Nederlandstalig NANDA-I Netwerk: nieuwsbrief (lente 2013)

2,031 views

Published on

Een gestandaardiseerde taal maakt communicatie eenvoudiger en eenduidiger. Professionals uit de dagelijkse zorgpraktijk slaan de handen ineen om eenheid van taal in de verpleegkunde te bevorderen.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
477
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nederlandstalig NANDA-I Netwerk: nieuwsbrief (lente 2013)

  1. 1. NIEUWSBRIEF 2012012012013333LENTEKENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELENEen gestandaardiseerde taal maakt communicatie eenvoudiger en eenduidiger. Professionals uit dedagelijkse zorgpraktijk slaan de handen ineen om eenheid van taal in de verpleegkunde te bevorderen.Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE 4ᵉ BIJEENKOMSTVAN HET NEDERLANDSTALIG NANDA-I NETWERK:Datum maandag 17 juni 2013Tijd van 10:00 tot 16:00 uurLocatie Universitair Medisch Centrum GroningenOnderwijscentrum, lokaal 10Hanzeplein 19713 GZ GroningenONDERWERPEN:Samenstelling en werkgroepen van hetNederlandstalig NANDA-I Netwerk Implementatievan standaarden in de zorg Kwaliteitsbevorderingvan professionals Meten van gezondheidswinstIntegratie van landelijke standaarden en meer…Veel instellingen zijn momenteel bezig met deontwikkeling van een nieuwe elektronische vorm vanrapporteren. Het is hierbij van belang dat gegevens aande bron worden geregistreerd en achteraf kunnenworden geanalyseerd. Volledig rapporteren metgecodeerde standaardterminologie is hiervooressentieel. Veel elektronische systemen maken gebruikvan ongecodeerde data, dat maakt analyseren lastig entijdrovend. NANDA, NIC & NOC zijn de meestgedetailleerde classificatiesystemen die ontwikkeld engetoetst zijn in de praktijk. NANDA, NIC & NOC zijngecodeerd, gekoppeld in SNOMED CT en hebben eenhoge betrouwbaarheid en validiteit.NANDA International beheert sinds 1982 ‘s wereldsgrootste verzameling verpleegkundige diagnosen en isnauw verwant met het Center for Nursing Classificationand Clinical Effectiveness (CNC) die de verpleegkundigeinterventies (NIC) en de zorgresultaten (NOC)ontwikkelen. Al meer dan 15 jaar worden deze drieclassificatiesystemen vertaald in het Nederlands engeschoold aan verpleegkundigen in Nederland en België.OPRICHTING NETWERKTijdens het congres van NANDA International in Houston(mei 2012) hebben de Nederlandse deelnemers hetinitiatief genomen om een netwerk in Nederland op terichten: werken vanuit vrijwillige basis aan eengezamenlijke ideologie ter verbetering van deaccuraatheid van rapportage. Met wetenschappers endeskundigen heeft het netwerk een stevige basis omstandaardisering in terminologie voor de verpleegkundigeberoepsgroep te stimuleren.AANMELDEN? NandaNederland@gmail.comhttp://goo.gl/GrcKIDOELSTELLING NETWERKHet Nederlandstalig NANDA-I Netwerk heeft in detweede bijeenkomst op 21 november 2012 doelen enambitieniveaus vastgesteld:• Uitdragen van de ideologie ter bevordering vangemeenschappelijk taalgebruik in deverpleegkunde• Een deskundige gesprekspartner zijn voorstakeholders• Het verbeteren van de verpleegkundige zorg doorde bevordering van eenheid van taal• Het meetbaar / zichtbaar maken van deverpleegkundige zorg• Het mogelijk maken van benchmarking vanverpleegkundige zorgNANDA NOC NIC voor veilige patiëntenzorgGebaseerd op 75 jaar internationaal onderzoek
