Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instal·lació solar aïllada

1,225 views

Published on

Projecte d'instal·lació solar fotovoltaïca i solar tèrmica a la masia de Cal Celró

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Instal·lació solar aïllada

 1. 1. ESTUDI DEL PROJECTE INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA A LA MASIA DE CAL CELRÓ (OSOR, GIRONA) Desembre 2013 Eduard Pla i Mestras Tècnic Superior en Energies Renovables Polígon Magraners, 13 LLEIDA TEL: 975895876 FAX: 978587645 e-mail: eplam_energies_renovables@terra.es
 2. 2. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 2
 3. 3. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 3 Resum L’objectiu del present projecte és el disseny i la projecció d’una instal·lació solar fotovoltaica de tipus “Off Grid” juntament amb una instal·lació solar tèrmica a la masia de Cal Celró. Aquesta casa es situa a la ctra. d’Osor Km 9, al terme municipal d’Osor. L’instal·lació solar fotovoltaïca, disposarà de 12 panells fotovoltaics connectats en 6 branques en paral·lel i 2 en sèrie. Es col·locaran sobre uns suports metàl·lics i distribuïts en dues teulades. Els panells presentaran una inclinació de 50º i orientació en azimut 0º. El camp fotovoltaïc el controlarà un regulador MPPT de 60A, tensió d’entrada en circuït obert de fins a150 V i tensió de funcionament a 48 V. La tensió nominal d’operació de l’instal·lació serà de 48 V. Per aquest motiu, s’emmagatzemarà la corrent a un banc de 24 bateries de 2 V, estacionàries i de plom-àcid. Hi haurà un inversor / carregador híbrid de 4500W en 230 V que ens convertirà corrent contínua a 48 V a corrent alterna a 230V. A més, la funció carregador híbrid ens permetrà connectar-hi un grup electrogen que ens actuarà d’element auxiliar subministrant-nos electricitat quan sigui necessari. Aquest grup s’activarà de forma automàtica quan l’arrencador automàtic de generador XW li doni la senyal corresponent. Tot el sistema estarà controlat i supervisat per un panell de control Xantrex XW SCP a través de la xarxa Xanbus que connecta amb els elements Xantrex XW. Ens permetrà automatitzar certes tasques, permetre configurar l’instal·lació, visualitzar els paràmetres a temps real, supervisar, controlar i revisar el bon funcionament de l’instal·lació. La part solar tèrmica estarà constituïda per un captador solar de tipus convencional i basat en el sistema de termosifó per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS). Hi connectarem un termo elèctric de 1200 W de potència i 30 l de capacitat. Funcionarà d’element de suport escalfant l’aigua en el cas que el sistema ho requereixi de forma excepcional. El projecte compren la memòria, estudi climàtic, dimensionat, càlculs, esquemes i plànols de l’instal·lació solar fotovoltaïca i solar tèrmica.
 4. 4. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 4 ÍNDEX MEMÒRIA................................................................................................................................................................... 6 1.1. OBJECTE...............................................................................................................................................................6 1.2. PETICIONARI, PROMOTOR I TITULAR DE L’INSTAL·LACIÓ ..................................................................................................6 1.3. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT .......................................................................................................................................6 1.4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT......................................................................................................................................8 1.5. COMPONENTS INSTAL·LACIÓ.....................................................................................................................................9 1.5.1. Mòdul fotovoltaïc .....................................................................................................................................9 1.5.2. Regulador de carga ..................................................................................................................................9 1.5.3. Bateria ....................................................................................................................................................10 1.5.4. Inversor...................................................................................................................................................10 1.5.5. Arrencador automàtic de generadors XW..............................................................................................10 1.5.6. Pantalla remota monitoritzada ..............................................................................................................11 1.5.7. Grup electrogen......................................................................................................................................11 1.5.8. Estructura metàl·lica de suport ..............................................................................................................12 1.5.9. Cablejat elèctric......................................................................................................................................12 1.5.10. Dispositius de protecció..........................................................................................................................13 1.5.11. Captador solar amb sistema termosifó ..................................................................................................14 1.5.12. Termo elèctric.........................................................................................................................................14 1.6. NORMES I REFERÈNCIES .........................................................................................................................................15 1.6.1. Disposicions legals..................................................................................................................................15 1.6.2. Normes aplicables ..................................................................................................................................16 1.6.3. Altres referències....................................................................................................................................16 1.7. DISSENY DE L’INSTAL·LACIÓ ....................................................................................................................................17 1.7.1. Solar fotovoltaica....................................................................................................................................17 1.7.2. Solar térmica ..........................................................................................................................................19 1.8. DOCUMENTACIÓ..................................................................................................................................................21 MEMÒRIA DE CÀLCULS..............................................................................................................................................23 2.1. PERÍODE DE DISSENY .............................................................................................................................................23 2.2. ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ ÒPTIMA ...........................................................................................................................23 2.3. IRRADIACIÓ .........................................................................................................................................................25 2.4. HORA SOLAR PIC..................................................................................................................................................27 2.5. CARTA SOLAR......................................................................................................................................................28 2.6. DADES METEOROLÒGIQUES....................................................................................................................................29 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÏCA ...............................................................................................................................32 2.7. CÀLCUL ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÏCA...................................................................................................................32 2.6.1. Càlcul consum màxim diari.....................................................................................................................32 2.6.2. Energia màxima considerant el rendiment de l’inversor ........................................................................32 2.6.3. Consum d’energia de l’instal·lació..........................................................................................................33 2.6.4. Energia màxima diària amb el % del marge de seguretat......................................................................33 2.6.5. Pèrdues de l’instal·lació..........................................................................................................................33 2.6.6. Energia màxima......................................................................................................................................34
 5. 5. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 5 2.6.7. Energia panell fotovoltaïc.......................................................................................................................34 2.6.8. Numero de panells en paral·lel...............................................................................................................35 2.6.9. Numero de panells en sèrie ....................................................................................................................35 2.6.10. Numero total de panells .........................................................................................................................35 2.6.11. Capacitat a acumulador .........................................................................................................................36 2.6.12. Número de bateries en paral·lel .............................................................................................................36 2.6.13. Numero de bateries en sèrie...................................................................................................................36 2.6.14. Intensitat camp fotovoltaic ....................................................................................................................37 2.6.15. Intensitat a regular amb marge de seguretat ........................................................................................37 2.6.16. Numero de reguladors en paral·lel.........................................................................................................37 2.6.17. Tensió en circuït obert del camp fotovoltaïc...........................................................................................38 2.6.18. Potència inversor....................................................................................................................................39 2.8. CÀLCUL DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE PANELLS...............................................................................................................40 2.9. CÀLCUL DEL CABLEJAT ...........................................................................................................................................42 ENERGIA SOLAR TÈRMICA .........................................................................................................................................46 2.10. CÀLCUL ENERGIA SOLAR TÈRMICA ............................................................................................................................46 CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAÏCA.....................................................................50 CONTRACTE MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA ....................................................................................53 PRESSUPOST..............................................................................................................................................................56 ANNEX 1 ....................................................................................................................................................................57 2.11. DOCUMENTACIÓ..................................................................................................................................................57 2.12. PLÀNOLS ............................................................................................................................................................57 2.13. ESQUEMA UNIFILAR ..............................................................................................................................................57 2.14. COMPONENTS INSTAL·LACIÓ...................................................................................................................................57
 6. 6. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 6 Memòria 1.1. Objecte L’objecte d’aquest projecte es basa en proporcionar els instruments necessaris per fer de la masia de Cal Celró, un habitatge autosuficient en la generació d’energia elèctrica i obtenció d’aigua calenta sanitària (ACS) El seu emplaçament allunyat del nucli urbà i situat al bell mig de les Guilleries indueix a apostar per energies de fonts permanents per autoabastir-se. 1.2. Peticionari, promotor i titular de l’instal·lació El Sr. Amadeus Torres i Vinyes resident del municipi de Riudarenes i titular de la masia de Cal Celró; sol·licita els serveis de l’empresa EPLAM Energies Renovables S.A. amb seu a Lleida i dirigida pel Sr. Eduard Pla Mestras Tècnic Superior en Energies Renovables, per projectar un projecte d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica per ACS. 1.3. Situació i emplaçament La masia de Cal Celró es troba situada al nord-est de Catalunya, a la província de Girona, a la comarca de la Selva, al terme municipal d’Osor. Latitud 41.958; Longitud 2.527. Il·lustració 1. Comarca de la Selva on el municipi d'Osor està senyalitzat amb una fletxa vermella
 7. 7. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 7 Es localitza a la Ctra. d’Osor km 9, al bell mig de les Guilleries, a poca distància del Santuari de la Mare de Déu del Coll i del pantà de Susqueda. Emplaçada a 775 m d’altitud en un petit altiplà a la cara de solana de la muntanya; l’entrada principal de la masia es situa a 60º sud-oest. Il·lustració 2. Serralada de les Guilleries. La fletxa vermella indica la localització aproximada de Cal Celró. Il·lustració 3. Localització precisa de la masia de Cal Celró on es veuen les diferents cotes de nivell.
 8. 8. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 8 1.4. Descripció de l’activitat La masia de Cal Celró és una vivenda d’ús anual en caps de setmana. D’aquesta manera, trobem pics de consum d’electricitat en aquests dies. Hem de destacar a més, que durant els mesos d’estiu aquests períodes de residència s’allarguen. Per aquests motius, s’ha dissenyat l’instal·lació solar fotovoltaïca per a la generació d’electricitat com si d’una vivenda anual es tractés. Els panells estan orientats a 50º (latitud + 10º) i en azimut 0º per aprofitar al màxim la radiació solar als mesos més freds. A més, el sistema té tres 3 dies d’autonomia per garantir el subministrament d’electricitat en períodes de llarga residència. Tals períodes, però, compensen per ser en èpoques on la radiació és la més elevada de tot l’any, per tan, la producció d’electricitat no es veurà reduïda sinó s’estima que s’incrementarà. Si per condicions meteorològiques adverses durant forces dies amb baixa radiació o nul·la o per pics de consum d’electricitat el sistema es veiés sobrepassat; hem introduït un grup electrogen com a element auxiliar. Aquest element s’activarà de forma automàtica i equilibrarà el sistema. Al tractar-se d’una residència de cap de setmana i freqüentada per una unitat familiar de quatre membres s’ha dissenyat la part tèrmica per a l’obtenció d’ACS basat en el sistema de captadors solars amb termosifó. La capacitat de l’acumulador és de 141 l i compleix el requisit de 30 litres per persona i dia segons el Documento Básico HE en Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. Septiembre 2013. D’altre banda, l’instal·lació tèrmica disposarà d’un termo elèctric de 30l. Ens escalfarà aigua quan per condicions adverses el captador no sigui capaç de realitzar correctament aquesta tasca. Il·lustració 4. Reproducció virtual de la masia de Cal Celró amb el programa Sketch up 2013.
