Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KESETIMBANGAN KIMIA 
FRISKA J. PURBA 
8136142010
PENGERTIAN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
A + B  C
PENGERTIAN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
Keadaan kesetimbangan : 
• kecepatan reaksi ke kanan = kecepatan 
reaksi...
TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN 
NN22OO44((gg))  22NNOO22((gg)) 
[ ] awal [ ] kesetimbangan Nisbah [ ] saat kes...
TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN 
Hukum 
Guldberg dan 
Wange: 
Dalam keadaan kesetimbangan pada suhu 
tetap, maka...
TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN 
Hukum Empiris Aksi Massa (Guldberg & Waage) 
aA + bB cC + dD 
Tetapan kesetimba...
TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN 
Adding equations for reactions 
SS((ss)) ++ OO22((gg)) SSOO22((gg)) KK11 == [[S...
TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN 
CChhaannggiinngg ccooeeffffiicciieennttss 
SS((ss)) ++ 33//22 OO22((gg)) SSOO33...
CChhaannggiinngg ddiirreeccttiioonn 
SS((ss)) ++ OO22((gg)) SSOO22((gg)) 
SSOO22((gg)) SS((ss)) ++ OO22((gg)) 
K = [S O2 ]...
TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN 
Tetapan Kesetimbangan Tekanan Parsial 
Untuk kesetimbangan yangmelibatkan gas, ...
TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN 
UUnnttuukk rreeaakkssii ffaassee ggaass:: aa AA((gg)) ++ bb BB((gg))  cc CC((g...
CCOONNTTOOHH 
((11)) 44 NNHH33((gg)) ++ 77 OO22((gg))  44 NNOO22((gg)) ++ 66 HH22OO((gg)) 
[NO ] [H O] K = C 7 
7 
[NH ] ...
Arti Nilai TTeettaappaann KKeesseettiimmbbaannggaann 
Nilai numeris Kc atau Kp yang sangat besar menandakan 
bahwa reaksi ...
KK >>>> 11  rreeaakkssii lleebbiihh bbaannyyaakk kkee aarraahh pprroodduukk 
((kkeesseettiimmbbaannggaann bbeerraaddaa dd...
TTuulliisskkaann rruummuuss KKcc ddaann KKPP uunnttuukk rreeaakkssii--rreeaakkssii bbeerriikkuutt:: 
((aa)) 22 ZZnnSS((ss)...
((aa)) Pada ssuuhhuu tteerrtteennttuu,, uunnttuukk rreeaakkssii NN22OO44((gg))  22NNOO22((gg)) ppaaddaa ssaaaatt 
kkeesse...
xx22 ++ 00,,000099xx –– 00,,00007722 == 00 
xx == 00,,00880099 mmooll 
(2 mol/2 L)2 
(0,8 - ) mol/2 L 
2 
x 
1,8´10-2 = 2x...
MACAM KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
((aa)) KKeesseettiimmbbaannggaann ffiissiikkaa :: mmeelliibbaattkkaann 11 zza...
MACAM KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
1. Kesetimbangan dalam sistem homogen 
a. Kesetimbangan dalam sistem gas-gas ...
FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII 
KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
Usaha untuk mengubah suhu, tekanan atau k...
FFAAKKTTOORR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII 
KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
Bila suatu sistem dalam kesetimbang...
FFeeSSCCNN22++  FFee33++ ++ SSCCNN-- 
mmeerraahh kkuunniinngg ttaakk 
mmuuddaa bbeerrwwaarrnnaa 
((aa)) LLaarruuttaann FF...
FFAAKKTTOORR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII 
KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
Hanya berpengaruh terhadap fase gas...
FFAAKKTTOORR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII 
KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
CCoonnttoohh 22:: 
CCooCCll44 
22--...
FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII 
KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
Perubahan tekanan hanya berpengaruh untu...
Tidak seperti perubahan konsentrasi, volume, atau tteekkaannaann,, ppeerruubbaahhaann 
ssuuhhuu ttiiddaakk hhaannyyaa mmee...
Ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila 
pada suhu yang tetap, tekanan diperbesar (volume 
diperkecil) 
a. CaCO3...
FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII 
KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
4. Pengaruh Kekuatan Ion = pengaruh konse...
FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII 
KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 
5. Peranan Katalisator 
Katalis dalam re...
LLAATTIIHHAANN 
1. 0,1 mol HI dimasukkan dalam tabung 1 lt dan 
terurai sesuai reaksi : 
2HI H2 + I2. 
Jika I2 yang terben...
LLAATTIIHHAANN 
JJaawwaabbaann nnoo 11..
LLAATTIIHHAANN 
JJaawwaabbaann nnoo..22 
 Misal mol A mula-mula = x mol 
 A + 2B AB2 
Mula-mula : x 4 
Terurai : 1 2 
Se...
Pendugaan Arah Reaksi 
Pada setiap saat selama berlangsungnya reaksi dapat 
dirumuskan nisbah konsentrasi-konsentrasi yan...
AArraahh rreeaakkssii ddaappaatt ddiidduuggaa ddeennggaann mmeenngghhiittuunngg kkuuoossiieenn 
hhaassiill rreeaakkssii ((...
Contoh Quotion Reaksi 
Pada awal reaksi 
Kita tentukan Kc = 54 pada 425,4oC 
Jika kita mempunyai campuran sbg berikut, per...
Contoh Quotion Reaksi 
Karena Q < Kc, maka sistem tidak dalam 
kesetimbangan dan reaksi akan berlangsung ke 
arah kanan
Kesetimbangan kimia friska
Kesetimbangan kimia friska
Kesetimbangan kimia friska
Kesetimbangan kimia friska
Kesetimbangan kimia friska
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Reaksi reduksi oksidasi
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

