Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20110704 Plan Den Hoet

938 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20110704 Plan Den Hoet

 1. 1. Leidsche Rijn, 24 augustus 2011Beste lezer,Dit plan voor de ontwikkeling van een broedplaats voor ondernemers inLeidsche Rijn is een conceptversie. Vrijgegeven zodat onze ‘achterban’in Leidsche Rijn en daarbuiten er feedback op kan geven. Voordat hetgepresenteerd wordt aan de gemeente Utrecht. Aan de inhoud kunnengeen rechten worden ontleend. Veel plezier met lezen.namens Leidsche Rijn Werkt,Ate HesFrank Verschoor Dit voorstel is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.
 2. 2. Leidsche Rijn Werkt i 1 Ode aan de onbekende zzp’er Leidsche Rijn werktVoorstel voor de aanhuur van wijkpost Den Hoet als n 2 De stichtingbroedplaats voor ondernemende mensen en dito Leidsche Rijn werktactiviteiten in Leidsche Rijn h 3 De mensenLeidsche Rijn, 24 augustus 2011 o 4 De roep van ondernemend Leidsche RijnBijlagen• 20110821 Financiële bijsluiter Plan Den Hoet.pdf Leidsche Rijn Werkt• 20110808 Indeling Den Hoet.pdf <volgt nog>• 20101221 Benchmark Leidsche Rijn Werkt.pdf u 5 Aard en omvang van de doelgroep Leidsche Rijn WerktPenvoering d 6 Kerntaken van de stichting Frank Verschoor Den Hoet Vernieuwer, ondernemer, community steward Frank.verschoor@gmail.com 7 Het gebouw en de omgeving +31640599679 Den Hoet Ate M Hes 8 Bestemming en functies Maker, ondernemer, beeldend kunstenaar Atemhes@xs4all.nl Den Hoet +31620650018 9 Service en tarieven 10 Den Hoet Aanhuurvoorstel Den Hoet 11 Financiele planning Leidsche Rijn Werkt 12 Effecten op de wijk
 3. 3. Leidsche Rijn Werkt 0 Samenvatting Plan Den HoetLeidsche Rijn inclusief Vleuten-De Meern herbergt ruim 4000 zelfstandigprofessionals (ZP’ers). De meeste ZP’ers werken vanuit huis. OmdatLeidsche Rijn een nieuwe wijk is onderhouden de ZP’ers hun netwerken ondernemende activiteiten vooral buiten Leidsche Rijn. Uit onderzoeken interviews blijkt een duidelijke behoefte aan locale voorzieningen eneen actieve community. In Leidsche Rijn zelf. Met voorzieningen wordtbedoeld een of meerdere locaties waar ondernemende mensen elkaarkunnen ontmoeten, kunnen werken en (samen) kunnen ondernemen.Vanuit deze behoefte is de stichting Leidsche Rijn Werkt ontstaan. Demissie van Leidsche Rijn Werkt is om van Leidsche Rijn de meestbruisende en actieve zp-kolonie van Nederland te maken. De tweekerntaken van de stichting zijn het organiseren van een of meerderemultifunctionele locaties en het faciliteren van de ZP community.Dit document is het plan voor de aanhuur van het gebouw en terreinDen Hoet. De gemeente Utrecht is eigenaar van het pand. Den Hoet ligtachter de brandweerkazerne. Het gebouw heeft 427m2 kantoorruimteen staat op ruim 3000 m2 terrein.Leidsche Rijn werkt wil het gebouw gebruiken als locatie waar mensenuit Leidsche Rijn kunnen flexwerken, workshops en trainingen kunnengeven, kunnen vergaderen; anderen kunnen ontmoeten, gasten kunnenontvangen en allerlei andere ondernemende activiteiten kunnen houden.Om het pand en de activiteiten van Leidsche Rijn Werkt te kunnenbekostigen is het gebruik van de flexwerkplekken en de gespreks- enmultifunctionele ruimtes tegen betaling. De twee uitgangspunten hierbijzijn: laagdrempelig en flexibel. Het gebruik van de geplandeontmoetingsruimte is gratis.In het aanhuurvoostel worden aparte afspraken gevraagd voor hetgebouw en het terrein. Voor het gebouw een vast maandelijkshuurbedrag en voor het terrein een opbrengstafhankelijke afspraak.
