Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap

1,496 views

Published on

Lecture on extreme control, honor-related violence and forced marriage

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap

 1. 1. Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011 IMDI, SkVT og LLH Trøndelag Frode Fredriksen, prosjektleder 1
 2. 2. Et innledende spørsmål • Jente med foreldre fra Pakistan. – Alltid vært en glad fotballjente, svært ressurssterk på skolen både sosialt og faglig. • Hun sier at storfamilien trykker på mht. at hun spiller fotball. – Hun mener at hun har full kontroll. • Jeg melder i fra som faglærer. Men kontaktlærer og helsesøster enes om at det ikke er grunn til bekymring. – Men er dette riktig konklusjon? 2
 3. 3. Mål for prosjektet • Formidle konkret kunnskap og større bevissthet om hva ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap innebærer. • Gi konkret kunnskap om ekteskapsloven, straffeloven og annet lovverk som sier at utøvelse av vold, tvang og tvangsgifte er ulovlig i Norge og overfor norske statsborgere. • Spre kunnskaper om hvordan og hvor man kan skaffe informasjon og hjelp ved bekymring, mistanke og frykt for tvangsekteskap. 3
 4. 4. Hva er tvangsekteskap? • Man kan ikke velge hvem du vil gifte deg med. • Man kan ikke velge å være ugift. • Man utsettes for psykisk press, vold, tvang og trusler om å gifte deg. • Foreldre kan tilby seg å finne en passende partner med frivillig samtykke. Arrangerte ekteskap er lovlig i Norge. 4
 5. 5. Ekteskapsloven • § 1. Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. • § 1b. Frivillighet Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke. 5
 6. 6. Hvem står utsatt til? • Mest fokus på jenter hittil, men nyere forskning påpeker at gutter kan være like sårbare. • Homofile gutter og lesbiske jenter står svært utsatt til for bruk av tvang og vold. • Fysisk eller psykisk utviklingshemmede kan også stå svært utsatt til. 6
 7. 7. Landområder • Hovedsakelig landbakgrunn fra Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan, Somalia og Tyrkia. • 35 land er registrert hos IMDI. • Aldersmessig er unge mellom 16-23 år de mest utsatte for tvangsgifte. • Økning i saker mht gutter på opp mot 28 % første kvartal i 2010. 7
 8. 8. Æresbegrepet • Offer for sin kultur? • Patriarkalske og kollektivistiske strukturer. – Fars og familiens ære står sentralt. • Kvinnens ærbarhet sterkt knyttet til fars ære. – Krav til kontroll over kvinners seksualitet. • Tap av ære fører skam over familien. – Tap av anseelse og privilegier. – Skaper vansker med å gifte bort sine døtre etter familiens og slektens ønsker. 8
 9. 9. Skambegrepet • • • • Gjenopprettelse av ære ved sanksjoner. Store konsekvenser for offeret. Korreksjon av atferd og tvangsgifte. Vold og drap i de alvorligste tilfellene. – Hedersrelatert, æresrelatert vold og æresdrap. • Dynamikken mellom ære og skam har en helt annen innretning mht æresrelatert tenkning. – Har fått lite oppmerksomhet hittil. 9
 10. 10. Guttenes roller • ”Kontrollører”, ”beskyttere” av søstre og kvinnelige familiemedlemmers ærbarhet. – Overvåker og rapporterer til foreldrene, får en slags ”angiverrolle”. – Kan være en smertefull rolle etter som rapport medfører en potensiell straff for søster. • Markerer også en kulturell annerledeshet. • Utvikler harde guttemiljøer innad. 10
 11. 11. Lojalitetskonflikt • Del av familie som utøver ekstrem kontroll og tvang. • Samtidig en del av et samfunn og skole som legger vekt på andre idealer. • Den unge blir stående i et ingenmannsland. • Valget mellom det ”norske” eller det familien bestemmer vil få konsekvenser uansett. 11
 12. 12. Sårbare familier • Minoritetsforeldre føler seg marginalisert i Norge. – Vanskelig å forstå det norske samfunnets krav. – Redsel for innflytelse fra andre verdier enn de som gjelder i opprinnelseskulturen. • Manglende plan for integrering isolerer minoritetsfamilien. • Store utslag i forskjellen mellom oppdragelse av minoritets- og majoritetsungdom. 12
 13. 13. Hvem er jeg og hvor hører jeg til? • Valg av ektefelle og egen identitet. • Norsk eller pakistansk? – Framhever det spesielle ved egen kultur og markerer en forskjell fra majoritetskulturen. – Indre og ytre konflikt i forhold til familien mht. ”kollektivet” og individuelle behov. • Det å føle seg sveket av familien og samfunnet samtidig. – Levd med to sett verdier hele livet , helt til… 13
 14. 14. Transnasjonale ekteskap • Familien er ikke bare den vi ”ser”. – Del av et større familie- og slektsnettverk i opprinnelseslandet. – Familie og slekt formidler sine ønsker og krav, spesielt når den unge nærmer seg giftemoden alder. • Både den unge og familien står under press. • Utfordringer mht. integrering. – Assymetriske forhold. 14
 15. 15. Transnasjonale ekteskap 96/01 15
 16. 16. Transnasjonale ekteskap 02/07 16
 17. 17. Familiens argumenter • Sosiale og økonomiske forhold. • ”Friskt blod” blod fra hjemmekulturen. • Foreldre planlegger sin alderdom. – Redsel for framtiden som gammel i Norge. – Men man glemmer at det også er en utvikling i opprinnelseskulturen. – Denne kulturen er ikke statisk, selv om man prøver å bevare de tradisjonelle familiemønstrene i Norge. 17
 18. 18. Statistikk 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Barneloven § 30a. Avtale om ekteskap. Ein avtale foreldre eller andre gjer om ekteskap på vegner av barnet, er ikkje bindande. § 30. Innhaldet i foreldreansvaret. Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode. 22
 23. 23. Straffeloven § 220. Den som inngår ekteskap eller partnerskap med noen som er under 16 år, eller medvirker til dette, straffes med fengsel inntil 4 år. § 222. For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte. (Omtale av Høyesterettsdom i Drammenssaken 2006) 23
 24. 24. Skoleprestasjoner • Elevens ytre og indre konfliktnivå vil virke inn. • Sviktende og dalende prestasjoner bør undersøkes. • Vanskelig å se hos gutter hvis de i utg.pkt. har lave prestasjoner, men dette i seg selv bør få større fokus. • Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap. 24
 25. 25. Religion • Religionene framhever et universelt budskap om frivillighet mellom partene ved inngåelse av ekteskap. • Tradisjoner og religion har funnet lokale tilpasninger opp gjennom århundrene. • Strenge lydighetskulturer. • Tvangsekteskap også som fenomen innenfor andre religiøse retninger. • Ukjent fenomen i et av verdens største muslimske samfunn, nemlig Indonesia. 25
 26. 26. Megling • Relativt nytt fenomen i saker om tvangsekteskap. • I enkelte tilfeller oppnår man gode resultater. • Men ikke i alle saker. • Både den unge og familien kan være ambivelente, jfr. Drammenssaken. • Det kan ligge forhold bak tvangsekteskap som ikke nødvendigvis kommer fram. 26
 27. 27. Taushetsplikt • Forvaltningsmessig taushetsplikt gjelder i offentlig tjenesteyting, mens profesjonsbasert taushetsplikt gjelder helsepersonell. – ansatte i skole, barnehage og PP-tjenesten – ansatte i sosialtjenesten – ansatte i barneverntjenesten – ansatte i helsetjenesten • Felles for alle er opplysningsplikten overfor barnevernstjenesten. 27

×