Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krav och test - Morgondagen är redan här

970 views

Published on

Presentation (in Swedish) about the history of software testing, current agile practices, future trends, and education that will help testers advance their careers. Co-presented with Magnus C. Ohlsson at Informator in Gothenburg on December 7, 2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Krav och test - Morgondagen är redan här

 1. 1. Krav och test:Morgondagen är redan här Frukostseminarium Informator Göteborg 2012-12-07
 2. 2. SYSTEM VERIFICATION• Grundades i Malmö 2002• Idag är vi 175 medarbetare• Sveriges största företag som arbetar med test och kvalitetssäkring av mjukvara.• Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö• Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi letar efter personer med social kompetens, hög ambitionsnivå, med en vilja att lära sig nya saker2012-12-08
 3. 3. VI PRESENTERAR OSSMagnus C. Markus FreddyOhlsson Niklasson Gustavsson
 4. 4. MAGNUS C. OHLSSON• Teknologie doktor i programvaruteknik, LTH – Controlling Fault-Prone Components for Software Evolution• SAAB Combitech Systems – Allt mellan himmel och test• Testavdelningschef Obigo (Teleca) – Test och kvalitetssäkring av mobilapplikationer• Sektionschef för NS L23 Test på ST-Ericsson – Test av nätverkssignalering mellan telefoner och basstationer• Kvalitetssäkringsspecialist och kompetensstrateg hos System Verification• Certifierad ISEB Foundation och ISTQB Advanced Test Manager• Kontakt: magnus.c.ohlsson@systemverification.com
 5. 5. MARKUS NIKLASSON• Masterexamen i datateknik, Högskolan i Skövde• Boss Media – Systemtest av backoffice-system för gaming• Siemens – Började jobba agilt med test av sjukvårdssystem• Konsult hos System Verification – Testautomatisering hos SAAB Microwave Systems – Testautomatisering hos Ericsson – Agil testare hos Volvo Cars• Konsultchef sedan 2011• Kontakt: markus.niklasson@systemverification.com
 6. 6. FREDDY GUSTAVSSON• Kandidatexamen i programvaruteknik från Högskolan på Gotland – “I’m Getting Better Every Day”• Webbutvecklare hos SinnerSchrader, Hamburg• Testare hos SinnerSchrader, Hamburg• Adjunkt på Gotlands Universitet, Visby• Kvalitetsspecialist hos System Verification, Göteborg – Testare hos Ericsson NSPS – Testkoordinator hos Ericsson SA Media• Certifierad ISEB Foundation, ISTQB Advanced Test Analyst och REQB Foundation• Kontakt: freddy.gustavsson@systemverification.com
 7. 7. AGENDA• Del 1: Kunskap • Del 3: Framtida utmaningar – Tankar kring kunskap – Morgondagen är redan här – Test ur ett historiskt – Världen blir alltmer komplex perspektiv – Att kravställa och testa – Rollen som testare framtidens lösningar• Del 2: Agila projekt • Del 4: Karriärval – Nya krav på testaren – Steget vidare – Nya krav på testledaren • Avslutning – Behovet av automatisering
 8. 8. ”Egentligen vet man något först när man nästan ingenting vet. Tvivlet växer med kunskaperna.” Johann Wolfgang von Goethe
 9. 9. KUNSKAPSTYPER• Explicit kunskap (påståendekunskap) – Teoretisk, objektiv kunskap, lätt att förstå, samla in och dokumentera – Det som man lär ut på en kurs eller en föreläsning• Implicit kunskap (färdighets- och förtrogenhetskunskap) – Tyst eller outtalad kunskap, t.ex. knyta skorna eller cykla – Inte kunna förklara hur det ska gå till utan måste visa – Den är praktisk och erhålls genom övning
 10. 10. DREYFUS STEGE• Novis – Följer strikt givna regler för varje typ av uppgift• Avancerad nybörjare – Samlar fakta och börjar lära sig rätt saker samt är igenkännande• Kompetent – Sammanvägande av olika aspekter i situationen till en helhet – Gör saker systematiskt och målinriktat – Ser på sammanhangen vad som krävs• Professionell – Helhetsstyrt upplevande av situationer – Viktigt och oviktigt direkt skiljs ut från varandra, dvs. man är insatt i området – Fattar beslut efter medveten överläggning med sig själv om effekter av olika åtgärder• Expert – Intuitiv uppfattning med mängder av samtidiga överväganden och bedömningar – Inga medvetna överläggningar med sig själv utan förstår direkt – Om det inte fungerar som tänkt löser man problemet som Professionell