 4. 4. Leidsche Rijn Werkt1 Ode aan de onbekende zzp’er Achter de gesloten deuren van Leidsche Rijn Leidsche Rijn waar wonen heerlijk is Is een bron van inspiratie Inspiratie voor 4000 4000 verborgen helden Helden entrepreneuren Entrepreneuren vol lokale energie Lokale energie die kan vrijkomen Vrijkomen als Leidsche Rijn werkt Werkt u mee Mee aan de goede zaak De goede zaak Leidsche Rijn -- Het mobiele ‘monument voor de onbekende zzp’er’ is tijdens de Vinexperience onthuld door wethouder Harry Bosch en Nora Hugenholtz, directeur projectbureau Leidsche Rijn. Dit gelegenheidmonument met een ;-) knipoog is door Ate Hes gemaakt om op ludieke wijze aandacht te kunnen vragen voor de uitdagingen van Leidsche Rijn Werkt. En dat is gelukt.
 5. 5. Geografische scope Leidsche Rijn Werkt 2 De stichting A2 Lage WeideStichting i.o. Leidsche Rijn Werkt is ontstaan uit een aantal enthousiaste De Weteringen betrokken ondernemers zzpers die meer willen in Leidsche Rijn dan Vleutenwonen alleen. De oorsprong ligt in een discussie op LinkedIn over hetgebrek aan voorzieningen voor ondernemers in Leidsche Rijn. TerwijdeVeelgenoemd daarin is de behoefte aan flexibele werkplekken,werkruimte en een representatieve plek waar je mensen kunt ontvangenen anderen kunt ontmoeten. Maar er is meer. Onze verkenning heeft ‘t Zandeen goed beeld gegeven wat in Leidsche Rijn nodig is. Zie part 4. De Vleuterweide ‘Grauwaartroep van ondernemend Leidsche Rijn. ‘Hoge WeideZelfstandig professional (zp’er) i.p.v. zzp’er ParkwijkIn het vervolg van dit plan wordt gesproken over zelfstandig De Woerd Langerakprofessionals (zp’ers) en niet meer over zelfstandigen zonder personeel Veldhuizen(zzp’ers). De Meern BalijeVan en door ondernemend Leidsche Rijn OudenrijnDe grootste succesfactor van Leidsche Rijn Werkt is de betrokkenheidvan de zp-gemeenschap en andere kleine zelfstandigen. Zij zijn StrijkviertelLeidsche Rijn Werkt. De stichting faciliteert, maakt mogelijk, A12enthousiasmeert en verbindt. PapendorpMissieDe missie van Leidsche Rijn Werkt is om van Leidsche Rijn de meestbruisende en actieve zp-kolonie van Nederland te maken. De centralethemas zijn werken, ontmoeten en ondernemen. Ontmoeting in welke De geografische focus van Leidsche Rijn Werkt betreftvorm dan ook. Omdat ontmoeting energie, samenwerking en lokaal het hierboven afgebakende gebied. Inclusief Vleuten enondernemerschap voortbrengt. Een niet onbelangrijk effect hiervan is De Meern. Officieel is Papendorp ook onderdeel vandat mensen zich sterker verbonden gaan voelen met Leidsche Rijn Leidsche Rijn. Dat moet gekoesterd worden. Want de(sociale cohesie). bedrijven in Papendorp, De Wetering, Strijkviertel maar ook Lage Weide hebben in hun eigen ‘achtertuin’ eenLuisteren en verbinden enorme schat aan kennis en ervaring rondlopen waarDe twee belangrijkste activiteiten van Leidsche Rijn Werkt zijn luisteren ze van kunnen profiteren en andersom. ‘Spread theen verbinden. Luisteren naar de lokale vraag van ondernemend word and make that match’.Leidsche Rijn. En deze verbinden met lokale mogelijkheden en lokalepartijen.
 6. 6. Leidsche Rijn Werkt3 De mensen achter Ate Hes Sandra de Schutter Maker, ondernemer, beeldend kunstenaar Zelfstandig professional Ontwerp en conceptontwikkeling Huisvesting en facilitair management http://nl.linkedin.com/in/atemhes http://nl.linkedin.com/pub/sandra-schutter-de/a/162/991 Creativiteit, buiten geëigende paden treden, nieuwe Sandra is een echte ‘vakvrouw’ op het gebied van invalshoeken, een flinke dosis humor en bedrijfshuisvesting, facilitair management en ‘het enthousiasme. Daarmee versterkt Ate het Leidsche nieuwe werken’. Denken in oplossingen en het Rijn Werkt team. In zijn artistieke werk maakt Ate organiseren van de uitvoering is haar natuur. Vanuit vooral gebruik van ‘welvaartsresten’. Als die achtergrond is Sandra in Leidsche Rijn Werkt ondernemer is hij pleitbezorger van lokale handel. gestapt. Een duurzame blik die doorwerkt in het Leidsche Rijn Werkt concept. Frank Verschoor Jessica Hendriks Zelfstandig professional, community steward Ondernemer, teambuilder, organisator Organiseren van samenwerking, open innovatie Communicatie en algemeen management http://nl.linkedin.com/in/frankverschoor http://nl.linkedin.com/in/jessicahendriks Frank werkt al jaren aan het het verbeteren van Jessica is vanaf het eerste uur bij Leidsche Rijn overheidsdienstverlening aan ondernemers en Werkt betrokken. Haar ‘activistische’ drive heeft bedrijven. Als adviseur, procescoach en zeker aan de beginfase de juiste energie gegeven. projectleider. Zijn grootste opdrachtgever is het Nu werkt Jessica vooral mee achter de schermen. ministerie van EL&I. Vanuit een sterke Vanuit een achtergrond in de communicatie, media verbondenheid met Leidsche Rijn en geloof in de en management houdt ze het team en het concept kracht van lokale netwerken en -economieën heeft met de voeten aan de grond. Als ondernemer maakt Frank zich aan Leidsche Rijn Werkt gecommitteerd. en verkoopt Jessica wens- en ansichtkaarten die ‘Think local first’ geluid maken. Business tot business.