38

Share

Download to read offline

Kesetimbangan kimia friska

Download to read offline

this file consist of theory, animation, and flash, hope this presentation can be useful...tx n see you

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kesetimbangan kimia friska

 1. 1. KESETIMBANGAN KIMIA FRISKA J. PURBA 8136142010
 2. 2. PENGERTIAN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA A + B  C
 3. 3. PENGERTIAN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA Keadaan kesetimbangan : • kecepatan reaksi ke kanan = kecepatan reaksi kekiri  reversibel • Jumlah molekul/ion yang terurai = jumlah molekul/ion yang terbentuk dalam satu satuan waktu • Kesetimbangan yang dinamis  in constant motion Uap mengembun dengan laju yang sama dengan air menguap Pelarutan padatan, sampai pada titik laju padatan yang terlarut sama dengan padatan yang mengendap saat konsentrasi larutan jenuh (tidak ada perubahan konsentrasi)
 4. 4. TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN NN22OO44((gg))  22NNOO22((gg)) [ ] awal [ ] kesetimbangan Nisbah [ ] saat kesetimbangan [NO2] [N2O4] [NO2] [N2O4] [NO2]/[N2O4] [NO2]2/[N2O4] 00,,000000 00,,667700 00,,00554477 00,,664433 00,,00885511 44,,6655 ´ 1100--33 00,,005500 00,,444466 00,,00445577 00,,444488 00,,11002200 44,,6666 ´ 1100--33 00,,003300 00,,550000 00,,00447755 00,,449911 00,,00996677 44,,6600 ´ 1100--33 [NO ] 2 2 NNiissbbaahh yyaanngg nniillaaiinnyyaa rreellaattiiff kkoonnssttaann ddiisseebbuutt [N O ] 2 4 tteettaappaann kkeesseettiimmbbaannggaann ((KK))..
 5. 5. TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN Hukum Guldberg dan Wange: Dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi yang sisa dimana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap.
 6. 6. TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN Hukum Empiris Aksi Massa (Guldberg & Waage) aA + bB cC + dD Tetapan kesetimbangan empiris (KC) KC = [C]c [D]d [A]a [B]b Reaksi dalam larutan
 7. 7. TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN Adding equations for reactions SS((ss)) ++ OO22((gg)) SSOO22((gg)) KK11 == [[SSOO22]] // [[OO22]] SSOO22((gg)) ++ 11//22 OO22((gg)) SSOO33((gg)) KK22 == [[SSOO33]] // [[SSOO22]][[OO22]]1/2 NNEETT EEQQUUAATTIIOONN SS((ss)) ++ 33//22 OO22((gg)) SSOO33((gg)) Knet = [SO3] [O2]3/2 = K1 • K2
 8. 8. TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN CChhaannggiinngg ccooeeffffiicciieennttss SS((ss)) ++ 33//22 OO22((gg)) SSOO33((gg)) 22 SS((ss)) ++ 33 OO22((gg)) 22 SSOO33((gg)) Knew = [SO3]2 [O2]3 = (Kold)2 K = [S O 3 ] [O 2 ] 3 / 2 K n e w = [S O3 ]2 [O 2 ]3
 9. 9. CChhaannggiinngg ddiirreeccttiioonn SS((ss)) ++ OO22((gg)) SSOO22((gg)) SSOO22((gg)) SS((ss)) ++ OO22((gg)) K = [S O2 ] [O 2 ] K n e w = [O 2 ] [S O 2 ] = Knew = [O2 ] 1 K o ld [SO2 ] TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN
 10. 10. TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN Tetapan Kesetimbangan Tekanan Parsial Untuk kesetimbangan yangmelibatkan gas, tekanan parsial dapat digunakan untuk menggantikan konsentrasi Kp = [pC]c [pD]d [pA]a [pB]b p = Tekanan parsial
 11. 11. TTEETTAAPPAANN KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN UUnnttuukk rreeaakkssii ffaassee ggaass:: aa AA((gg)) ++ bb BB((gg))  cc CC((gg)) ++ dd DD((gg)) [C] c [D] d = ddaann [A] [B] a b C K MMeennuurruutt hhuukkuumm ggaass iiddeeaall:: ( C) ( D) = K p p P p p ppVV == nnRRTT pp == ((nn//VV))RRTT == [[ ]] RRTT c d ( A) ( B) a b Þ KKaarreennaa iittuu,, [C] [D] [C] (RT) [D] (RT) ( C) ( D) K = p p = = (RT) + - + (c d ) (a b) c d a b c c d d a a b b c d P p p a b [A] [B] [A] (RT) [B] (RT) ( A) ( B) K = K (RT) D ng Dnn== S kkooeeff ggaass pprroodduukk –– S kkooeeff P C gg ggaass rreeaakkttaann HHuubbuunnggaann KKPP ddeennggaann KKCC
 12. 12. CCOONNTTOOHH ((11)) 44 NNHH33((gg)) ++ 77 OO22((gg))  44 NNOO22((gg)) ++ 66 HH22OO((gg)) [NO ] [H O] K = C 7 7 [NH ] [O ] 2 4 4 2 3 6 2 NO ) ( H O) K p p P = ((22)) CCHH33OOHH((ll)) ++ CCHH33CCOOOOHH((ll))  CCHH33CCOOOOCCHH33((ll)) ++ HH22OO((ll)) [CH COOCH ][H O] = 3 3 2 C K [CO ] = 2 C K ( 2 ) K p CO P = ((33)) CCaaCCOO33((ss))  CCaaOO((ss)) ++ CCOO22((gg)) ((44)) BBaaCCll22((aaqq)) ++ NNaa22SSOO44((aaqq))  BBaaSSOO44((ss)) ++ NNaaCCll((aaqq)) 2 4 3 6 2 4 2 ( NH ) ( O ) ( p p [CH OH][CH COOH] 3 3 [NaCl] 2 2 4 [BaCl ][Na SO ] = C K TTiiddaakk aaddaa KKPP uunnttuukk rreeaakkssii ((22)) ddaann ((44)),, kkaarreennaa ttiiddaakk aaddaa zzaatt yyaanngg bbeerrffaassee ggaass..
 13. 13. Arti Nilai TTeettaappaann KKeesseettiimmbbaannggaann Nilai numeris Kc atau Kp yang sangat besar menandakan bahwa reaksi berjalan ke kanan sebagaimana dituliskan, berlangsung sempurna atau mendekati sempurna Nilai numeris Kc atau Kp yang sangat kecil menyatakan bahwa reaksi ke kanan sebagaimana dituliskan tidak berlangsung besar-besaran
 14. 14. KK >>>> 11  rreeaakkssii lleebbiihh bbaannyyaakk kkee aarraahh pprroodduukk ((kkeesseettiimmbbaannggaann bbeerraaddaa ddii kkaannaann)).. 22 HH22((gg)) ++ OO22((gg))  22 HH22OO((gg)) KKCC == 99,,11 ´ 11008800 KK <<<< 11  rreeaakkssii lleebbiihh bbaannyyaakk kkee aarraahh rreeaakkttaann ((kkeesseettiimmbbaannggaann tteerrlleettaakk ddii kkiirrii)).. NN22OO44((gg))  22 NNOO22((gg)) KKCC == 44,,6633 ´ 1100--33 CCoonnttoohh :: CCoonnttoohh ::
 15. 15. TTuulliisskkaann rruummuuss KKcc ddaann KKPP uunnttuukk rreeaakkssii--rreeaakkssii bbeerriikkuutt:: ((aa)) 22 ZZnnSS((ss)) ++ 33 OO22((gg))  22 ZZnnOO((ss)) ++ 22 SSOO22((gg)) ((bb)) 22 HHCCrrOO44 JJaawwaabb:: -- ((aaqq))  CCrr22OO77 22-- ((aaqq)) ++ HH22OO((ll )) AAppaakkaahh rreeaakkssii--rreeaakkssii ddii aattaass tteerrmmaassuukk kkeesseettiimmbbaannggaann hhoommooggeenn aattaauu hheetteerrooggeenn?? ((aa)) ((bb)) [SO ] = C K 2 2 [O ] 3 2 2- Cr O ] K = [2 7 C - 2 4 [HCrO ] (SO ) p K p P = KKeesseettiimmbbaannggaann hheetteerrooggeenn 3 2 2 2 (O ) TTiiddaakk aaddaa KKPP KKeesseettiimmbbaannggaann hhoommooggeenn LLAATTIIHHAANN
