Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ga eens scrummen

859 views

Published on

Stop met slaapverwekkende vergaderingen. Ga scrummen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ga eens scrummen

  1. 1. COVeRyERHRRL GAEE SSCRUMME ! Een overlegvergadering met veel lange monologen leidt doorgaans niet tot nieuwe sprankelende ideeen. Als sprekers kort aan het woord zijn, is de kans veel groter dat er zich iets moois ontwikkelt. Op de doorsnee (g)mr-vergadering wordt veel gesproken, maar weinig be-sloten. Met kan ook anders: pittig, effectief vergaderen en concrete besluiten nemen. et oplossen van complexe be-leidsproblemen op scholen vraagt om een goede samen-working mssen besturen, directies en (gemeenschappelijke) medezeggen-schapsraden. Voor samenwerfcing is ver-trouwen nodig. Dat je vrij en spontaaa kunt praten, elkaar gemakkelijk kunt on-derbreken zonder dat het als onbeleefd wordt gevonden en dat er geen nare sfeer heerst. Is er vertrouwen, dan heb je minder woorden nodig en begrijp je el-kaar sneller. Communicatiedeskundige Lise van Oortmerssen deed onderzoek naar conversatiepatronen in bestuurs-vergaderingen. Zij maakte meer dan een jaar audio-opnames van vergaderingen van twee besturen. Daarnaast bracht ze de voortgang van de samenwerking en de relaties binnen de besturen in kaart. Uit haar promotieonderzoek blijkt dat een toename van vertrouwen tijdens vergaderingen zich niet alleen manifes-teert in meer openheid en responsiviteit (serieus ingaan op je gesprekspartner), maar ook in een ander ritme in conver-saties. Het aantal verschillende sprekers neemt toe en het aantal monologen daalt. De sprekers zijn ook vaker en kor-ter aan het woord.Van Oortmerssen: 'Wanneer het vertrouwen groot is, kan de conversatie momenten van interacti-on flow vertonen. Dit is een in het inter-actiepatroon zichtbare stroomversnel-ling van het gesprek, waarbij de gesprekspartners voortbouwen op el-kaars bijdragen en die vaak resulteert in een creatieve oplossing of beslissing.' De voorzitter kan de interactie stimuleren door het stellen van vragen en het uitno-digen tot discussiebijdragen op een ma-mer die een vlotte afwisseling van spre-kers oproept. 'Ontstaat er zo'n interaction flow dan moet voorzitter de conversatie spontaan laten ontwikkelea. Zelfs wanneer dit ogenschijnlijke chaos met zich meebrengt', adviseertVan Oor-tmerssen. 'Een voorzitter kan de kans op dergelijke momenten vergroten door als gespreksleider kundig te balancerea tus-sen verschillende, soms tegengestelde, aandachtspunten, modelgedrag te verto-nen, lastige punten te benoemen en de onderiinge interactie te stimuleren. Rugbyscrum De aanbevelingen van Lise van Oort-merssen sluiten aan bij een specifieke vorm van vergaderen: 'de scrum'. Deze techniek is bedacht door de Japanners Nonaka enTakeuchi om software te ont-wikkelea in complexe projecten. Kleine, goed samenwerkende en multidisciplinai-re teams leveren in korte tijd het beste resultaat. Scrum is een term uit het rug-byspel, waarbij spelers op een georgani-seerde wijze samenwerken oro een doel te Lise van Oortmerssen onderzocht conversatiepatronen in vergaderingen. MR magazine, nummer 2, maart 2014
  2. 2. Betteke van Ruler ziet populariteit scrum-men toenemen. bereiken. Hoogleraar communicatiewe-tenschappen Betteke van Ruler is er een aanhanger van, maar volgt niet precies de methode.Voor haar gaat functionaliteit voor alles. 'De methode is voor mij slechts een houvast. Levert ze niet het beste resultaat, dan stel je de methode bij.' De scrummethode wint snel aan po-pulariteit. Van Ruler: 'Je ziet de methode gebruikt warden in de websitebouw, de organisatieontwlkkeling en sinds kort ook in de marketing en het onderwijs. Het is vooral een andere manier van werken, niet van bovenaf gestuurd met een vast-liggend plan, maar door zelfsturende teams die constant op zoek zijn naar de beste manier van het oplossen van pro-blemen. Bij een scrum werk je intensief samen om in een korte tijd een stap voor-uit te komen. Je stelt met elkaar een doel, formuleert een ambitie en je hanteert een werkwijze die je de ruimte geeft dat doel steeds te herijken. Aan de omgeving of aan eigen ervaringen. Je werkt resultaat gedreven en in kleine stappen om steeds te Idjken ofiedereen nog doet wat nodig is om beleid te maken en uit te voeren.' Niet voorspelbaar resul-taat Volgens Van Ruler is de methode vooral goed toepasbaar als het resultaat niet voorspelbaar is en de context redelijk complex. 