 9. 9. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 9 1.5. Components instal·lació 1.5.1. Mòdul fotovoltaïc Mòdul fotovoltaic model ISF-255 MONOCRISTALINO de la marca ISOFOTON. Potència màxima de 255 W, tensió màxima 30,9 V, intensitat en circuït tancat de 8,27 A, intensitat en sc de 8.86A i 37,9 V en sc. 1.5.2. Regulador de carga Regulador de carga Xantrex XW 865-1030-1 model XW-MPPT60-150C60. Té una intensitat de carga de 60 A i treballarà a tensió de 48 V. Pot suportar una tensió d’entrada en circuït obert de fins a 150 V.
 10. 10. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 10 1.5.3. Bateria L’instal·lació funcionarà a una tensió nominal de 48 V, per aquest motiu, s’instal·larà un banc de 24 bateries de 2 V cadascuna. Són bateries estacionàries, de plom-àcid, de 2 V, de llarga vida, baixa auto descàrrega, vida útil prolongada i un baix manteniment. Tipus 6 OPzS 600-903 Ah de la marca TAB batteries. 1.5.4. Inversor Inversor / carregador híbrid XANTREX XW 865- 1040, model XW 4548-230-50 marca XANTREX. Ens convertirà corrent contínua de 48 V a corrent alterna 230 V i permet connectar-lo a un grup electrogen. Potència de 4500 W amb un cos α del 0,98 i un rendiment del 95%. 1.5.5. Arrencador automàtic de generadors XW Automatic generator start XW de Xantrex. Es un component que de forma automàtica arrenca el generador per proveir d’energia per recarregar les bateries esgotades o bé en fortes demandes d’energia. Monitoritzat a través de la xarxa Xanbus.
 11. 11. 1.5.6. Pantalla remota monitoritzada Panell de control Xantrex XW SCP 865-1050 (system control panel). Configura tots els dispositius Xantrex XW i connectats a la xarxa Xanbus. Té una pantalla visualitzadora LCD, ens permet automatitzar certes tasques, configurar l’instal·lació, visualitzar els paràmetres a temps real dels components, supervisar, controlar i revisar el bon funcionament de l’instal·lació. 1.5.7. Grup electrogen Grup electrogen Genercy model EZCARAY 5kW 230V. Motor de gasolina model Genercy SG130Eç, 383cc i potència màxima 3600 rpm. Dipòsit de 25 litres amb autonomia 50% en 8 hores i 12 hores en dipòsit ple.
 12. 12. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 12 1.5.8. Estructura metàl·lica de suport Estructures de suport per a les plaques fotovoltaïques col·locades de forma horitzontal. Són d’acer galvanitzat en calent i estan dissenyades per suportar les inclemències meteorològiques com l’abrasió, la corrosió o resistència a cops. 1.5.9. Cablejat elèctric Cables multi conductors XLPE 3X a l’aire lliure tipus F amb una tensió nominal no inferior a 0,6/1kV, segons el REBT ITC-BT-19 i ITC-BT-20 per a tots els recorreguts . Seccions de 2,5, 4, 6, 16 i 35 mm2 . Tubs corrugats lliures d’halògens per als cables interiors de 25, 20 i 12 mm de diàmetre i 1 metre de longitud cadascun. Seguint lo que estableix la ITC-BT-21 a la taula 2 de l’apartat 1.2.1.
 13. 13. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 13 1.5.10. Dispositius de protecció 1.5.10.1. Elements de protecció del camp fotovoltaïc - Seccionador-portafusibles - Limitador de sobretensions 1.5.10.2. Elements de protecció aparellatge - Limitador de sobretensions (distancia entre caixa i regulador >10m) - Interruptor-seccionador - Fusible 1.5.10.3. Caixa general de mando i protecció CGMP: - Quadre elèctric IP 30 i IK 07 - Interruptor general automàtic - Interruptor diferencial - PIA circuït 1 - PIA circuït 2 - PIA Circuït 3 - PIA Circuït 4.1 - PIA Circuït 4.2 - PIA Circuït 5 SIMBOL TIPUS MARCA -F1...F6 Seccionador portafusible 2P ref.485009 c/c ref.421116 de 16A gG DF Electric -F7 Fusible ref.485367 c/c ref. 422180 de 80A gG DF Electric -Q1 Protecció sobretensions SPM 215D Hager -Q2 Protecció sobretensions SPM 215D Hager -Q3 Interruptor – seccionador GS1/GS2 de 80A Schneider Electric -Q4 Int. Aut. magnetotèrmic F+N 25A TX3 ref.403608 Legrand -Q5 Int. Aut. diferencial bipolar 25A / 30mA TX3 ref.403032 Legrand -Q6 Int. Aut. magnetotèrmic F+N 10A TX3 ref.403605 Legrand
 14. 14. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 14 -Q7 Int. Aut. magnetotèrmic F+N 16A TX3 ref.403606 Legrand -Q8 Int. Aut. magnetotèrmic F+N 25A TX3 ref.403608 Legrand -Q9 Int. Aut. magnetotèrmic F+N 16A TX3 ref.403606 Legrand -Q10 Int. Aut. magnetotèrmic F+N 16A TX3 ref.403606 Legrand -Q11 Int. Aut. magnetotèrmic F+N 16A TX3 ref.403606 Legrand Taula 1. Dispositius de protecció de l’instal·lació fotovoltaïca i de l’instal·lació d’electrificació bàsica de la vivenda. 1.5.11. Captador solar amb sistema termosifó Captador solar amb acumulador / intercanviador amb sistema termosifó model auroSTEP pro 150 de la marca Vaillant. Amb capacitat per a 141 litres i pes brut de 200 kg. 1.5.12. Termo elèctric Termo elèctric de la marca VAILLANT model eloSTOR pro VEH 30/3, amb capacitat per a 30 litres, potència de 1200 W i pes de 14,5 k
 15. 15. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 15 1.6. Normes i referències 1.6.1. Disposicions legals  Reial Decret-Llei 1/2012, de gener, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producción d’energia eléctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus.  Reial Decret 1699/2011, de 18 de noviembre pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producción d’energia eléctrica de petita potencia  Reial Decret 1614/2010, de 7 de setembre, pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de tecnologies solar termoelèctrica i eòlica.  Resolució de 24 de novembre de 2010 de la de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aprova la convocatòria d'un procediment de concurrència competitiva per a l'obtenció del dret a la percepció d'un règim econòmic addicional a la retribució del mercat de producció d'energia elèctrica, per a projectes d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de tecnologia solar termoelèctrica de caràcter innovador.  Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta tecnologia.  Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol de 2007, pel qual s’aprova el Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.  Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, per al qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.  Instrucció 5/2006, sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques que formen part d’un parc solar, de 31 de maig de 2006.  Instrucció 5/2006, sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques que formen part d’un parc solar, de 31 de maig de 2006.  Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el qual s’aprova el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. - ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra - ITC-BT-19 Prescripciones generales - ITC-BT-20 Sistemas de instalación
 16. 16. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 16 - ITC-BT-21Tubos y canales protectoras - ITC-BT-23 Protección contra sobretensiones - ITC-BT-25Numero de circuitos y características - ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión  Decret 352/2001, de 18 de setembre sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.  Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 7/1998, de 8 de gener, pel qual es regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.  Reial Decret 7/1988, de gener, relatiu a les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. 1.6.2. Normes aplicables UNE-157001 Criterios generales para la elaboración de proyectos. Febrero 2002 PNE-EN 50331-1 “ Sistemes fotovoltaics en edificis. Part 1: requisits de seguretat”. PNE-EN 61227. “ Sistemes fotovoltaics terrestres generadors de potencia. Generalitats i guia”. 1.6.3. Altres referències  Documento Básico HE en Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. Septiembre 2013 - HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red, PCT-A-REV. Madrid, IDAE Febrero 2009.  Pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura, PET-REV. Madrid, IDAE Enero 2009.
 17. 17. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 17 1.7. Disseny de l’instal·lació 1.7.1. Solar fotovoltaica L’instal·lació solar fotovoltaïca funcionarà a una tensió nominal de 48 V. Constarà de 12 panells fotovoltaïcs, 1 regulador, 24 bateries de 2V, 1 inversor, 1 grup electrogen, 1 arrencador de generador i una pantalla remota visualitzadora de control. Els 12 mòduls fotovoltaiques estaran distribuïts en tres fileres , connectats en 6 branques en paral·lel i cada branca tindrà 2 panells en sèrie. Estaran situats a una distància mínima entre fileres de 0,9m. S’instal·laran 10 panells a la teulada orientació 60º sud-oest i inclinació 25º. Les plaques estaran sobre uns suports metàl·lics orientats en azimut 0º i inclinació de 25º. Aconseguint així, que l’inclinació final de les plaques sigui de 50º i orientats perfectament al sud. A la teulada adjacent, orientada a 38º sud –est i inclinació 25º, hi col·locarem 2 panells fotovoltaics seguint les pautes anteriors. Hi haurà un regulador MPPT de 60 A que funcionarà a 48 V. Podent suportar tensions de fins a 150 V. S’encarregarà del bon funcionament del camp fotovoltaïc i del control de les bateries evitant situacions de sobrecàrrega o sobredescàrregues. L’instal·lació funcionarà a una tensió nominal de 48 V, per aquest motiu, hi haurà un banc de 24 bateries estacionàries, de plom-àcid i de 2 V connectades en sèrie entre si. L’inversor, estarà connectat al banc de bateries i s’encarregarà de transformar l’electricitat emmagatzemada a les bateries en forma de corrent contínua a 48 V a corrent alterna a 230 V. A més, l’opció carregador híbrid de l’inversor permet connectar-lo a un grup electrogen. El grup electrògen s’activarà de forma automàtica gràcies a l’arrencador automàtic de generadors XW quan el sistema per situacions de baixa radiació prolongada, nul·la, situacions meteorològiques adverses o per pics de consum d’electricitat les bateries estiguessin pràcticament descarregades i el propi sistema de captadors solars no ens proporcionessin l’electricitat demandada. Tot el sistema estarà controlat i supervisat per un panell de control Xantrex XW SCP a través de la xarxa Xanbus que connecta amb els elements Xantrex XW i ens permetrà automatitzar certes tasques, permetre configurar l’instal·lació, visualitzar els paràmetres a temps real, supervisar, controlar i revisar el bon funcionament de l’instal·lació. El cablejat ha estat calculat i escollit segons les normes del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión seguint les ITC-BT 19, 20, 21 i 40.
