Inter- (net) -Werken      Afstudeerscriptie      Bas Slutter (99004054)      Haagse Hogeschool,      I...
VoorwoordVoor u ligt mijn afstudeeronderzoek voor het vierde en laatste jaar van de deeltijdopleiding IntegraleVeiligheids...
InhoudsopgaveVoorwoord ......................................................................................................
SamenvattingBinnen de ontwikkeling van GebiedsGebonden Politie (GGP) is de wijkagent een belangrijke schakeltussen de poli...
gebruik had elke wijkagent gemiddeld 150 volgers. Aangezien Twitter nog een redelijk beginnendmedium is, is dit een zeer g...
1. InleidingDe politie is een organisatie waarin veel veranderingsprocessen plaatsvinden. Dit is nodig om deorganisatie te...
1.1 ProbleemstellingBinnen de huidige maatschappij is een zeer snelle ontwikkeling op het gebied van internet encommunicat...
1.3   Centrale vraagOm tot een goed onderzoeksresultaat te kunnen komen is de volgende hoofdvraag gesteld: “In hoeverre ...
het gebruik van de microblog-site Twitter door wijkagenten. De tweede pilot heeft betrekking op hetintegreren van wijkagen...
doeleinden. Politie Nederland is op dit moment bezig om de kloof tussen politie en burger kleiner temaken. Onderdeel hierv...
audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om, al dan niet anoniem,reacties onder de beric...
2. Theoretisch kader2.1  InleidingVolgens Wikipedia is een sociaal netwerk een verzameling van mensen of groepen mensen d...
De manier van informeren en de inhoud van de informatie draagt ook in sterke mate bij aan desuccesfactor van informatie. H...
zoals de manier van aanbieden en de omkleding. Het is modern om een boodschap via internet teverspreiden maar deze informa...
2.5 InformatiegedragInformatiegedrag is een relatief nieuw woord dat ontstaan is doordat mensen steeds meer tijddoorbrenge...
2.6 Conceptueel modelOm een duidelijk beeld te krijgen van het theoretische kader is een conceptueel model opgesteld vande...
2.7   Het profiel van de wijkagentHet functieprofiel van de wijkagent is een zeer uitgebreid profiel. Dit profiel wordt...
3.  Beantwoorden van de deelvragen.3.1 Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van internet en sociale media die voor ...
Web 4.0 is een toekomstbeeld waar nu al veel over nagedacht wordt. Web 4.0 zal vooral gericht zijnop het maken van connect...
Sociale media worden niet alleen door privépersonen als communicatie- en netwerkmiddel gebruikt.Het gebruik van deze websi...
3.1.4.3 Blogging / DiscussieEen blog is een afkorting voor het woord weblog. Dit zijn sites waarop regelmatig (soms zelfsm...
De wijkagenten die op dit moment gebruik maken van Twitter geven aan dat Twitter zeker eentoegevoegde waarde heeft op hun ...
3.1.5.2 Participeren op lokale foraLokale internetfora kunnen een behoorlijke invloed hebben op de publieke opinie. Uit na...
3.2 Welke ontwikkelingen vinden er plaats binnen de politie op het gebied van internet en   sociale media?3.2.1  Inlei...
geven hier hun eigen invulling aan. Gevolg hiervan is dat er landelijk niet altijd een overeenkomst istussen de verschille...
Daarbij is goed zichtbaar dat het aantal volgers dat zich aanmeldt stijgt tot 10 á 15 op de dagen dat ermedia-aandacht is ...
3.3.3.1 Interview met de volgersOm goed te kunnen bepalen waar een twitterbericht aan moet voldoen om de interesse van vol...
om snel af te haken als iets niet interessant is of lange tijd niet wordt bijgehouden. Daarnaast is hetvan belang dat de w...
die de zender volgen of gekoppeld zijn aan zijn profiel maar wordt ook vaak doorgestuurd     naar volgers van volgers ...
Ook gaven de bevraagde volgers aan dat zij het idee hadden dat zij de wijkagent beter     hadden leren kennen doordat ...
een goede manier gebruik te kunnen maken van sociale media. De computersystemen     hebben bijvoorbeeld veel moeite m...
3.5.2  Huidige situatie bij de politie  -  Telefoons     Bij de politie worden een aantal verschillende telefoon...
andersom een mogelijkheid die veel voordelen kan opleveren. Zo kan bijvoorbeeld een foto      gebruikt worden in een ...
wijkagent over moet beschikken. Om sociale media te kunnen implementeren binnen het werk moetvooral gekeken worden naar de...
Scriptie basslutter
Scriptie basslutter
Scriptie basslutter
Scriptie basslutter
Scriptie basslutter
Scriptie basslutter
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Scriptie basslutter

1,661 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Scriptie basslutter

 1. 1. Inter- (net) -Werken Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4 20-05-2010
 2. 2. VoorwoordVoor u ligt mijn afstudeeronderzoek voor het vierde en laatste jaar van de deeltijdopleiding IntegraleVeiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. Voor dit onderzoek heb ik onderzocht of het gebruikvan sociale media positief kan bijdragen aan het werk van de wijkagent.Ik heb dit onderzoek met zeer veel plezier gedaan doordat zowel het werkveld als de theorie mij zeerinteresseren. Ik zie deze scriptie als eindproduct van een opleiding waarin ik zeer veel heb bijgeleerdmaar vooral waar ik geleerd heb om eerst te denken voordat ik iets ga doen (dit is vaak lastig voor eenpolitieagent). Naar mijn mening is het werk van een wijkagent zeer sterk verbonden aan het vak vaneen integraal veiligheidskundige. 2Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen bij de verschillende stappen in mijnopleiding en de voltooiing van deze scriptie: mijn collega-wijkagenten van het korps Hollands Middenvoor hun medewerking aan mijn onderzoeken, Joep Pattijn, omdat hij geloofde in het onderzoek en depilot, Marco Leeuwerink en Renate den Elzen voor hun hulp bij het opzetten van de pilot en Jaap deKok voor de tijd en ruimte die ik kreeg ondanks het krappe personeelsbestand.In het bijzonder wil ik mijn vrouw en vader bedanken voor hun steun en inhoudelijke feedback op dezescriptie. Ook wil ik hun bedanken dat zij mij hebben gestimuleerd om na vier jaar politie-academie nogeens vier jaar de schoolbanken in te gaan.Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleider, Carel Tielenburg, voor zijn feedback, tips enondersteuning tijdens het schrijven van deze scriptie.Bas SlutterMei 2010Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 3. 3. InhoudsopgaveVoorwoord .............................................................................................................. 2Inhoudsopgave ....................................................................................................... 3Samenvatting ......................................................................................................... 41. Inleiding ............................................................................................................. 6 1.1 Probleemstelling ............................................................................................ 7 1.2 Doelstelling ................................................................................................... 7 1.3 Centrale vraag .............................................................................................. 8 1.4 Verantwoording ............................................................................................. 8 3 1.5 Onderzoeksopzet ........................................................................................... 8 1.6 Afbakening ................................................................................................... 9 1.7 Randvoorwaarden .......................................................................................... 9 1.8 Relevantie .................................................................................................... 9 1.9 Begrippenlijst ...............................................................................................10 1.10 Leeswijzer ................................................................................................... 112. Theoretisch kader ...............................................................................................123. Beantwoorden van de deelvragen. ........................................................................18 3.1 Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van internet en sociale media die voor de wijkagent een meerwaarde kunnen betekenen? ...........................................18 3.2 Welke ontwikkelingen vinden er plaats binnen de politie op het gebied van internet en Sociale media? .........................................................................................24 3.3 Welk effect heeft het gebruik van sociale media op het netwerk van de wijkagent?25 3.4 Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van sociale media voor de wijkagent? ................................................................................................... 28 3.5 Welke veranderingen moeten er plaatsvinden binnen de politie om de ontwikkelingen op het gebied van sociale media toegankelijk te maken voor wijkagenten?................................................................................................31 3.6 Zijn de professionele vaardigheden van de wijkagent toereikend om het gebruik van sociale media te implementeren in zijn dagelijkse werk? ..............................334. Conclusies en aanbevelingen ................................................................................365. Literatuurlijst ..................................................................................................... 396. Bijlagen .............................................................................................................40Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 4. 4. SamenvattingBinnen de ontwikkeling van GebiedsGebonden Politie (GGP) is de wijkagent een belangrijke schakeltussen de politie en de burger. De wijkagent wordt gezien als vooruitgeschoven post die informatiebrengt en haalt. De manieren van communiceren zijn de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Vooralhet ontstaan van zogenaamde “sociale media” hebben ertoe geleid dat internet een veelgebruiktevorm van communicatie is geworden.Binnen dit onderzoek is bekeken of het gebruik van sociale media door de wijkagent een positieveuitwerking heeft op zijn informatiepositie binnen zijn netwerk. Daarnaast is bekeken wat er nodig is omde wijkagent gebruik te laten maken van sociale media. 