 16. 16. ((aa)) Pada ssuuhhuu tteerrtteennttuu,, uunnttuukk rreeaakkssii NN22OO44((gg))  22NNOO22((gg)) ppaaddaa ssaaaatt kkeesseettiimmbbaannggaann tteerrddaappaatt 00,,11 mmooll NN22OO44 ddaann 00,,0066 mmooll NNOO22 ddaallaamm vvoolluummee 22 LL.. HHiittuunnggllaahh nniillaaii KKcc.. 2 [NO ] 2 2 K = 2 = = 1,8 ´ 10 - c [N O ] 2 4 (0,06 mol/2 L) (0,1mol/2 L) JJaawwaabb:: ((bb)) PPaaddaa ssuuhhuu yyaanngg ssaammaa,, kkee ddaallaamm wwaaddaahh bbeerrvvoolluummee 22 LL ddiimmaassuukkkkaann 00,,88 mmooll NN22OO44.. HHiittuunnggllaahh kkoonnsseennttrraassii zzaatt--zzaatt ddaallaamm rreeaakkssii ppaaddaa kkeesseettiimmbbaannggaann yyaanngg bbaarruu.. JJaawwaabb:: NN22OO44((gg))  22 NNOO22((gg)) MMuullaa--mmuullaa 00,,88 mmooll RReeaakkssii ––xx ++22xx SSeettiimmbbaanngg 00,,88 –– xx 22xx LLAATTIIHHAANN
 17. 17. xx22 ++ 00,,000099xx –– 00,,00007722 == 00 xx == 00,,00880099 mmooll (2 mol/2 L)2 (0,8 - ) mol/2 L 2 x 1,8´10-2 = 2x Þ JJaaddii,, ppaaddaa ssaaaatt kkeesseettiimmbbaannggaann tteerrccaappaaii [[NNOO22]] == 22xx mmooll//22LL == 00..00880099 MM [[NN22OO44]] == ((00,,88 –– xx)) mmooll//22 LL == 00,,77119911 mmooll//22 LL == 00,,33559955 MM x K x c = (0,8 - ) LLAATTIIHHAANN
 18. 18. MACAM KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA ((aa)) KKeesseettiimmbbaannggaann ffiissiikkaa :: mmeelliibbaattkkaann 11 zzaatt ddaallaamm 22 ffaassee yyaanngg bbeerrbbeeddaa HH22OO((ll))  HH22OO((gg)) ((bb)) KKeesseettiimmbbaannggaann kkiimmiiaa :: mmeelliibbaattkkaann zzaatt yyaanngg bbeerrbbeeddaa sseebbaaggaaii rreeaakkttaann ddaann pprroodduukk CCoonnttoohh:: CCoonnttoohh:: NN22OO44((gg)) ((ttaakk bbeerrwwaarrnnaa))  22NNOO22((gg)) ((ccookkeellaatt ggeellaapp))
 19. 19. MACAM KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 1. Kesetimbangan dalam sistem homogen a. Kesetimbangan dalam sistem gas-gas Contoh: 2SO(g) + O(g) 2SO(g) 223b. Kesetimbangan dalam sistem larutan-larutan Contoh: NHOH(aq) NH4+(aq) + OH- (aq) 42. Kesetimbangan dalam sistem heterogen a. Kesetimbangan dalam sistem padat gas Contoh: CaCO(s) CaO(s) + CO(g) 32b. Kesetimbangan sistem padat larutan Contoh: BaSO(s) Ba+(aq) + SO4- (aq) 42 2 c. Kesetimbangan dalam sistem larutan padat gas Contoh: Ca(HCO3)2(aq) CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)
 20. 20. FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA Usaha untuk mengubah suhu, tekanan atau konsentrasi pereaksi dalam suatu sistem dalam keadaan setimbang merangsang terjadinya reaksi yang mengembalikan kesetimbangan pada sistem tersebut