 18. 18. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 18 S’usarà conductor de coure polietilé reticulat multiconductor XPLC 3X per tot el recorregut tan interior com exterior. Els conductos dels trams interiors circularan a través de tubs de diferents diàmetres segons el que marca la ITC-BT-21. El camp fotovoltaïc estarà protegit per 6 seccionadors portafusibles un per cada branca de panells en sèrie. El conjunt dels dos trams, tram 1 i tram 2 estaran protegits per un limitador de tensions (a la caixa de connexions). A l’entrada del regulador hi trobarem un altre limitador de sobretensions perquè la distància serà superior a 10m entre caixa de connexions i el regulador, a més, hi haurà un interruptor seccionador. I un fusible protegirà les bateries. Considerant que la masia de Cal Celró és una vivenda d’electrificació bàsica >5750W ITC-BT-10. La vivenda presenta una distribució de 5 circuïts interiors independents (dos pel circuït rentadora i termo elèctric). La caixa general de mando i protecció estarà constituïda per un interruptor automàtic general, un diferencial, 6 petits interruptors automàtics “PIAS” un per cada circuït independent i d’intensitat nominal característica segons el REBT ITC-BT-25 depenent del circuït que controlin. Ilustración 5. Vista de la masia de Cal Celró amb les plaques fotovoltaiques i el captador solar tèrmic instal·lats. Extret de Sketch up 2013.
 19. 19. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 19 1.7.2. Solar térmica Estarà formada per un captador solar convencional amb sistema termosifó. On tenim una placa captadora i a sobre l’acumulador / intercanviador de calor. El conjunt estarà situat a la teulada orientat a azimut 0º i inclinat a 50º. L’estructura de la teulada permet suportar la càrrega de 200 kg del conjunt del captador i aquest, el situarem en una estructura metàl·lica amb una base sòlida. Volem minimitzar les pèrdues de temperatura pel circuït de conducció. Per això, situarem el captador solar a l’extrem nord de la teulada just a sobre la sala de bany. Situant-lo en aquesta posició reduïm les pèrdues per conductivitat tèrmica i l’aigua calenta arribarà al bany sense l’ajut de cap bomba. Som conscients que ens trobem en una zona on a l’hivern hi fa bastant fred, amb forces dies de glaçades i en determinades èpoques de l’any on la radiació disminueix considerablement. Tenint en compte que l’ús de la vivenda és anual en caps de setmana, hem cregut convenient instal·lar un termo elèctric de potència 1200 W i capacitat de 30 litres per complementar el sistema i gaudir d’aigua calenta en situacions meteorològiques adverses. Il·lustració 5. Representació esquemàtica dels components de l'instal·lació solar tèrmica
 20. 20. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 20 La connexió hidràulica amb el circuït secundari o aigua de consum serà escalfada i acumulada a l’intercanviador de sobre el captador solar. Per motius pràctics, de manteniment i o reparació del captador solar amb termosifó; disposarem d’un by-pass hidràulic que connectarà directament l’aigua de consum amb el sistema convencional, és a dir, l’aigua passarà directament cap al termoelèctric per ser distribuïda al receptor corresponent. Il·lustració 6. Vista de la masia de Cal Celró amb les plaques fotovoltaiques i el captador solar tèrmic instal·lats. Extret de Sketch up 2013.
 21. 21. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 21 1.8. Documentació .  COMUNICACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA FINS 100 kW I SOL·LICITUD POSADA EN MARXA. Annex1 L'imprès de comunicació d'instal·lacions fotovoltaiques de fins a 100kW està disponible en la web de l'OGE, apartat documents i formularis.  CERTIFICAT D`INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ Annex1 Original signat per un instal·lador especialista autoritzat i amb el segell de l'empresa instal·ladora especialista inscrita, que acrediti que s'ha realitzat la instal·lació d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, les Instruccions MI BT i Normes de l'empresa subministradora oficialment aprovades.  PLÀNOLS Plànols d'emplaçament i plànols generals en planta i alçat suficientment amples, amb l'especificació dels equips, aparells i connexions principals.  ESQUEMA UNIFILAR Esquema unifilar anb especificació dels equips, aparells i connexions principals.  MEMÒRIA TÈCNICA I CÀLCULS JUSTIFICATIUS Memòria tècnica i càlculs justificatius
 22. 22. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 22  CERTIFICAT DE L`INSTAL·LADOR Annex 1 Certificació original estesa per la persona instal·ladora electricista de categoria especialista autoritzada que ha executat la instal·lació, d'acord amb el model que estableix l'annex 4 del Decret 352/2001 de 18 de desembre. NOTA INFORMATIVA: D'acord amb el que determina el REBT, en relació als elements de mesura, maniobra i protecció, els onduladors de les instal·lacions fotovoltàiques han d'estar situats en zones fàcilment accessibles per a garantir que es podrà detectar amb rapidesa quan la instal·lació no funciona correctament i prendre les mesures correctores a fi d'aprofitar al màxim la capacitat de generació d'energia de cada instal·lació.  CÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Caldrà presentar per a totes les instal·lacions, dues còpies de tota la documentació tant en suport paper com en suport informàtic, que només serà una còpia, en el cas de que la instal·lació estigui ubicada a Barcelona i comarques. El suport paper serà en formart A4 i el suport informàtic serà en format PDF i contindrà una reproducció fidel de tota la documentació presentada.  Justificant d'acompliment del procediment administr (posada en servei) Annex 1.
 23. 23. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 23 Memòria de càlculs 2.1. Període de disseny Hem establert el període de disseny per a calcular el dimensionat de l’instal·lació elèctrica i tèrmica en funció de les necessitats de consum, radiació i ús de l’habitatge. Tenint en compte que és una vivenda d’ús anual als caps de setmana amb períodes de residència prolongats als mesos d’estiu; hem utilitzat el mètode de tria del valor d’HSP del pitjor mes de radiació; és a dir, el mes de Desembre. 2.2. Orientació i inclinació òptima La masia de Cal Celró és un habitatge de dues plantes i quatre teulades amb un inclinació de 25º cadascuna on l’entrada principal a l’habitatge està orientada a 60º sud-oest. De les quatre teulades, però, n’hi ha dues que estan orientades al sud. La més petita, de 55,87 m2 i orientada 38º negatius sud-est presenta certs problemes d’ombres a partir del migdia avançat per efecte de la teulada adjacent. En canvi, la teulada orientada a 60º sud-oest i de superfície 57,3 m2 no té problemes d’ombres. Escollim aquesta teulada, doncs, per instal·lar la majoria de les plaques fotovoltaiques i el captador solar tèrmic. A la teulada adjacent hi instal·larem només 2 panells fotovoltaics Il·lustració 7. Desviació de la planta de la masia de Cal Celró respecte el sud.
 24. 24. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 24 Volem que la radiació sigui la més alta possible amb azimut 0º, per això, col·locarem els panells sobre uns suports metàl·lics a 25º d’inclinació a les dues teulades i orientats perfectament al sud. Cada teulada té una inclinació de 25º que sumada a l’inclinació del suports acabarem tenint una inclinació total de 50º. Teulada orientació sud-oest: 10 panells distribuïts en tres fileres. Una de 2, una de 5 i una de 3. Instal·lem el captador solar tèrmic a la mateixa teulada a l’extrem nord just sobre la sala de bany. Teulada orientació sud-est: 2 panells fotovoltaics. S’ha decidit aquesta inclinació seguint les indicacions del “Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red, PCT-A-REV. Madrid, IDAE Febrero 2009” Taula 2. Inclinació optima dels panells en funció del període de disseny de l’instal·lació i la latitud de la casa.
 25. 25. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 25 2.3. Irradiació La masia de Cal Celró es troba situada a la zona climàtica d’irradiació mitjana diària III on l’irradiació mitjana està compresa entre els valors de 4,2 i 4,6 kWh/ m2 . Il·lustració 8. Mapa d'irradiació mitjana diària d'Espanya segons la zona climàtica Figura 1. Gràfic de barres de l'irradiació directe i difusa a la província de Girona. Extret de Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT Agencia Estatal de Meteorología
 26. 26. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 26 Essent per tan, una zona climàcica intermitja (dins els paràmetres de la península Ibérica) en termes de radiació i influint de forma directe a la temperatura mitjana de l’aigua de xarxa tal i com s’observa a la taula següent. Radiació horitzontal mitja diària: 4,0 kWh/m2 dia Radiació al captador mitja diària: 4,5 kWh/m2 dia Temperatura mitja diürna anual: 14,7 ºC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Radiació global horitzontal (kWh/m2 dia): 2,1 2,8 3,9 5,0 5,9 6,2 6,0 5,2 4,1 3,0 2,1 1,8 Radiació en el pla del captador (kWh/m2 dia): 4,1 4,5 4,7 4,9 5,0 4,9 4,9 4,8 4,5 4,2 3,9 3,8 Temperatura ambient mitja diària (ºC): 9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10 Temperatura mitjana de agua de xarxa (ºC): 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 Taula 3. Dades climatològiques de radiació i temperatura extretes de Censolar de la zona d’estudi. Es considera com a temperatura mitjana d’ús per a aigua calenta sanitària de 60ºC segons el Documento Básico HE en Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. Septiembre 2013. Per aquest motiu una proposta encertada és la projecció d’una instal·lació solar tèrmia amb captador solar sistema termosifó i termo elèctric (element auxiliar) per escalfar l’aigua de la vivenda.