 7. 7. Leidsche Rijn Werkt3 De mensen voor .... en vele anderen
 8. 8. De roep van ondernemend 4 Leidsche RijnIn het afgelopen jaar is meerdere malen en op verschillende manierende behoefte van ondernemend Leidsche Rijn geïnventariseerd. LinkedInGroups zijn geraadpleegd. Zoals de groep Leidsche Rijn (772 leden) enhet Ondernemers Netwerk Leidsche Rijn (230 leden).Ondernemersverenigingen als de Business Club Leidsche Rijn zijngeconsulteerd. Tijdens lokale bijeenkomsten van de wijkraad, degemeenteraad en diverse politieke partijen heeft Leidsche Rijn Werktaltijd actief geparticipeerd. Daarnaast heeft Leidsche Rijn Werkt zelftwee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd waar zeer enthousiast encreatief meegedacht is. De laatste inventarisatie is gedaan is het kadervan Den Hoet als mogelijke broedplaats. Het mooie van dieinventarisatie is dat het ruime terrein behorende bij Den Hoet weernieuwe energie en kansrijke ideeën heeft opgeleverd.Deze uitgebreide inventarisatie maakt de behoefte niet alleen goedzichtbaar maar ook betrouwbaar. Alle ideeën, wensen, behoeftenpassen in de drie eerdergenoemde centrale thema’s: werken,ontmoeten en ondernemen. Deze indeling helpt bij het formuleren vande dienstverlening en het verdienmodel. Bovendien versterken zeelkaar. ontmoeten werken ondernemen wolk met aangedragen ideeën, wensen, behoeften
 9. 9. Het nieuwe werken De roep van ondernemend De meeste zelfstandige professionals in Leidsche Rijn 4 Leidsche Rijn werken vanuit huis of in het kantoor van hun opdrachtgever. En steeds meer in centra als Seats2Meet, Igluu e.d. Er is ook een grote groep mensen die flexibel of op vaste dagen thuis werkt en in loondienst is. Leidsche Rijn kent bijvoorbeeld een grote groep rijksambtenaren die dagelijks naar Den Haag afreizen en weer terug. Vanuit beide groepen is aangegeven dat er behoefte is aan flexibele werkplekken dicht bij huis. Niet ter vervanging van de thuiswerkplek maar om naar te kunnen uitwijken als het thuis te druk is of anderszins niet mogelijk is thuis te werken. Maar zeker ook vanuit een behoefte aan een sociale omgeving met ‘collega’s’.Ontmoeten Een veelvuldig uitgesproken wens is een representatieveOntmoeten stimuleert samenwerking en lokaal en professionele plek waar je gasten kunt ontvangen enondernemerschap. Uit alle gesprekken die we waar je een vergadering kunt hebben of anderehebben gevoerd blijkt een zeer sterke behoefte ontmoeten werken gesprekken (bijvoorbeeld coaching). Opvallend is hetaan het ontmoeten van andere ondernemende aantal mensen dat een vaste afsluitbare kantoorunit zoumensen uit Leidsche Rijn. Om mee te sparren, te willen gebruiken. Zij willen niet in een traditioneelbrainstormen te klankborden. Om inspiratie op te bedrijfsverzamelgebouw zitten maar juist in eendoen. Maar ook om samen te lunchen en op dynamische omgeving waar verschillende activiteitenvrijdagmiddag een borrel te drinken. Een sterk plaats hebben. Bovendien gaat de wens uit naar meerlokaal netwerk waar mensen elkaar kennen en laagdrempelige afspraken (makkelijk in- en uitstappenkunnen vinden is niet alleen interessant voor de ondernemen tegen een gunstige prijs).mensen zelf maar ook voor potentiëleopdrachtgevers. Hoewel hierbij geen hogeverwachtingen gezet kunnen worden. Aan de Ondernemenandere kant, mensen kennen elkaar al via de Leidsche Rijn kent een enorme diversiteit aan creatieve ondernemende mensen en dito activiteiten. Erschool van de kinderen, de sportclub, uit de zijn ondernemers die workshops en trainingen geven en daarvoor geschikte ruimte zoeken. Een deelstraat, noem maar op. Het aantal schakels is van deze workshops en trainingen kunnen ook aan mensen uit Leidsche Rijn gegeven worden. Er ligtminimaal. En dat is echt een ‘groeiversneller’. een voorstel voor een herkenbare gemeenschappelijke Leidsche Rijn programmering van activiteitenIemand zei treffend: ‘Met de mensen in waar mensen aan deel kunnen nemen. Deze activiteiten beperken zich niet alleen tot