4Informatie heeft altijd een bron, een zender, een boodschap en een ontvanger. Om informatie op eengoede manier aan te laten komen op de plek waarvoor deze bedoeld is, is het van belang dat allesomtrent de informatie op de juiste manier is afgestemd op deze 4 elementen. Het is per persoonafhankelijk of men een bron de juiste bron vindt (vertrouwen) en of men de gegeven informatiegebruikt voor de juiste doeleinden. Daarnaast moet de boodschap aansluiten bij het doel van deontvanger. Een ontvanger kan meerdere doelen hebben voor de informatie die hij krijgt: vergroting vankennis, vermaak, angstbeteugeling, (anti)sociale overwegingen of zelfontplooiing. Daarnaast moet deboodschap door de ontvanger op de juiste manier worden geïnterpreteerd.Mensen gebruiken informatie de hele dag door, bewust en onbewust. Het gebruik van informatie is inte delen in een cyclus van drie delen die vaak vele malen achtereenvolgend doorlopen kan worden.Een mens begint met een informatie behoefte waarbij men in een situatie een tekort aan kennis heeftom een bepaalde ervaring te kunnen begrijpen. Om dit tekort aan kennis op te vullen gaat men vragenstellen en informatie zoeken bij een bron. Nadat de informatie is gevonden kan men de informatiegaan gebruiken door het te selecteren en verwerken.Het functieprofiel van de wijkagent binnen het GGP bestaat voor een belangrijk deel uit decompetenties die te maken hebben met het halen en brengen van informatie naar een netwerk. Dewijkagent moet effectiever en meer horizontaal communiceren om zo, in samenwerking met zijnnetwerk te komen tot structurele, proactieve oplossingen voor problemen. Sociale media kunnen hiereen belangrijke rol in gaan spelen.Het internet ontwikkelt in hoog tempo. Web 2.0 is een voorbeeld van deze ontwikkelingen. Bij web 2.0kunnen de gebruikers van het internet zelf hun informatie plaatsen op een site waar anderenvervolgens op kunnen reageren. Een aantal voorbeelden van dit soort sites zijn: Twitter, Hyves enLinked’in. Deze sites worden ook wel aangeduid als sociale mediasites. Sociale mediasites zijn siteswaarop mensen bijeenkomen en informatie uitwisselen. Juist van deze sites kan de wijkagent gebruikmaken om zijn informatiepositie binnen zijn netwerk te verstevigen.Om te kijken of het gebruik van sociale media ook daadwerkelijk effect heeft op de informatiepositievan de wijkagent is in het kader van dit onderzoek een pilot gestart waarbij meerdere wijkagentengebruik zijn gaan maken van Twitter. Zij plaatsten korte berichten op deze website die vervolgens doorvolgers kunnen worden gelezen en waarop men kan reageren. De berichtjes waren verschillend vanaard en bestonden onder andere uit het geven van voorlichting, het weergeven van dewerkzaamheden van de wijkagent en het beantwoorden van vragen van volgers. Na 6 maandenAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 5. 5. gebruik had elke wijkagent gemiddeld 150 volgers. Aangezien Twitter nog een redelijk beginnendmedium is, is dit een zeer goede ontwikkeling. In de toekomst zal het aantal volgers dus ook stijgennaar mate het aantal gebruikers van Twitter stijgt. De reacties van de wijkagenten en de volgers vande wijkagenten waren zeer positief. Volgers geven aan dat zij een beter beeld krijgen van dewerkzaamheden van de wijkagent en dat zij de drempel naar de politie een stuk lager vinden door hetgebruik van Twitter. Het gebruik van Twitter bleek het meest effectief als de wijkagent zijn berichtenactueel en interessant maakt. Hiervoor is een smartphone een onmisbaar element.Het gebruik van sociale media binnen de politie gebeurt al op kleine schaal. Uit dit onderzoek blijkt dathet van belang is dat de politie mee moet blijven gaan met de ontwikkelingen van internet en socialemedia om op het gebied van communicatie niet achter te raken. De huidige middelen die de politie 5heeft om hier gebruik van te maken zijn veelal niet toereikend. Hiervoor zal de politie een aantal ICT-aanpassingen moeten gaan maken waarbij zij een goede tussenweg moeten zien te vinden tussen defunctionaliteit en veiligheid. Daarnaast is het belangrijk om de wijkagenten die gebruik gaan makenvan sociale media middels voorlichting bekend te maken met het gebruik, de mogelijkheden en degevolgen van sociale media. Op deze manier kunnen sociale media zeker een meerwaarde krijgenbinnen het werk van een wijkagent. Het bereik van de boodschap is groot, snel en laagdrempelig.Door aan te geven wat de wijkagent doet op een dag vergroot hij ook zijn herkenbaarheid en kweekthij meer begrip onder zijn volgers. Er zal wel altijd een goede afweging gemaakt moeten wordentussen de kosten en baten van het gebruik van sociale media, dit vooral gericht op tijd die men in hetgebruik van sociale media gaat investeren.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 6. 6. 1. InleidingDe politie is een organisatie waarin veel veranderingsprocessen plaatsvinden. Dit is nodig om deorganisatie telkens opnieuw aan te passen aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden.Eén van deze ontwikkelingen is de uitrol van “GebiedsGebonden Politie” (GGP). De wijkagent speeltin deze ontwikkelingen een grote en belangrijke rol.Kennen en gekend worden is een belangrijk onderdeel van het politiewerk. De doorontwikkeling GGPis er dan ook vooral op gericht om in wijken en buurten goede contacten te ontwikkelen, te behoudenen/of te verbeteren. Dit om de verankering van de politie in de samenleving te verstevigen. 6Het doel van GGP is om de wijkagent volledig te laten functioneren in zijn toegewezen gebied (strevenis +/- 6000 inwoners per wijkagent). De wijkagent wordt hierbij gezien als vooruitgeschoven post vande politie. Hij inventariseert en analyseert problemen en risico’s en brengt deze vervolgens in bij hetoverleg met zijn leidinggevenden. Het doel is om problemen en risico’s structureel en, waar mogelijk,proactief op te lossen. Dit vooral door samen te werken met partners als de gemeente,maatschappelijke organisaties en natuurlijk de burger.Communicatie is een belangrijk middel voor de wijkagent om in contact te komen met deze partners.Door middel van communicatie kan de wijkagent informatie ontvangen maar ook uitzenden naar zijnpartners. Het succes van GGP is voor een groot deel afhankelijk van “gebiedsgebondencommunicatie”. Communicatie is een ruim begrip. Daarbij is de vorm en manier van communicatievaak persoons- en situatieafhankelijk.De samenleving verandert in velerlei opzichten in hoog tempo. Het is van groot belang voor de politieom tijdig op veranderingen in te kunnen spelen.In de huidige samenleving spelen internet en media een steeds grotere rol op het gebied vancommunicatie. Door de ontwikkelingen van internet is het van een zendermedium veranderd in eeninteractief medium waarop grote groepen mensen contact met elkaar onderhouden via zogenaamdesociale mediasites als Twitter, Hyves en Linked’in. Ook voor de wijkagent liggen daar wellicht nieuwemogelijkheden, vooral op het gebied van internet en sociale media. Op het gebied van communicerenmet de inwoners van zijn wijk zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Van deze ontwikkelingen wordtechter tot nu toe weinig tot geen gebruik gemaakt.In dit onderzoek wordt bekeken waar de mogelijkheden voor de wijkagenten liggen op het gebied vansociale media en wat de resultaten zijn van het gebruik hiervan.Naast de in dit onderzoek gestelde doelen is mijn persoonlijke doel om de competenties die ik tijdensde opleiding heb opgedaan en verbeterd te gebruiken om tot een goed onderzoeksresultaat te komen.Dit stuk is tot stand gekomen doordat ik mijzelf als IVK-professional in mijn eigen werkomgeving hebopgesteld. De specialismen die ik in de loop der jaren heb geleerd heb ik toegepast in dit onderzoek.Door de juiste belanghebbenden te mobiliseren voor de diverse projecten ben ik tot dit resultaatgekomen. De conclusies en aanbevelingen kunnen een meerwaarde zijn voor de ontwikkelingen vanhet gebruik van sociale media in de politieorganisatie.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 7. 7. 1.1 ProbleemstellingBinnen de huidige maatschappij is een zeer snelle ontwikkeling op het gebied van internet encommunicatie gaande. Binnen de politie is deze ontwikkeling ook merkbaar. Uit onderzoek blijkt echterdat de politie achterblijft bij de algemene ontwikkelingen (Theo van der Plas, 2009). Door gebruik temaken van verschillende (sociale) internetmogelijkheden kan een wijkagent zijn netwerk onderhoudenen/of uitbreiden. Wijkagenten van politie Hollands-Midden maken weinig tot geen gebruik van dezeontwikkelingen terwijl deze mogelijk een positieve bijdrage kunnen gaan leveren in de“gebiedsgebonden communicatie”. 71.2 DoelstellingHet doel van het afstudeeronderzoek is om te bekijken of er kansen en mogelijkheden liggen voor dewijkagent op het gebied van internet en sociale media. Dit met betrekking tot versteviging van deinformatiepositie binnen zijn netwerk.Door middel van onderzoek wordt bekeken of de wijkagent zijn netwerk kan bereiken door middel vangebruik van deze sociale media. Daarnaast kan informatievoorziening naar verschillende partners inzijn netwerk op een snellere manier kan worden bewerkstelligd. Hierna worden aan de hand van deconclusies een aantal aanbevelingen gedaan waarmee deze vorm van netwerken kan wordengeïmplementeerd in het werk van de wijkagent.1.2.1 OnderzoeksmodelOm tot een goede onderzoeksopzet te komen is het volgende onderzoeksmodel opgezet: Literatuurstudie - Onderzoek naar informatiegedrag - Het profiel van een wijkagent Vraaggesprekken met Beschrijvend onderzoek Pilots sociale media betrokken partijen naar sociale media Analyse van de uitkomsten Conclusies & aanbevelingenAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 8. 8. 1.3 Centrale vraagOm tot een goed onderzoeksresultaat te kunnen komen is de volgende hoofdvraag gesteld: “In hoeverre kan de ontwikkeling van sociale media op internet positief bijdragen aan het dagelijkse werk van de wijkagent met betrekking tot zijn informatiepositie, en wat is er voor nodig om dit te bereiken?”1.3.1 DeelvragenOm deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld: 8 Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van internet en sociale media die voor de wijkagent een meerwaarde kunnen zijn? Welke ontwikkelingen vinden er plaats binnen de politie op het gebied van internet en sociale media? Welk effect heeft het gebruik van sociale media op het netwerk van de wijkagent? Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van sociale media voor de wijkagent? Welke veranderingen moeten er plaatsvinden binnen de politie om de ontwikkelingen op het gebied van sociale media toegankelijk te maken voor wijkagenten? Zijn de professionele vaardigheden van de wijkagent toereikend om het gebruik van sociale media te implementeren in zijn dagelijkse werk?1.4 VerantwoordingDe maatschappij verandert, de manier van communiceren tussen mensen verandert. Als wijkagent zieik om mij heen jongeren met elkaar hyven, dertig plussers twitteren en ouderen chatten op eenouderensite. Overal is communicatie aan het digitaliseren. De politie en daarmee ook de wijkagent,blijft achter bij deze ontwikkelingen. In mijn functie als wijkagent moet ik meegaan met deontwikkelingen om te kunnen blijven communiceren met mijn doelgroepen en netwerkpartners. Onlinecommunities zijn huiskamers geworden waar alles wordt besproken; waarom is de wijkagent daar danniet om mee te praten? Dit onderzoek streeft ernaar een opstap te zijn naar de implementatie van web2.0 applicaties binnen de politie om op die manier de wijkagent dieper en breder te laten wortelen inzijn netwerk.1.5 OnderzoeksopzetAan de hand van theoretische onderzoeken naar het profiel van de wijkagent, communicatie eninformatiegedrag van en naar mensen en de ontwikkelingen van sociale media wordt een onderzoekgedaan naar de mogelijkheden voor de wijkagenten binnen het korps Hollands-Midden, om middelshet gebruik van sociale media een netwerk op te zetten, uit te breiden en te onderhouden.Verschillende betrokken partijen zoals burgers, wijkagenten (15), leidinggevenden (6) en media (4)worden middels open ongestructureerde groepsinterviews bevraagd naar hun ervaringen met hetgebruik van sociale media. Daarnaast wordt gevraagd naar hun mening over het nut en effect hiervan.Vervolgens wordt gestart met het opzetten van een tweetal pilots. De eerste pilot heeft betrekking opAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 9. 9. het gebruik van de microblog-site Twitter door wijkagenten. De tweede pilot heeft betrekking op hetintegreren van wijkagenten in lokale internetfora.Naast deze pilots zullen twee wijkagenten door participatie gaan onderzoeken of deelname aansociale netwerksites effect heeft op hun netwerk. Zij zullen tevens kijken wat de gevolgen zijn vandeze effecten.Na de pilots worden de betrokken partijen nogmaals bevraagd waarbij wordt gekeken of het gebruikvan de nieuwe media effect heeft gehad. Daarnaast wordt gekeken of de meningen over het nut eneffect van sociale media zijn veranderd. Om het onderzoek goed te kunnen borgen is de uitkomst vanhet onderzoek generaliseerbaar voor het korps Hollands-Midden.Tot slot worden alle uitkomsten geanalyseerd aan de hand van het theoretisch kader waarna de 9verschillende deelvragen zullen worden beantwoord.1.5.1 Beoogde actiesOm mijn onderzoeksdoel te kunnen bereiken worden de volgende acties ondernomen:1. Theoretisch onderzoek doen naar het informatiegedrag van mensen.2. Theoretisch onderzoek doen naar het functieprofiel van een wijkagent.3. Onderzoek doen naar de ontwikkeling van sociale media.4. Onderzoek doen naar de professionele vaardigheden van de wijkagent.5. Interviews met interne en externe betrokken partijen houden over het gebruik van sociale media bij het opzetten, uitbreiden en onderhouden van een netwerk.6. Pilot “twitterende wijkagenten” opzetten.7. Pilot met betrekking participeren internetfora opzetten.8. Participerend onderzoek doen naar gebruik van sociale media door twee wijkagenten.1.6 AfbakeningHet onderzoek wordt gehouden in opdracht van het korps Hollands midden. De pilots, interviews enonderzoeksresultaten zullen dan ook alleen betrekking hebben op en representatief zijn voor dit korps.De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de wijkagenten van het korps Hollands-Midden. Hetonderzoek zal voor 1 mei 2010 zijn afgerond. De pilots zullen minimaal doorlopen tot 1 mei 2011.1.7 RandvoorwaardenOm het onderzoek in goede banen te kunnen leiden zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld: - Het korps moet open staan voor het uitvoeren van de pilots en deze tot het einde ondersteunen, zowel financieel als beleidsmatig; - De deelnemende wijkagenten moeten enthousiast zijn en blijven tijdens de pilots; - De deelnemende wijkagenten moeten tijd, ruimte en mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan het onderzoek.1.8 RelevantieHet onderzoek is gericht op deelname van wijkagenten aan sociale media. Door deze deelnamebestaat de mogelijkheid dat het contact tussen de wijkagent en zijn netwerk verbetert. Door hetgebruik van sociale media kan de wijkagent een groter netwerk bereiken voor verschillendeAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 10. 10. doeleinden. Politie Nederland is op dit moment bezig om de kloof tussen politie en burger kleiner temaken. Onderdeel hiervan is GGP. De wijkagent heeft binnen de uitvoer van GGP een belangrijkeintegrale rol gekregen. Hij is de schakel tussen politie en burger. Met de uitkomsten van dit onderzoekkan de wijkagent zijn netwerk en dus zijn schakelfunctie versterken en uitbreiden.1.9 BegrippenlijstOm een aantal begrippen uit hoofdstuk 1 te verduidelijken staat hieronder een korte uitleg.Sociale mediaOnline platformen waar de gebruikers zonder of met weinig tussenkomst van een professioneleredactie de inhoud verzorgen. Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, 10sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter geschaard.Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten tepubliceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogswaar lezers reacties kunnen achterlaten via een reactieformulier.Korps Hollands MiddenEén van de 26 politiekorpsen van Nederland. Het werkgebied van Politie Hollands Midden ligt temidden van de vier grootstedelijke agglomeraties in het hart van de Randstad. Het omvat naast eengroot deel van het Groene Hart met Gouda en Alphen aan den Rijn, de agglomeratie Leiden en deDuin- en Bollenstreek. Het korps Hollands Midden heeft 2198 medewerkers in dienst.Het korps omvat:  vier districten:  26 gemeenten  875 vierkante kilometer  750.000 inwonersWijkagentPolitieagent die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in een wijkof woonkern. Dit doet hij door gebruik te maken van zijn netwerk. Hij is "oog en oor" van de politie envoor de bevolking het eerste aanspreekpunt.GGPHet doel van GGP (GebiedsGebonden Politie) is om de politie zo functioneel en effectief mogelijk telaten werken in het toegewezen gebied. De wijkagent wordt hierbij gezien als vooruitgeschoven postvan de politie. Hij brengt problemen en risico’s in bij de leidinggevenden. Het doel is om problemen enrisico’s op te lossen en voor te blijven. Dit vooral door samen te werken met partners als de gemeenteen maatschappelijke organisaties (integraliteit).BlogEen weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig, soms meermalen per dag,nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerde chronologischevolgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, treftdan ook op de voorpagina de meest recente bijdrage(n) aan. De auteur, ook wel blogger genoemd,biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek: de bezoekers van zijnweblog. Meestal gaat het dan om tekst, maar het kan ook om fotos (een fotoblog), video (vlog) ofAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 11. 11. audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om, al dan niet anoniem,reacties onder de berichten te plaatsen.MicroblogEen vorm van een internetdienst die gebruikers in staat stelt korte tekst- of multimediafragmenten ophet internet te publiceren. Zoals de naam al aangeeft lijkt microblogging op bloggen (het bijhoudenvan een weblog), alleen zijn in het geval van microbloggingdiensten de fragmenten veel kleiner. Veelalgaat het om een enkele foto (met titel of onderschrift), of om een klein tekstbericht van niet meer danenkele regels.Twitter 11Een snelgroeiende sociale netwerksite waarmee gebruikers middels korte berichten van maximaal140 tekens (tweets) direct kunnen communiceren naar andere gebruikers.1.10 LeeswijzerNa deze inleidende informatie in hoofdstuk 1 zal in hoofdstuk 2 het theoretische kader waarmee hetonderzoek ondersteund wordt uiteen worden gedaan. In Hoofdstuk 3 worden vervolgens dedeelvragen beantwoord waarna in hoofdstuk 4 aan de hand van de eindconclusie een aantalaanbevelingen worden gedaan. De gebruikte literatuur staat vermeld in hoofdstuk 5.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 12. 12. 2. Theoretisch kader2.1 InleidingVolgens Wikipedia is een sociaal netwerk een verzameling van mensen of groepen mensen die elkaarkennen of organisaties die vaak samenwerken. Het werkwoord ‘netwerken’ (tijdens een gelegenheidrelaties onderhouden en nieuwe relaties opdoen) is hier ook van afgeleid. Een sociaal netwerk is nietsnieuws. Mensen zijn altijd al verbonden geweest door bijvoorbeeld familiebanden, vriendschappen ofgezamenlijke interesses. Volgens mediahistoricus Huub Wijffjes kan een mens zonder socialenetwerken zelfs eigenlijk geen mens zijn (http://www.vimeo.com/4884599). 