 21. 21. FFAAKKTTOORR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA Bila suatu sistem dalam kesetimbangan mendapat gangguan eksternal maka sistem tersebut akan melakukan perubahan yang mengatasi gangguan tersebut, dan menyusun ulang kesetimbangan baru dengan Kc yang sama  ppeerrggeesseerraann kkeesseettiimmbbaannggaann 1. Perubahan Konsentrasi [[PPrroodduukk]] ­,, [[RReeaakkttaann]] ¯  QQ >> KK  KKeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee kkiirrii [[PPrroodduukk]] ¯,, [[RReeaakkttaann]] ­  QQ << KK  KKeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee kkaannaann
 22. 22. FFeeSSCCNN22++  FFee33++ ++ SSCCNN-- mmeerraahh kkuunniinngg ttaakk mmuuddaa bbeerrwwaarrnnaa ((aa)) LLaarruuttaann FFee((SSCCNN))33:: ccaammppuurraann wwaarrnnaa mmeerraahh FFeeSSCCNN22++ ddaann wwaarrnnaa kkuunniinngg FFee33++ ((bb)) SSeetteellaahh ppeennaammbbaahhaann NNaaSSCCNN:: kkeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee kkiirrii ((cc)) SSeetteellaahh ppeennaammbbaahhaann FFee((NNOO33))33:: kkeesseettiimmbbaannggaann jjuuggaa bbeerrggeesseerr kkee kkiirrii ((dd)) SSeetteellaahh ppeennaammbbaahhaann HH22CC22OO44:: kkeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee kkaannaann;; wwaarrnnaa kkuunniinngg bbeerraassaall ddaarrii iioonn FFee((CC22OO44))33 33--
 23. 23. FFAAKKTTOORR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA Hanya berpengaruh terhadap fase gas; tidak mmeemmeennggaarruuhhii ffaassee ccaaiirr ddaann ppaaddaatt.. VV ­,, PP ¯  QQ << KK  KKeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee S kkooeeff ggaass tteerrbbeessaarr VV ¯,, PP ­  QQ >> KK  KKeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee S kkooeeff ggaass tteerrkkeecciill NN22OO44((gg))  22 NNOO22((gg)) VVoolluummee wwaaddaahh ddiippeerrbbeessaarr ® [[NN22OO44]] mmaauuppuunn [[NNOO22]] mmeennggaallaammii ppeennggeenncceerraann.. ((tteekkaannaann ddiippeerrkkeecciill)) [NO ] [N O ] 2 4 2 Q = 2 Þ ppeennuurruunnaann ppeemmbbiillaanngg >> ppeennyyeebbuutt kkaarreennaa [[NNOO22]] ddiippaannggkkaattkkaann 22 ® QQ << KK ® kkeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee kkaannaann CCoonnttoohh::
 24. 24. FFAAKKTTOORR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA CCoonnttoohh 22:: CCooCCll44 22-- ++ 66 HH22OO  CCoo((HH22OO))66 22++ ++ 44 CCll-- bbiirruu mmeerraahh mmuuddaa RReeaakkssii ppeemmbbeennttuukkaann CCooCCll44 22-- eennddootteerrmm:: llaarruuttaann bbeerrwwaarrnnaa bbiirruu jjiikkaa ddiippaannaasskkaann ddaann mmeerraahh mmuuddaa jjiikkaa ddiiddiinnggiinnkkaann..
 25. 25. FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA Perubahan tekanan hanya berpengaruh untuk gas. Fase padat dan cair pengaruh tekanan diabaikan. Sesuai hukum Boyle maka : Jika tekanan diperbesar (volume diperkecil) maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil. Jika tekanan diperkecil (volume diperbesar) maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terbesar. Karena koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol maka cukup memperhatikan jumlah koefisien gas pada masing-masing ruas.
