Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Menskant Van Strategic Sourcing

810 views

Published on

Vergroten succes outsourcing door maximale begeleiding van medewerkers

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Menskant Van Strategic Sourcing

 1. 1. De menskant van Strategic  De menskant van Strategic Sourcing g Een professionele manier van Outsourcen,  ook op HR gebied ook op HR gebied
 2. 2. Redenen om te outsourcen • O t Outsourcing t.b.v. verbeteren van  i tb b t concurrentiepositie  • Drijfveren Operationeel Drijfveren Operationeel: – Kostenbesparingen – Efficiency / time to market Efficiency / time to market – Toegang tot kenniswerkers • Drijfveren Strategisch: Drijfveren Strategisch: – Groeistrategie, w.o. toegang nieuwe markten – Concurrentiepositie  Concurrentiepositie – Dynamic capabilities – Core business 16 september 2009 2
 3. 3. Zelf doen of uitbesteden? • Modellen Outsourcing • Eigen beheer: Captive veelal offshore Eigen beheer: Captive, veelal offshore • Uitbesteding aan derden (Onshore, Offshore of een mix) Eigen organisatie Eigen organisatie Eigen  Captive onderneming  Offshore (onshore) Nederland Buitenland Offshore  Outsouricing outsourcing Derde  Derde partij(en) 16 september 2009 3
 4. 4. Consequenties q • Ten gevolge van tekort aan kenniswerkers  p steeds meer functies of processen Offshore – ICT, HRM, Administratie, Productontwerp,  Engineering, R&D Engineering, R&D Geografische spreiding en verschillende culturen vragen om  nieuwe management en organisatie vaardigheden nieuwe management‐ en organisatie vaardigheden 16 september 2009 4
 5. 5. Outsourcing vraagt om aanpassing van de leiderschapsstijl • S i l i Sociale innovatie en Verbindend Leiderschap i V bi d d L id h • Flexibel organiseren, dynamisch managen en slim werken – Absorptie van externe kennis verbeteren (gelijke tred houden met outsourcer) Absorptie van externe kennis verbeteren (gelijke tred houden met outsourcer) – Verbetering van innovatief vermogen – Zorg en aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers – Meer vrijheid, initiatief en verantwoordelijkheid j j – Arbeidsvoorwaarden en ‐verhoudingen – Flexibele organisatievormen, verhoging interne veranderingssnelheid – Professionele autonomie stimuleren – Investeer in kennisallianties (organisaties, overheden en Uni’s) – Regiefunctie steeds belangrijker – Proces Management Office • I Interface tussen demand organisation en supply organisation f d d i i l i i • Kenniscentrum • 24 uurs problematiek (tijdsverschillen) 16 september 2009 5
 6. 6. Risico’s offshoring volgens Nederlandse bedrijven percentage IT systemen sluiten niet op elkaar aan Politieke instabiliteit Juridische/contractuele risico s Juridische/contractuele risico’s Gebrek acceptatie interne klanten Gebrek acceptatie klanten Databeveiliging atabeveiliging Verlies interne capaciteit/proceskennis Culturele verschillen percentage Verlies van management controle Hoog arbeidsverloop Looninflatie Gebrek aan bescherming van IP Zorgen voor operationele efficiëntie Kwaliteit van de dienstverlening 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: ORN RSM Erasmus 6‐6‐2008 6
 7. 7. Uit deze risico’s zijn de volgende HR zaken belangrijk • Bij Captive en Outsourcing ij i i – Culturele verschillen – Arbeidsverloop – Offshore loonontwikkeling/inflatie  – (Gepercipieerd) verlies van managementcontrole (G i i d) li l – Verschillende tijdszones (24 uurs economie) – Communicatie – Staff transfers – Planning (eventuele) arbeidsreserve, na vaststelling van  Planning (eventuele) arbeidsreserve na vaststelling van “retained organization” De beste mensen vertrekken het eerst! b kk h ! 16 september 2009 7
 8. 8. Na vaststelling “Retained organization”: 4 doelgroepen  1. Zij die hun dienstverband houden Zij die hun dienstverband houden 2. Zij die meegaan naar de Captive 3. Zij die overgaan naar de outsourcer 4. 4 Zij die hun baan verliezen Zij die hun baan verliezen Na aankondiging outsourcing aandacht voor verwerking  N k di i t i d ht ki van de boodschap en hooghouden motivatie bij het  totale personeel! 16 september 2009 8