12De essentie van veel sociale netwerken is het uitwisselen van verschillende vormen van informatie.De populariteit van deze netwerken is dan ook te danken aan de informatiebehoeften van mensen.Informatiebehoefte is een behoefte die al bij de mens aanwezig is zolang als de mens bestaat.Vroeger werd informatie vooral gebruikt om elkaar te waarschuwen voor gevaar of te informeren overvoedsel. Pas in de laatste eeuwen is de mens in staat gebleken om grote hoeveelheden informatie uitte wisselen tussen twee of meer personen. Tegenwoordig gebruikt de mens steeds meer het internetom informatie uit te wisselen. Dit heeft een aantal voordelen maar zeker ook nadelen. Zo kent menniet altijd de ontvanger of de aanbieder van de informatie. Dit maakt het lastiger om informatiespecifiek toe te spitsen op de ontvanger. Dit is echter wel steeds meer nodig: door de komst vaninternet is het aanbod van informatie steeds groter geworden waardoor het belang van de menselijkekant van de boodschap steeds belangrijker is geworden (Pijpers, 2009).In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op theorieën omtrent het informatiegedrag en deinformatiebehoeften van mensen. Daarnaast wordt er een paragraaf gewijd aan het theoretischeinzicht van de politie op dat deel van het functieprofiel van de wijkagent dat gericht is op informatie.2.2 InformatieDe definitie van informatie is zeer lastig te geven. Dit komt omdat iedereen een ander beeld heeft vanwat informatie is en hoe er mee om moet worden gegaan. Zo zijn er meningsverschillen over de vraagof een MP3-bestand informatie is of dat het bestand alleen de informatiedrager is. In verschillendeonderzoeken komen definities van informatie naar voren. Eén van de definities die goed het begriponder woorden brengt is: “Informatie is elke verandering die een verandering teweegbrengt in een bewust menselijk brein” (Case, 2002)Informatie is iets wat je de hele dag tegenkomt. Zonder informatie zou communicatie niet mogelijk zijn.In de huidige maatschappij is er door de aanwezigheid van internet een overvloed aan informatie tevinden. Deze informatie is voor het overgrote deel van de bevolking vrij toegankelijk.Informatie op zich heeft geen enkele waarde. De context waarin de informatie wordt gegeven bepaaldof de informatie zinvol en waardevol is. Een persoon vult die context binnen zijn eigen referentiekaderin met betrekking tot een probleem of vraagstuk. Hierbij neemt hij al zijn eerder opgedane kennis enervaring mee om de informatie op waarde te schatten en te gebruiken.De manier waarop iemand met informatie omgaat is dus sterk afhankelijk van verschillendepersoonlijke factoren.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 13. 13. De manier van informeren en de inhoud van de informatie draagt ook in sterke mate bij aan desuccesfactor van informatie. Hoe meer verschillende signalen er in informatie zitten hoe groter dekans is dat er kennis uit de informatie gehaald wordt. Om kennis uit informatie te halen is altijd eenmens nodig. Iedereen ontwikkelt een eigen stijl voor het vergaren, analyseren, verwerken enverspreiden van informatie. De stijlen zijn afhankelijk van de tijd waarin iemand leeft, de personenwaar hij mee omgaat en de lichamelijke (on)mogelijkheden die iemand heeft.Dit gegeven op zich maakt het dat informatie bijna altijd een subjectief gegeven is (Pijpers, 2009).2.3 De bronInformatie is van vele plekken te halen. Iedere bron heeft eigen voor- en nadelen. Iedere persoonheeft een eigen voorkeur voor informatiebronnen. Als iemand bekend is met een informatiebron zal hij 13deze eerder gebruiken dan een onbekende informatiebron. Dat deze bron niet altijd de beste bron ismaakt vaak niet uit, zolang iemand maar een redelijk goed antwoord krijgt blijft hij bij deze bron. Vaakkost het voor iemand te veel tijd en moeite om te zoeken naar een beter bron. Bij het selecteren enevalueren van informatie vanuit een bron spelen een aantal factoren een rol (Pijpers, 2009). Dezefactoren zijn: - Anker Iemand die niet deskundig is op een bepaald gebied neemt vaak de eerst verkregen informatie als waarheid aan. - Beschikbaarheid Men kent meer informatie toe aan informatie die reeds beschikbaar is. Dit wordt ook wel getypeerd al: “wat weet ik al” tegenover “wat heb ik nodig”. - Botsing Informatie die strookt met iemands overtuiging wordt snel verworpen. - Herinnering Iemand onthoudt informatie beter als deze aansluit bij voor hem bekende onderwerpen. - Recent Iemand hecht vaak een groter belang aan de meest recent verkregen informatie. - Selectie Als iets voor iemand niet interessant is wordt het vaak niet waargenomen of opgeslagen. - Voorkeur We nemen eerder iets voor waar aan als het aansluit bij onze overtuiging als wanneer het daar tegenin gaat.Een mens houdt van nature niet van onzekerheid. Voor een bron is het dan ook van groot belang dater in de boodschap zo min mogelijk onduidelijkheden zitten. Echter is teveel informatie ook niet altijdde juiste oplossing. Immers kan meer informatie ook leiden tot meer vragen.Mensen zoeken hun informatie in eerste instantie vaak bij andere mensen. Hiervoor is eigenlijk maaréén hele simpele reden, vertrouwen!Mensen zoeken hun bronnen vaak binnen hun eigen sociale netwerk omdat deze in het verledenhebben bewezen goede bronnen te zijn.2.4 De boodschapDe boodschap van de zender is net zo belangrijk als de eigenschappen van de ontvanger. Hierbij ishet van belang om te denken aan de inhoud van de boodschap maar zeker ook aan de verpakkingAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 14. 14. zoals de manier van aanbieden en de omkleding. Het is modern om een boodschap via internet teverspreiden maar deze informatie is onbereikbaar voor de mensen die geen internet gebruiken.Voordat een boodschap verstuurd wordt is het van belang om te kijken of men wel de juiste inhoudaan de boodschap heeft gegeven en of de boodschap niet anders kan worden geïnterpreteerd.Daarnaast bepaald het formaat van de boodschap of de ontvanger er iets mee kan doen. Deontvanger moet ervaring hebben met het medium en de technische middelen om dat medium tegebruiken. Als iemand hier niet mee bekend is zal het mogelijk te veel tijd en moeite kosten om deinformatie te vergaren.Ook de hoeveelheid aan informatie is van groot belang bij het samenstellen van de boodschap. Meerinformatie betekent niet altijd ook betere informatie. Vaak hangt de hoeveelheid informatie die moet 14worden gegeven af van de ontvanger. Deze persoon evalueert de informatie met zijn bestaandekennis. Soms is het dus ook mogelijk om een deel van de informatie te geven en te vragen om eenterugkoppeling. Daarbij kan de informatie persoonlijk en/of aantrekkelijk worden gemaakt voor deontvanger door in te spelen op de zintuigen van een ontvanger.Mensen verzamelen informatie om veel verschillende redenen. Boot & Meijman (2008) onderscheidenvijf drijfveren waarom mensen informatie zoeken: - vergroting van kennis - vermaak - angstbeteugeling - (anti)sociale overwegingen - zelfontplooiingDaarnaast zijn er natuurlijk ook veel barrières om informatie niet te gebruiken nadat deze isontvangen. Degene die de informatie zendt heeft niet altijd de absolute zekerheid dat de bedoeldeontvanger de informatie ook daadwerkelijk ontvangt maar ook niet of deze de boodschap juistinterpreteert. De reden hiervoor is dat informatie altijd een decodeerproces kent. Dit wil zeggen dat deinformatie voor de juiste situaties en personen tot zinvolle kennis moeten worden getransformeerd.Als mensen informatie niet gebruiken of decoderen kan dat zijn omdat: - het te gedetailleerd is; - het niet aansluit bij hun taken of wensen; - het context mist; - het niet aansluit bij hun kennis of ervaring; - er een teveel aan informatie is; - ze niet weten dat de informatie bestaat; - er belangrijke informatie ontbreekt; - het niet aantrekkelijk is; - het medium niet aansluit bij wat ze gewend zijn; - de taal niet bij hen past; - ze geen vraag weten bij de gegeven informatie; - de informatie niet voor hun bestemd is.Als de informatie de ontvanger heeft bereikt dan kan deze het gebruiken om te genereren, of ombetere besluiten te nemen die leiden tot meer informatie en/of actie. De ontvanger bepaalt dus altijd ofde gegeven informatie zinvol en nuttig is.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 15. 15. 2.5 InformatiegedragInformatiegedrag is een relatief nieuw woord dat ontstaan is doordat mensen steeds meer tijddoorbrengen met het zoeken, vinden, verwerken en verspreiden van informatie. Taylor omschreef in1991 informatiegedrag als: “De som van activiteiten waardoor informatie bruikbaar wordt.“ (Taylor 1991)Informatiegedrag is te onderscheiden in drie benaderingen (Pettigrew e.a., 2001): 15 1. Cognitieve benadering Bij deze benadering gaat men uit van het individu. Deze heeft een eigen referentiekader en past de ontvangen informatie hier in toe. 2. Sociale benadering Deze benadering gaat uit van de context van de ontvanger. Een mens heeft sociale relaties en informatie is onderdeel van de sociale communicatie met dynamische informatiestromen. 3. Meervoudige benadering Deze benadering is de meest uitgebreide benadering van informatiegedrag en gaat er vanuit dat de mens naast zijn eigen individu en sociale netwerk ook nog beïnvloed wordt door zaken als: opleiding, ervaring en overtuigingen van de ontvanger.Mensen gebruiken informatie de hele dag door, bewust en onbewust.Het gebruik van informatie is in te delen in een cyclus van drie delendie vaak vele malen achtereen doorlopen kan worden (Choo, 1998) Informatie(figuur 3). gebruiken InformatieEen mens begint met een informatie behoefte waarbij hij in een behoeftensituatie een tekort aan kennis heeft om een bepaalde ervaring tekunnen begrijpen. Om dit tekort aan kennis op te vullen gaat hijvragen stellen om informatie te zoeken bij een bron. InformatieNadat de informatie is gevonden kan hij de informatie gaan Zoekengebruiken door het te selecteren en te verwerken. Figuur 3, informatiecyclusTussen de behoefte naar informatie en het uiteindelijke antwoord staan een aantal fasen die niet altijddoorlopen hoeven te worden. Sommige fasen zullen soms herhaald moeten worden om tot eenbevredigend antwoord te komen.Belangrijk is dat personen weten bij welke bronnen men naar informatie moet zoeken. Het zoeken enverkrijgen van informatie is immers een proces tussen het individu en zijn informatiebronnen (Pijpers,2009).Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 16. 16. 2.6 Conceptueel modelOm een duidelijk beeld te krijgen van het theoretische kader is een conceptueel model opgesteld vande theorie. Deze is hieronder weergegeven. Het conceptueel model is te lezen in 3 stromen. Dehoofdstroom is de informatie, deze doorloopt alle stappen. De tweede stroom is de stroom vanuit deinformatiebron, deze is in het groen weergegeven. De derde, in het rood weergegeven, stroom is destroom vanuit de informatievrager. Informatie bron Informatie / aanbieder 16 Zender Informatie zoeken Coderen Informatiebehoefte Ontvanger / Informatie gebruiken vrager Decoderen / Filteren - Vergroten van kennis - Vermaak - Angstbeteugeling - (anti)Sociaalgedrag - ZelfontplooiingAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 17. 