Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Мистецтво курйозногоМистецтво курйозного
віршування ввіршування в
українській бароковій таукраїнській бароковій та
сучасні...
МетаМета
Мета роботи полягає у вивченніМета роботи полягає у вивченні
курйозної поезії як явищакурйозної поезії як явища
у...
Досягнення поставленої метиДосягнення поставленої мети
передбачає вирішення такихпередбачає вирішення таких
завдань:завдан...
Актуальність темиАктуальність теми
Актуальність темиАктуальність теми зумовленазумовлена
сучасними уподобаннямисучасними у...
 Об’єктом роботи є бароковаОб’єктом роботи є барокова
курйозна (І. Величковський) такурйозна (І. Величковський) та
сучасн...
Дослідження курйозної поезіїДослідження курйозної поезії
Внесок у вивчення курйозної поезіїВнесок у вивчення курйозної пое...
Класифікують сім видів:Класифікують сім видів:
1) граматичні курйозні вірші1) граматичні курйозні вірші
2)шрифтові курйозн...
Іван ВеличковськийІван Величковський
вважається теоретиком івважається теоретиком і
практиком курйозногопрактиком курйозно...
Іван ВеличковськийІван Величковський
переконливо доказує, щопереконливо доказує, що
курйозна форма цілкомкурйозна форма ці...
Особливості творення візуальноїОсобливості творення візуальної
поезії:поезії:
 Поет конструює світ, руйнуючиПоет конструю...
Існує кілька термінів-синонімів наІснує кілька термінів-синонімів на
позначення зорової поезії:позначення зорової поезії:
...
ПаліндромПаліндром (грец.(грец.
рараllіпіпdrdrотеотеoo —— біжу назад),біжу назад),
абоабо перевертень.перевертень. ——
вірт...
ПредставникиПредставники
 Микола Мірошниченко (1947-Микола Мірошниченко (1947-
2009)2009)
 - Сорока Петро (1956)- Сорока...
Поезія Анатолія МойсієнкаПоезія Анатолія Мойсієнка
ХижихХижих
МечемМечем
Мирим.Мирим.
ВисновкиВисновки
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Мистецтво курйозного віршування в українській бароковій та сучасній літературі.ppt

293 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Мистецтво курйозного віршування в українській бароковій та сучасній літературі.ppt

