Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frederik Smit (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap

165 views

Published on

Welkom in de school
Bij partnerschap tussen ouders en school gaat het ook om de school als waardegemeenschap. Met de ouders komt sociaal kapitaal (hulpbronnen en ideeën) van onschatbaar belang de school binnen.
De verwachting is dat het succes van het maatschappelijk debat met name afhangt van de mate waarin scholen er in slagen deze hulpbronnen en ideeën van ouders te benutten, passend bij de school en de wijk.
Voorwaarden
De voorwaarden voor het benutten van sociaal kapitaal zijn:
• Samen is het parool. Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, waarbij ieder een eigen eindverantwoordelijkheid heeft: ouders voor het opvoeden en het schoolteam voor opvang en onderwijs.
• Duidelijkheid. Ouders en leraren moeten met elkaar communiceren over wederzijdse verwachtingen en hoe ze aankijken tegen de begeleidende en ‘opvoedende’ taak van de professional en de ‘onderwijzende’ taak van de ouders.
• Minder toespraak en meer inspraak. Schoolteams kunnen proberen ouders wat minder toe te spreken, meer naar hen te luisteren, open te staan voor hun zorgen en hen nadrukkelijker uit te nodigen zitting te nemen in de (g)mr.
Bron: Smit, F. (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28 (6/7), 4-6.
Check: Frederik Smit (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28 (6/7), 4-6.
Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=267

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Frederik Smit (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap

  1. 1. Frederik Smit (2012). Welkom in de school. Leraren enouders vormen waardegemeenschap. MR magazine, 28(6/7), 4-6.Welkom in de schoolBij partnerschap tussen ouders en school gaat het ook om de school alswaardegemeenschap. Met de ouders komt sociaal kapitaal (hulpbronnen en ideeën) vanonschatbaar belang de school binnen.De verwachting is dat het succes van het maatschappelijk debat met name afhangt van demate waarin scholen er in slagen deze hulpbronnen en ideeën van ouders te benutten, passendbij de school en de wijk.VoorwaardenDe voorwaarden voor het benutten van sociaal kapitaal zijn:• Samen is het parool. Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheidvan ouders en school, waarbij ieder een eigen eindverantwoordelijkheid heeft: ouders voor hetopvoeden en het schoolteam voor opvang en onderwijs.• Duidelijkheid. Ouders en leraren moeten met elkaar communiceren over wederzijdseverwachtingen en hoe ze aankijken tegen de begeleidende en ‘opvoedende’ taak van deprofessional en de ‘onderwijzende’ taak van de ouders.• Minder toespraak en meer inspraak. Schoolteams kunnen proberen ouders wat minder toe tespreken, meer naar hen te luisteren, open te staan voor hun zorgen en hen nadrukkelijker uit tenodigen zitting te nemen in de (g)mr.Bron: Smit, F. (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormen waardegemeenschap.MR mCheck: Frederik Smit (2012). Welkom in de school. Leraren en ouders vormenwaardegemeenschap. MR magazine, 28 (6/7), 4-6.agazine, 28 (6/7), 4-6.Check: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=267

×