trainingen enSeats2meet op Utrecht Centraal bijvoorbeeld heb workshops. Er zijn concrete aanbiedingen voor het geven van yogalessen; een buitenbioscoop; dans-,ik geen directe band. Ik ervaar ook geen eet- en muziekevenementen; het organiseren van exposities; robots maken uit welvaartsresten voorbehoefte deze band op te bouwen. Daar zijn de teams; het houden van markten (streek, vlooien, gadgets, ...); het organiseren vansporadische ontmoetingen te vluchtig voor. In themabijeenkomsten. Zelfs het houden van een biologische moestuin is genoemd en kent enthousiasteLeidsche Rijn is dat totaal anders. Daar ligt al volgelingen (mede ingegeven door de groenstrook van Den Hoet). Deze activiteiten komen vooral goedeen gemeenschappelijke basis voor een nog van de grond als verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten. En als het gaat om ondernemen,krachtiger professioneel netwerk.’ dan zijn collega-ondernemers vaak de beste coaches.
 10. 10. Aantal ZPers naar wijk in Utrecht Wijk 2001 2008 2010 Leidsche Rijn Werkt West 813 1424 1805 5 Aard en omvang van de doelgroep Noordwest 874 1691 2145 Overvecht 454 767 1027Leidsche Rijn inclusief Vleuten-De Meern heeft momenteel ruim 65.000 Noordoost 1269 2075 2560inwoners (bron: http://utrecht.buurtmonitor.nl/). Dit aantal blijft in ieder Oost 992 1602 2090geval tot 2025 nog gestaag groeien. Leidsche Rijn Werkt richt zichbinnen Leidsche Rijn op de volgende drie doelgroepen: Binnenstad 1070 1550 18821. Zelfstandige professionals (ZP’ers) Zuid 491 858 10822. Kleine (startende) bedrijven tot maximaal drie personen3. Professionals in Loondienst Zuidwest 543 1024 1424 Leidsche Rijn 123 847 12431. Zelfstandig professionals (ZP’ers) Vleuten-De Meern 457 1400 1838Leidsche Rijn huisvest nu al het grootste aantal ZP’ers (4081) vanUtrecht. Dit aantal wordt nog meer vanwege de groei van Leidsche Rijn Bron: PAR / gemeente Utrechten de explosieve stijging van het aantal ZP’ers in het algemeen.Belangrijke bron voor de cijfers is het Handelsregister. Daaruit is helaasniet af te leiden welke ‘inschrijvingen’ ook daadwerkelijk als ondernemer 3081actief zijn. Het totale aantal is echter zo groot dat ook na eventueleherverdeling er een omvangrijke doelgroep over blijft.ZP’ers zijn werkzaam in alle denkbare branches. Leidsche Rijn Werktmaakt hierin geen onderscheid. Overigens zijn de meeste bij LeidscheRijn Werkt betrokken ZP’ers tot op heden werkzaam in de markt vanzakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening en de creatieve Bereiken van de doelgroepindustrie. Bijzonder aandachtspunt is het bereiken van de doelgroep. Leidsche Rijn Werkt maakt hiervoor gebruik van social media als Twiltter en LinkedIn,2. Kleine (startende) bedrijven tot maximaal drie personen ondernemersverenigingen en lokale gedrukte media. Daarnaast geeftKleine vaak startende bedrijven hebben behoefte aan laagdrempelige Leidsche Rijn Werkt acte de presence op allerlei relevante evenementen.(prijs en contract) en flexibele (makkelijk groeien en krimpen, delen van Een groot deel van de doelgroep wordt hiermee bereikt maar een groterruimte) voorzieningen, een sterk netwerk en contact met andere deel ook niet. Leidsche Rijn Werkt wil onder andere samen met de Kamerondernemers. Traditionele bedrijfsverzamelgebouwen zijn te duur en van Koophandel en de gemeente verkennen wat de beste wegen zijn ombieden niet de gewenste dynamische omgeving. Zo blijkt uit feedback de gehele doelgroep te bereiken. Nieuwe inschrijvers in hetvan ondernemers. handelsregister bijvoorbeeld zouden geattendeerd kunnen worden op het bestaan van Leidsche Rijn Werkt. Of er kan bijvoorbeeld meegelift3. Professionals in loondienst worden met mailings over ontwikkelingen in de wijk. Verreweg de meestDoor de opkomst van het nieuwe werken en de toename van het aantal krachtige strategie overigens is te zorgen dat de community zelf ‘hetZP’ers zijn ook de professionals in loondienst een logische en woord’ gaat verspreiden.substantiële doelgroep.