17. 2.7 Het profiel van de wijkagentHet functieprofiel van de wijkagent is een zeer uitgebreid profiel. Dit profiel wordt omschreven inhoofdstuk 3.6. Met betrekking tot informatie en informatiegedrag is er veel aan het veranderen binnende politie en daarmee ook binnen het functieprofiel van de wijkagent.De politie is van oudsher een hiërarchische organisatie waarbij voornamelijk verticaal werdgecommuniceerd. Een apart bureau communicatie verzorgde alle communicatie naar buiten toe. In denieuwe ontwikkelingen bij de politie op het gebied van GGP is de wijkagent een vooruitgeschovenpost die veel in contact is met zijn netwerk. In de functieomschrijving van de wijkagent staat dan ookdat deze op een goede manier moet kunnen communiceren met zijn netwerk en in staat moet zijn eengedegen en effectief netwerk op te bouwen. Wel moet de wijkagent hierbij rekening houden met 17machtsverhoudingen en maatschappelijke consequenties (competentiebank Politieacademie). Doorde ontwikkelingen van GGP ontstaat er als het ware een wijkagent nieuwe stijl (van den Brink, 2007).Waar de oude wijkagent nog veel bezig was met het zelfstandig aanpakken en oplossen vanproblemen in zijn eigen wijk, is de wijkagent “nieuwe stijl” veel meer een netwerker die zijn netwerkgebruikt om tot structurele oplossingen van problemen te komen. Hierbij is communicatie meer nog alstevoren een belangrijk middel. De wijkagent gaat meer horizontaal communiceren, zowel binnen alsbuiten zijn organisatie.De taken die binnen het werkgebied van eenwijkagent vallen en waarvoor hij dus de juistecompetenties moet bezitten, zijn onder te verdelen isdrie hoofdtaken:SignalerenHet opvangen en filteren van informatie van zowelinterne als externe partners en uit eigen observatie.AdviserenHet geven van een gedegen advies aan interne enexterne partners over het aanpakken of oplossen van een probleem.InterveniërenHet advies dat een wijkagent geeft is veelal gebaseerd op het plaatsen van een interventie, ofwel eenonderbreking. De oorzaak van een probleem bevat altijd één of meerdere van de volgende driecomponenten: een gebeurtenis, een trend of een drijvende factor. Door op de juiste manier eeninterventie te plaatsen kan een probleem worden opgelost of de gevolgen van een probleem wordengeminimaliseerd (Toekomstscenario’s HHS, 2007).Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 18. 18. 3. Beantwoorden van de deelvragen.3.1 Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van internet en sociale media die voor de wijkagent een meerwaarde kunnen zijn?3.1.1 InleidingOm een goed beeld te krijgen van ontwikkelingen binnen de sociale media is het goed om te wetenwat het begrip sociale media precies inhoudt. Wat zijn sociale media, hoe zijn ze ontstaan, welkewebsites bevatten sociale mogelijkheden en welke websites kunnen voor de wijkagent een 18meerwaarde betekenen? In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van internet besproken en wordt ergekeken welke mogelijkheden er zijn ontstaan door de ontwikkelingen van internet. Vervolgens wordter een uitleg gegeven van verschillende typen websites. Daarnaast wordt er gekeken naar demeerwaarde die de verschillende sites kunnen hebben op het werk van een wijkagent. Tot slot wordter kort een weergave gegeven van een tweetal initiatieven die zijn genomen voor dit onderzoek omwijkagenten gebruik te laten maken van sociale media.3.1.2 Van web 1.0, via 2.0 naar web 3.0 en 4.0Het internet ontwikkelt in hoog tempo. Deze ontwikkeling is begonnen met het ontstaan van web 1.0.Momenteel is het internet in hoog tempo aan het ontwikkelen naar web 2.0. In de toekomst zal dezeontwikkeling verder uitgebreid worden naar web 3.0, web 4.0 en verder.Web 1.0 is de eerste vorm van internet die ontstond. Het is zendergericht internet waarbij mensen eenwebsite konden maken die door anderen bekeken kan worden. Er wordt dus informatie gedeeldzonder dat er interactie is tussen de zender en de ontvanger.Web 2.0 is een term die in 2004 voor het eerst werd gebruikt. Het is de fase waar het internet zich opdit moment in bevindt. Het belangrijkste aan web 2.0 is dat het bestaat uit “user generated content”.Dit wil zeggen dat de gebruikers van het internet zelf hun informatie kunnen plaatsen. Hierdoor is eeninternet ontstaan waar men op informeert, communiceert, debatteert, koopt, meningen geeft etc.Sociale media zijn een goed voorbeeld van web 2.0. Sites als Youtube, Hyves en Twitter maken volopgebruik van informatie die geplaatst wordt door de gebruikers zelf. Dit wordt vervolgens bekeken doorandere gebruikers. Web 2.0 is een populaire vorm van internet die veel wordt gebruikt. Zo heeft dewebsite Youtube (www.youtube.com) wereldwijd gemiddeld zo’n 41 miljoen kijkers per uur.Web 3.0 is de volgende transformatie van het internet. Dit wordt ook wel het Semantische webgenoemd. Dit wil zeggen dat de informatie die op internet te vinden is dusdanig wordt weergegevendat het niet alleen herkenbaar is voor mensen maar ook voor software. Veel informatie vanverschillende websites kan worden gekoppeld. Het gevolg hiervan is dat een machine (bijvoorbeeld dezoekmachine Google) resultaten gerichter kan weergeven op de vraag van de gebruiker. Bij web 3.0kan software dus een koppeling maken tussen een profielpagina die iemand heeft gemaakt en eenwebsite van een bedrijf. Met deze informatie kan bijvoorbeeld reclame of voorlichting naar iemandworden verzonden. Hier ligt ook meteen het belangrijkste bezwaarpunt van de ontwikkelingen van hetinternet, de privacygevoeligheid. De verwachting is dat web 3.0 de komende jaren zijn intrede zalgaan doen.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 19. 19. Web 4.0 is een toekomstbeeld waar nu al veel over nagedacht wordt. Web 4.0 zal vooral gericht zijnop het maken van connecties en is gebaseerd op het overal beschikbaar zijn van internetverbindingen locaties via GPS. Op basis van menselijk gedrag en zich voordoende situaties is Web 4.0 in staatte communiceren zonder dat hiervoor direct menselijke interactie nodig is. Ook wordt verwacht dat bijde ontwikkeling van Web 4.0 de intelligentie van machines zover is doorontwikkeld dat internet alsbesturingssysteem kan worden ingezet. Als de huidige ontwikkelingen worden doorgezet in dezelfdestijgende lijn dan zou web 4.0 rond 2020 zijn intreden kunnen gaan doen in de maatschappij.3.1.3 Sociale mediaVolgens de Dikke Van Dale wil het woord “sociaal” zeggen dat men geneigd is om te leven in groepen. 19Sociale media kunnen dus ook worden omschreven als het samenkomen in groepen op internet.Het woord “sociale media” geeft al aan dat er een hoge mate van interactie plaatsvindt op dezewebsites. De bekendste websites op het gebied van sociale media zijn: Hyves, Facebook, Linked’in,Twitter, Youtube en Flickr. Hierover zal verderop in dit hoofdstuk meer uitleg gegeven worden.Sociale media zijn nietmeer weg te denken uit dehuidige maatschappij. Hetbelangrijkste kenmerk vaneen sociale mediawebsiteis dat de inhoud van dewebsite voor een grootdeel wordt gevuld door degebruikers van de website.Deze gebruikers hebbeneen eigen deeltje van desite tot hun beschikkingwaar zij een inhoud opkunnen plaatsen. Dezeinhoud kan bestaan uittekst maar ook uit geluid 1(muziek, podcast ) of beeld (foto, video). Andere personen kunnen via de website bekijken wat eenander heeft geplaatst, deze kan hier dan op reageren, of dit plaatsten op zijn eigen deel van de site.Op deze manier ontstaat er interactie tussen beiden. Op veel websites is het mogelijk om een lijst aante maken van mensen waarmee iemand bevriend is of die interessant zijn om te volgen. Op hetmoment dat informatie gedeeld wordt met een groep en een aantal mensen uit deze groep plaatsende informatie op hun eigen deel van de pagina die weer door een andere groep wordt gelezen,ontstaat er een sociaal netwerk waarbij de informatie grote groepen mensen kan bereiken (figuur 1).Zo kan het zijn dat mensen die elkaar persoonlijk niet kennen en elkaar nog nooit ontmoet hebbentoch via andere personen met elkaar in contact komen omdat men bijvoorbeeld dezelfde interesses ofpolitieke voorkeur heeft. Men heeft dus vanachter de computer toegang tot de gehele (digitale) werelden alle personen die daar aanwezig zijn.1 Een podcast is een audio programma dat via internet beschikbaar wordt gesteld aan mensen met een iPod of andere digitale mp3-speler.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 20. 20. Sociale media worden niet alleen door privépersonen als communicatie- en netwerkmiddel gebruikt.Het gebruik van deze websites breidt zich ook steeds meer uit met bedrijven en overheden die desociale media gebruiken om onder andere te informeren, te adverteren en te communiceren. Zo zijn erveel politici die hun dagelijkse bezigheden Twitteren (figuur 2), communiceren bedrijven hun vacaturesvia Linked’in en zoekt de politie naar overvallers via Youtube. 203.1.4 Sociale mediasitesZoals al eerder aangegeven zijn er vele verschillende soorten websites die een vorm van socialemedia aanbieden. In de volgende paragrafen zijn een aantal van deze sites omschreven.3.1.4.1 Vriendensites (communities)De zogenaamde sociale netwerksites zijn sites waarbij gebruikers een profiel kunnen aanmaken metdaarop persoonlijke informatie. De gebruikers kunnen dit profiel vervolgens koppelen aan het profielvan iemand anders. Op deze manier ontstaat een netwerk waarin gebruikers elkaar berichten kunnensturen, foto’s en video’s kunnen delen of oproepen kunnen doen. Het grootste deel van deze sitesrichten zich op vermaak en het in contact blijven met vrienden. Sociale netwerksites zijn vooralpopulair onder jongeren. De bekendste voorbeelden van sociale netwerksites zijn: Hyves(www.hyves.nl), Facebook (www.facebook.com) en MySpace (www.myspace.com).Vooral Hyves is in Nederland een zeer populaire site met op dit moment zo’n 10 miljoen leden.Er is ook een netwerksite die zich richt op zakelijke gebruikers, namelijk Linked’in (www.linkedin.com).Deze website is er vooral op gericht om zakelijke gebruikers te laten profiteren van elkaarsprofessionele netwerk.3.1.4.2 Sharing (Foto, video, muziek, nieuws)Een sharing-site is een website waarop de gebruiker zelf beeldmateriaal zoals foto’s, video’s, muziekof artikelen kan plaatsen die vervolgens door anderen kunnen worden bekeken, beoordeeld ofgedownload. De bekendste voorbeelden van deze websites zijn: Youtube (www.youtube.com), Flickr(www.flickr.com), Bearshare (www.bearshare.com) en Picasa (picasa.google.nl). Op deze en veleandere websites zijn inmiddels miljarden foto’s, films en muziekbestanden geplaatst enbekeken/beluisterd.