  2. 2. Nederlandstalig Nanda-I NetwerkNederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief 1 - lente 2013 - pagina 2Ambitieniveau 1: Kennis delen1.1 Opbouwen van een platform en organiserenvan bijeenkomsten.1.2 Verzamelen van initiatieven en uitwisselen vanervaringen over gebruik van NANDA, NOC enNIC binnen verpleegkundige verslaglegging.1.3 Inzetten voor de digitale beschikbaarheid vanNANDA, NOC en NIC in de Nederlandse taal.Ambitieniveau 2: Kennis uitdragen2.1 Uitbouwen van het platform en organiserenvan conferenties en congressen.2.2 Actief verspreiden van nieuwe ontwikkelingenvanuit en over NANDA-I, NOC en NIC.2.3 Het leveren van een bijdrage aan deontwikkeling van nieuwe - en het reviseren vanbestaande diagnosen, resultaten eninterventies.Ambitieniveau 3: Kennis ontwikkelen3.1 Het verzamelen, beoordelen en ontwikkelenvan scholingsprogramma’s voor het gebruik vanverpleegkundige diagnosen, resultaten eninterventies .3.2 Het bundelen krachten, uitwisselen van kennisen ervaringen met betrekking tot onderzoeknaar het gebruik van NNN3.3 Het reviseren van bestaande en ontwikkelenvan nieuwe diagnoses.WORD LID VAN NANDA INTERNATIONALRegular membership: $ 125,-(€ ~95,-) per jaarhttp://www.nanda.orgAMBITIES NETWERKAlgemene doelstelling van het Nederlandstalig NANDA-INetwerk is het uitdragen van de ideologie terbevordering van gemeenschappelijk taalgebruik in deverpleegkunde.Het Netwerk richt zich op de 4 belangrijke stakeholders:Professionals: verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleeg-kundigen, verpleegkundig specialisten en verplegings-wetenschappers.Zorginstituten: de beroepsvereniging Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland (V&VN), de NederlandseFederatie van Universitair Medische Centra (NFU), deVereniging van ziekenhuizen (NVZ), de vereniging Samen-werkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).Beleidsinstituten: Ministerie van VWS, ZorginstituutNederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg, beroeps-organisaties en zorgverzekeraars.Onderwijs en onderzoek: lectoraten, opleidingen verpleeg-kunde (MBO en HBO) en verplegingswetenschap.GGZ GROEPIn de GGZ werkgroep worden de beschrevendiagnostische concepten vergeleken met de huidigepraktijk in Nederland: bestaande diagnostischeconcepten worden getoetst, ontbrekende conceptentoegevoegd.Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 17 juni as. inGroningen zal een eerste aanzet gegeven worden.AANMELDEN? NandaNederland@gmail.comhttp://goo.gl/GrcKIRESEARCH GROEPHet ontwikkelen van kennis is een belangrijke pijlerbinnen het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk. Hetnetwerk fungeert als de verbindende schakel tussenpraktijk en onderzoek. Voor de zorginstellingen betekentdit het stimuleren van onderzoek in de Nederlandsepraktijk. Voor de wetenschappers zijn dezezorginstellingen een cruciale factor voor het verkrijgenvan de data.De researchgroep gaat in samenwerking met het hogerberoepsonderwijs en de bijbehorende lectoratenzorginstellingen ondersteunen bij het ontwikkelen,implementeren en op effectiviteit onderzoeken van deaccuraatheid van de verpleegkundige documentatie bijhet gebruik van NNN in het elektronische dossier.INTERESSE? NandaNederland@gmail.comLICENTIESVoor het integreren van de standaardclassificaties in eenelektronisch systeem is een licentie vereist. Hetauteursrecht voor de Nederlandse vertaling van NANDAligt bij Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Reed Businessbeheert NIC en NOC. Het netwerk voert samen metNictiz gesprekken met de Nederlandselicentiebeheerders van de classificaties om de digitalebeschikbaarheid en licenties goed te regelen.