 11. 11. *Bron: gemeente Utrecht Leidsche Rijn sectienaam 2007 2008 2009 2010 Landbouw, bosbouw en visserij 0 0 2 2 Leidsche Rijn Werkt5 Aard en omvang van de doelgroep Industrie Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 21 0 18 0 18 0 22 1 Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 0 2 1 1 Bouwnijverheid 59 74 90 89 Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 83 98 125 138 Vervoer en opslag 13 13 15 12 Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 6 10 9 10 Informatie en communicatie 98 125 142 170 Financiële instellingen 6 7 6 8 Verhuur van en handel in onroerend goed 4 6 6 10 Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 199 267 322 397 Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 41 49 56 70 Onderwijs 30 43 59 68 { Gezondheids- en welzijnszorg 32 51 76 110 Cultuur, sport en recreatie 38 47 57 80 Overige dienstverlening 32 37 43 553081 totaal 662 847 1027 1243 Vleuten-de Meern ZP’ers sectienaam 2007 2008 2009 2010 Landbouw, bosbouw en visserij 9 11 50 38 Industrie 34 43 43 43 Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 0 1 0 0 Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 1 1 0 0 Bouwnijverheid 123 155 183 196 Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 169 205 210 219 Vervoer en opslag 30 35 44 43 Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 12 13 23 27 Informatie en communicatie 92 114 126 162 Financiële instellingen 16 14 18 18 Verhuur van en handel in onroerend goed 3 6 7 9 Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 358 429 487 571 Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 59 74 87 93 Onderwijs 57 63 72 89 Gezondheids- en welzijnszorg 70 91 123 146 Cultuur, sport en recreatie 45 56 67 73 Overige dienstverlening 70 89 92 111 totaal 1148 1400 1632 1838
 12. 12. Leidsche Rijn Werkt 6 Kerntaken van de stichtingOp basis van alle hiervoor genoemde behoeften, wensen,ideeën en de missie om van Leidsche Rijn de meest bruisendeen actieve ‘ZP-kolonie’ te maken ziet Leidsche Rijn Werkt drie ?kernfuncties voor zich weggelegd: het organiseren van een ofmeerdere multifunctionele locaties, het faciliteren van de ZPcommunity en het verbinden van initiatieven met vergelijkbaredoelstellingen. Leidsche Rijn Werkt heeft daarbij als stichtinggeen winstoogmerk. Alle opbrengsten worden aangewend ten locatie(s)behoeve van de missie. Doelstelling is wel dat alle activiteitenvan de stichting en coproducties vanuit de communityzelfvoorzienend zijn, zichzelf kunnen bedruipen.CommunityHet faciliteren van de community betekent vooral zorgen datmensen elkaar leren kennen en kunnen vinden. Online enfysiek. Vanuit het principe dat ontmoeting samenwerking enlokale bedrijvigheid stimuleert. Leidsche Rijn Werkt ondersteuntde community met de website www.leidscherijnwerkt.nl, DeLinkedIn groep Leidsche Rijn Werkt, een gezamenlijkeprogrammering van activiteiten, interne en externe promotie enhet verbinden van mensen en mogelijkheden.Kans op unieke broedplaats: Den Hoet Verbinden vanDaarnaast is er duidelijk behoefte aan fysieke ruimte waar defuncties werken, ontmoeten en ondernemen plaats kunnen mensen en mogelijkheden communityhebben. Het afgelopen jaar is Leidsche Rijn Werkt druk beziggeweest met het vinden van een honk, een kloppend hart vanen voor ondernemend Leidsche Rijn. Een aantal locaties zijngepasseerd, onderzocht en afgevallen. Nu doet zich een uniekekans voor. Het terrein en gebouw Den Hoet komt vrij.Gesitueerd achter de brandweerkazerne. De gemeente is Promotieeigenaar en Leidsche Rijn Werkt mag dit voorstel doen voor een Gezamenlijke ZP-poolnieuwe bestemming. programmering van activiteiten