 27. 27. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 27 2.4. Hora Solar Pic Hem consultat tres fonts diferents per saber l’hora solar pic (HSP) en els paràmetres esmentats ens els apartats anteriors. Aquestes fonts han estat el PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), la calculadora HSP de hmsistemas.es i de tienda solar.es. Fent una comparativa, s’ha vist que tan la calculadora de hmsistemas com la de tienda solar ens donava un valor d’HSP inferior al del PVGIS. Hem cregut convenient, doncs, utilitzar aquest valor enlloc del proporcionat per PVGIS per qüestions tècniques i garantir que la producció del panell s’ajusti més a la realitat en mesos on la radiació és bastant baixa. El valor que ens ha sortit és de 3 HSP en (Standard Technical Conditions: irradiació 1kW/m2 , temperatura 25ºC i massa d’aire AM 1,5). Il·lustració 9. Calculadora de hmsistemas per saber el valor d'HSP
 28. 28. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 28 2.5. Carta Solar Il·lustració 10. Carta solar de la masia de Cal Celró extreta a partir del software de l'University of Oregon Solar Radiation Monitoring Laboratory
 29. 29. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 29 2.6. Dades meteorològiques Per valorar la viabilitat del projecte i escollir l’aparellatge adequat per l’ús que s’hi vol donar; hem analitzat les dades meteorològiques de la zona en qüestió a partir de la base de dades històriques (2002-2012) subministrades per l’estació més propera i localitzada al municipi d’Anglès (estació automàtica de la Selva DN). Dades meteorològiques (2012-2002) Valor promig Precipitació acumulada (PPT): 731,8 mm Temperatura mitjana (TMm): 14,6 ºC Temperatura màxima mitjana (TXm): 21,7 ºC Temperatura mínima mitjana (TNm): 8,2 ºC Temperatura màxima absoluta (TXx): 40,3 ºC ( 13/08/2003 ) Temperatura mínima absoluta (TNn): -9,7 ºC ( 20/12/2009 ) Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1,4 m/s Direcció dominant vent (a 10 m): SE Humitat relativa mitjana: 75,7% Mitjana de la irradiació solar global diària: 14,9 MJ/m2 Tabla 4. Dades meteorològiques de l’estació automàtica d’Anglès entre els anys 2012 i 2003. Extretes del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens trobem en una zona on la temperatura mitjana anual és de 14,6ºC, amb força variabilitat de temperatura entre mesos, essent aquesta diferència de més de 20ºC entre el mes més càlid respecte del més fred. Té un ritme pluviomètric força inconstant però sense cap mes extremadament sec. Figura 2. Gràfic de precipitació acumulada i temperatura mitjana. Extret de l’Anuari de dades meteorològiques 2012.
 30. 30. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 30 On es vol projectar l’instal·lació presenta una densitat de llamps força elevada de 2,5 llamps per km2 i any. Essent aconsellable, per tan, connectar tot l’aparellatge de la teulada (panells fotovoltaics, estructura metàl·lica i captador solar tèrmic) a posada a terra segons el que marca el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra juntament amb les recomenacions del Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red que ho aconsella per instal·lacions que funcionin a 48 V. Ilustración 11. Densitat mitjana de llamps (llamps NT.km2 .any) en el període 2004- 20010. Extret del Servei Meteorològic de Catalunya: dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques.
 31. 31. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 31 Hi ha mesos on les temperatures baixen i hi ha forces dies on glaça al matí. Destacant el Febrer com el mes amb més glaçades. Aquestes situacions ens afecten negativament a la productivitat de les plaques solars, el captador solar i a tot l’aparellatge. Per això, hem escollit uns mòduls fotovoltaics capaços de treballar correctament amb un rang de temperatures (TONC temperatura nominal d’operació de la cèl·lula) de -2ºC fins a 40ºC. Podent operar fins als -40ºC. El seu rendiment, no serà l’idoni com si treballés a 25ºC, però podran funcionar. L’inversor per la seva banda, podrà treballar correctament ja que el rang de temperatura de funcionament és de -25ºC a 70ºC. I el regulador funcionarà dins un rang de temperatura de -20ºC fins als 45ºC. En canvi, elements com les bateries són més sensibles als canvis de temperatura i conseqüentment el seu rendiment baixarà. Per compensar problemes derivats d’aquesta situació, tenim el grup electrogen que ens subministrarà electricitat quan faci falta. D’altre banda, l’aparellatge com (bateries, regulador, inversor, pantalla remota, arrencador de grup i grup electrogen) no estaran a l’intempèrie, sinó que estaran dins una habitació de parets gruixudes al rentador de la masia. Finalment, fer incís en el fluid del circuït primari de la part tèrmica solar. Es tracte de propilenglicol en aigua amb inhibidors de corrosió, concentració del 42-45%, densitat a 20 º C de 1,032-1035 g/cm3 amb un punt de congelació de -28ºC. Figura 3. Gràfic de dies de glaçades. Extret de l’Anuari de dades meteorològiques 2012.
 32. 32. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 32 Energia Solar Fotovoltaïca 2.7. Càlcul Energia Solar Fotovoltaïca 2.6.1. Càlcul consum màxim diari El disseny i la planificació de l’electrificació de la masia de Cal Celró vé determinada pels elements de consum. Aquets els trobem a la taula següent on l’energia diària consumida amb tots els aparells funcionant a la mateixa vegada seria de 3242 Wh dia. Consum Potència (W) Unitat Temps (hores) Energia ca (Wh dia) Il·luminació exterior 5 4 4 80 Il·luminació interior 5 22 4 440 Frigorífic 160 1 4,15 664 Bomba aigua 1/2 CV 368 1 0,5 184 Televisió 100 1 3 300 Rentadora 400 1 1,5 600 Microones 500 1 0,15 75 Termo elèctric 1200 1 0,75 900 ECA (Wh/dia) 2738 32 18,05 3243 Taula 5. Consum diari d’energia elèctrica 2.6.2. Energia màxima considerant el rendiment de l’inversor Energia ca (Ah dia) Rendiment Energia màxima (Wh dia) 3243 95% 3413,68 Taula 6. Energia màxima diària
 33. 33. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 33 2.6.3. Consum d’energia de l’instal·lació Es decideix que l’instal·lació operi a una tensió nominal de 48 V. Energia màxima (Ah dia) Tensió nominal instal·lació Consum energia instal·lació (Ah dia) 3413,68 48V 71,118 Taula 7. Consum d'energia de l'instal·lació 2.6.4. Energia màxima diària amb el % del marge de seguretat S’afegeix un factor de seguretat del 20 % per assegurar un correcte funcionament de l’instal·lació. Consum energia instal·lació (Ah dia) Marge de seguretat Energia màxima diària (Ah dia) 71,118 20% 85,34 Taula 8. Energia màxima diària 2.6.5. Pèrdues de l’instal·lació Es calcula el coeficient total de pèrdues de l’instal·lació incloent les pèrdues degut a l’autodescarga de la bateria, al seu rendiment, al rendiment del regulador i altres factors com la caiguda de tensió. S’ha triat un mínim de 3 dies d’autonomia tal i com recomana el Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red, IDAE. 0,7-(0,0058*dies autonomia) KT Dies autonomia 0,68 3 Taula 9. Pèrdues de l’instal·lació
 34. 34. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 34 2.6.6. Energia màxima KT Energia màxima diària (Ah dia) Energia màxima total (Ah dia) 0,68 85,34 125,5 Taula 10. Energia màxima 2.6.7. Energia panell fotovoltaïc Hem escollit el model ISF-255 monocristal·lí de la marca ISOFOTON. Considerem que el rendiment és del 90%. ISOFOTON ISF-255 MONOCRISTALINO Potència Nominal (Pmàx) 255 W Tensió en circuït obert (Vsc) 37,9 V Intensitat de curtcircuït (Isc) 8,86 A Tensió en el punt màxim de potència (Vmàx) 30,9 V Intensitat màxima (Imàx) 8,27 A Taula 11. Característiques Isofoton ISF-255 monocristal·lí Rendiment Intensitat màxima (A) HSP Energia panell (Ah dia) 0,9 8,27 3 22,32 Taula 12. Energia del panell fotovoltaic
 35. 35. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 35 2.6.8. Numero de panells en paral·lel Energia màxima total (Ah dia) Energia panell (Ah dia) Nº de panells en paral·lel 125,5 22,32 6 Taula 13. Numero de panells en paral·lel 2.6.9. Numero de panells en sèrie Tensió nominal instal·lació (V) Tensió màxim panell (V) Nº de panells en paral·lel 48 30,9 2 Taula 14. Numero de panells en sèrie 2.6.10. Numero total de panells Numero en paral·lel Numero en sèrie Total 6 2 12 Taula 15. Número total de panells solar fotovoltaics
 36. 36. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 36 2.6.11. Capacitat a acumulador Energia màxima total (Ah dia) Dies autonomia Profunditat de descàrrega Capacitat a acumular (Ah) 125,5 3 0,6 627,5 Taula 16. Capacitat de l'acumulador 2.6.12. Número de bateries en paral·lel Hem triat bateries estacionàries, de plom àcid, de 2V, de llarga vida, baixa autodescarga, vida útil prolongada i un baix manteniment. Tipus 10 OPzS 1000-15000 Ah de la marca TAB. Capacitat de la bateria C100 (Ah) Capacitat a acumular (Ah) Numero bateries en paral·lel 900 627,5 1 Taula 17. Numero de bateries en paral·lel 2.6.13. Numero de bateries en sèrie Connectem 24 bateries de 2V en sèrie per tenir una tensió nominal del banc de bateries en 48 V Tensió del banc de bateries Tensió nominal instal·lació Numero banc bateries en sèrie 48 48 1 Taula 18. Numero de banc de bateries en sèrie
 37. 37. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 37 2.6.14. Intensitat camp fotovoltaic Intensitat en sc del mòdul fotovoltaic (A) Numero panells en paral·lel Intensitat camp fotovoltaic (A) 8,86 6 53,16 Taula 19. Intensitat camp fotovoltaic 2.6.15. Intensitat a regular amb marge de seguretat Intensitat camp fotovoltaic (A) Marge de seguretat Intensitat a regular (A) 53,16 10% 58,47 Taula 20. Intensitat a regular amb un marge de seguretat del 10 % 2.6.16. Numero de reguladors en paral·lel Intensitat a regular (A) Intensitat regulador (A) Numero de reguladors en paral·lel 58,47 60 1 Taula 21. Numero de reguladors en paral·lel
 38. 38. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 38 2.6.17. Tensió en circuït obert del camp fotovoltaïc ISOFOTON ISF-255 MONOCRISTALINO Potència Nominal (Pmàx) 255 W Tensió en circuït obert (Vsc) 37,9 V Intensitat de curtcircuït (Isc) 8,86 A Tensió en el punt màxim de potència (Vmàx) 30,9 V Intensitat màxima (Imàx) 8,27 A Coeficient temperatura-Voc (β%) -0,334%/ºC Taula 22. Característiques Isofoton ISF-255 monocristal·lí Coeficient temperatura-VSC (β) (V/ºC) Temp. mín. absoluta VSC panell en temp. mín. absoluta (V) -0,126 -9,7 42,272 Taula 23. Tensió màxima en circuït obert considerant la temperatura mínima absoluta registrada. Panells en sèrie VSC panell en temp. mín. absoluta (V) Tensió màxima d’entrada al regulador (V) 2 42,272 84,54 Taula 24. Tensió màxima d’entrada al regulador
 39. 39. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 39 2.6.18. Potència inversor S’ha escollit un inversor / carregador híbrid XANTREX XW 865-1040, model XW 4548-230-50 marca XANTREX. Ens convertirà corrent contínua de 24 V a corrent alterna 230 V. Potència de 4500 W amb un cos α de 0,98 i un rendiment del 95%. Potència inversor (W) Potència instal·lada (W) Compliment 4500 (4410)* 2858 OK Tabla 25. Potència inversor, * el valor entre parèntesis és el valor de potència multiplicat pel cos α = 0,98.
