0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 Introduction

 1. 1. สัปดาห์ที่ 1 : Introduction
 2. 2. การประเมินผล <ul><li>จิรวัฒน์ แสงทอง อาคารวิชาการ 1 ห้อง 239 โทรศัพท์ 2070 </li></ul><ul><li> [email_address] </li></ul>3 0% 6 . สอบปลายภาค 20% 5. สอบกลางภาค 20% 4. รายงานกลุ่ม 10% 3. กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 10% 2. การเข้าชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็น 10% 1. Quiz
 3. 3. <ul><li>ประวัติศาสตร์สังคมท่าศาลา </li></ul><ul><li>การเขียน “ ประวัติศาสตร์ ” </li></ul><ul><ul><li>อธิบาย ( ไม่ใช่เล่าเรื่อง ) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ศึกษา </li></ul></ul><ul><li>ใช้ข้อมูลหลากหลาย </li></ul><ul><ul><li>สัมภาษณ์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลสำมะโนประชากร แผนที่ แผนผัง เอกสาราชการ ฯลฯ </li></ul></ul>รายงานกลุ่ม
 4. 4. <ul><li>การให้อดีตและความสำคัญทางประวัติศาสตร์แก่ผู้คนซึ่งมักถูกละเลยจากประวัติศาสตร์แนวทางอื่นๆ </li></ul><ul><li>หัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคม อาทิ </li></ul><ul><ul><li>วิถีชีวิต ชุมชน การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ครอบครัว บ้านเรือน ชีวิตทางศาสนา อาชีพการงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>กิจกรรมทางสังคม เทคโนโลยี ฯลฯ </li></ul></ul><ul><li>ควรหาประเด็นศึกษาที่น่าสนใจ </li></ul>ประวัติศาสตร์สังคม
 5. 5. ส่งรายชื่อกลุ่ม - สมาชิกกลุ่ม <ul><li>กลุ่มละ 10 คน </li></ul><ul><li>ชื่อกลุ่ม – นำมาจากชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์ไทย </li></ul><ul><li>เขียนชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา </li></ul><ul><li>เขียนเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก 1-2 คน </li></ul>
 6. 6. งานกลุ่มครั้งที่ 1 ( ส่งวันศุกร์หน้า ) <ul><li>ค้นคว้าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ </li></ul><ul><ul><li>พระองค์เจ้าบวรเดช จอมพล ป . พิบูลสงคราม </li></ul></ul><ul><ul><li>ปรีดี พนมยงค์ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เผ่า ศรียานนท์ พระยาพหลพลพยุหเสนา </li></ul></ul><ul><ul><li>จิตร ภูมิศักดิ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช </li></ul></ul><ul><ul><li>หลวงวิจิตรวาทการ สุตสาย หัสดิน </li></ul></ul><ul><ul><li>ธานินทร์ กรัยวิเชียร ถนอม กิตติขจร </li></ul></ul><ul><li>ข้อมูลแต่ละคน ประมาณครึ่งหน้ากระดาษ + รูปประกอบ </li></ul><ul><li>เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มส่งมาด้วยทุกครั้งที่ทำงานกลุ่ม </li></ul>
 7. 7. เป้าประสงค์ของรายวิชา <ul><li>ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ </li></ul><ul><ul><li>เพราะประวัติศาสตร์ไม่ใช่การท่องจำชื่อคน หรือวันเดือนปี หรืออื่นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อการเข้าใจพัฒนาการขององค์ประกอบต่างๆ ในสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถและข้อจำกัดของมนุษย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>“ สิ่งเดียวที่มนุษย์เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ คือมนุษย์ไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์” ?? </li></ul></ul>
 8. 8. เป้าประสงค์ของรายวิชา ( ต่อ ) <ul><li>ประวัติศาสตร์มีหลากหลายมิติ </li></ul><ul><ul><li>เรามักถูกครอบงำอยู่เพียงแค่ประวัติศาสตร์ไม่กี่ประเด็น </li></ul></ul><ul><ul><li>แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีอดีตเป็นของตัวเอง </li></ul></ul><ul><ul><li>และอาจมีความหมายต่อประวัติศาสตร์มนุษย์มากกว่าที่เคยเชื่อกัน </li></ul></ul>
 9. 9. เป้าประสงค์ของรายวิชา ( ต่อ ) <ul><li>เพื่อเข้าใจ “อำนาจ” ของประวัติศาสตร์ </li></ul><ul><ul><li>เพราะอดีตครอบงำปัจจุบัน – ปัจจุบันแทบไม่มีอยู่จริง </li></ul></ul><ul><ul><li>“ ประวัติศาสตร์ทั้งหมดคือประวัติศาสตร์ของปัจจุบัน” </li></ul></ul><ul><ul><li>ประวัติศาสตร์ไม่ใช่การบันทึก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “เรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว” แต่คือการ “ต่อสู้” เพื่อแย่งชิงการตีความ / คำอธิบาย </li></ul></ul><ul><ul><li>“ ประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะ” </li></ul></ul>
 10. 10. George Orwell (1903-1950) “ Who controls the present controls the past . Who controls the past controls the future . ”

×