Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tervetuloa Hyperiin S08

604 views

Published on

Orientaatiopäivän kalvorunkoa

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tervetuloa Hyperiin S08

 1. 1. Tervetuloa opiskelemaan hypermediaan syventäviä opintoja 2.9.08, Tay, hypermedialaboratorio Frans Mäyrä, prof.
 2. 2. Mitä hypermediaa? <ul><li>Hypermedia on tutkimusala, joka tarkastelee vuorovaikutteista, ei-lineaarista ja multimediaalista mediaa </li></ul><ul><li>Nykypäivässä erityisesti: Internet, pelit, mobiilimedia, digitaalinen interaktiivinen televisio, sekä uudet ’ubiikkimedian’ muodot ( ambient media , pervasive games …) </li></ul><ul><li>Tampereen yliopistossa näkökulma on ihmiskeskeinen ja sisältöpainotteinen: teknisen toteutuksen yksityiskohtia olennaisempaa ovat mm. käyttäjien kokemukset ja oma luovuus, sosiaalinen käyttö ja yhteisöllisyys, käyttökulttuurit, erilaisten mediaelementtien uutta luova yhdistäminen, tulkinnat sekä inhimilliset ja yhteiskunnalliset merkitykset </li></ul>
 3. 3. Tutkimusalueiden esittelyä <ul><li>Hypermedialaboratoriossa tehtyyn tutkimukseen voi tutustua mm. täältä: </li></ul><ul><ul><li>http://www.uta.fi/hyper/projektit/index.php </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uta.fi/hyper/julkaisut/verkkojulkaisut.php </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uta.fi/hyper/julkaisut/index.php </li></ul></ul><ul><ul><li>http://gamelab.uta.fi/Gamelab/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// www.uta.fi / hyper /projektit/ opensource / index.php </li></ul></ul>
 4. 4. Opintojen tavoitteita <ul><li>luovuus </li></ul><ul><li>teoreettisen ajattelun taidot </li></ul><ul><li>kyky hallita tieteenalan kannalta keskeisiä käsitteitä ja malleja </li></ul><ul><li>taitoa rajata ja ratkoa tutkimusongelmia </li></ul><ul><li>kyky kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua </li></ul><ul><li>tieteellisen raportoinnin taidot </li></ul><ul><li>kriittiset tiedonhaun taidot </li></ul><ul><li>kyky suhteuttaa oma sanottava tieteellisen tutkimuksen kenttään </li></ul><ul><li>loogisuus </li></ul><ul><li>tietotyöhön liittyvien työprosessien hallinta </li></ul><ul><li>Lisäksi: yhteistyötaidot! </li></ul><ul><li>Hypermedian sisällöllinen asiantuntemus yhtyy ylemmän korkeakoulututkinnon edellyttämiin tieteellisiin valmiuksiin: </li></ul>
 5. 5. Entäs työllistyminen? <ul><li>Informaatiotutkimuksen hypermedian tutkimukseen syventävät maisteriopinnot tähtäävät ensisijaisesti tieteelliseen asiantuntemukseen </li></ul><ul><li>Hyvä menestys opinnoissa tarjoaa pohjan jatkokoulutuskelpoisuudelle (  tohtoriopinnot  mahdollinen tutkijanura) </li></ul><ul><li>Opiskelijan aineyhdistelmät ja esim. työelämässä hankittu muu perehtyneisyys kuitenkin käytännössä laajentavat sijoittumismahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Luontevasti kyseeseen voivat tulla esimerkiksi tehtävät yrityksissä, yhteisöissä tai organisaatioissa jotka liittyvät Internetin ja muun uusmedian kehittämiseen, arviointiin tai hyödyntämiseen muun toiminnan osana </li></ul><ul><li>Oma-aloitteisuus ja yhteistyövalmiudet eri aloja edustavien ihmisten kanssa ovat käytännön työelämässä tärkeitä </li></ul>