'De regels bieden net genoeg structuur voor teams om op te lossen wat anders misschien een onoverkomelijke uit-daging is.'Voor een mr valt te denken aan vraagstukken als: hoe betrekken we ouders meer bij de mr en de school of hoe krijgen we leraren mee in een veranderingsproces om ouders te stimuleren thuis onderwijs-ondersteunend gedrag te vertonen? Van Ruler vmdt de voordelen om soms een kwartier een scrummoment te plannen tijdens de mr-vergadering groot: 'Je kunt snel aan de slag, komt ook snel tot de kern door prioriteiten te formuleren, je werkt intensief samen en je leert flexibel om te gaan met veranderingen en boekt snelre-sultaat. Scrum doet een appel op de leden om creatiefte zijn en stelt je in staat vlot een gemeenschappelijk doel te bereiken en efficient met concrete voorsteUen te ko-men richting directie en bestuur.' Scrummend naar passend onderwijs Hoe zou de mr de scrummethode in kunnen zetten bij een discussie over en het vormgeven van passend onderwijs? Passend onderwijs gaat over het hande-len van leerkrachten in het omgaan met verschillen tussen leerlingen en in het De vijf scrumprindpes 1 Toewi)dmg neem )e verantw'oordeh)kheid om tot het beste resultaat te komen 2 Focus beperk )e tot het belangnjkste dat moet gebeuren 3 Openheid: creeer ?oveel mogehjk kansen om te leren, fouten maken is met erg 4. Respect: heb respect voor elkaar, icdereen heeft z'n eigen ervanng en achter-grond. 5 Moed om tot verbetermgen te komen kan een beet)e lef geen kwaad. omgaan met kinderen waar ze soms niet goed raad mee weten. Voor de aanpak van passend onderwijs is geen weten-schappelijk toverstokje voorhanden. Het gehele team legt het fundament voor hoe het omgaat met geformuleerde ambities die concreet zichtteaar zijn in de dageUjk-se praktijk. De mr richt zich op vragen betreffende de koers van de school in hoofdlijnen. De raad besteedt in de regel veel aandacht aan de proceskanten van de beleidsvorming, dat wil zeggen aan de wijze waarop de verschillende geledingen in het overleg betrokken warden. Hoe zou een scrumvergadering over dit on-derwerp eruit kuanen zien? Kick-off In een kick-off stellen de mr-leden met elkaar vast: . De ambitie.Waar willen we uitkomen? In welke mate zien we het omgaan met verschillen tussen leerlingen als een uit-daging? Welk belang hechten we aan pre-ventie, het centraal stellen van instructie en de begeleiding door de groepsleer-kracht? Wat is het belang van heterogeen groeperen en de afstemming tussen groeps- en schoolniveau? Wie hebben we nodig om onze ambities te realiseren? .Waar werken we naartoe op basis van een werkplanning? Welke samenhangen-de aspecten vinden we op school belang-rijk voor passend onderwijs? Een goed pedagogisch klimaat? Prioriteiten stel-len? Nastreven van duidelijke doelen? Een goed safflengesteld curriculum? Uit-breiden van instructie- en leertijd, orga-nisatorische consequenties? Integrale kwaliteitszorg? . Hoe lang gaat de scrumbijeenkomst du-ren? De bedoeling is om de vergadering kort te houden, circa een kwartier. Daar-om is het aan te raden te blijven staan (stand-up meeting). ledere deelnemer krijgt een rode kaart. Die mag warden getrokken zodra iemand te lang aan het woord is of zich niet houdt aan het doel van de vergadering. MR magazine/ nummer 2, maart 2014
  3. 3. COyeRyERHRflL .Welke mogelijke acties komen tijdens de scrumbijeenkomst aan de orde? Pesten komt veel voor op scholen, met name omdat kinderen 'anders' zijn en/of niet voor zichzelf op kunnen komea.Welke aanpak kiezen we op school om betrouw-baar, constructief en aufhentiek gedrag van leerlingen te stimuleren? .Welke partoers betrekken we bij oaze ambities? Constructief samenwerken met ouders? Hoe betrekken directie en lera-ren de ouders zo veel mogelijk bij de er-varen problemen met passend onderwijs? Hoe werkt de school met ouders samen aan oplossingen? Bouwt de school sa-menwerkingsrelaties op vanaf het mo-ment dat het schooljaar start en niet pas als er zich problemen voordoen? In welke mate staan leraren open voor de 'erva-ringsdeskundigheid' van ouders? Kernvragen Tijdens de scrumvergadering staan de volgende vragen centraal: .Wat heb ik/het team/de mr tot nu toe gedaan aan het 'probleem'? .Wat ga ik/het team/de mr er vandaag/ binnenkort aan doen? . Met welke voorstellen komen we rich-ting de directie en het bestuur? .Wat zijn evenmele belemmeringen/taiel-punten/ oplossingen? Evaluatie Na de bijeenkomst is er tijd voor evalua-tie: wat hebben we gedaan, hoe ging het? Wat gmg er goed en wat niet? Wat zijn de ervaren problemen en gevonden oplos-singen? Is de ambitie al gerealiseerd? Hoe gaan we verder? Wat kunnen we in de volgende bijeenkomst verbeteren? Spelregels scrumvergadering . Pormuleer de te reahseren ambine . Plan mterventies in bi)eenkomsten . Reflecteer met korte intervaUen op de voortgang . Het team is gezamenh)k verantwoordelijk voor ledere stap. . De voorzitter is verantwroordeh)k voor de voortgang . Evalueer aaa het emde van icdere bi)eenkomst om acties bi) te steUen. MR magazine, nummer 2, maart 2014

×