Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4
	 Inspirerende start van het nieuwe schooljaar!
Avontuurlijke
aftrap
Hoe geef je na de zomervakantie de inspraak een pos...
5
>
bereik ligt. Hiervoor is het nodig elkaar
op zo’n eerste bijeenkomst beter te leren
kennen en met elkaar een eigen koe...
6
• Pas hetTiësto-principe toe. De interna-
tionaal gelauwerde DJTiësto begint de
avond met telkens een kort stukje van
ve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap

458 views

Published on

Hoe geef je na de zomervakantie de inspraak een positieve impuls? En hoe versterk je de positie van de mr van binnenuit en wat is daarbij richtinggevend? Het is vooral belangrijk daarbij tegemoet te ko- men aan de wensen en verlangens van de mr-leden en hun verbeeldingskracht te stimuleren. Zodat iedereen het gevoel heeft een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap

  1. 1. 4 Inspirerende start van het nieuwe schooljaar! Avontuurlijke aftrap Hoe geef je na de zomervakantie de inspraak een positieve impuls? En hoe versterk je de positie van de mr van binnenuit en wat is daar- bij richtinggevend? Het is vooral belangrijk daarbij tegemoet te ko- men aan de wensen en verlangens van de mr-leden en hun verbeel- dingskracht te stimuleren. Zodat iedereen het gevoel heeft een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming. Frederik Smit Verlangen Wanneer je een schip wilt gaan bouwen breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen. Voorkom dat ze taken ontvangen, deel evenmin plannen mee. Maar leer eerst de mensen verlangen naar de eindeloze zee. Uit: De Kleine Prins van Antoine de Saint Exupéry (1900-1944) W at is bij de mr dat verlangen naar die eindeloze zee?Voor welk perspectief willen mr- leden zich inspannen? Als de waan van de dag regeert, is er vaak geen tijd om te filosoferen over dit soort wezenlijke za- ken. De eerste bijeenkomst na de zomer- vakantie is een uitgelezen moment om daar de tijd voor te nemen en elkaar met nieuwe ideeën te inspireren. Stel op zo’n bijeenkomst vragen als: hoe kunnen we samen optrekken om onze verlangens te realiseren en hoe vinden we nieuwe ma- nieren om de rol van de mr in de beleids- vorming te versterken? De antwoorden vormen de sleutel tot avontuurlijke me- dezeggenschap, tot het verlangen naar de eindeloze zee. In dat verlangen moet de motivatie van mr-leden gevonden wor- den. Drijfveer is de uitdaging van het on- bekende en niet de fascinatie voor het ge- reedschap en het bouwmateriaal. Bontgekleurd gezelschap De mr bestaat uit een bontgekleurd ge- zelschap van personeelsleden, ouders en leerlingen (voortgezet onderwijs), die sa- men waardevolle bijdragen kunnen leve- ren aan het oplossen van problemen op school en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met verschillende achter- gronden en uit verschillende culturen el- kaars talenten gaan benutten om zo te komen tot een goede en vruchtbare sa- menwerking? Dat vergt niet alleen een open mind, maar ook de bereidheid met elkaar (duurzame) resultaten te bereiken die de moeite waard zijn. In de visie van de Pools-Amerikaanse sociaal psycho- loog Milton Rokeach is dit mede afhan- kelijk van de ambities, competenties, saamhorigheid en de spirit van een groep.Volgens Rokeach is het daarbij van belang dat de onderlinge relaties goed zijn, de leden de groep als inspirerend ervaren, zich vrij voelen hun mening te geven, iets met elkaar willen bereiken, er- kenning krijgen en iets kunnen leren. Concrete actiedoelen De Nederlandse managementgoeroe Ben Tiggelaar, schrijver van de bestseller Dromen, durven, doen, stelt dat het es- sentieel is om de richting voor de lange termijn en het verlangen naar de eindelo- ze zee te vertalen in concrete actiedoelen voor de korte termijn. Start dus met acti- viteiten waarvan je weet: dat willen we en dat kunnen we, omdat het binnen ons