 13. 13. Den Hoet7 Het gebouw en de omgeving Hoek Belcampostraat Jan WolkerssingelVerhardterrein2498m2 Over- kapping Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 427m2 verdeeld over twee 339m2 24 verdiepingen en staat op een terrein van ruim 3225m2. Het geheel heeft parkeer- dienst gedaan als wijkpost voor Stadswerken van de gemeente en als honk plaatsen voor de archeologische dienst. De staat van het gebouw is uitstekend. Het is onder architectuur gebouwd met duurzame materialen en goede installaties. Gebouw De bereikbaarheid is prima. Het station Terwijde ligt op 500m loopafstand en je bent met de auto binnen 5 minuten op de A2. 427m2 Den Hoet ligt tegen de achterkant van de nieuwe brandweerkazerne. In een ‘multifunctioneel’ gebied met het Leidsche Rijn Informatiecentrum, de drie blokken atelierwoningen en een nog te ontwikkelen maatschappelijk cluster. Veel kansen voor vruchtbare samenwerkingen. Het Leidsche Rijn Informatiecentrum wordt verkocht aan een religieuze instelling en is een prima uitwijkmogelijkheid voor activiteiten van Leidsche Rijn Werkt.
 14. 14. Den Hoet 8 Bestemming en functiesIn de uitwerking van de bestemming, de functies,het kostenplaatje, het verdienmodel en afsprakenmet de gemeente maakt Leidsche Rijn Werktonderscheid tussen het gebouw en het terrein. Deruimte onder de overkapping valt binnen het terrein. Het gebouw Het terrein Leidsche Rijn Werkt wil de verschillende ruimtes in het Het verharde terrein en de overkapping van Den Hoet zijn gebouw gebruiken als locatie waar mensen uit Leidsche uitermate geschikt om allerlei creatieve plannen van Rijn: ondernemende mensen tot bloei te brengen. Een greep uit de ideeën: • kunnen flexwerken; • workshops en trainingen kunnen geven; • houden van periodieke markten (streek, vlooien, • kunnen vergaderen; gadgets, kennis); • Anderen kunnen ontmoeten en gasten kunnen • buitenbioscoop; ontvangen; • buitendans-, eet en muziekevenementen; • alle andere mogelijke activiteiten kunnen houden (als • hangplek voor zp‘ers; yoga, presentaties, lezingen, themabijeenkomsten, • exposities; coachgesprekken); • onderhouden moestuin (op de strook groen); • oplaadpunt voor elektrische auto’s Voor het reserveren van werkplekken en de • plaatsen van mobiele kantoorunits multifunctionele ruimtes maakt Leidsche Rijn Werkt gebruik van het Seats2work concept Leidsche Rijn Werkt wil hierover per evenement cq project en administratiesysteem. Hierdoor kunnen afspraken maken met de initiatiefnemer(s) en de gemeente mensen makkelijk reserveren en betalen. als eigenaar van het terrein.
 15. 15. Den Hoet 8 Bestemming en functies Begane grond * 15.55m Het gebouw opslag multifunctionele ruimte voor max 16 personenEr wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt vande bestaande indeling van het gebouw. Op debegane grond van het gebouw is eengespreksruimte voorzien voor maximaal achtpersonen, een open ontmoetingsruimte diebuiten kantoortijden ook gebruikt, verhuurd kanworden als multifunctionele ruimte en er is nogeen multifunctionele ruimte voor maximaal 16 15.40mpersonen (afhankelijk van de opstelling). Dezelaatste is echter een ruimte met weinig daglicht(wel geventileerd). Daardoor is deze ruimtebijvoorbeeld goed geschikt als studioruimte,voor yogalessen en voor presentaties.* In de bijlage ‘Indeling Den Hoet’ zijn deverschillende ruimtes ingetekend. gespreks- ruimte ontmoetingsruimte voor annex max 8 multifunctionele ruimte personen
 16. 16. Den Hoet 8 Bestemming en functies 1e verdieping * 15.55m Het gebouw 4 multifunctionele ruimte flexwerk- voor plekkenDe eerste verdieping wordt voor een groot deel max 20 personengereserveerd voor flexibele werkplekken waarmensen rustig kunnen werken. Daarnaast is ereen gespreksruimte en een multifunctioneleruimte waar trainingen, workshops of anderebijeenkomsten gehouden kunnen worden. 15.40mAfhankelijk de vraag naar flexplekken kunnenkunnen de multifunctionele ruimtes ookingericht worden met flexplekken en vice versa.* In de bijlage ‘Indeling Den Hoet’ zijn deverschillende ruimtes ingetekend. gespreks- 4 4 4 ruimte flexwerk- flexwerk- flexwerk- voor plekken plekken plekken max 8 personen