 40. 40. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 40 2.8. Càlcul distància mínima entre panells Es calcula la distància mínima que hi ha d’haver entre panells perquè no es facin ombra entre branques. Tenint en compte que l’inclinació és de 50º i que l’ombra que es projectaria si col·loquéssim els panells de forma vertical seria molt elevada. Es decideix col·locar els panells de forma horitzontal. El mòdul solar fotovoltaic ISOFOTON ISF 255 MONOCRISTALINO presenta les següents dimensions: Els 12 panells estan col·locats sobre uns suports metàl·lics amb una inclinació de 25º. Es calcula la distància mínima amb el valor de la k en funció de la latitud.
 41. 41. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 41 h = altura a = longitud panell d = distància mínima Latitud: 42º k = 2,145 Distància mínima 0,9 m Taula 26. Distància mínima entre panells
 42. 42. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 42 2.9. Càlcul del cablejat És basic que la secció del cable sigui l’adequada per tal d’obtenir un bon rendiment global de la instal·lació. Els conductors de coure, per exemple, tenen una funció de transport de l’electricitat, però malauradament no són perfectes i ofereixen una resistència al pas del corrent. Aquesta resistència elèctrica es distingeix en dos efectes: - Caiguda de tensió: - Pèrdues energètiques per efecte Joule (escalfament del conductor). Tenint en compte aquestes consideracions hem seguit les premisses següents: Caiguda de tensió màxima admissible entre el camp generador i el regulador d’un 3%, seguida d’un 1% en la connexió del regulardor-bateria i bateria-inversor. El “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” ITC-BT-19 ens marca una caiguda màxima d’un 3% entre la Caixa General de Mando i Protecció i el receptor més allunyat en vivenda. Seguint aquestes indicacions em cregut adient establir una caiguda de tensió entre l’inversor i la CGMP d’un 3%. Cal esmentar a més, que el valor de conductivitat del coure el considerem a una temperatura màxima de 70ºC. Per al càlcul de la secció fem una comparativa de dos mètodes i escollim en cada cas la secció més gran. Utilitzem el mètode de càlcul per caiguda de tensió i el de màxima intensitat admissible. El punt 5 de la ITC-BT-40 del REBT, ens marca el segon mètode i, indica les condicions de càlcul per a instal·lacions generadores de baixa tensió, havent de considerar una intensitat del 125% de la màxima intensitat generada i que circula pel cablejat corresponent.  Tram 1: constituït per 6 panells, 2 en sèrie i 3 en paral·lel.  Tram 2: constituït per 6 panells, 2 en sèrie i 3 en paral·lel.  Caixa connexions: s’ajunten els dos trams.
 43. 43. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 43 1. Càlcul per caiguda de tensió On, S: secció del conductor (mm2 ) L: longitud del cable conductor (m) I: intensitat (A) nºpp: número de panells en paral·lel : caiguda de tensió UMp: tensió màxima o tensió nominal instal·lació : conductivitat del coure (m/Ω.mm2 ); a 70ºC = 47 m/Ω.mm2 UMp (V) Longitud (m) Intensitat (A) Secció (mm2) Tram 1 3% 61,8 7,55 26,58 6 Tram 2 3% 61,8 5,47 26,58 4 Caixa connexions - Regulador 1% 61,8 10,95 53,16 16 Regulador – Bateria 1% 48 1 60*1 6 Bateria - Inversor 1% 48 1 93,75*2 10 Inversor - CGMP 3% 230 1 19,56*3 1,5 Grup electrogen 3% 230 3 21,73*3 1,5 Taula 27. Secció del conductor de coure en els diferents recorreguts de l’instal·lació. *1. Intensitat nominal del regulador; *2. Intensitat a partir de la divisió entre potència i tensió nominal a 48 V; *3. Intensitat obtinguda del quocient entre potència de l’inversor o grup electrogen entre tensió a 230V. -
 44. 44. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 44 2. Intensitat màxima admissible Imàxima admissible (A) Secció (mm2) Tram 1 33,22 4 Tram 2 33,22 4 Caixa connexions - Regulador 66,45 10 Regulador – Bateria 75 16 Bateria - Inversor 117,18 35 Inversor - CGMP 24,45 2,5 Grup electrogen 27.17 2,5 Taula 28. Secció del conductor de coure amb el mètode de càlcul de màxima intensitat admissible. Valors extrapolats de la taula A-52-bis del REBT ITC-BT-19 de la norma UNE 20460-5-523:2004.
 45. 45. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 45 Així tenim cables multiconductors XLPE 3X a l’aire lliure tipus F amb una tensió nominal no inferior a 0,6/1kV, segons el REBT ITC-BT-19 i ITC-BT-20 per a tot el recorregut.. Els tubs per als cables interiors compliran lo que estableix la ITC-BT-21 a la taula 2 de l’apartat 1.2.1. Secció (mm2 ) Conductor Diàmetre exterior Tub (mm) Tram 1 6 XLPE 3X - Tram 2 4 XLPE 3X - Caixa connexions - Regulador 16 XLPE 3X - Regulador – Bateria 16 XLPE 3X 16 Bateria - Inversor 35 XLPE 3X 25 Inversor - CGMP 2,5 XLPE 3X 12 Grup electrogen 2,5 XLPE 3X 12 Taula 29. Cablejat definitiu amb la secció, el tipus de conductor i el diàmetre de tub. Es té com a referència les ITC-BT-19, 20 i 21 del “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.
 46. 46. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 46 Energia Solar Tèrmica 2.10. Càlcul energia solar tèrmica Es calcula la demana d’aigua calenta sanitària mitjançant el programa Auro Pro i seguint les normatives del Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE i el Documento Básico HE en Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. Sección HE4. Contribución solar mínima de ACS. Sabem que és una vivenda freqüentada per una unitat familiar de quatre membres. Els períodes de residència coincideixen en caps de setmana i tals períodes s’allarguen durant les vacances d’estiu. Per això, hi ha una major demanda d’energia durant el Juny, Juliol i Agost per obtenir ACS. Mesos G F M A M J J A S O N D Total Demanda mensual d’energia ACS kWh 122,66 90,61 96,54 107,71 90,86 309,94 348,29 355,86 175,85 92,75 93,42 163,54 2048,0 Figura 4. Demanda energètica en kWh per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Kwh Demanda energética (KWh) Demanda
 47. 47. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 47 S’escull el captador solar amb acumulador i sistema termosifó model auroSTEP pro 150 de la marca VAILLANT amb capacitat per a 141 litres. Aquest sistema queda complementat amb el termo elèctric de la marca VAILLANT model eloSTOR pro VEH 30/3, amb capacitat per a 30 litres i potència de 1200 W. Tenint en compte els 141 litres de l’acumulador més els 30 litres del termoelèctric es compleix el requisit de 30 litres per persona i dia segons el Documento Básico HE en Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. Septiembre 2013. L’aportació solar és l’element bàsic perquè aquest sistema funcioni correctament. G F M A M J J A S O N D Total Aportació solar mensual A.C.S energia kWh 93,9 82,8 93,3 98,8 93,4 137,2 142,5 139,5 112,6 85,2 77,9 94,8 1252 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Kwh APORTESOLAR Producción
 48. 48. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 48 Ara bé, hi ha certs períodes on el balanç entre demanda i aportació solar per ACS ens assenyala que la cobertura es podria veure afectada. Per aquest motiu, s’instal·la un termo elèctric amb una potència de 1200W i capacitat per a 30 l per suplir aquest dèficit i compensar el sistema. Si el propi captador solar no és capaç d’escalfar suficientment aigua calenta a una temperatura mitja de 60ºC (segons Pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura) el termo elèctric entrarà en funcionament. 0 20 40 60 80 100 120 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic %Cobertura Kwh APORTESOLAR A.C.S. Demanda (KWh) Aporte (KWh) Cobertura(%) (Dades d’energia en kWh) Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Total Demanda mensual de energia A.C.S. 122,66 90,61 96,54 107,71 90,86 309,94 348,29 355,86 175,85 92,75 93,42 163,54 2048,0 Aportació solar mensual A.C.S. 127 129 163 161 168 157 157 162 162 163 124 117 1.790 Fracció solar mitjana A.C.S. 93,90 82,80 93,30 98,80 93,40 137,20 142,50 139,50 112,60 85,20 77,90 94,80 1251,9 % Fracció solar 76,6% 91,4% 96,6% 91,7% 102,8 % 44,3% 40,9% 39,2% 64,0% 91,9% 83,4% 58,0% 61,1% Rendiment de la instal·lació 45,1%
 49. 49. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 49 Demanda anual d’energia 2048,0 kWh Aportació solar anual 1251,9 kWh Fracció solar 61,1 % Superfície útil de captació 1,77 m2 Volum d’acumulació 141 litres Rendiment total de la instal·lació: 42,9 % Tabla 30. Dades del balanç de l’instal·lació tèrmica
 50. 50. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 50 Contracte de manteniment de l’instal·lació solar fotovoltaïca CONTRACTE DE MANTENIMENT EXCLUSIU PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ. REUNITS: D'una part El Sr. Pla Mestras, Eduard tècnic superior en Energies Renovables, actuant com instal·lador autoritzat de l’empresa Eplam Energies Renovables, amb NIF: 458522455 domiciliada a la localitat de Lleida, polígon Magraners, núm.13, amb número d’inscripció (RASIC) 48526221. DNI instal·lador: 85962872W, Categoria: Tècnic Superior en Energies Renovables. D'altra part, El Sr. Torres i Bages, Amadeus, amb DNI: 85976431-T i domicili social a la localitat de Riudarenes, Carrer Major, núm.2. Amb la capacitat que ambdues parts es reconeixen per a contractar i obligar-se, subscriuen el present CONTRACTE DE MANTENIMENT d’instal·lacions elèctriques amb base a les següents consideracions: 1.- Característiques de la instal·lació: - Emplaçament: Masia de Cal Cerlró - Localitat: Osor - Destinada a: Ús anual en caps de setmana 2.- L'empresa instal·ladora realitzarà una visita anual a la instal·lació comprovant: l'estat general de la instal·lació, el funcionament dels aparells de consum i de les proteccions, l'aïllament de la instal·lació, el valor de la pressa de terra i altres mesures de qualitat i consum. En aquesta visita anual es realitzaran, al menys, les següents accions: - Revisió del cablejat, connexions, platines, terminals, etcètera. - Comprovació de l’estat dels mòduls fotovoltaïcs: situació, neteja o presència de danys. Així com dels suports; deterioro produït per efectes ambientals (oxidació, etc..) - Comprovació de l’estat de la bateria: nivell de l’electròlit, neteja i engrassat entre terminals.