 11. 11. TILLÄMPNING I VÅR VÄRLD Modeller Tillämpning Produkt Vision Strategier Skapa Skapa Arkitektur Processer Förmåga Design Metoder Mjukvara Planer Använd Använd HårdvaraOrganisation Q-system
 12. 12. FÖR ATT KOMMA VIDARE KRÄVS…• Kunskap – Att känna till fakta och metoder• Erfarenhet – Att lära av misstag och framgång• Gott omdöme – Att kunna urskilja och bedöma• Färdigheter – Att kunna göra och hantera• Kontakter – Att ha kontaktnät och social förmåga• Självförtroende – Att tro på sin förmåga• Engagemang och motivation – Att ha lust och vilja, att ha fysisk och psykisk energi• ”Läraktiv” – Att vilja och kunna vidareutvecklas
 13. 13. Först en kort historielektion…2012-12-08 13
 14. 14. DET HISTORISKA PERSPEKTIVET• Test är vad programmerare gör för att visa att deras program fungerar (1950)• Test är processen att exekvera program eller system i avsikt att hitta fel (1979)• Test är varje aktivitet som syftar till att utvärdera egenskaper och kapacitet hos ett program eller system och att avgöra om det möter uppsatta krav (1985)• Test är en process som omfattar alla livscykelaktiviteter för en programvaruprodukt, både statiska och dynamiska, samt behandlar planering, förberedelse och utvärdering av programvaruprodukter för att avgöra om de uppfyller specificerade krav, för att demonstrera att de är klara för användning och för att hitta fel (2012)
 15. 15. KOMPLEXITETEN HOS TESTYRKET Kvalitet Icke-funktionell testning Funktionell testning Utveckling
 16. 16. TESTROLLER• Testare• Avancerad testdesigner• Testledare• Teststrateg• Automatiseringsarkitekt• Testarkitekt• Prestandatestare• Säkerhetstestare• Användbarhetsspecialist• Förbättringsspecialist• …
 17. 17. ”The world is changing very fast. Big will not beat small anymore.It will be the fast beating the slow.” Rupert Murdoch
 18. 18. DAGSLÄGET• Kundnytta – Idag ställs mer och mer fokus på att man verkligen levererar kundnytta och så tidigt som möjligt – Stort fokus på kvalitetsaspekter och icke-funktionella krav• Situationsanpassat – Fokus på att hitta de problem som intressenterna bryr sig om – Fokus på personlig skicklighet och applicering av utforskande tester – Testning är tvärvetenskapligt• Agila arbetssätt – Processerna påverkar både arbetssätt och projektorganisationen plus att syftet med testningen också ändras• Kodnära – Som testare kommer man närmre och närmre koden – Bidra till att göra vissa rättningar – Kunna gå längre i lokaliseringen av fel – Implementera viss funktionalitet
 19. 19. NYA KRAV PÅ TESTAREN• Lyfta frågor om krav tidigt• Efterfråga testbarhet• Möjlighet att testa under utvecklingen• Möjlighet att pröva olika lösningar – test kan ge återkoppling• Närmar sig utveckling• Teamwork = minskat oberoende
 20. 20. NYA KRAV PÅ TESTLEDAREN• Definiera övergripande teststrategi• Se till att olika testtyper och områden täcks• Testprocessförbättring• Främja bra arbetssätt i teamen• Samla erfarenheter (t ex scrum-of-scrums ur testperspektiv)• Ansvara för övergripande styrning och rapportering
 21. 21. BEHOVET AV AUTOMATISERING• Manuell testning med fokus på ny funktionalitet• Automatiserad testning med fokus på regression• TDD – låt testerna driva utvecklingen• CI – bygg, installera, testa, rapportera• Test på olika nivåer (komponent, integration, system, acceptans, förvaltning)
 22. 22. MORGONDAGEN ÄR REDAN HÄR Copyright © Corning Incorporated
 23. 23. VÄRLDEN BLIR ALLT MER KOMPLEX• Nya krav, nya teknologier, ökad komplexitet• Allt högre grad av integration – Webb- och molnbaserade tjänster – ”Something as a Service” (SaaS, IaaS, PaaS...) – Trådlös och mobil teknologi• Hur möter vi den här utmaningen som kravställare, utvecklare och testare?
 24. 24. KRAV OCH TEST MOGNAR• Business case demonstrerar nyttan med testning• Krav att tillhandahålla fler och mer definierade mätetal• Mer effektivt testarbete• Sänkta kostnader