 26. 26. Tidak seperti perubahan konsentrasi, volume, atau tteekkaannaann,, ppeerruubbaahhaann ssuuhhuu ttiiddaakk hhaannyyaa mmeennggggeesseerr kkeesseettiimmbbaannggaann,, tteettaappii jjuuggaa mmeenngguubbaahh nniillaaii KK.. TT ­  KKeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee aarraahh rreeaakkssii eennddootteerrmm TT ¯  KKeesseettiimmbbaannggaann bbeerrggeesseerr kkee aarraahh rreeaakkssii eekkssootteerrmm CCoonnttoohh 11:: NN22OO44((gg))  22 NNOO22((gg)) DHH oo == 5588,,00 kkJJ aattaauu NN22OO44((gg))  22 NNOO22((gg)) –– 5588,,00 kkJJ RReeaakkssii ppeemmbbeennttuukkaann NNOO22 ddaarrii NN22OO44 eennddootteerrmm;; rreeaakkssii sseebbaalliikknnyyaa eekkssootteerrmm.. PPeemmaannaassaann aakkaann mmeemmppeerrbbeessaarr [[NNOO22]] ((wwaarrnnaa mmaakkiinn ccookkeellaatt)),, ppeennddiinnggiinnaann aakkaann mmeemmppeerrbbeessaarr [[NN22OO44]] ((wwaarrnnaa ccookkeellaatt mmeemmuuddaarr)).. SSeettiiaapp bboollaa bbeerriissii ccaammppuurraann ggaass NNOO22 ddaann NN22OO44 DDaallaamm aaiirr eess DDaallaamm aaiirr ppaannaass FFAAKKTTOORR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA
 27. 27. Ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila pada suhu yang tetap, tekanan diperbesar (volume diperkecil) a. CaCO3 (p) CaO (p) + CO2 (g) b. PCl5 (g) PCl3 (g) + Cl2 (g) c. H2 (g) + CO2 (g) H2O (g) + CO (g) d. N2 (g) + 3H2 (g) 2NH3 (g) Penyelesaian: a. kiri b. kiri c. tidak terjadi d. kanan LLAATTIIHHAANN
 28. 28. FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 4. Pengaruh Kekuatan Ion = pengaruh konsentrasi 5. Peranan Katalisator Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Sesuai dengan fungsinya mempercepat reaksi maka akan mempercepar tercapainya proses kesetimbangan, dengan cara mempercepat reaksi maju dan reaksi balik sama besar. Fungsi katalisator pada awal reaksi (sebelum kesetimbangan tercapai). Jika kecepatan reaksi maju = kecepatan reaksi balik maka katalis berhenti berfungsi.
 29. 29. FAKTOR YYAANNGG MMEEMMPPEENNGGAARRUUHHII KKEESSEETTIIMMBBAANNGGAANN KKIIMMIIAA 5. Peranan Katalisator Katalis dalam reaksi dapat balik dapat mempercepat reaksi baik kekanan atau kekiri. Keadaan kesetimbangan tercapai lebih cepat tetapi tidak mengubah jumlah kesetimbangan dari spesies-spesies yang bereaksi. Peranan katalis adalah mengubah mekanisme reaksi agar tercapai energi aktivasi yang lebih rendah. Keadaan kesetimbangan tidak bergantung pada mekanisme reaksi Sehingga tetapan kesetimbangan yang diturunkan secara kinetik tidak dipengaruhi oleh mekanisme yang dipilih.