 51. 51. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 51 - Comprovació de l’estat del regulador de carga: caigudes de tensió entre terminals, funcionament dels indicadors, etcètera. - Comprovació de l’estat de l’inversor: funcionament dels indicadors, tensió a l’instal·lació i alarmes. - Caigudes de tensió ens el cablejat en corrent contínua. - Verificació dels elements de seguretat i proteccions: tomes de terra, actuació dels interruptors de seguretat i fusibles. 3.- Del resultat de les revisions l'empresa instal·ladora omplirà la part corresponent del llibre de manteniment, anotant si s'escau les modificacions que cal fer per a que la instal·lació compleixi el que determina el Vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. En el cas que les indicacions superin l’espai indicat per aquest apartat, s’annexarà en un full a part que quedarà incorporat al llibre de manteniment. 4.- La propietat signarà el corresponent apartat del llibre de manteniment, podent optar en cas de disconformitat a recorreu davant de les E.I.C. o dels Serveis Territorials d'Indústria. 5.- El llibre de manteniment estarà situat prop del quadre general o be en un lloc fàcilment localitzable per la propietat, i haurà de ser conservat per aquesta durant 5 anys de l’última revisió. 5.- L'empresa instal·ladora es farà responsable de la instal·lació elèctrica a partir de la data de la firma del present contracte, o be de la data de l’última revisió. 6.- El Titular de la instal·lació elèctrica es compromet a no manipular, ni ell ni cap instal·lador electricista no autoritzat, cap de les parts de la instal·lació el manteniment de la qual es contracta. Tampoc no podrà intervenir-hi cap altre instal·lador a no ser que abans es notifiqui a l'Empresa Instal·ladora sotasignada la rescissió del contracte i que a la vegada el Titular de la instal·lació faci saber aquesta determinació a l'EIC. Així mateix, l'Empresa Instal·ladora sotasignada podrà donar per finalitzat el contracte comunicant- ho per escrit al titular de la instal·lació i a l'EIC que correspongui. 7.- Totes les despeses, taxes, impostos, etc. que es produeixin per raó d'inspeccions, adequacions, noves instal·lacions, manteniments, etc. aniran sempre a càrrec del Titular de la instal·lació. 8.- S'acorda que ambdues parts, si ho consideren oportú, restaran facultades per a presentar i acceptar, respectivament, els pressupostos que originin els treballs de qualsevol índole que calgui realitzar. 9.- Aquest contracte no exonera el Titular o propietari de la instal·lació d'anar adequant les millores en la seguretat de les seves instal·lacions a mesura que s'hi vagin introduint modificacions o ampliacions. 10.- La durada del present contracte s’estipula per 1 any, prorrogable per la mateixa durada sempre que no hi hagi denuncia expressa. 11.- Les condicions econòmiques es redactaran en un annex a aquest contracte de manteniment. 12.- Les condicions econòmiques es revisaran anualment si escau, substituint les noves condicions a les anteriors.
 52. 52. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 52 I per a que així consti, s'estén el present a Girona, a 8 de Febrer de 2014 Per la propietat Per l’empresa mantenidora: Eplam Sr. Torres i Vinyes, Amadeus Sr. Pla Mestras, Eduard
 53. 53. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 53 Contracte de manteniment de l’instal·lació solar tèrmica CONTRACTE DE MANTENIMENT EXCLUSIU PER A INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES. REUNITS: D'una part El Sr. Pla Mestras, Eduard tècnic superior en Energies Renovables, actuant com instal·lador autoritzat de l’empresa Eplam Energies Renovables, amb NIF: 458522455 domiciliada a la localitat de Lleida, polígon Magraners, núm.13, amb número d’inscripció (RASIC) 48526221. DNI instal·lador: 85962872W, Categoria: Tècnic Superior en Energies Renovables. D'altra part, El Sr. Torres i Bages, Amadeus, amb DNI: 85976431-T i domicili social a la localitat de Riudarenes, Carrer Major, núm.2. Amb la capacitat que ambdues parts es reconeixen per a contractar i obligar-se, subscriuen el present CONTRACTE DE MANTENIMENT d’instal·lacions tèrmiques amb base a les següents consideracions: 1.- Característiques de la instal·lació: - Emplaçament: Masia de Cal Cerlró - Localitat: Osor - Destinada a: Ús anual en caps de setmana 2.- L'empresa instal·ladora realitzarà una visita anual a la instal·lació comprovant: l'estat general de la instal·lació, el funcionament dels aparells de consum i de les proteccions, l'aïllament de la instal·lació, i altres mesures de qualitat i consum. En aquesta visita anual es realitzaran, al menys, les següents accions: - Revisió de les canonades, aïllaments, connexions, vàlvules, terminals, purgadors, vasos d’expansió, ventiladors /extractors, unions,... - Comprovació de l’estat dels captadors/col·lectors: situació respecte el projecte original, neteja i identificació de possibles danys que afectin el funcionament i la seguretat. - Estructura de suport: revisió de possibles danys de l’estructura i del deteriorament per agents ambientals, oxidació,..
 54. 54. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 54 - Revisió de l’acumulador centralitzat i/o dels dipòsits individuals - Comprovació de la valvuleria, bombes de circulació i bescanviadors - Sistemes de regulació i control: estat de les sondes, indicadors, alarmes, cablejat,... - Comprovació de la producció solar generada i determinació del grau de desviació respecte el - previst. - Comprovació de l’estanqueïtat dels circuits del col·lectors, per tal de garantir la no contaminació de l’aigua de consum - Informar al client de l’estat general de la instal·lació mitjançant un butlletí que s’emetrà en cada visita i on es reflectiran les incidències i avaries, indicant les operacions necessàries per a reparar-les i quines d’aquestes es faran a càrrec de l’empresa de manteniment. - Atenció prioritària en els casos d’avaria dins de la jornada laboral Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 3.- Del resultat de les revisions l'empresa instal·ladora omplirà la part corresponent del llibre de manteniment, anotant si s'escau les modificacions que cal fer per a que la instal·lació compleixi el que determina el Vigent Reglament d’Instal·lacions Térmiques als Edificis RITE. En el cas que les indicacions superin l’espai indicat per aquest apartat, s’annexarà en un full a part que quedarà incorporat al llibre de manteniment. 4.- La propietat signarà el corresponent apartat del llibre de manteniment, podent optar en cas de disconformitat a recorreu davant de les E.I.C. o dels Serveis Territorials d'Indústria. 5.- El llibre de manteniment estarà situat prop del quadre general o be en un lloc fàcilment localitzable per la propietat, i haurà de ser conservat per aquesta durant 5 anys de l’última revisió. 5.- L'empresa instal·ladora es farà responsable de la instal·lació tèrmica a partir de la data de la firma del present contracte, o be de la data de l’última revisió. 6.- El Titular de la instal·lació elèctrica es compromet a no manipular, ni ell ni cap instal·lador electricista no autoritzat, cap de les parts de la instal·lació el manteniment de la qual es contracta. Tampoc no podrà intervenir-hi cap altre instal·lador a no ser que abans es notifiqui a l'Empresa Instal·ladora sotasignada la rescissió del contracte i que a la vegada el Titular de la instal·lació faci saber aquesta determinació a l'EIC. Així mateix, l'Empresa Instal·ladora sotasignada podrà donar per finalitzat el contracte comunicant- ho per escrit al titular de la instal·lació i a l'EIC que correspongui. 7.- Totes les despeses, taxes, impostos, etc. que es produeixin per raó d'inspeccions, adequacions, noves instal·lacions, manteniments, etc. aniran sempre a càrrec del Titular de la instal·lació. 8.- S'acorda que ambdues parts, si ho consideren oportú, restaran facultades per a presentar i acceptar, respectivament, els pressupostos que originin els treballs de qualsevol índole que calgui realitzar.
 55. 55. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 55 9.- Aquest contracte no exonera el Titular o propietari de la instal·lació d'anar adequant les millores en la seguretat de les seves instal·lacions a mesura que s'hi vagin introduint modificacions o ampliacions. 10.- La durada del present contracte s’estipula per 1 any, prorrogable per la mateixa durada sempre que no hi hagi denuncia expressa. 11.- Les condicions econòmiques es redactaran en un annex a aquest contracte de manteniment. 12.- Les condicions econòmiques es revisaran anualment si escau, substituint les noves condicions a les anteriors. I per a que així consti, s'estén el present a Girona, a 8 de Febrer de 2014 Per la propietat Per l’empresa mantenidora: Eplam Sr. Torres i Vinyes, Amadeus Sr. Pla Mestras, Eduard
 56. 56. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 56 PRESSUPOST Categoria Concepte Cost Permisos (Llicència Obra, etc) 100 Mà d’obra 300 Materials Mòduls 3.690 Reguladors 600 Bateries 9120 Inversor 2500 Pantalla remota monitoritzada 200 Arrencador automàtic de generador 140 Captador solar amb acumulador 1200 Termo elèctric 206 Grup electrogen 890 Suports metàl·lics 400 Cablejat 200 Tub 20 CGMP 500 Elements de protecció 300 Sistema de seguretat 100 Total base imposable 20.466 Iva (21%) 4.297,86 Total IVA INCLÒS 24.763,86
 57. 57. Projecte d’instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaïca i Solar Tèrmica a la masia de Cal Celró 57 ANNEX 1 2.11. Documentació 2.12. Plànols 2.13. Esquema unifilar 2.14. Components instal·lació
 58. 58. 1/7 Comunicació d’instal·lació fotovoltaica fins a 100 kW i sol·licitud de posada en marxa Tipus d’instal·lació fotovoltaica i tràmits I. Tipus d’instal·lació fotovoltaica Sobre el terreny Sobre edificis II. Modalitat de tràmit Alta Ampliació Modificació o reforma Núm. de RIPRE: Descripció de la modificació o ampliació: Dades d’identificació i localització I. Dades de la persona que presenta (en cas que sigui diferent del titular o representant) Nom o entitat presentadora DNI/NIE/NIF Telèfon Adreça electrònica II. Dades identificatives del titular de la instal·lació Nom o raó social DNI/NIE/NIF Tipus de via Nom de via Número Bloc Escala Pis Porta Codi postal Província MunicipiPoblació Telèfon Adreça electrònica III. Dades de contacte (en cas que siguin diferents de les dades identificatives) Tipus de via Nom de via Número Bloc Escala Pis Porta Codi postal Província MunicipiPoblació Telèfon Adreça electrònica IV. Dades del representant Nom Primer cognom Segon cognom Tipus de document d’identificació Número d’identificació És obligatori informar almenys un mitjà de contacte Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica
 59. 59. 2/7 V. Dades de l’establiment Referència cadastral Coordenades UTM* X Y Polígon industrial Nau Tipus de via Nom de via Número Província Comarca Municipi Població Codi postal Telèfon Adreça electrònica * Per realitzar una cerca més precisa de les coordenades UTM podeu consultar el servei de l’Institut Cartogràfic de Catalunya http://www.icc.cat Dades de l’entitat peticionària I. Relació de partícips amb un percentatge de participació superior al 5% Nom o entitat NIF o DNI Percentatge de participació Valor de la participació (en euros) % % % % % Capital social total 100% II. Relació d'empreses filials en què el/la sol·licitant té participació majoritària Nom de l’empresa NIF Domicili social Telèfon Adreça electrònica III. Relació de les instal·lacions acollides al règim especial en què el/la sol·licitant és titular o explotador/ora 1 Emplaçament Identificació de la instal·lació Núm. d’inscripció al RIPRE Població Adreça Núm. 1. No s’ha d’incloure la instal·lació que se sol·licita.
