Publicatie Huisuitzetting Voorkomen Sociaal Bestek

809 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publicatie Huisuitzetting Voorkomen Sociaal Bestek

  1. 1. Maatschappelijke ondersteuning Is preventieve woonbegeleiding effectief en kostenefficiënt? Huisuitzetting voorkomen Frank van Summeren en Rob Bogman In 2009 werden er in heel Nederland 5.022 huurders door woningcorporaties uit hun woning gezet. Huisuitzettingen hebben veelal ernstige gevolgen voor de 1 direct betrokkenen. Ze leiden vaak tot dak- en thuisloosheid en veroorzaken hoge maatschappelijke kosten.Voldoende redenen om huisuitzetting waar mogelijk te voor toename van deze problemen neemt ook de hulpbehoeftekomen, bijvoorbeeld door middel van preventieve woonbe onder deze mensen toe, wat leidt tot hogere maatschappelijkegeleiding. In verschillende steden in Nederland heeft deze kosten voor opvang en hulpverlening.aanpak aangetoond succesvol te zijn, desondanks wordt deze Mensen die dakloos raken hebben een grotere kans om hunwerkwijze nog niet in alle gemeenten toegepast. baan te verliezen, wat weer negatieve consequenties heeft voor hun inkomen en sociale netwerk. Door verlies van inkomen 8Sociale gevolgen Een gezin dat uit hun woning wordt uit werk zullen zij aanspraak moeten doen op maatschappegezet, krijgt veelal te maken met diverse sociale problemen. lijke voorzieningen. Daarnaast komen mensen die dakloosHuisuitzettingen zijn vaak de definitieve stap naar dakloos raken vaker in aanraking met politie en justitie omdat zij opheid. Een deel van de gezinnen die uit huis wordt gezet, kan alternatieve manieren in hun inkomen voorzien. 9weliswaar terecht bij familie ofvrienden voor onderdak, maardit is in de meeste gevallen slechts van tijdelijke aard, waarna Financiële gevolgen Uit onderzoek blijkt dat eenze alsnog op straat belanden en aanspraak moeten doen op huisuitzetting een woningcorporatie circa € 7.000,- kost.maatschappelijke opvang. 2 Hierbij kan worden gedacht aan oninbare huur, deurwaarHuisuitzetting leidt tot dakloosheid, wat er weer toe leidt derskosten, gerechtskosten, kosten inboedelverwijdering,dat het sociale netwerk van het gezin wordt verstoord of ver vergoeding schade bij ontruiming en personele kosten van de3broken. Aantasting van het sociale netwerk van het gezin woningcorporatie die gemoeid zijn met een huisuitzetting.vergroot de kans op andere (sociale) problemen. Zo zullende kinderen van een gezin na een huisuitzetting abrupt niet Sociale gevolgen van huisuitzetting ° 1meer naar school kunnen gaan met alle gevolgen van dien.Ook hebben mensen die dakloos raken relatief meer te kam Dakloosheidpen met gezondheidsklachten en ondervinden zij relatief 4 Sociale isolatiemeer last van psychische en/of psychiatrische klachten. 5 Toename huipbehoefteDaarnaast neemt het zeer excessief gebruik toe van alcohol Verlies van baanen drugs onder mensen die dakloos zijn geraakt. Meer dan de Contact met politie en justitiehelft van hen heeft drank- en/of drugsproblemen. Met een 6 29 i’ bestek 4/2011