 30. 30. LLAATTIIHHAANN 1. 0,1 mol HI dimasukkan dalam tabung 1 lt dan terurai sesuai reaksi : 2HI H2 + I2. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berapa harga K? 2. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi : A + 2B AB2 adalah 0,25. Berapa jumlah mol A yang harus dicampurkan pada 4 mol B dalam volume 5 lt agar menghasilkan 1 mol AB2.
 31. 31. LLAATTIIHHAANN JJaawwaabbaann nnoo 11..
 32. 32. LLAATTIIHHAANN JJaawwaabbaann nnoo..22  Misal mol A mula-mula = x mol  A + 2B AB2 Mula-mula : x 4 Terurai : 1 2 Setimbang : x-1 4-2 = 2 1 [AB2] = 1 / 5 lt = 1/5 [A] = x-1 / 5 lt = (x-1)/5 [2B] = 2 / 5 lt = 2/5 K = [AB2] ¼ = 1/5 x = 26 [A] [B]2 (x-1)/5 . (2/5)2
 33. 33. Pendugaan Arah Reaksi Pada setiap saat selama berlangsungnya reaksi dapat dirumuskan nisbah konsentrasi-konsentrasi yang bentuknya sama dengan rumus tetapan kesetimbangan. Nisbah ini disebut kuosien reaksi c d A B Q = C D [ ] [ ] ... a b [ ] [ ] ... Apabila nilai yang disubstitusikan ke dalam kuosien reaksi Q merupakan konsentrasi-konsentrasi dalam keadaan setimbang, maka Q akan sama dengan K.
 34. 34. AArraahh rreeaakkssii ddaappaatt ddiidduuggaa ddeennggaann mmeenngghhiittuunngg kkuuoossiieenn hhaassiill rreeaakkssii ((QQ)).. RRuummuuss QQ == KK,, tteettaappii nniillaaiinnyyaa bbeelluumm tteennttuu ssaammaa:: QQ == KK  rreeaakkssii ddaallaamm kkeeaaddaaaann sseettiimmbbaanngg QQ << KK  pprroodduukk << rreeaakkttaann;; rreeaakkssii bbeerrggeesseerr kkee kkaannaann ((kkee aarraahh pprroodduukk)) QQ >> KK  pprroodduukk >> rreeaakkttaann;; rreeaakkssii bbeerrggeesseerr kkee kkiirrii ((kkee aarraahh rreeaakkttaann)) Kesetimbangan ΔG = 0 Reaktan murni Produk murni Q < K ΔG < 0 Q > K ΔG > 0 G Pendugaan Arah Reaksi
 35. 35. Contoh Quotion Reaksi Pada awal reaksi Kita tentukan Kc = 54 pada 425,4oC Jika kita mempunyai campuran sbg berikut, perkirakan arah dari reaksi
 36. 36. Contoh Quotion Reaksi Karena Q < Kc, maka sistem tidak dalam kesetimbangan dan reaksi akan berlangsung ke arah kanan
 • SofiAfandi

  Oct. 21, 2020
 • Kharnnisa

  Nov. 20, 2019
 • AnitaZulmi1

  Oct. 16, 2019
 • NisaFathin

  Nov. 5, 2018
 • derizellll

  Feb. 26, 2018
 • Angelidondu

  Jan. 9, 2018
 • siahaan_esra

  Dec. 4, 2017
 • PritaAmalia

  Nov. 19, 2017
 • riekeocha

  Nov. 16, 2017
 • ratnasoo

  Nov. 15, 2017
 • AhmadMirza20

  Nov. 13, 2017
 • adilahasanah9

  Nov. 8, 2017
 • AffanAgif

  Oct. 31, 2017
 • abubakaralatjie1

  Jul. 19, 2017
 • TiaranisaiFadhilla

  Apr. 5, 2017
 • RiskaSriwana06

  Mar. 31, 2017
 • wahyusudiono

  Mar. 16, 2017
 • RoqyalRA

  Mar. 7, 2017
 • humairaanjany

  Dec. 15, 2016
 • LisaLisa15

  Nov. 20, 2016

this file consist of theory, animation, and flash, hope this presentation can be useful...tx n see you

Views

Total views

10,769

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,730

Actions

Downloads

713

Shares

0

Comments

0

Likes

38

×