 60. 60. 3/7 Dades del representant designat per comercialitzar l’energia Nom o raó social NIF Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica Identificació i data de publicació de la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines on s’autoritza l’empresa a exercir l’activitat de comercialització i se la inscriu al registre corresponent Dades tècniques I. Característiques principals de la instal·lació Superfície total de les plaques: m2 Estimació energia anual produïda: kWh Grup i subgrup de classificació (art.2 Reial decret 661/2007) Tipus i subtipus Identificador CIL Tecnologia de seguiment Empresa elèctrica a interconnectar: Nom oficial que identificarà la instal·lació: II. Empresa instal·ladora especialista Nom Número de registre Telèfon Adreça Població Codi postal Fitxa d’identificació i característiques de la instal·lació (característiques dels equips de control, connexió, seguretat i mesura) I. Connexió a la xarxa Tipus de connexió a xarxa exterior a xarxa interior Venda d’excedents sí no Potència nominal de la instal·lació (onduladors) KW Monofàsica sí no Trifàsica sí no Potència ampliació* KW Potència total de la instal·lació ampliada* KW * Ompliu només en el supòsit d’ampliació de la instal·lació II. Generador fotovoltaic Fabricant Model Potència pic total de la instal·lació kWp Nombre total de plaques Potència màxima Pmàx. Wp Corrent de màxima potència. Imàx A Tensió en circuit obert Voc V Intensitat de circuit Isc A Tensió de màxima potència VMàx V
 61. 61. 4/7 III. Ondulador AC (a emplenar per cada ondulador instal·lat) (en cas necessari, afegiu fulls addicionals) Ondulador 1 Ondulador 2 Ondulador 3 Ondulador 4 Ondulador 5 Ondulador 6 Ondulador 7 Ondulador 8 Ondulador 9 Ondulador 10 Fabricant Model Número de sèrie Tensió nominal AC, Vn V V V V V V V V V V Potència nominal AC, Pn kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW Vcc màxima V V V V V V V V V V Vcc mínima V V V V V V V V V V Connexió RN, TN, SN (monofàsic), trifàsic Protecció contra Vac baixa sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no Tensió d’actuació V V V V V V V V V V Temporització màxima s s s s s s s s s s Protecció contra Vac alta sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no Tensió d’actuació V V V V V V V V V V Temporització màxima s s s s s s s s s s Protecció contra freqüència baixa sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no Freqüència d’actuació Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Temporització màxima s s s s s s s s s s Protecció contra freqüència alta sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no Freqüència d’actuació Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Temporització màxima s s s s s s s s s s Protecció contra funcionament en illa sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no sí no
 62. 62. 5/7 IV. Proteccions externes Interruptor general Fabricant Model Tensió nominal Vn V Corrent nominal, In A Poder de tall kA Interruptor diferencial Fabricant Model Intensitat nominal A Sensibilitat mA Protecció contra Vac baixa * sí no Fabricant Model Tensió d’actuació V Temporització màxima s Protecció contra Vac alta* sí no Fabricant Model Tensió d’actuació V Temporització màxima s Protecció contra freqüència baixa* sí no Fabricant Model Freqüència d’actuació Hz Temporització màxima s Protecció contra freqüència alta* sí no Fabricant Model Freqüència d’actuació Hz Temporització màxima s * no emplenar en el cas que l’ondulador incorpori aquestes proteccions internament V. Aparells de mesura i control Comptador de sortida d’energia o bidireccional Comptador d’entrada d’energia (en el cas que no hi hagi comptador bidireccional) Fabricant Model Número de fabricació Relació d’intensitat Tensió V V Constant de lectura Classe VI. Accés a la informació. Dades dels interlocutors per a la lectura in situ de comptadors. Nom del titular Telèfon Adreça electrònica Per l’ED Telèfon Adreça electrònica
 63. 63. 6/7 Declaració responsable Nom Primer cognom Segon cognom DNI/NIE/NIF Home Dona Actuant com a titular o com a representant Requisits específics - Que disposo de la Declaració CE de conformitat emesa per qui fabrica les plaques fotovoltaiques i els onduladors, segons el RD 154/1995 i el RD 1580/2006. - Que disposo del certificat del fabricant dels onduladors, en el cas que les proteccions siguin interior a aquests. - Que disposo de la certificació de qui fabrica els onduladors que acredita que la separació galvànica assoleix els nivells d’aïllament que determina la legislació aplicable a aquest tipus d’equips, segons la tecnologia emprada. - Que disposo del contracte de manteniment amb l’empresa instal·ladora i em comprometo a revisar la instal·lació, almenys cada tres anys. - Que en cas de tractar-se d’una instal·lació ubicada sobre un edifici, disposo d’un punt de subministrament de potència contractada de consum com a mínim del 25% de la potència nominal de la instal·lació i que disposo del contracte corresponent el qual mantindré durant el termini de 25 anys. - Que en cas de no ser el propietari dels terrenys on s’ubica la instal·lació fotovoltaica, disposo del títol habilitant corresponent. - Que la instal·lació està constituïda per equips principals nous i sense ús previ i que disposo de la documentació que ho acredita, si escau. Aspectes generals - Que l’empresa està legalment constituïda i inscrita, si escau, en el corresponent registre públic - Que disposo de facultats de representació de la persona física/empresa/entitat, d'acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el registre mercantil, si escau. - Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades dóna lloc a la impossibilitat d’exercir l’activitat i comporta la cancel·lació de la inscripció al RIPRE, així com a la instrucció del corresponent expedient sancionador o l’exigència de responsabilitats, si escau. - Que estic informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació. Observacions Signatura del titular o representant Lloc i data
 64. 64. 7/7 Documentació annexa Còpia del contracte subscrit amb l’empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució a la qual es connecta la instal·lació fotovoltaica Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió d’acord amb el Decret 363/2004 Certificat emès per l’encarregat de la lectura (empresa distribuïdora) de compliment del Reglament de punts de mesura (art. 12 del RD 661/2007) Informe del gestor de la xarxa de distribució conforme s’han completat els procediments d’accés i connexió Document de constitució de la societat o comunitat, en cas que no es tracti d’una societat limitada o d’una societat anònima. Per a instal·lacions de potència nominal igual o inferior a 5 kW amb memòria tècnica de disseny: Plànols d’emplaçament Plànols generals en plantai alçat suficientment amples, amb l’especificació dels equips, aparells i connexions principals Memòria tècnica i càlculs justificatius Esquema unifilar Certificació emesa per l’instal·lador/a electricista autoritzat que ha executat la instal·lació (annex 4) Per a instal·lacions de potència nominal superior a 5 kW i fins a 100 kV Projecte tècnic signat per tècnic competent. Certificat de direcció i acabament d’obra (CFO) signat per tècnic competent.
 65. 65.     1 Expedient núm. Núm. d'instal·lació Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió Dades de l’empresa instal·ladora de baixa tensió Nom de l’empresa Número d’inscripció: EIBTB EIBTE Dades de l’instal·lador autoritzat Nom i cognoms NIF/DNI Telèfon Dades de la instal·lació Nova Ampliació Modificació o reforma Adreça Núm. Codi postal Població Província Ús a què es destina Superfície m2 Titular Nom i cognoms NIF Adreça Codi postal Població Telèfon Documentació tècnica Projecte (Grup): a b c d e f g h i j k l m n o Memòria tècnica de disseny Autor Objecte Característiques tècniques de la instal·lació Interruptor general automàtic de tall omnipolar A Potència màxima admissible kW Interruptors diferencials: Potència instal·lada kW Nombre In Sensibilitat Tensió V A mA Secció derivació individual mm2 A mA Resistència de terra de protecció Ω A mA Resistència d’aïllament MΩ Observacions
 66. 66. 2 CERTIFICAT d’inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi) Entitat d’Inspecció i Control que l’ha emès Data de la inspecció En/Na .........................................................., amb DNI núm. ................................., i que pertany a l’empresa instal·ladora amb número d’inscripció (RASIC) ................................... d’acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE-HD 60364-6, CERTIFICA que la instal·lació descrita ha estat realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, així com amb la documentació tècnica abans esmentada. Signatura i segell de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora Data Organisme de Control: Instruccions per complimentar el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió per part de l’empresa instal·ladora 1. L’apartat Expedient núm...... ha d’ésser complimentat per l’Organisme de Control, que és l’encarregat de recepcionar la documentació. 2. Al requadre de l’apartat d’empresa instal·ladora de baixa tensió, a més dels seu número d’inscripció al Registre corresponent, cal indicar amb una X la categoria de l’empresa: categoria bàsica (EIBTB) o categoria especialista (EIBTE). 3. La potència màxima admissible és la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació. Coincideix amb la utilitzada en els càlculs i amb la prevista a la ITC-BT-10. 4. Quan es tracti d’instal·lacions d’enllaç i serveis comuns, a l’apartat de “característiques tècniques de la instal·lació”, s’especificaran les que corresponguin als serveis comuns. A l’apartat d’observacions s’hi farà constar, com a mínim, la potència màxima admissible de les instal·lacions d’enllaç, prevista a la ITC-BT10, la secció de la línia general d’alimentació i la intensitat de l’interruptor general de maniobra. 5. Per a les instal·lacions que són objecte d’inspecció inicial per part d’un OC, el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió que ha d’estendre l’empresa instal·ladora serà emès una vegada s’hagi obtingut el certificat d’inspecció inicial amb la qualificació de resultat favorable. 6. Com annex al certificat d’instal·lació que s’entrega al titular de qualsevol instal·lació elèctrica, l’empresa instal·ladora haurà de confeccionar unes instruccions pel correcte ús i manteniment de la mateixa. Aquestes instruccions, com a mínim, inclouran un esquema unifilar de la instal·lació amb les característiques tècniques fonamentals dels equips i materials elèctrics instal·lats, així com un croquis del seu traçat. Aquest certificat té una validesa de 6 mesos a efectes d’inscripció de la instal·lació. Una vegada inscrita la seva validesa és indefinida mentre no es modifiqui la instal·lació. Annex: informació a l’usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.