  2. 2. Maatschappelijke ondersteuning Bovenop de kosten voor huisuitzetting komen de kosten van combinatie van problemen die tot overlast leiden voor de mensen zelf maatschappelijke opvang en herhuisvesting. die voor reke en hun buurtgenoten’. ning komen van de overheid. Ten slotte leiden de sociale ge volgen van huisuitzetting die zojuist werden beschreven ook Uit de evaluatie van de pilot preventieve woonbegeleiding tot maatschappelijke kosten. Iemand die zijn baan verliest blijkt dat in alle gevallen een huisuitzerting door de inzet van maakt aanspraak op maatschappelijke voorzieningen, wat preventieve woonbegeleiding is voorkomen. Een huisuitzet leidt tot hogere maatschappelijke kosten. Tevens zijn er ook ting kost circa € 7.000,-, tegenover circa € 3.500,- voor een veel maatschappelijke kosten gemoeid met iemand die (indi preventief woonbegeleidingstraject. Het project is daarmee rect) door huisuitzetting in de criminaliteit belandt» kostenefficiënt in termen van ingezette middelen gedeeld door de financiële effecten. Maatschappelijke kosten als Drie voorbeelden uit de praktijk Aan de gevolg van huisuitzetting, zoals kosten voor maatschappe hand van drie goede praktijkvoorbeelden laten we zien hoe lijke opvang en herhuisvesting, zijn dan nog buiten beschou huisuitzetting kan worden voorkomen middels preventieve ving gelaten. woonbegeleiding. ‘Tijdens een p;-oefperiode van zes maanden zijn in het stadsdeel Eindhoven In de gemeente Eindhoven hebben in 2009 Gestel negentïen ‘probleemgevallen’ bezocht die om verschillende 126 huisuitzettingen plaatsgevonden.’ Om huisuitzettin 2 redenen uit hun huis gezet dreigden te worden. In alle gevallen gen in deze gemeente te voorkomen, is woningcorporatie waar niet de bewoners gericht actie is onderno;nen, is uitzetting Woonbedrijf gestart met de pilot preventieve woonbegelei voorkomen’. ° ding. Woningcorporatie Woonbedrijf heeft in 2009 een sa rnenwerkingso’ereenkomst gesloten met Neos. De samen Den Haag Den Haag OpMaar is in samenwerking met de werking heeft betrekking op een woonbegeleidingsproject GGD, de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Stichting Mooi in de Eindhovense wijk Gestel en richt zich op het onder (AMW), Parnassia (OGGZ) en woningcorporaties Haag Wo steunen en begeleiden van multi-probleemhuurders met als nen, Vestia en Staedion gestart met het project ‘Verminde doel het voorkomen van huisuitzetting. De samenwerking ring huisuirzettingen’ om het aantal huisuitzettingen wegens is aangegaan voor de duur van één jaar (1juni 2009-1 juni huurschuld te verminderen. Huurschuld is vaak een signaal 2010). Inmiddels is de samenwerking met één jaar verlengd dat er meer problemen spelen op meerdere leefgebiederi in tot 20l1.’ een huishouden. De doelgroep van het woonbegeleidingsproject kenmerkt Uit de evaluatie van het project blijkt dat met het preventief zich door een complexe, meervoudige problematiek. De wooribegeleidingstraject het afgelopen jaar 23 huisuitzertin gezinnen zijn niet of onvoldoende in staat om hun proble gen zijn voorkomen. Daar staat tegenover dat twee huisuit men zelfstandig op te lossen. Zij zijn de regie over hun leven zettirigen niet konden worden voorkomen. kwijt. Dit uit zich onder meer in afwijkend en maatschap pelijk ongewenst gedrag. Amsterdam , . XX oningcorporatie Eigen Haard uit Om een gedragsverandering bij de bewoner te bewerkstel Amsterdam is met de Eigen Kracht Centrale een samenwer ligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen king aangegaan om door middel van een Eigen Krachr-convan de bewoner aan te pakken, maar is een breed opgezet fereririe huisuitzerting te voorkomen. Uit de evaluatie van hulpverleningstraject noodzakelijk, waarin aandacht wordt