 17. 17. Den Hoet9 Service en tarieven Service Tarieven Het verdienmodel van het gebouw is gebaseerd op de verhuur van Voor de reservering van multifunctionele ruimtes en flexplekken wordt gebruik gemaakt van het flexibele werkplekken en multifunctionele ruimtes. Leidsche Rijn Werkt reservering- en betalingsysteem van Seats2Work. stelt een eenheidstarief voor van €5 ex btw. per persoon per uur. Zowel voor het flexwerken als voor het gebruik van de gespreks- en multifunctionele ruimte. Dit tarief is tot stand gekomen a.d.h.v. Overal wifi gesprekken met ZP’ers en op basis van een benchmark waarin een In het hele gebouw en op het terrein is een snelle wifi aantal werk- en vergaderconcepten zijn vergeleken (zie bijlage ‘20101221 verbinding beschikbaar lrw benchmark.pdf’). Alle bezoekers van Den Hoet kunnen vrij koffie, thee Leidsche Rijn Werkt overweegt naast een uurprijs een abonnementvorm. en water gebruiken. Waarbij mensen een voor €200 een maandabonnement kunnen nemen. Abonnees kunnen onbeperkt gebruik maken van de flexwerkplekken en Lunch-, borrelhap- en andere eetfaciliteiten worden de bijbehorende services. uitbesteed aan een externe cateraar. Bij voorkeur aan een kleine zelfstandige cateraar in Leidsche Rijn. Gebruik van de open ontmoetingsruimte is gratis. Vergader- en multifunctionele ruimtes zijn standaard voorzien van een flipover. Gebruik van andere AV- Locatie steward(s) middelen kan op aanvraag en tegen betaling. De locatie steward is het aanspreekpunt voor de bezoekers. Hij of zij zorgt dat alle services beschikbaar zijn. Een locatie steward is bij In het pand zijn een aantal printers en een (gang) voorkeur iemand uit de community die deze taak tegen vergoeding voor kopieermachine voorzien. Alleen voor laagvolume. een of meerdere dagen per week vervult. Flexwerkers kunnen gebruik maken van de ‘huiskoelkast’. Deze wordt wel iedere einde dag ‘geruimd’.
 18. 18. Den Hoet 10 AanhuurvoorstelLeidsche Rijn Werkt stelt het volgende aanhuurvoorstelvoor:1. Voor het gebouw een vast basistarief (427m2) van €50 perm2 per jaar. Aangevuld met een opbrengstafhankelijke afdrachtvan 15% per jaar op basis van nacalculatie met een plafond van€125/m2. Deze constructie is tot stand gekomen na consultatievan vastgoedadviseurs.2. een nog te bepalen opbrengstafhankelijke afspraak voor het Naast deterrein (inclusief overkapping). Leidsche Rijn Werkt en de financië de noodzake le afsp lijke Rijn W racommunity willen allerlei ondernemende activiteiten ontplooien erkt oo ken wil Leids gebied k op an cheop het terrein. Iedere activiteit kent een eigen verdienmodel. en graa de met de g same reHierover worden maatwerkafspraken gemaakt met de ge nwinitiatiefnemers. De voorgestelde afspraak met de gemeente het gaa meente. Zek erken t om ge er waa doelste meens rhoudt in dat van alle opbrengsten uit de exploitatie van het llingen chappe wijkeco voor de lijketerrein een afgesproken percentage naar de gemeente gaat. no van lok mie en het sMaar pas na aanvulling van eventuele begrotingstekorten in de aal ond ti erneme mulerenexploitatie van het gebouw. Verrekening kan bijvoorbeeld rschap .jaarlijks plaatsvinden op basis van nacalculatie;3. Een huurvrije opstartperiode van zes maanden. En daarnaEen minimale huurperiode van twee jaar. Met na twee jaar eenwederzijdse opzegtermijn van een half jaar. Na een jaar bestaateen wederzijdse breekmogelijkheid op basis van de resultaten.Onder voorbehoud dat:1. Leidsche Rijn Werkt het verdienmodel en de financiering rondkrijgt;2. het bestemmingsplan voor het gebouw, de functies toestaatzoals omschreven in dit voorstel;3. het terrein en de overkapping multifunctioneel mogen wordeningezet. De potentie van het terrein is een van de KPI’s voor hetsucces van het geheel;4. overeenstemming bereikt wordt over de huurvoorwaarden enhet beheermodel.
