hükmünde Kararname’nin 12’nci maddesigereğince, 09.08.1991 tarih ve 2055 sayılı ResmiGazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 3. 3. ’ĠN MĠSYONU"Yüksek kalitede ve ülke ihtiyaçlarına cevap verentarımsal araştırmaları sonuçlandırmak suretiyle,Türkiyeye ekonomik, sosyal ve çevre yönündenfaydalar sağlamak" olarak tarif edilebilir.
 4. 4. ’ĠN GÖREVLERĠ Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak. Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek. Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek.
 5. 5. GÖREVLERĠNĠ YERĠNE GETĠRĠRKEN AġAĞIDAKĠ TEMEL STRATEJĠLERĠ ĠZLER: TAGEM imkanlarını, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ülkeye en fazla faydayı sağlayacak yüksek öncelikli araştırma fırsat alanlarına dağıtır ve bu alanlarda, programlar geliştirmeye yoğunlaştırır. Araştırma programlarında, pazarın ve hedef kitlenin taleplerini dikkate alır, araştırma projelerinin, son kullanıcılarla işbirliği içerisinde planlanması ve yürütülmesine öncelik verir.
 6. 6.  AR-GE kapasitesini geliştirmek için gayret sarf eder ve araştırma sistemini, ülkenin beklentilerine cevap verecek ve uluslararası rekabet gücü olan bir yapıya kavuşturur ve hedef kitle destekli bir yapının geliştirilmesini sağlar. araştırma sonuçlarının kullanıcılara transferini, doğrudan veya yayım teşkilatı ile ortaklaşa gerçekleştirir.
 7. 7. URL’ye yazacağımız web adresimiz şöyle:  www.tagem.gov.tr
 8. 8. VARBĠS NEDĠR, AMACIVarlık Bilgi Sistemi;Araştırma kuruluşlarımızın sahip oldukları; arazi, bina, taşıt, çiftlikekipmanları, laboratuar alet ve ekipmanları, bilgisayar ve önemli büroekipmanları ve hayvan varlıklarının veritabanını oluşturmak ve sürekliolarak güncellemek amacıyla, tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı biruygulamadır.
 9. 9. CBS’NĠN AMACICoğrafi Bilgi Sistemleri Türkiye tarımında sürekli birgelişim için gerekli olan itici gücü sağlamak amacıylakurulmuştur.
 10. 10. NOAA HAKKINDAAmerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Okyanus veAtmosferik Teşkilatı (NOAA) dünya çapındaatmosfer, uzay ve okyanuslar ile ilgili çalışmalaryapan bir kurumdur.
 11. 11.  TÜRKHAYGEN-1  ULUSAL GIDA KOMPOZĠSYON PORTALI TÜRKĠYE BĠYOGÜVENLĠK BĠLGĠ DEĞĠġĠM MEKANĠZMASI  WEB TARIM TV  CAB DOĞRUDAN( CAB DIRECT) (NEDĠR BUNLAR, ġĠMDĠ GÖRELĠM?)
 12. 12. ‘TÜRKHAYGEN-1’ Projesinin AmacıBilimsel araştırmalar için gen materyali ve bilgi kaynağı sağlayacak DNA’ların saklandığı bankaların oluşturulması, ayrıca bu bankalarda canlının hayata döndürülmesini sağlayabilecek canlı kaynaklarının (sperm, embriyo, somatik hücreler ve ovaryum dokusu) korunmaya alınması (ex-situ-in vitro).Irkların ön karakterizasyonunun yapılması ve tescil çalışmalarında yararlanılmak üzere bilgi sağlanması.
 13. 13. ‘Ulusal Gıda Kompozisyon Portalı’ projesinin amacıToplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık ve beslenme durumunun belirlenmesi buna bağlı olarak ulusal beslenme programlarının oluşturulması sağlıklı ve üretken toplumlar için vazgeçilmez bir gereksinimdir.Proje ülkemiz coğrafyasında üretilmekte ve tüketilmekte olan işlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ürünlerin besin öğeleri bileşimlerinin ileri laboratuar analiz teknikleri ile belirlenmesi ve izlenebilir veri üretme-kullanma-yönetmeyi içeren özgün dinamik ulusal bir sistem oluşturulması esasına dayanmaktadır.
 14. 14. ‘Türkiye biyogüvenlik bilgi değiĢim mekanizmasını’ kanunun amacıBilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modernbiyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısıdeğiştirilmiş organizmalar ve ürünlerindenkaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitkisağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması,sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenliksisteminin kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerindenetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul veesasları belirlemektir.
 15. 15. ‘CAB doğrudan’ AmacıCAB Doğrudan Cabi uygulamalı yaşam bilimleri genelinde 9 milyon bibliyografik ve tam metin uygulamalarına erişim sağlayan elektronik platformu. Kapsama lider bibliyografik CAB Abstracts, Küresel Sağlık ve İnternet Kaynakları ve Soyut Dergiler veritabanlarını içerir.
 16. 16. KAYNAKLAR:o www.tagem.gov.tr
 17. 17. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim…

×