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 21. 21. 3.1.4.3 Blogging / DiscussieEen blog is een afkorting voor het woord weblog. Dit zijn sites waarop regelmatig (soms zelfsmeerdere keren per dag of zelfs per uur) nieuwe bijdragen verschijnen. Deze bijdragen worden op desite in omgekeerd chronologische volgorde weergeven op de website (laatste bericht staat bovenaan).De auteur van de weblog biedt de gebruiker/lezer als het ware een logboek aan van hetgeen hij wildelen met zijn publiek. Het kan hierbij gaan om tekst, foto’s, video’s of geluid. Naast de informatie vande aanbieder is er vaak ook de mogelijkheid voor lezers om te reageren op de aangeboden informatie.Deze mogelijkheid en het persoonlijke karakter van een weblog maakt deze vorm van internetinteressant voor gebruikers.Er zijn vele bekende en onbekende sites waarop gebruikers een eigen weblog kunnen starten. Nieuwin deze ontwikkeling is het ontstaan van het zogenaamde microblogging. Hierbij kunnen gebruikers 21een weblog maken door verschillende berichten te plaatsen. Er zit echter een maximaal aantal van140 tekens aan het bericht waardoor de gebruiker verplicht wordt kort en bondig te zijn in zijnboodschap. Van deze vorm van webloggen is de bekendste aanbieder de website Twitter(www.twitter.com).Naast de weblogs wordt er op internet ook veel gecommuniceerd via verschillende fora. Bijna iederenieuwswebsite heeft een eigen forum waarop lezers kunnen reageren op verschillende berichten enmet elkaar in discussie kunnen gaan. Omdat deze vorm van discussiëren laagdrempelig is en vaakook anoniem kan worden gedaan is de populariteit maar ook de invloed van fora vaak zeer groot.3.1.5 Meerwaarde voor de wijkagentSociale media zijn in grote mate aanwezig in de huidige maatschappij. Volgens het CBS kan op ditmoment zo’n 93% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gebruik maken van internet. Veelgebruikers van internet maken op één of andere manier gebruik van sociale media.Voor de wijkagent zijn er vele mogelijkheden om zijn netwerk uit te bouwen middels het gebruik vansociale media. Zo zijn er al voorbeelden van wijkagenten die een eigen profiel hebben op Hyves omop die manier eenvoudiger in contact te komen met jongeren. Ook zijn er in Nederland verschillendewijkagenten die via Twitter dagelijks communiceren met “hun” inwoners.Uit verschillende interviews met mensen die via sociale media contact hebben met de wijkagent blijktdat zij dit vooral prettig vinden omdat zij het gevoel hebben dat de drempel tussen de burger en depolitie op deze manier verlaagd wordt. “Ik ga echt niet naar de politie omdat ik een zebrapad gevaarlijkvind. Maar via Twitter kan ik het wel makkelijk even melden”, gaf één van de ondervraagden aan.3.1.5.1 Twitterende wijkagentenOm een goed beeld te kunnen krijgen van de meerwaarde van het gebruik van Twitter zijn tweewijkagenten hier gebruik van gaan maken. Twitter is een snelgroeiende sociale netwerksite waarmeegebruikers middels korte berichten van maximaal 140 tekens (tweets), realtime kunnen communicerenmet anderen. In dit bericht kunnen ook links worden geplaatst naar bijvoorbeeld foto’s, video’s ennieuwsberichten. De berichten die door de gebruiker worden geplaatst kunnen worden gelezen dooriedereen die de pagina bezoekt. Ook kunnen gebruikers elkaar volgen, waardoor berichten vandiegene automatisch op een verzamelpagina geplaatst worden met daarop iedereen die door diepersoon wordt gevolgd. Een voordeel van Twitter is dat het ook gebruikt kan worden via een mobieletelefoon (met internet aansluiting) zodat de gebruiker overal en altijd een bericht kan plaatsen.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 22. 22. De wijkagenten die op dit moment gebruik maken van Twitter geven aan dat Twitter zeker eentoegevoegde waarde heeft op hun dagelijkse werkzaamheden. Hun tweets zijn zeer divers. Zoberichten zij over hun dagelijkse werkzaamheden maar geven zij ook tips over lokaleaandachtspunten en vragen zij om informatie of getuigen.Eén van de wijkagenten vertelt: “Ik heb op dit moment zo’n 150 volgers uit mijn eigen gebied, daarkomen er dagelijks wel een aantal bij. Ik krijg heel veel positieve reacties over mijn berichten. Ik hoorook vaak van mensen terug dat zij niet wisten dat een wijkagent zoveel verschillende werkzaamhedenmoest doen. Ik zie dit toch als een stukje erkenning van mijn vak”.Bij de wijkagenten komen via Twitter veel complimenten binnen. Mensen maken ook gebruik vanTwitter om een melding te doen bij de wijkagent. Deze melding heeft vaak een sterk lokaal karakterzoals verkeerssituaties en overlast door jeugd. 22Uit persoonlijke gesprekken met een tiental volgers van de wijkagenten blijkt dat men zeer te sprekenis over het gebruik van Twitter door de wijkagenten. “Het is wel belangrijk dat ze het aantrekkelijk eneen beetje persoonlijk maken, anders verlies ik mijn interesse”, geeft één van de volgers aan. Eenander vertelt: “Ik heb een melding gedaan via Twitter, ik kreeg snel bericht dat er iets aan gedaan zouworden en een aantal dagen erna zag ik op Twitter dat er gecontroleerd werd, er stond zelfs een fotobij!”Op dit moment is er een pilot begonnen in het politiekorps Hollands midden waarbij 15 wijkagenten 2gebruik maken van Twitter. Zij hebben allen een smartphone tot hun beschikking waarmee zijrealtime en op locatie gebruik kunnen maken van Twitter. Het doel van de pilot is als volgt gesteld: 1. Interactie / samenwerking Twitter is uitermate geschikt voor snel en kort contact tussen de politie en de burger. De politie deelt informatie en stelt vragen via Twitter. De burger kan dit lezen en hierop reageren. 2. Burgertevredenheid Door meerdere malen per dag middels Twitter aan te geven wat er gebeurt op een werkdag van de wijkagent maak je het werk van een wijkagent transparant voor de burger. Daarnaast kan de wijkagent via Twitter voorlichting en preventieadvies geven. Dit alles draagt bij aan het begrip voor het werk van de wijkagent en kan het de burgertevredenheid vergroten. 3. Veiligheidsgevoel Via Twitter kan de wijkagent aangeven aan welke klachten hij werkt. Hierdoor kan een burger zien dat de wijkagent bijvoorbeeld regelmatig controleert op plaatsen waar verkeersergernissen voorkomen. Ook kan de wijkagent aangeven waar hij heeft gesurveilleerd. Deze berichten vergroten de herkenbaarheid van de wijkagent. Dit kan het veiligheidsgevoel van de burger vergroten.2 een klein draagbaar toestel dat computer-, telefonie-, fax- en netwerkfuncties combineert.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 23. 23. 3.1.5.2 Participeren op lokale foraLokale internetfora kunnen een behoorlijke invloed hebben op de publieke opinie. Uit navraag bij dewebsite “De Teyding” (www.deteyding.nl), een lokale nieuwssite voor de gemeente Teylingen, blijktdat deze site door zo’n 2000 unieke bezoekers per dag bezocht wordt. Het merendeel van dezebezoekers kijkt naar de opinie op het forum. De discussies die op dit forum plaatsvinden hebben eensterk lokaal karakter. Ook het thema veiligheid en daarmee de politie komt regelmatig naar voren in dediscussie. Uit analyse van de verschillende discussies bleek dat er vaak eenzijdig naar een probleemgekeken werd. Daarbij was het begrip en respect voor de politie vaak ver te zoeken in de discussie.Eén van de wijkagenten heeft zich vervolgens ingeschreven op het forum en heeft op bepaaldemomenten in discussies een stuk geplaatst met daarin de uitleg op een situatie vanuit het oogpunt vande politie. Hij plaatste tevens een oproep om na te denken over een mogelijke oplossing. Nadat de 23wijkagent zich had gemengd in de discussie was duidelijk merkbaar dat het taalgebruik verbeterde endat er nuance in kwam. De deelnemers aan de discussie kwamen met voorstellen voor een oplossingen stuurden aan op een gesprek.Het participeren in een discussie bleek in dit geval zeer positief te werken. Aan de hand van dezecasus is dan ook een pilot opgesteld om wijkagenten vaker te laten participeren op dit lokale forum. Bijsucces kan dit worden uitgebreid naar andere gemeentes. Om dit initiatief nog sterker te maken is ereen plan gemaakt om een samenwerking te bewerkstelligen tussen de politie en de website. Er zaleen apart tabblad op de site komen met daarin een aparte politieafdeling met lokaal nieuws,Twitterberichten en voorlichting gericht op lokale problematiek. In de toekomst kan dit uitgebreidworden door een tabblad “veiligheid” te maken in samenwerking met de brandweer en de gemeente.3.1.6 ConclusieDe ontwikkelingen op het gebied gaan snel. De mogelijkheden om op een snelle en relatiefeenvoudige manier een groot netwerk op te bouwen zijn hierdoor toegenomen. De politie kan nietachter blijven bij deze ontwikkelingen. De wijkagent heeft een groot belang bij een sterk sociaal, lokaalnetwerk. Omdat veel mensen gebruik maken van sociale media voor het onderhouden van hunsociale netwerken is het niet meer dan logisch dat de wijkagent hier ook aan deelneemt.De wijkagent dient vooral die sociale media te gebruiken die hem in staat stellen om op lokaal niveauzijn netwerk te kunnen opbouwen en aanspreken.Hoewel de ontwikkeling van een site als Twitter is nu nog in de beginfase is, zijn er toch al kleinesuccessen te benoemen voor de wijkagenten die actief gebruik maken van dit medium. De groei vanTwitter is ongekend hoog, het verdient dan ook de aanbeveling om de pilot voort te zetten en uit tebreiden.Ook op lokale fora zal de wijkagent meer kunnen gaan deelnemen aan discussies.De grootste meerwaarde voor de wijkagent zit op dit moment in het laten zien van zijnwerkzaamheden. Eén van de speerpunten van GGP is dat de politie transparanter moet zijn om op diemanier meer begrip te kweken bij de burger voor haar werkzaamheden.Met de groei van sociale media en het gebruik daarvan groeit ook de meerwaarde voor de wijkagent.Meer lokale volgers binnen zijn gebied betekent meer bekendheid en een groter verspreidingsgebiedvan zijn boodschap. Dit kan gaan helpen bij bijvoorbeeld getuigenoproepen of waarschuwingen.