  3. 3. Nederlandstalig Nanda-I NetwerkNederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief 1 - lente 2013 - pagina 3Cue Logic(NANDA)ReflectionJudgement(NOC indicators)VERPLEEGPROCES 3.0Sinds de jaren zestig vormt het verpleegkundigproces de structuur voor het klinischredeneren, in eerste instantie gerichtproblemen en oplossingen. Midden jarentachtig werden verpleegpro-blemengeconceptualiseerd naar verpleegkundigediagnoses en zijn de eerste zorgresultatenontwikkeld. Het huidigederde generatie model is deOutcome-Present State-test(Pesut & Herman, 1998),een model voor hetreflectief klinisch redenerengericht op patient outcomesNursing Outcomes Classifi-cation (NOC) bestaat uitlabels en definities vanzorgresultaten, die bestaanuit indicatoren met 5-puntsLikertschaal. Zorgverlenerskunnen hiermee detoestand beoor-delen en devoortgang volgen vanpatiënten, mantelzorgers,gezinnen of gemeenschappen.NANDA International (NANDA-I) is eenorganisatie die zich bezig houdt met deontwikkeling van een classificatie vanverpleegkundige diagnoses. Hiermeekunnen verpleegkundigen een klinischoordeel vormen over de actuele ofpotentiële reacties van hetindividu, het (gezins)systeem of de samenlevingop gezondheidsproblemenof levensprocessen.Nursing Interventions Clas-sification (NIC) is eenclassificatie van evidencebased-interventies metbijbehorende activiteiten.Een verpleegkundige inter-ventie is elke behandelingdie een verpleegkundige opgrond van haar deskundigeoordeel uitvoert.Model overgenomen van: Pesut D & Herman J (1998).OPT: Transformation of nursing process for contemporarypractice. Nursing Outlook 46: 29 – 36.05010015020025019611973197919931999200120032005200720092012diagnosis new revisided01002003004005006001997 2000 2004 2008 2012outcomes new01002003004005006001992 1996 2000 2004 2008 2012interventions newStoryStoryStoryStoryCliënt in contextDecisionmakingFraming TESTING(NIC)Outcome State(NOC)Present StateDe grafieken tonen de gevalideerde en door het veld getoetste concepten van NANDA-I, NIC en NOC die gepubliceerdstaan in de oorspronkelijke edities. De meest recente Nederlandstalige vertaling hiervan is uit 2012.De taxonomieën (NANDA-I, NIC en NOC) bieden een ordening in deverpleegkundige kennis als input voor de klinische besluitvorming.
  4. 4. Nederlandstalig Nanda-I NetwerkNederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief 1 - lente 2013 - pagina 4KERNGROEPHelen de Graaf-WaarConsultant EPD, ProjectleiderVerpleegkundige diagnostiekErasmus MC RotterdamLars van HeerdenProjectleiderVerpleegkundig EPDUMCG GroningenNico OudZelfstandigeOud ConsultancyFriso RaemaekersVoorzitterVerpleegkundige AdviesraadHagaZiekenhuis Den HaagCONTACT?Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is bereikbaar via:http://nandaNL.wordpress.comNandaNederland@gmail.comNandaNetwerkNederlandEXTERN ADVISEURPetrie RoodbolBijzonder hoogleraarVerplegingswetenschapUMCG GroningenRESEARCHGROEPWolter PaansResearcher in BiomedicalSciences, Health Care & NursingResearchHanzeHogeschool GroningenMaria Müller-StaubProfessor (PhD, EdN, RN) AcuteCritical CareZürcher Hochschule fürAngewandte Wissenschaften,Winterthur (Zwitserland)NETWERKLEDENHet Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is nog volop in ontwikkeling. Steedsmeer personen sluiten zich bij dit netwerk aan. Soms vanuit persoonlijketitel, maar ook vaak vanuit de instelling.Op de kaart is aangegeven waar de leden vandaan komen:

×