 6. 6. Opintojen sisältöjä <ul><li>INFOH-kurssit syventävien erikoistumisopintojen ytimessä: </li></ul><ul><li>INFOH1 Digitaalisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 4 op </li></ul><ul><ul><li>Opiskelija muodostaa yleiskuvan digitaalisen, vuorovaikutteisen median tutkimuksen suuntauksista sekä oppii kriittisesti vertailemaan ja syntetisoimaan alan tutkimuskirjallisuutta. </li></ul></ul><ul><li>INFOH2 Käytön ja käyttäjien tutkimus 4 op </li></ul><ul><ul><li>Perehdyttää vuorovaikutteisen median käyttäjien ja käytön tutkimukseen. </li></ul></ul><ul><li>INFOH3 Interaktiivisen median suunnittelun tutkimus 6 op </li></ul><ul><ul><li>Perehdyttää käyttäjälähtöisen suunnittelun ja evaluoinnin menetelmiin ja periaatteisiin (INFOS33). Lisäksi työpajassa perehdytään erityisesti interaktiivisen median suunnittelussa ja suunnittelututkimuksessa käytettyihin menetelmiin. </li></ul></ul><ul><li>INFOH4 Sosiaalisen median ja pelikulttuurien analyysi 6 op </li></ul><ul><ul><li>Syventää käsityksiä interaktiivisen median roolista medioituneen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja pelillisten merkitysten muodostumisessa. </li></ul></ul><ul><li>INFOH5 Tutkimusmenetelmät 10 op </li></ul><ul><ul><li>Tarjota syventävät tiedot laadullisista ja määrällisistä tutkimusmenetelmistä sekä erityisesti vuorovaikutteisen median tutkimukseen kehitettyjen menetelmien kehityksestä. </li></ul></ul><ul><li>INFOH6 Graduseminaari 10 op </li></ul><ul><ul><li>Perehdytään hypermedian tutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen kysymyksiin käytännössä. </li></ul></ul>
 7. 7. Tähtäimessä onnistunut graduprosessi Lähde: Opinnäytetyö ja sen ohjaus -muistio: http://www.uta.fi/hallintokeskus/ok/opinnaytetyomuistio.pdf
 8. 8. Opiskelumuodoista <ul><li>Klassiset yliopiston opiskelumuodot: luennot, seminaarit ja kirjallisuustentit </li></ul><ul><li>Tavoitteena lisääntyvä ongelmaperustaisuus: opiskelijat ja opiskelijaryhmät aktiivisina tiedon rakentajina </li></ul><ul><li>Tenttivastausten rinnalla tai vaihtoehtoina pyritään hyödyntämään erilaisten produktien tuotantoa (esim. wiki-sivustot, blogit) </li></ul><ul><li>Tähtäimessä erilaisten tietovarantojen aktiivinen jakaminen ja hyödyntäminen osana yhteistoiminnallista opiskeluprosessia </li></ul><ul><li>Internetin mahdollisuuksia ja ilmiökenttää kannustetaan hyödyntämään monipuolisesti </li></ul><ul><li>Tieteellistä kirjoittamista ja keskustelua ei kuitenkaan voi korvata esim. näyttävillä verkkosivuilla </li></ul>
 9. 9. Oppimisympäristöjä ja opiskelun resursseja <ul><li>Keskeisimmät: </li></ul><ul><ul><li>Kirjasto: http://www.uta.fi/kirjasto/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyperin laitoskirjasto </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkotietoresurssit: http://www.nelliportaali.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>Moodle: https://moodle.uta.fi/ </li></ul></ul><ul><li>Lisäksi (kokeilukäytössä): </li></ul><ul><ul><li>Elgg: http://oolong4.uta.fi/elgg </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordpress: http://oolong4.uta.fi/wordpress/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Slideshare: http://www.slideshare.net/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious: http://delicious.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Muuta? </li></ul></ul>

×