 1. 1. Мистецтво курйозногоМистецтво курйозного віршування ввіршування в українській бароковій таукраїнській бароковій та сучасній літературісучасній літературі Робота учениці Дмитренко ЮліїРобота учениці Дмитренко Юлії Керівник: Мостова Н.М.Керівник: Мостова Н.М.
 2. 2. МетаМета Мета роботи полягає у вивченніМета роботи полягає у вивченні курйозної поезії як явищакурйозної поезії як явища українського літературного бароко таукраїнського літературного бароко та сучасної зорової поезії в основнихсучасної зорової поезії в основних аспектах розуміння естетики сутностіаспектах розуміння естетики сутності художнього слова.художнього слова.
 3. 3. Досягнення поставленої метиДосягнення поставленої мети передбачає вирішення такихпередбачає вирішення таких завдань:завдань:  визначити джерела та жанрові різновидивизначити джерела та жанрові різновиди курйозної поезії;курйозної поезії;  проаналізувати та систематизувати досвідпроаналізувати та систематизувати досвід українського літературознавства уукраїнського літературознавства у дослідженні курйозної поезії;дослідженні курйозної поезії;  розкрити змістово-смислову, естетичну тарозкрити змістово-смислову, естетичну та символічну функції зорової поезії;символічну функції зорової поезії;  розкрити специфіку сучасногорозкрити специфіку сучасного поезомалярства.поезомалярства.
 4. 4. Актуальність темиАктуальність теми Актуальність темиАктуальність теми зумовленазумовлена сучасними уподобаннямисучасними уподобаннями читача, браком теоретичногочитача, браком теоретичного матеріалу про сучасний аналогматеріалу про сучасний аналог курйозної поезії та програмовекурйозної поезії та програмове вивчення її в зош (9, 12 клас)вивчення її в зош (9, 12 клас)
 5. 5.  Об’єктом роботи є бароковаОб’єктом роботи є барокова курйозна (І. Величковський) такурйозна (І. Величковський) та сучасна візіопоезіясучасна візіопоезія ((М.М. Мірошниченко, І. Лучук, А.Мірошниченко, І. Лучук, А. Мойсієнко та інші).Мойсієнко та інші).  Предмет дослідження – слово-Предмет дослідження – слово- мистецтво, слово-звук, слово-мистецтво, слово-звук, слово- картинка, слово-символ, слово-картинка, слово-символ, слово- магія.магія.
 6. 6. Дослідження курйозної поезіїДослідження курйозної поезії Внесок у вивчення курйозної поезіїВнесок у вивчення курйозної поезії зробили такі вчені, як В. Перетц, О.зробили такі вчені, як В. Перетц, О. Грузинський, Є. Пеленський, С.Грузинський, Є. Пеленський, С. Маслов, В. Колосова, В. Крекотень таМаслов, В. Колосова, В. Крекотень та ін.. Микола Сорока у роботі «Зороваін.. Микола Сорока у роботі «Зорова поезія в українській літературі кінцяпоезія в українській літературі кінця XVIXVI--XVIIIXVIII ст.» розглянув загальніст.» розглянув загальні проблеми вивчення курйозної поезії:проблеми вивчення курйозної поезії: походження, розвитку, пов’язаності зпоходження, розвитку, пов’язаності з епіграматичним видом.епіграматичним видом.
 7. 7. Класифікують сім видів:Класифікують сім видів: 1) граматичні курйозні вірші1) граматичні курйозні вірші 2)шрифтові курйозні вірші2)шрифтові курйозні вірші 3) графічні курйозні вірші3) графічні курйозні вірші 4) музичні курйозні вірші4) музичні курйозні вірші 5) арифметичні курйозні вірші5) арифметичні курйозні вірші 6) астрономічні курйозні вірші6) астрономічні курйозні вірші 7) риторичні курйозні вірші7) риторичні курйозні вірші
 8. 8. Іван ВеличковськийІван Величковський вважається теоретиком івважається теоретиком і практиком курйозногопрактиком курйозного віршуваннявіршування.. Сучасні вчені вважаютьСучасні вчені вважають “Млеко” не лише збіркою“Млеко” не лише збіркою віршів, а й своєріднимвіршів, а й своєрідним підручником віршування, якийпідручником віршування, який допомагав зрозуміти всідопомагав зрозуміти всі тонкощітонкощі цієї науки.цієї науки.
 9. 9. Іван ВеличковськийІван Величковський переконливо доказує, щопереконливо доказує, що курйозна форма цілкомкурйозна форма цілком придатна для передачіпридатна для передачі християнського змісту тахристиянського змісту та філософських проблем епохифілософських проблем епохи бароко. Для поета характернабароко. Для поета характерна копітка робота з текстом, словомкопітка робота з текстом, словом та його частинами (складами,та його частинами (складами, літерами).літерами).
 10. 10. Особливості творення візуальноїОсобливості творення візуальної поезії:поезії:  Поет конструює світ, руйнуючиПоет конструює світ, руйнуючи правила, порушуючи усталеніправила, порушуючи усталені стереотипи, забуваючи про традиції;стереотипи, забуваючи про традиції;  Поезія - свідомий пошукПоезія - свідомий пошук самовираження і, як результат,самовираження і, як результат, створення нового жанру;створення нового жанру;  Звук має викликати відповіднийЗвук має викликати відповідний візуальний образ, зорові враженнявізуальний образ, зорові враження зливаються зі звуковими.зливаються зі звуковими.
 11. 11. Існує кілька термінів-синонімів наІснує кілька термінів-синонімів на позначення зорової поезії:позначення зорової поезії: ВізіопоезіяВізіопоезія Візуальна поезіяВізуальна поезія Зорова поезіяЗорова поезія ПоезомалярствоПоезомалярство Графічна поезіяГрафічна поезія Фонічна поезіяФонічна поезія
 12. 12. ПаліндромПаліндром (грец.(грец. рараllіпіпdrdrотеотеoo —— біжу назад),біжу назад), абоабо перевертень.перевертень. —— віртуозна віршова форма, ввіртуозна віршова форма, в якій певне слово (тут, потоп іякій певне слово (тут, потоп і т. п.) або віршовий рядокт. п.) або віршовий рядок можна читати зліва направо йможна читати зліва направо й навпаки при збереженнінавпаки при збереженні змісту.змісту.
 13. 13. ПредставникиПредставники  Микола Мірошниченко (1947-Микола Мірошниченко (1947- 2009)2009)  - Сорока Петро (1956)- Сорока Петро (1956)  - Наза́р Михайлович Гонча́р- Наза́р Михайлович Гонча́р  -- Лучук ІванЛучук Іван  -Анатолій Мойсієнко (1948)-Анатолій Мойсієнко (1948)
 14. 14. Поезія Анатолія МойсієнкаПоезія Анатолія Мойсієнка ХижихХижих МечемМечем Мирим.Мирим.
 15. 15. ВисновкиВисновки

×