  2. 2. 5 > bereik ligt. Hiervoor is het nodig elkaar op zo’n eerste bijeenkomst beter te leren kennen en met elkaar een eigen koers uit te zetten. De Britse hoogleraar RichardWiseman biedt een aantal concrete handreikingen. Hij onderscheidt de volgende voorwaar- den om succesvol en prettig als groep te kunnen functioneren: •Werk aan een ontspannen cultuur waar- in fouten gemaakt mogen worden. Heb oog voor elkaars kwaliteiten, heb vertrou- wen in elkaar en stimuleer creativiteit en initiatief. Kijk onbevangen naar het func- tioneren van de mr. • Zie het werk in de mr als een ontdek- kingstocht en sta open voor nieuwe erva- ringen. Besteed tijd aan netwerken en ontvang nieuwe mr-leden met open ar- men. Zorg voor een open communicatie, goede contacten en afspraken met de achterban, de schoolleiding en het be- stuur. • Maak meer gebruik van je voorgevoel en ingevingen bij het maken van keuzes, in plaats van overhaast een beslissing te nemen waar je je twijfels bij hebt. Luister goed naar elkaar en bereid je goed voor: maak aantekeningen over wat je aan de orde wilt stellen. • Investeer in groepstrainingen medezeg- genschap. De opbrengst bestaat uit meer verbinding met elkaar, gedeelde motivatie en gezamenlijk geformuleerde ambities. Bouw voortdurend aan de benodigde kennis. Evalueer en monitor de voort- gang van je eigen functioneren en dat van de raad. Eigen koers Zet aan het begin van het jaar een duide- lijke, eigen koers uit. • Zet jezelf als mr op de kaart. Bepaal met elkaar wat je als mr werkelijk belang- rijk vindt. Stel een actieplan op waarin mr-leden het zichzelf niet gemakkelijk maken. Dit vergroot de kans op positieve ervaringen. Het op papier zetten van doelen en plannen werkt vaak bijzonder stimulerend. Daarnaast is het delen van het plan van belang om draagvlak te cre- ëren; wees open en transparant. Laat op de website zien wie jullie zijn. Begin een weblog over het functioneren van de me- dezeggenschap en de unieke kijk van de mr hierop. •Wees tijdig betrokken. Een invloedrijke mr is vroegtijdig betrokken bij de beleids- vorming. Bespreek aan het begin van het schooljaar met het bevoegd gezag welke onderwerpen het komend schooljaar in het bestuur ter sprake komen en voor ou- ders, personeel en leerlingen van belang kunnen zijn. Deel je plannen om draagvlak te creëren
  3. 3. 6 • Pas hetTiësto-principe toe. De interna- tionaal gelauwerde DJTiësto begint de avond met telkens een kort stukje van verschillende soorten nummers om zo te testen waar het publiek die avond voor gaat. Hij experimenteert en het hoeft niet in één keer honderd procent goed te zijn. De aanpak die het beste aanslaat, daar gaat hij op door. Zijn aanpak is gewoon uitproberen en evalueren. De uitkomsten van het experiment vormen de input voor vervolgstappen. Probeer bijvoor- beeld eens discussies met de bestuurder om te zetten in dialogen, waarbij je oog hebt voor elkaars zienswijzen, die kunnen leiden tot creatieve oplossingen. Doordat je leert, kun je nieuwe doelen stellen om je als mr-lid verder te ontwikkelen. • Maak een keuze. Kies je voor formeel overleg met het bestuur (met deWms in de hand, alles schriftelijk vastleggen) of juist voor informeel overleg (via de wan- delgangen, mondeling regelen)? Goede strategische doelstellingen kenmerken zich door