 67. 67. Annex 4. Certificat d'instal·lador/a d’electricitat autoritzat. Instal·lació fotovoltaica Dades de l'instal·lador/a d'electricitat autoritzat Nom i cognoms Núm. d'inscripció Dades de la instal·lació Adreça Localitat Municipi Titular de la instal·lació Nom i cognoms Adreça Empresa instal·ladora Nom Núm. d'inscripció L’instal·lador/a d’electricitat autoritzat que pertany a l’empresa instal·ladora que consta mes amunt, CERTIFICO: - Que la instal·lació esmentada s'adapta a les especificacions tècniques indicades a la fitxa d'identificació i característiques de la instal·lació d'energia elèctrica fotovoltaica adjunta. - Que tots els equips i instal·lacions sotmesos a condicions tècniques compleixen amb el Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, així com amb la normativa que els és d’aplicació. - Que els documents adjunts són originals emesos pel fabricant, o fotocòpies fidedignes, d’acord amb l’article 5, punts 2g), 2h) i 2i) del Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica: Declaració CE de conformitat emesa pel fabricant de les plaques fotovoltaiques i dels onduladors, d'acord amb el Reial decret 154/1995 i el Reial decret 1580/2006. Certificat del fabricant, en el cas que les proteccions siguin interiors als equips onduladors. Certificat del fabricant que acrediti que la separació galvànica assoleix els nivells d’aïllament que determina la legislació aplicable a aquest tipus d’equips, d'acord amb la tecnologia emprada - Que s'han comprovat tots els equips d'acord amb la reglamentació pròpia, amb un resultat favorable, i que es troben en condicions d'entrar en funcionament. - Que les coordenades UTM de la instal·lació són: . Signatura i segell del/de la instal·lador/a d'electricitat Signatura i segell de l'empresa instal·ladora especialista Lloc i data Núm. d'expedient FTVAnnex4.Certificatd’instal.ladorautoritzat.Ag07http://www.gencat.net/oge/doc/doc_16396271_1.doc
 68. 68. Annex. Justificant d’acompliment del procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Analitzada la documentació presentada a l’expedient a dalt esmentat i en aplicació de l’article 7 del Decret 352/2001, mitjançant aquest document es consideren complerts els següents tràmits, relatius a la instal·lació que s’indica més avall. Nova instal·lació Ampliació d’una instal·lació existent 1. Comunicació prèvia de les característiques de la instal·lació solar fotovoltaica 2. Autorització de posada en servei. 3. Inscripció definitiva de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de Producció en Règim Especial (RIPRE) amb número i atorgament de la condició d’instal·lació acollida al règim especial de producció. Canvi de titular 1. Modificació de la inscripció aI RIPRE amb número per canvi de titular de la instal·lació. Baixa 1. Donar de baixa la instal·lació de producció elèctrica en el règim especial i cancel·lar la inscripció al Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial de Catalunya de la instal·lació amb número de RIPRE . Dades del/de la titular i domicili social Titular de la instal·lació NIF Adreça Codi postal Població- Província Telèfon Adreça electrònica Dades del/de l’anterior titular (només en el supòsit de canvi de titular) Titular de la instal·lació Codi postal Adreça Dades de l’emplaçament de la instal·lació Adreça Codi postal Població Coordenades UTM - Empresa instal·ladora especialista Nom Número de registre Telèfon Adreça Població Codi postal Característiques principals de la instal·lació Tipus de connexió a xarxa exterior a xarxa interior Venda d’excedents sí no Potència nominal total (onduladors) de la instal·lació1 kW Potència de l’ampliació2 kW Potència total de la instal·lació ampliada2 kW Potència pic total (generador fotovoltaic)3 : kWp Superfície total de les plaques3 : m 2 Estimació energia anual produïda3 : kWh/any Grup de classificació (art.2 Reial decret 661/2007) b.1.1 Tipus (art.3 RD 1578/2008)3 :I.1, I.2, II Tecnologia de seguiment3 : fixa 1 eix 2 eixos Connexió a la xarxa3 : Monofàsica. Tensió: V Trifàsica.Tensió: VEmpresa elèctrica a interconnectar: Identificador CIL: Persona que diligència el document per l’OGE: Nom i cognoms Signatura Data 1. En el supòsit d’ampliació, consignar la dada sobre la instal·lació existent. 2. Consignar aquesta dada només en el supòsit d’ampliació de la instal·lació. 3. En el supòsit d’ampliació, consignar la dada sobre la dita ampliació. Expedient núm.
 69. 69. MÓDULO MONOCRISTALINO ISF-255 Experiencia de más de 30 años en la fabricación de células y módulos fotovoltaicos Experiencia internacional en el desarrollo de proyectos: más de 300 en todo el mundo Asistencia técnica Tecnología punta y calidad certificada Compromiso con el medio ambiente Disfrute de las ventajas de ISOFOTON Vidrio microtexturado con mayor capacidad de absorción de la luz difusa, que garantiza más eficiencia Caja de conexión diseñada para minimizar las pérdidas eléctricas El módulo más ligero de su categoría, lo que facilita su manejo y el ahorro de coste en estructura Disfrute de las ventajas de la gama ISF La garantía ISOFOTON Vidrio Microestructurado Silicio Monocristalino 60 células de 156 mm Disponible en blanco, negroy transparente Fabricado en Europa años de garantía lineal de potencia que mejora en un 25% la garantía estándar de mercado 30 10años de garantía de producto NUEVO!! Garantía ISOFOTON Garantía estandard Garantía Lineal de Potencia PotenciaGarantizada 30 añosdegarantíalinealdepotencia 30 More than 30 years of reliable experience More than 30 years of reliable experience Certificados de Empresa Desde 1999 Desde 2001 Desde 2008 Desde 2012 Desde 2007 ISOFOTON es socio fundador
 70. 70. Junio Corriente(A) Voltaje (V) MÓDULO MONOCRISTALINO ISF-255 Potencia nominal (Pmax) Tensión en circuito abierto (Voc) Corriente de cortocircuito (Isc) Tensión en el punto de máxima potencia (Vmax) Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) Eficiencia Tolerancia de potencia (% Pmax) 245 W 37,6 V 8,63 A 30,5 V 8,04 A 14,8 % 0/+3 % 250 W 37,8 V 8,75 A 30,6 V 8,17 A 15,1 % 0/+3 % 255 W 37,9 V 8,86 A 30,9 V 8,27 A 15,4 % 0/+3 % ISF - 245 ISF - 250 ISF - 255 Comportamiento en STC: Irradiancia 1.000 W/m², temperatura de célula 25 º C, AM 1,5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Tensión máxima del sistema Limite de corriente inversa Temperatura nominal de operación de la célula (TONC) Temperatura de operación Coeficiente de temperatura de Pmax Coeficiente de temperatura de Voc Coeficiente de temperatura de Isc 1000 V 20 A 45 +/- 2º C -40 to + 85º C -0,44%/K -0,334%/K 0,048%/K CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Potencia máxima (Pmax) Tensión en circuito abierto (Voc) Corriente de cortocircuito (Isc) Tensión en el punto de máxima potencia (Vmax) Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) Reducción de Eficiencia desde 1.000 W/m² a 200 W/m² según IEC 60904-1 5% (+/-3%) 178 W 34,8 V 6,96 A 27,4 V 6,49 A 181 W 35,0 V 7,06 A 27,5 V 6,59 A 185 W 35,1 V 7,15 A 27,7 V 6,67 A ISF - 245 ISF - 250 ISF - 255 Comportamiento a Irradiancia 800 W/m², TONC, temperatura ambiente 20 º C, AM 1,5; velocidad del viento 1 m/s Célula solar Número de células Dimensiones Peso Vidrio Marco Máxima carga admisible Caja de conexión Cables y Conector Silicio Monocristalino - 156 mm x 156 mm (6 pulgadas) 60 células (6x10) 1667 x 994 x 45 mm 19 Kg Alta transmisividad, texturado y templado de 3,2 mm (EN-12150) Aluminio anodizado, toma de tierra 5400 Pa (carga de nieve) IP 65 con 3 diodos de bypass Cable solar de 1 m y sección 4 mm². Conector MC4 o LC4 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DIMENSIONES EMBALAJE Módulos por palet 24 Tamaño del embalaje (palet + caja) 1720 x 1140 x 1155mm Materiales Reciclables More than 30 years of reliable experience FÁBRICA Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) C/ Severo Ochoa, 50 29590 Málaga - España Tel: +34 951 233 500 isofoton.m@isofoton.com OFICINA COMERCIAL Torre de Cristal Paseo de la Castellana, 259C (Planta 17) 28046 Madrid - España Tel: +34 914 147 800 isofoton@isofoton.com Certificados de producto
 71. 71. Theinformationprovidedinthisdocumentationcontainsgeneraldescriptionsand/ortechnicalcharacteristicsoftheperformanceoftheproductscontainedherein. Thisdocumentationisnotintendedasasubstituteforandisnottobeusedfordeterminingsuitabilityorreliabilityoftheseproductsforspecificuserapplications. Itisthedutyofanysuchuserorintegratortoperformtheappropriateandcompleteriskanalysis,evaluationandtestingoftheproductswithrespecttotherelevantspecificapplicationorusethereof. NeitherSchneiderElectricIndustriesSASnoranyofitsaffiliatesorsubsidiariesshallberesponsibleorliableformisuseoftheinformationcontainedherein. 06-jul-2011 1 Product data sheet Characteristics 865-1030-1 Xantrex XW - controlador de carga solar XW- MPPT60-150 - 12...60V DC - 2.5W Principal Rango de producto Xantrex XW Modelo de dispositivo XW-MPPT60-150 Tipode producto o com- ponente Controlador de carga solar Voltaje de batería 12 V CC CC 24 V CC CC 36 V CC CC 48 V CC CC 60 V CC CC Complementario Tensión de entrada 140 V CC <= 150 V CC - circuito abierto - circuito abierto Tipo de envolvente Ventilado Material de envolvente Chasis de metal laminado Entrada de cable Knock-outs de 7/8" y 1" Alto 368 mm Ancho 146 mm Fondo 138 mm Peso del producto 4.8 kg Entorno Calibre AWG 10 Temperatura ambiente de funcionamiento -20...45 °C Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C Altitud máxima de funcionamiento 4572 m Normas CSA 107.1 UL 1741 Certificados de producto FCC Clase B DESC CE
 72. 72. www.tab.si www.tab.com.es info@tab.com.es Baterías estacionarias y solares OPzS E

×