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 24. 24. 3.2 Welke ontwikkelingen vinden er plaats binnen de politie op het gebied van internet en sociale media?3.2.1 InleidingBij de Nederlandse politie zijn al enkele ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van het gebruik vansociale media. In de volgende paragrafen zijn deze ontwikkelingen beschreven.3.2.1.1 YoutubeMeerdere korpsen hebben een eigen Youtube-kanaal opgezet. Deze kanalen worden voornamelijkgebruikt om opsporingsberichten te plaatsen. Ook worden er voorlichtingsfilmpjes geplaatst over 24bijvoorbeeld preventie tegen inbraak of het herkennen van babbeltrucs. De filmpjes worden door deverschillende korpsen zelf gemaakt en geplaatst. Vooral de opsporingsfilmpjes worden goed bekekenop Youtube.3.2.1.2 TwitterHet gebruik van Twitter bij de politie staat nog in de kinderschoenen. Verschillende korpsen zijn reedsbegonnen met het opzetten van verschillende pilots om wijkagenten te laten Twitteren. De eerstereacties die terugkomen op deze pilot zijn veelal positief. Daarnaast hebben een aantal korpsen eeneigen Twitteraccount waarop zij alle nieuwsberichten, opsporingsberichten en voorlichtingsitemsplaatsen. Deze berichten bevatten vaak een link naar het oorspronkelijke persbericht. De meestepolitiekorpsen die gebruik maken van Twitter hebben inmiddels tussen de 500 en 1000 volgers. AlleTwitter-accounts van de politie hebben sinds kort dezelfde opzet en uitstraling. Dit vergroot deherkenbaarheid. De bereikbaarheid van Twitter is voor veel medewerkers van de politie op dit momentlastig. Het blijkt dat veel van de software bij de politie dusdanig verouderd is dat websites als Twittermoeite hebben met draaien.3.2.1.3 HyvesDe vriendensite Hyves heeft een officiële politiepagina waarop voorlichting wordt gegeven aanmensen die bij de politie willen komen werken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voorvoorlichtingsdagen en kunnen zien via filmpjes, wat de eisen zijn om te worden aangenomen.Daarnaast zijn er veel persoonlijke initiatieven van agenten, en vooral wijkagenten om via Hyves incontact te komen met jongeren. Er is geen duidelijke landelijke richtlijn voor het gebruik van Hyves. Ditverkleint de herkenbaarheid van degene die er op dit moment wel gebruik van maken.3.2.1.4 Fora / BlogsBinnen de verschillende politiekorpsen zijn een aantal kleine initiatieven op het gebied van fora enweblogs. De weblogs zijn vooral dagboeken van korpschefs en andere leidinggevenden die vertellenwat de lijn is waarin het korps zich zal gaan bewegen.Er zijn meerdere initiatieven om als politie meer voordeel te halen uit lokale nieuwssites endiscussiefora. Hierbij is duidelijk merkbaar dat deze deelnemende agenten na verloop van tijd minderaandacht schenken aan het forum waardoor de overige gebruikers het vertrouwen verliezen.3.2.2 ConclusieHet gebruik van sociale media binnen politie Nederland is wel degelijk aanwezig. Veelal nemenkorpsen, teams en individuele agenten zelf het initiatief om gebruik te gaan maken van een site enAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 25. 25. geven hier hun eigen invulling aan. Gevolg hiervan is dat er landelijk niet altijd een overeenkomst istussen de verschillende initiatieven. Dit maakt het onduidelijk voor de gebruikers die de politieopzoeken via deze media. Het is belangrijk om één landelijke lijn te trekken in het gebruik van socialemedia. Door meer samen te werken vergroot je de herkenbaarheid en het bereik van de initiatieven.Ook kunnen de kosten worden gedrukt doordat ze verdeeld worden over meerdere korpsen.3.3 Welk effect heeft het gebruik van sociale media op het netwerk van de wijkagent?3.3.1 Inleiding 25Het gebruik van sociale media is nieuw bij de politie. Het is dan ook nog tamelijk onbekend wat heteffect van het gebruik van deze media kan gaan hebben op het netwerk van de wijkagent. Voor ditonderzoek zijn een aantal initiatieven voorbereid en opgezet om te onderzoeken welk effect hetgebruik van sociale media heeft op het werk van de wijkagent. Allereerst wordt het netwerk van dewijkagent kort omschreven. Vervolgens wordt het gebruik en effect van sociale media weergegeven,gevolgd door de ervaring van de wijkagenten die gebruik hebben gemaakt van verschillende socialemedia.3.3.2 Het netwerk van de wijkagentHet netwerk van een wijkagent is een zeer complex iets en is niet zomaar te beschrijven. Immerswerkt iedere wijkagent in een andere wijk en iedere wijk is op een andere manier samengesteld. Ookgemeentes zijn niet altijd op dezelfde manier samengesteld en houden er andere werkwijzen op na. Iniedere gemeente zijn andere hulpverleningsinstanties. Daarnaast is de bevolkingssamenstelling vangrote invloed op het netwerk van de wijkagent. Het netwerk van een wijkagent is grofweg onder teverdelen in 2 categorieën. Allereerst heeft hij een intern netwerk dat bestaat uit de verschillendecollega’s en leidinggevenden. Daarnaast heeft de wijkagent een zeer divers extern netwerk. Ditnetwerk bestaat uit alle partners waar de wijkagent mee samenwerkt zoals de gemeente,hulpverleningsinstanties, verenigingen en uiteraard de burger.3.3.3 Het gebruik en effect van sociale mediaOm het effect van sociale media op het netwerk van de wijkagent te kunnen testen is binnen het korpsHollands Midden een pilot opgezet waarin wijkagenten gebruik gaan maken van Twitter. De resultatenvan de eerste twee wijkagentengeven een beeld van het effectvan het gebruik van Twitter dooreen wijkagent. De tweewijkagenten zijn beiden werkzaamin een dorp van rond de 17.000inwoners. Bij de start van de pilotin september 2009 is eerstbegonnen met een testfase om dewijkagenten te leren hoe om tegaan met Twitter. Door zelf mensen te gaan volgen via Twitter komt er een kleine bekendheid van deaccount van de wijkagent. Vanaf het begin dat de wijkagenten gebruik zijn gaan maken van Twitter ishet aantal volgers in een redelijk constante lijn gestegen met 1 á 2 volgers extra per dag (figuur 4).Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 26. 26. Daarbij is goed zichtbaar dat het aantal volgers dat zich aanmeldt stijgt tot 10 á 15 op de dagen dat ermedia-aandacht is gegeven aan de twitterende wijkagenten. In eerste instantie was goed te zien datde mensen die de wijkagenten volgden zogenaamde “ervaren” twitteraars waren. Dit zijn volgers diezelf ook al langer gebruik maken van Twitter. Na een aantal maanden en meer media-aandacht werdzichtbaar dat de nieuwe volgers gebruik gingen maken van Twitter om de wijkagent te kunnen volgen.Vervolgens werd zichtbaar dat deze volgers zelf ook actiever werden op Twitter.In de eerste weken werden er door de wijkagenten vooral berichten geplaatst op Twitter die in relatiestonden met hun werkzaamheden. Ze gaven aan wat ze aan het doen waren, waarom ze iets deden,plaatsten oproepen voor getuigen en gaven voorlichting over bijvoorbeeld inbraak. Na verloop van tijdgingen een aantal volgers vragen stellen en meldingen doen. Deze meldingen werden door de 26wijkagenten gelezen en hier werd op gereageerd en geacteerd. De betreffende volgens gaven aan datzij dit zeer prettig vonden. Meldingen van volgers leidden ook tot reacties van andere volgers.Hieronder vindt u een voorbeeld van een melding die gedaan werd naar de wijkagent via Twitter,hierop werd gereageerd door andere volgers van de wijkagent en vervolgens door de wijkagent.Daarnaast komen er veel positieve reacties op de berichten waarin de wijkagent aangeeft wat hij zoaldoet op een dag. Veel reacties laten een verbazing zien van de volgers over de veelzijdigheid endrukte van het werk van de wijkagent.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 27. 27. 3.3.3.1 Interview met de volgersOm goed te kunnen bepalen waar een twitterbericht aan moet voldoen om de interesse van volgers tewekken en te behouden is een bijeenkomst georganiseerd met een aantal volgers. Deze volgers zijnwillekeurig gekozen uit de lijsten met volgers van de wijkagenten. Tijdens de bijeenkomst is aan devolgers gevraagd wat zij vinden van de tweets van de wijkagenten. Daarnaast werd gevraagd of erpunten van verbetering waren. Na afloop van de bijeenkomst bleek samengevat: - De politie is op dit moment nog te zendergericht; - Twitter = dialoog / interactie, gebruik het ook zo ; - Twitter is ook goed om informatie te vergaren via de zoekopties; - Maar je tweets interessant; o Links naar boeiende of leuke foto’s 27 o Links naar leuke of leerzame filmpjes; bijvoorbeeld preventiefilmpjes over inbraken o Beetje humor af en toe o Wees actueel - Wees eerlijk en duidelijk over je reactiecapaciteit en over waar een probleem thuis hoort. Dit verheldert vaak en voorkomt weerstand achteraf; - Denk goed na over hoever je kunt gaan met je berichten, opsporing, meningen, privéberichten; - Laat zien dat je politie bent maar vooral ook dat je mens bent. De combinatie maakt dat het zowel leuk als interessant is om de wijkagent te volgen.3.3.3.2 Combinatie van mediaDe tweets die geplaatst worden op Twitter kunnen ook eenvoudig geplaatst worden op anderewebsites. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld op een lokale nieuwssite de tweets van dewijkagent te plaatsen. Deze berichten worden dan automatisch doorgestuurd naar de betreffendewebsite. Ook kan op Twitter op een eenvoudige wijze worden gezocht naar bepaalde trefwoorden. Zokomt iemand die informatie wil over de politie met een zoekwoord “politie” op verschillende sites die detweets van politieagenten bijhouden.Door deze mogelijkheden wordt een tweet van de wijkagent niet alleen door zijn volgers op Twitterbekeken maar kan deze gezien worden door een veelvoud van mensen op andere websites.3.3.4 ConclusieHet netwerk van een wijkagent is een moeilijk uit te leggen term. Iedere wijkagent heeft een andernetwerk en een andere bevolkingssamenstelling in zijn wijk. Ook het effect van sociale media zal dusin de ene wijk groter zijn dan in de andere wijk. In de twee wijken waar op dit moment het gebruik vanTwitter is getest bleek dat het netwerk van de wijkagent werd uitgebreid met een populatie volgers viaTwitter. Dit heeft als gevolg dat mensen kunnen zien wat de wijkagent zoal doet op een dag. Ook ophet gebied van meldingen blijkt dat het gebruik van Twitter laagdrempelig werkt als het gaat omcontact zoeken met de wijkagent.In het kader van GGP is dit een goede ontwikkeling. Immers is een doelstelling van GGP om depolitie dichter bij de burger te brengen en om de politie een transparante organisatie te laten zijn meerbegrip voor de burger te creëren.Om het effect van sociale media zo hoog mogelijk te krijgen is het van belang dat er met enigeregelmaat media-aandacht wordt besteed aan het gebruik van Twitter door de wijkagent. Ook is hetvan belang dat er continuïteit en diversiteit is in het gebruik van sociale media. Mensen zijn geneigdAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 28. 