 9. 9. Iedere doelgroep kent zijn eigen problematiek en bijbehorende  oplossingen oplossingen  Doelgroep Beschrijving problematiek Totale personeel: (direct na aankondiging)  Motivatie en loyaliteit staan onder druk. Onzekerheid  m.b.t. de eigen positie. Oriëntatie op een nieuwe baan  elders. Zij die hun dienstverband houden Onzekerheid omtrent nieuwe interne werkwijzen en  processen, Relatie leverancier/afnemer met ex  collega’s. Gevoelig in deze fase voor benadering van  buitenaf. Retained organization kent nog 20 à 30%  personeelsverloop na transitie!! Beperkte groep die meegaat naar de Captive Emigratie. Cultuurverschillen en sociale  omgangsvormen in het land van de Captive.  Zij die overgaan naar de outsourcer Onzekerheid omtrent nieuwe werkwijzen en  processen, personeel en cultuurverschillen outsourcer.  Gevoel in de steek gelaten te zijn door de organisatie Zij die hun baan verliezen Zij die hun baan verliezen Oriëntatie op nieuwe baan of stap naar  Oriëntatie op nieuwe baan of stap naar zelfstandigheid Gevoel in de steek gelaten te zijn door de organisatie.  Ongeloof en emotionele weerstand 16 september 2009 9
 10. 10. Management heeft een integrale rol tijdens het  veranderingsproces • Management commitment M i • Initiële Communicatie: Noodzaak/Reden  • Paradox 1: Slecht nieuws/motivatie • Paradox 2: Object en subject, loyaliteit naar henzelf en naar de organisatie • Open & ongoing communicatie naar en met medewerkers • Stimulans voor verdere ontwikkeling  Stimulans voor verdere ontwikkeling • Vergroten weerbaarheid • Verbinding maken met de medewerkers  De manager als: •Verandermanager •Manager belast met de continuïteit organisatie •Gesprekspartner van de medewerkers •Object van de veranderingen 16 september 2009 10
 11. 11. De Elitas Groep: Onze aanpak • O Onze producten zijn afgestemd op de diverse doelgroepen d ij f d d di d l • Zij zijn gericht op actieve participatie van de medewerkers en  verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen  verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veranderingsproces • Zij zijn toekomstgericht zonder de verwerking van de  boodschap niet uit het oog te verliezen • De cultuurverschillen tussen de uitbesteder en de  dienstverlener /locatie nemen een belangrijke plek in dienstverlener /locatie nemen een belangrijke plek in Overgang naar de nieuwe situatie met veel en  professionele aandacht voor het Human Capital 16 september 2009 11
 12. 12. Na eerste aankondiging outsourcing • Afhankelijk van communicatie • Bijeenkomst/Training voor totale personeel Bijeenkomst/Training voor totale personeel  – Verwerking boodschap –PPersoonlijk leiderschap lijk l id h – Omgaan met onzekerheid – Deelnemer of slachtoffer – Verhogen employability Verhogen employability Onrust verminderen en continuïteit  waarborgen 16 september 2009 12
 13. 13. Zij die hun baan verliezen: Outplacement(1) • Begeleiding van baan naar baan (Outplacement) – In eigen beheer ontwikkelde methode van  loopbaancoaching: • Zelfverkenning, visieontwikkeling, marktverkenning en  marktbenadering – Eigen opgeleidde loopbaancoaches – Persoonlijke gesprekken loopbaancoaching Persoonlijke gesprekken loopbaancoaching – Groepstrainingen: CV maken, solliciteren, POP, netwerken Tevens kunnen wij uw bestaande mobiliteits centrum  versterken, in‐company opzetten of insourcen 16 september 2009 13
 14. 14. Zij die hun baan verliezen: Outplacement(2) • Begeleiding naar zelfstandigheid (ZZP) • Voorlichtingsbijeenkomsten voor personeel en partner • Maken van de contracten Maken van de contracten • Contacten met Belastingdienst en KvK • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering • Trainingen – Zelfstandig worden, vaardigheden en competenties – Verbindend Leiderschap voor leidinggevenden – Intervisie • Persoonlijke coaching gedurende opstartfase als zelfstandige • Vaststellen profiel en ontwikkelingsplan • Korting op reguliere trainingen Elitas Groep Korting op reguliere trainingen Elitas Groep Deze mensen zijn loyaal aan het bedrijf en kunnen  weer ingezet worden bij onverwacht vertrek van teveel   g j medewerkers uit de retained Organization!! 16 september 2009 14