het project blijkt dat dertien dreigende huisuitzettingen metbesteed aan alle leefgebieden van de bewoner. de Eigen Kracht-conferentie zijn afgewend, slechts één huis uitzetting heeft woningcorporatie Eigen Haard niet kunnen ‘De problemen die uiteindelijk tot uitzetting kunnen leiden, Zijn heel voorkomen.diners. Soms speelt verslaving een rol of zijn er psychische offinanciële problemen. Soms blijkt iemand niet zelfstandig te kunnen ‘Bij crisis springt de hulpverlening bovenop een dossier Zodra de crisisu’onen waardoor ze zichzelfen hun woning vervuilen. Vaak is het een voorbij is, vertrekt iedereen. In veel gevallen vervalt iemand in het30 so bestek 4/2011
  3. 3. Maatschappelijke ondersteuning 16 Werkwijze Deurwaarder meldt vonnis bij corporatie; Woningcorporatie meldt huishouden aan bij Den Haag OpMaat; Er gaat een casemanager op huisbezoek bij het huishouden om eventuele problemen in kaart te brengen; Er wordt aan de hand van de analyse een zorgplan opgezet, ontwikkelingen worden bijgehouden in een logboek; Wanneer de huurder zijn afspraken nakomt wordt een huisuitzetting uitgesteld of voorkomen.oude gedrag en dus weer in hetzelfde probleem. Na een Eigen Kracht-conferentie is de directe omgeving geactiveerd en deze mensen zijnblijvend. Zij honden de situatie in de gaten en kunnen ingrijpen ofaande bel trekken bij de hulpverlening. Daarnaast kan de directe kringhet beeld completer maken. Eigen Haard weet bijvoorbeeld vaak weldat er schulden zijn, maar niet wat de redenen hiervoor zijnSuccesfactoren Wat maakt nu de kans op succes vanpreventieve woonbegeleiding groter en wanneer moeten weop onze hoede zijn voor een mislukking van deze aanpak?Kortom: wat hebben deze projecten gemeen wat hen succesvol maakt?De outreachende benadering vergroot de kans op vroegsignalering van problemen. De projectmedewerkers wachten niettot de huurder naar hen toekomt, maar gaan zelf op huisbezoek bij de hulpbehoevende bewoner wanneer de situatiedaarom vraagt. Een volle brievenbus of gordijnen die altijddicht zitten, kunnen een belangrijke aanwijzing zijn dat hetniet goed gaat met een gezin. Door vroegtijdig in te grij door een complexe meervoudige problematiek. Om een gepen kan worden voorkomen dat de problematische situatie dragsverandering van de bewoner te bewerkstelligen, volstaatwaarin het gezin zich bevindt, verergert. Hierdoor is minder het niet om slechts één of enkele problemen van de bewonerhulpverlening nodig om de situatie beheersbaar te maken en aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstradaarmee huisuitzetting te voorkomen. ject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alleDe eigen kracht van het gezin staat centraal. De talenten en leefgebieden van de bewoner.mogelijkheden van het gezin worden aangesproken en doorhet ervaren van succes wordt tegelijkertijd gewerkt aan het ‘De oplossingen zijn divers. Voor de een betekent het verhuizen naarversterken daarvan. De professional bepaalt samen met het het begeleid wonenproject van Neos, voor de ander dat ze een huurgezin wat nodig is om een stap vooruit te zetten. contract van Woonbedrijfkrijgen met speciale voorwaarden. Al dan niet in combinatie niet andere (praktische) hulp. Want daar gaat hetGedragsverandering De doelgroep die in aanmer om: gezamenlijk problemen oplossen ofstabiliseren om uitzetting teking komt voor preventieve woonbegeleiding kenmerkt zich voorkomen en de kans op terugval te verminderen” 9 31 bestek 4/2011