 19. 19. Kosten In onderstaande tabel staan de kosten voor de exploitatie van Den Hoet weergegeven. Vaste kosten per jaar huur (427m a !50) !21.350 Den Hoet !5.000 11 wifi Financiële planning heffingen !3.000 administratie !7.500 communicatie !5.000 schoonmaak !12.000Opbrengsten verzekeringen !1.500De opbrengsten van het gebouw komen uit de verhuur van locatiesteward(s) !60.000flexibele werkplekken, gespreks- en multifunctionele ruimtes Gas/water/licht (!13/m2) !6.000tegen een eenheidstarief van €5 per persoon per uur. De Beveiliging !3.000multifunctionele ruimtes kennen een maximuntarief op basis van totaal !124.35010 personen. De hoogte van de opbrengsten worden als volgtberekend: Variabele kosten per jaar Opbregstafhankelijke huur 15%maximaal aantal plekken/personen x koffie/thee/water 10ct pp/umaximaal aantal uren x seats2work 15ct pp/uuurtarief €5 x onderhoud !5.000verwachte bezettingsgraad (%) inrichting !10.000- De bezettingsgraad is veruit de belangrijkste KPI Overig onvoorzien !10.000- Aantal flexplekken: 16 Initiele kosten- Beschikbaarheid werkplekken: 50 uur per week Initiele kosten !15.000- Maximale capaciteit multifunctionele ruimtes: 52- Maximale declarabele capaciteit multifunctionele ruimtes: 36- Beschikbaarheid multifunctionele ruimtes: 60 uur per week jaar vast variabel totaal cumulatief 2011 !25.750 !7.363 !33.113 !33.113In de bijlage ‘20110821 LRW financiële bijsluiter’ is voor de 2012 !119.013 !56.766 !175.778 !208.892komende tweeenhalf jaar een financiële weekplanning 2013 !124.350 !74.530 !198.880 !407.771opgenomen. Leidsche Rijn Werkt wil zich niet ‘rijk rekenen’ en 2014 !31.088 !19.386 !50.474 !458.245heeft geprobeerd daarin een bescheiden prognose te doen vande aard en omvang van gebruik van het gebouw. Opbrengsten - kosten jaar jaar cumulatief 2011 (15.885) (15.885)Opbrengsten t/m wk 13 2014 (2,5 jaar) 2012 (5.646) (21.532) 2013 30.192 8.661 flexplekken multifunctioneel totaal 2014 10.287 18.947 jaar bez% omzet bez% multi jaar cumulatief 2011 14% !5.888 8% !11.340 !17.228 !17.228 Financieringsbehoefte: Op basis van bovenstaande planning is de 2012 27% !44.960 22% !125.172 !170.132 !187.360 externe financieringsbehoefte € 41.771. Dit is de optelling van de initiële 2013 37% !61.888 30% !167.184 !229.072 !416.432 kosten en het tekort tot het cumulatieve break-even point. 2014 40% !16.480 32% !44.280 !60.760 !477.192
 20. 20. Leidsche Rijn Werkt12 Effecten op de wijk Meer sociale binding De mate waarin iemand zich verbonden voelt met zijn of haar buurt en wijk wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de sociale contacten en netwerken aldaar. In Leidsche Rijn worden deze netwerken vooral gevormd vanuit het wonen. Via de straat, de buurt, de school, de sportvereniging en allerlei De leefbaarheid verbeterd andere informele verbanden en clubjes. Deze Met leefbaarheid wordt aangegeven hoe dynamiek wordt nog veel groter als mensen zich aantrekkelijk een gebied of gemeenschap is om er ook vanuit hun werk, professie en ondernemerszin te wonen en/of te werken. Bepalende factoren voor gaan manifesteren. Ook overdag :-) leefbaarheid zijn onder meer de aanwezigheid van voorzieningen, een goede combinatie van bedrijvigheid en het woon- en leefklimaat, de kwaliteit van sociale contacten en de mate waarin mensen betrokken worden bij de ontwikkeling van een gebied of gemeenschap. Allen factoren die ook door Leidsche Rijn Werkt gefaciliteerd worden. Een duurzame lokale economie In een actieve lokale gemeenschap waar mensen elkaar kennen en kunnen vinden wordt meer en bewust gebruik gemaakt van elkaars kunde, diensten en producten. Om niet en betaald. Hierdoor circuleert er steeds meer geld binnen de gemeenschap en is de wijkeconomie sterker. Bovendien is een goede (zelf)georganiseerde (ZP)community ook interessant voor potentiële opdracht- en werkgevers van buiten de gemeenschap. En ..... lokaal is duurzaam.

×