 25. 25. BRA TESTER BYGGER PÅ BRA KRAV• Mer kompletta krav ger bättre förutsättningar att lyckas• Automatiserad spårbarhet• Förbättrad statisk analys• Automatiskt generade testskript• Återanvändning av tester – Tester som komponenter – Q-Patterns
 26. 26. FÖRBÄTTRADE VERKTYG• Integrerade verktyg stödjer hela arbets- flödet från kravframtagning till färdig produkt• HUD: Heads Up Display ger viktig information till testaren (gratisverktyg som finns i dag är t ex Samurize och Fiddler)• Helt automatiserad regressionstestning• Slutet för manuella skriptade testfall?
 27. 27. TVÄRFUNKTIONELLA TEAM• Hitta och involvera alla intressenter så tidigt som möjligt• Närmare samarbete mellan krav, utveckling och test• Roller smälter samman Krav• Kvalitet är allas ansvar Utveckling Test
 28. 28. VIRTUELLA TEAM• Virtuella team arbetar tillsammans på distans• Utnyttjar teknikens möjligheter – HD-video – Nättelefoni och mail – 3D-video – Virtualiserade miljöer• Crowdsourcing blir allt vanligare (branschledande i dag är uTest)
 29. 29. BEHOV AV HÖG KOMPETENS• Alla inblandade behöver hög kompetens – Allmänna kunskaper – Domänkunskaper – Specialistkunskaper• Testare behöver förstå både tekniken och användarna• Ökad konkurrens• Nå framgång genom att sticka ut från mängden
 30. 30. TEST OCH QA SOM KARRIÄRVAL• Fokuserar på affärsnytta• Respekterat karriärval som ligger i tiden• Goda möjligheter att avancera och specialisera sig• Högre utbildning inom test och QA• Möjligheter till coachning• Certifieringar blir mera ”hands-on”
 31. 31. FEM KARRIÄRBANOR1. Avancerad testdesigner 4. Prestandatestare – Grundläggande testdesign – Grundläggande testdesign – Tillämpad testdesign – Tillämpad testdesign – ISTQB Advanced Test Analyst alt. – ISTQB Advanced Technical Test Technical Test Analyst Analyst2. Testledare/teststrateg – Test Automation – Grundläggande testdesign – Load Testing Web Applications – Tillämpad testledning 5. Testförbättringsspecialist – ISTQB Advanced Test Manager – Grundläggande testdesign3. Testautomatiserare – Tillämpad testledning – Grundläggande testdesign – ISTQB Advanced Test Manager – Tillämpad testdesign – TPI Next – ISTQB Advanced Technical Test Analyst • ISTQB Foundation är gemensam – Test Automation för alla
 32. 32. STEGET VIDARE• Mentorskap – En mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling – Svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som föredöme, för att komma fram till vad som är rätt och fel – Därmed utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i det personligen och i yrkeslivet• Coachning – En stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att nå vissa mål – Vanligt inom idrotten men numera även yrkeslivet – Kan utövas på många olika sätt t.ex. att sätta upp delmål, uppmuntra och ställa frågor
 33. 33. STEGET VIDARE• Deltaga på kurser – Grunden för att få grundläggande kunskap att arbeta vidare med• Lärgrupper – Kan jämföras med studiecirkeln – Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp – Lärande sker i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett lärande material som alla deltagare har tillgång till• Konferenspresentationer – Sammanställa den erfarenhet man samlat på sig och få den nedskriven – Frågor från konferensdeltagare ger möjlighet till djupare reflektion• Standarder och forum – Genom diskussion med andra erfarna personer inom området lär man sig mer och man tvingas argumentera för sina ståndpunkter
 34. 34. SAMMANFATTNING• Del 1: Kunskap • Del 3: Framtida utmaningar – Tankar kring kunskap – Morgondagen är redan här – Test ur ett historiskt – Världen blir alltmer komplex perspektiv – Att kravställa och testa – Rollen som testare framtidens lösningar• Del 2: Agila projekt • Del 4: Karriärval – Nya krav på testaren – Steget vidare – Nya krav på testledaren • Avslutning – Behovet av automatisering
 35. 35. AVSLUTNINGSVIS• Det har varit en lång resa för testaren men den är inte slut än• Vi har många vägar att utforska samt hinder att övervinna• Vi kan erbjuda kartor och erfarenhet för att ni skall vara förberedda…• …för morgondagen är redan här!

×