  4. 4. Maatschappelijke ondersteuning Een andere succesfactor vormt de gebo den nazorg aan het 4. stichting Srimuiansz, Handreiking gezin na afloop van het woonbegeleid :nrt:crale scknlpknlpverlening, 2004. ingstraject. Als de situ S. GGD, Dakloos na kssisuirzetnng, 2005. atie van het gezin beheersbaar is en huis uitzetting is voorko 6. GGD, Dakloos na kuisnsczcozng, 2005. men, is het noodzakelijk dat het gezin gevolgd blijft worden 7. 10 van dct Lugt, Eropafsociaal cnjtnan om te voorkomen dat het gezin een terug cieclaanerckkclijki, 2008. val krijgt. 8. ik. van det Lugt, Eropafsociaal cnjtnancieclaa ncn’kkckjk°, zoos. 1 mpact Er kan worden geconstateerd dat een huis 9. ik. van der Lugr, Eropafsociaal enjtnancieelaa nrrekkekjk?, 2008. uitzetting 10. ik. Bogman & F.A.A. van Summeren, Preven een grote impact heeft op het leven van tieve u’oonkegeleiding evaluatie van een gezin en bovendien de pilot n’oonbegelozdsngsprojecc, zo i grote maatschappelijke kosten met 0. zich meebrengt. De drie ii. ik. Bogman & F.A.A. van Summeten, praktijkvoorbeelden laten zien dat het Preventieve u’oonkcgeleiding evaluatie van ook anders kan. Preven dc pilot ooonkcgclcidingsprojccr, 2010. tieve woonbegeleiding heeft aangetoond een uitstekend middel 12. Gemeente Eindhoven, 2010. te zijn in het oplossen van probleme n achter de voordeur om 13. ik. Bogman & PAk, van Summeren, huisuitzetting en daaruit voortkomend Prevcnticve ivoonkcgelcidin& evaloarie van leed te voorkomen. Bij de pslor ivoonkegeleidingsprojecc, 2010. komend voordeel is dat deze preventie kostenbesparend werkt, 14. Petet van der Heijden van Ntos dit is des te belangrijker in een omgevin in Buurten voor Buurten, Woonkegelcid ing g waarin de druk op de kan nirzeteing voorkomen, 2010. Financiën toeneemt. 15. Sjaner Heins van svoisingcorporarie Tot slot is het goed om te zien dat Woonbedrijfin I3uurten voor Buurten, naast gemeenten ook Woonkegelnding kan nirzernng voorkonicn, woningcorporaties en andere maatscha 2010. ppelijke instellingen 16. ik. Bogman & P.A.A. van Summ nadrukkelijk het initiatief nemen om eren, Acktercte voordeur kij dc G31, een inven huisuitzetting waar ransarie van prakrifrevoorbcclden van project mogelijk te voorkomen. en getickr op de cén gezin één plan aan pak van ;nulti-proHce;ngezinnen door Parrners+Prö pper, 2010. 17. Pttra Kutderij van woningc Drs. Rob Bogman is senior onderzoe orporatie Eigen Haard in Nieu wsbrief ker/adviseur bij PartnersPröpper Eigen kractsr Centrale, Eigen Krackc’confc en was betrokken bij de opzet, uitvoering .rentieo voorkomen kniooirzcrringen, en evaluatie van verschil samenwerking Egen Krackr en Eigen lende Achter de Voordeur-protecten. Fran Haard voortgczer. 2010. k van Summeren (MSc) is is. ic. Bogman & PAk. van gummeren, l rcventicve 5 ivoonkegeleid eveneens werkzaam als onderzoeker/advis inA evaluatie van eur bij Partners÷Prbpper en de pdor u’oonkcgcleidingsproject. 2010. doet onderzoek naar de Achter de Voord eur-aanpak. 19. Sjaner Heins in Buurten voor Buurte n. it7oonkegeleidingkan uitzerringroorko men, 2010. Noten 1. Trousv. 17september2010. 2. GGD, D.iktooo na kuisuezetring, 2005. 3. let. Rateers, léosren en karen van eropaf 2007. t 1 ,4j Advertentie-exploitatie Redactie Abonnementen Uitgave Uitgever Eindredactie Bureauredactie1- 32 bestek 4/2011

×