de tevredenheid van betrokke- nen. Oefen invloed uit. Een mr komt het beste tot zijn recht als zijn mening op waarde wordt geschat en hij invloed weet uit te oefenen op het beleid. Een raad die als een stevige ‘counterpart’ van het be- stuur kan optreden, raakt geïnspireerd om het beste uit zichzelf en uit de school(organisatie) te halen. • Sociaal kapitaal achterban. Boor de kennis en kunde van de achterban aan als belangrijke bron van inspiratie. • Check bereidheid. Het gaat hierbij om de bereidheid van bestuur, personeel en leerlingen om (gezamenlijk) inhoud te geven aan de medezeggenschap. • Houd de vinger aan de pols. Bouw (in)formele evaluatiemomenten in om de activiteiten te beoordelen en te verbete- ren. Gebruik wat je hebt geleerd voor de volgende ronde in je verbetertraject en houd het verlangen naar die eindeloze zee levend.Volgens BenTiggelaar moet je niet te veel hooi op je vork nemen: ‘Keep-it-simple: waar wil je écht mee aan de slag? Deze week, deze maand? Elkaar leren kennen Hoe leer je elkaar beter en op een andere manier kennen? Pas de inzichten van Wiseman tijdens de eerste mr-vergadering toe! • Bespreek de wederzijdse verwachtingen. Luister naar de wensen en verwachtin- gen van de mr-leden; geef de nieuwe leden alle ruimte.Vraag je af wat je wilt be- reiken.Wat vind je belangrijk?Waar ga je voor?Wat zoek je uiteindelijk in je mr- werk?Wat wil je als mr bereiken? Formuleer je eigen wensen en geef aan wat eventueel verbeterd kan worden.Wat mogen de mr-leden van elkaar verlangen? Brainstorm met elkaar over waar je echt enthousiast over bent, dat zorgt voor vita- liteit, denkkracht en gevoeligheid voor beleidsprikkels. Hoe kan ieder zijn of haar steentje bijdragen en inhoudelijk ‘eigenaar’ worden van agendapunten? De grond- houding in het gesprek is belangrijker dan de vraag wie er gelijk heeft. • Besteed aandacht aan de samenwerking met het bestuur.Wat is de basis voor onze relatie met het bestuur/de directeur? Hebben we als mr een positieve grond- houding? Is er vertrouwen in elkaar?Wat is het gezamenlijk belang?Wat mogen we van elkaar verlangen? Hoe gaan we het begrip samenwerking invullen? Hoe willen we de relatie met het bestuur uitbouwen en onderhouden? Hoe kunnen we ons richten op vragen betreffende de koers van de school/scholen in hoofdlijnen? • Ga voor nieuwe ervaringen. Doe dingen die bij je passen en waarin je gelooft. Focus op je sterke punten.Volgens onderzoekers van het Amerikaanse onder- zoeksinstituut Gallup werkt een ‘sterkepuntenaanpak’ zeer motiverend. Maak keu- zes en richt je daar als mr op. Kies er één in plaats van tien en zorg ervoor dat die onderscheidend is. •Wees relevant. Zorg ervoor dat wat de mr oppakt, aansluit bij actuele zaken. Spreek af dat iedereen zijn kennis wat betreft de wet- en regelgeving van de mede- zeggenschap bijhoudt, ervaringen uitwisselt en netwerkt.. • Evalueer. Kijk naar wat er vorig schooljaar goed ging en wat niet.Welke succes- sen zijn er geboekt? Schrap wat niet werkt, versterk wat wel werkt. Bouw voor het komend jaar evaluatiemomenten in en leer daarvan. Dr. Frederik Smit is onderzoeker en adviseur onderwijs, https:// frederiksmit.net. Bronnen • Milton Rokeach (1973). The nature of human values. New York: Free Press. • Richard Wiseman (2003). The Luck Factor (Century).Telegraph Books. • Ben Tiggelaar (2010). Dromen, durven, doen. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf. Houten: Spectrum. • Ben Tiggelaar (2011). Dit wordt jouw jaar. Soest: Tyler Roland Press. • Frederik Smit (2016). De nieu- we medezeggenschap. Amster- dam: SWP.

×