 15. 15. Zij die hun dienstverband houden: Retained Organization • Trainingen: – Persoonlijk leiderschap • Veranderende skills en competenties Veranderende skills en competenties • Van waarden ontlenen aan vakinhoud naar waarden ontlenen uit competenties en skills – Van informeel contact met collega’s naar leverancier/afnemer relatie – Cultuurverschillen sociaal en zakelijk Cultuurverschillen, sociaal en zakelijk – Engels in woord en/of geschrift • Individuele coaching voor managers en medewerkers Individuele coaching voor managers en medewerkers • Intervisie, platform om ervaringen uit te wisselen Deze groep krijgt vaak te weinig aandacht  k k d h gedurende het outsourcingsproces en is  gevoelig voor benadering van buitenaf gevoelig voor benadering van buitenaf 16 september 2009 15
 16. 16. Mee naar de Captive p • Training voorbereiding op emigratie • Training cultuurverschillen, sociaal en zakelijk Training cultuurverschillen, sociaal en zakelijk – filosofie, hiërarchie en wereldbeeld  – public & private sector  bli & i • Cursus Engels g • Training Skills ten behoeve van contacten met  de demand de demand organization – Onderhandelen / Empatisch vermogen / Communicatie / Accuratesse  / opbouwen en onderhouden relaties (netwerken) /  / opbouwen en onderhouden relaties (netwerken) / verantwoordelijkheid / discipline 16 september 2009 16
 17. 17. Mee naar de dienstverlener • Training 2 dagen – Voorbereiding op nieuwe omgeving g p g g • Ruimte voor emoties / Cultuur / Waarden en werkvoorwaarden / Zelfprofilering en  netwerken / belang van “inburgering” / Persoonlijk leiderschap – Skill t b h Skills ten behoeve van contacten met de demand t t td d d organization • Onderhandelen / Empatisch vermogen / Communicatie / Accuratesse / opbouwen Onderhandelen / Empatisch vermogen / Communicatie / Accuratesse / opbouwen  en onderhouden relaties (netwerken) / verantwoordelijkheid / discipline • Individuele coaching (sterk aanbevolen) g( ) • Intervisie (met collega’s bij outsourcer) 16 september 2009 17
 18. 18. Voordelen mensgericht aanpak g p • Motivatie en continuïteit • Snellere integratie van nieuwe procesen Snellere integratie van nieuwe procesen • Minder onrust gedurende de pre‐transitiefase • Snellere en betere samenwerking tussen de  demand‐ en de supply organization pp y g • Minder verloop bij de dienstverlener 16 september 2009 18
 19. 19. Motivatie en continuïteit • Medewerkers krijgen het gevoel dat ze serieus genomen  worden, dat ze door de organisatie gefaciliteerd worden • M d Medewerkers ervaren dat trainingen op hun behoeften  k d tt i i h b h ft afgestemd zijn • Medewerkers verlaten het bedrijf met een goed gevoel uiten Medewerkers verlaten het bedrijf met een goed gevoel, uiten  zich positief over het bedrijf, ondanks dat zij weg moeten  • De organisatie onderscheidt zich positief op de arbeidsmarkt De organisatie onderscheidt zich positief op de arbeidsmarkt Verzelfstandigde medewerkers (ZZP), blijven gedurende hun  1e opdracht als zelfstandige bij het huidige bedrijf  d h l lf d b h h d b d f werkzaam, hiermee wordt een deel van de continuïteit  gewaarborgd. gewaarborgd 16 september 2009 19
 20. 20. Zo vroeg mogelijk g g j • Start met begeleiding menskant na 1e communicatie • Win‐win situatie voor beide partijen – Uitb t d Uitbesteder wil kwaliteit il k lit it – Dienstverlener wil z.s.m. kwaliteit leveren – Hoe eerder goed gemotiveerde medewerkers in  nieuwe omgeving, hoe eerder kwaliteit en  continuïteit op hoog niveau • Medewerkers hebben tijd nodig! Medewerkers hebben tijd nodig! 16 september 2009 20
 21. 21. Elitas Groep p Wilhelminalaan 24, 3701 BK Zeist 030 691 04 94 Info.elitas.nl Info elitas nl www.elitas.nl 16 september 2009 21

×