28. om snel af te haken als iets niet interessant is of lange tijd niet wordt bijgehouden. Daarnaast is hetvan belang dat de wijkagent serieus reageert op meldingen en vragen die via een sociaal mediumbinnenkomen.Op deze manier heeft het gebruik van sociale media zeker effect op het netwerk van de wijkagent. Hetnetwerk wordt uitgebreid en de drempel tussen politie en burger wordt verlaagd. Bijkomend voordeelvoor de gehele politieorganisatie is dat de transparantie van de politie sterk wordt verbeterd door hetjuist gebruiken van sociale media.3.4 Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van sociale media voor de wijkagent? 283.4.1 InleidingOm een goed beeld te kunnen krijgen van de mogelijkheden van sociale media voor het werk van dewijkagent is het van belang om alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Om dit goed te kunnendoen zijn in verschillende groepsgesprekken met wijkagenten, leidinggevenden enervaringsdeskundigen de voor- en nadelen van sociale media besproken en bediscussieerd. Uit dezegesprekken zijn meerdere voor- en nadelen naar voren gekomen die in dit hoofdstuk zullen wordenbesproken.3.4.2 Voordelen van het gebruik van sociale mediaUit de gesprekken die met verschillende mensen zijn gevoerd zijn de volgende voordelen van hetgebruik van sociale media naar voren gekomen: - Netwerkuitbreiding Door het gebruik van sociale media kan het netwerk van een wijkagent uitgebreid worden met een online-netwerk. Dit geldt voor het netwerk dat de wijkagent heeft in zijn wijk, maar zeker ook voor zijn netwerk buiten zijn wijk. Door gebruik te maken van een site als Twitter kan een wijkagent snel en doeltreffend een boodschap uitdragen naar een grote groep mensen die hem volgen. Als een wijkagent een profiel aanmaakt op de website van Hyves of Facebook kan hij zijn profiel koppelen aan de inwoners van zijn wijk. Hierdoor kan hij ook weer op een snelle manier in contact komen met de profielen die aan hem zijn gekoppeld. Er zijn verschillende internetfora en weblogs waar informatie wordt gedeeld die interessant kan zijn voor een wijkagent. Op een lokaal forum over de wijk kunnen dingen besproken worden die ook de politie aangaan. Ook kan op verschillende landelijke fora informatie gehaald worden. Zo is het mogelijk om via de website politie 2.0 (www.politie20.nl) in contact te komen met anderen die binnen de politie gebruik maken van sociale media. Door een juiste afweging te maken en te kiezen voor die sociale media die van belang zijn voor de betreffende wijkagent kan het netwerk van de wijkagent functioneel en bruikbaar worden uitgebreid. - Bereik van de boodschap / vraag Door gebruik te maken van sociale media kan een boodschap relatief snel verspreid worden onder een grote groep mensen. Een boodschap wordt niet alleen gelezen door de personenAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 29. 29. die de zender volgen of gekoppeld zijn aan zijn profiel maar wordt ook vaak doorgestuurd naar volgers van volgers enzovoorts. Op deze manier bereikt de boodschap grote groepen mensen waardoor het doel van de boodschap mogelijk sneller kan worden bereikt. Ook kunnen verschillende sociale media aan elkaar of aan andere media worden gekoppeld. Zo is het mogelijk om twitterberichten automatisch te laten plaatsen op een website of om geplaatste forumberichten te melden via een twitterbericht. Doordat het mogelijk is om middels sociale media snel meerdere mensen te bereiken vergroot de politie het aantal zogenaamde “oren en ogen “ in de wijk. Dit wil zeggen dat de politie meer mensen kan laten meehelpen bij bijvoorbeeld het opsporen van strafbare feiten of het zoeken naar een vermist kind. 29 - Laagdrempelig Uit ervaringen van verschillende wijkagenten bleek dat door het gebruik van sociale media de drempel naar de politie werd verlaagd. De wijkagenten gaven aan dat veel kleine ergernissen via een site als Twitter of op een forum sneller en makkelijker gemeld en besproken worden dan in de niet-virtuele wereld. Volgers van de wijkagenten gaven aan dat zij met die kleine ergernissen niet de politie op het bureau willen lastig vallen of dat men daarvoor de tijd niet wil/kan vrij maken. Het melden of vragen van iets via Twitter bleek hiervoor een goede tussenoplossing. Omdat Twitter de mogelijkheid biedt om een privébericht te sturen naar de wijkagent kan iets ook gemeld of gevraagd worden zonder dat anderen het kunnen lezen. Dit maakt het gebruik ook vertrouwelijker. - Snelheid De snelheid waarmee een bericht kan worden verspreid via sociale media is vele malen groter dan via de wegen die de politie nu veelal gebruikt. Een persbericht met een oproep voor getuigen in een lokale krant duurt vaak drie tot zeven dagen voordat het is geplaatst. Deze zelfde oproep via Twitter is binnen een minuut geplaatst en kan binnen een half uur al meer dan 1000 mensen hebben bereikt. Ook kan iemand die gebruik maakt van een smartphone een bericht met bijvoorbeeld een oproep of een foto direct plaatsten op het moment dat hij bij een melding staat. Hiervoor is geen computer aan het bureau nodig. Dit vergroot de snelheid maar verhoogt ook de aantrekkelijkheid van de berichten. - Herkenning / begrip Doordat een wijkagent via sociale media kan aangeven wat zijn werkzaamheden op een dag zoal inhouden en wat hij aan het doen is vergroot hij het begrip van mensen voor het werk wat hij doet. Uit een aantal vraaggesprekken met mensen die een wijkagent volgen via Twitter kwam naar voren dat meer dan de helft van hen een totaal nieuw beeld had gekregen van de werkzaamheden die een wijkagent zoal uitvoert. Zij gaven aan hiervoor meer respect te hebben gekregen en meer begrip te hebben voor situaties die zij voorheen niet begrepen. Een voorbeeld hiervan: “@Wijkagentsassem Ik vind gewoon dat ik als jong volwassene (21) nooit gedacht had dat een "wijkagentje" (om zo te noemen even) nog zoveel doet. En dat is gewoon positief om te zien dat Dat jullie wel degelijk veel doen! En helemaal geen simpel wijkagentjes zijn maar echt druk bezig zijn! 2:32 PM Mar 10th via TweetDeck in reply to Wijkagentsassem”Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 30. 30. Ook gaven de bevraagde volgers aan dat zij het idee hadden dat zij de wijkagent beter hadden leren kennen doordat zij hem volgden op Twitter. Zij zullen hem makkelijker benaderen als zij hem een keer nodig hebben voor een vraag of een melding.3.4.3 Nadelen van het gebruik van sociale mediaIn de gesprekken zijn tevens een aantal mogelijke nadelen van het gebruik van sociale media naarvoren gekomen. De besproken nadelen zijn samengevat: - Serieus? De vraag is of een burger de wijkagent nog serieus wil nemen op het moment dat hij zich inlaat met sociale media. Sociale media worden volgens een aantal wijkagenten gezien als 30 speeltjes voor jongeren. Een wijkagent die zich bezig houdt met sociale media kan bij inwoners uit zijn wijk de indruk wekken dat hij het werk in zijn wijk niet serieus neemt en bezig is met zaken die in hun ogen minder of zelfs niet belangrijk zijn. Of een wijkagent in zijn wijk gebruik moet gaan maken van sociale media is afhankelijk van de wijk waarin hij werkt. Een wijk met veel jongeren vraagt misschien om gebruik van Hyves terwijl een wijk met veel Marokkaanse inwoners vraagt om een wijkagent op de forumsite Marokko.nl (www.marokko.nl). - Extra werk Het gebruik van sociale media door een wijkagent vergt tijd. Veel wijkagenten geven aan dat hun tijd al zo schaars is. Ze hebben weinig tijd om ook nog eens op de computer aan te geven wat ze aan het doen zijn en vragen te beantwoorden via sociale media. - Glazen huis Door via sociale media aan te geven aan de inwoners van een wijk wat de wijkagent zoal doet wordt de wijkagent in een glazen huis geplaatst. Alles wat hij doet of juist niet doet kan worden uitvergroot door een burger. “Als ik tegen een burger zeg dat ik druk ben en deze ziet vervolgens dat ik een bericht Twitter dat ik aan het lunchen ben of aan de koffie zit dan gelooft hij mij nooit meer”, aldus een wijkagent tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. De politie zit altijd in een glazen huis. Alles wat door de politie gedaan wordt, wordt uitvergroot door burgers en de media. Het gebruik van Twitter of andere sociale media vergroot (of verlicht) het glazen huis nog meer. De wijkagent wordt hierbij nog zichtbaarder. - Specifieke kennis Het gebruik van sociale media vergt enige kennis van computers, internet en sociale media. Er zijn wijkagenten en burgers die deze kennis niet of te weinig bezitten om er op een goede manier gebruik van te kunnen maken. Voor de wijkagenten geldt dat zij dus geen gebruik kunnen maken van sociale media voordat zij doelgericht zijn opgeleid in het gebruik van computers en internet. Voor de burgers die de wijkagent willen volgen of benaderen geldt dat het gebruik van sociale media juist een extra drempel kan opwerpen als deze niet over de kennis en/of middelen beschikken om gebruik te maken va sociale media - Middelen en mogelijkheden Uit de gesprekken die gevoerd zijn met een aantal wijkagenten kwam naar voren dat zij geen vertrouwen hebben in de middelen en mogelijkheden die de politie als werkgever biedt om opAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 31. 31. een goede manier gebruik te kunnen maken van sociale media. De computersystemen hebben bijvoorbeeld veel moeite met het weergeven van sociale mediasites. Er komen veel fouten in beeld en sommige sites worden helemaal niet weergegeven. Daarnaast beschikken de huidige mobiele telefoons niet over de mogelijkheid om op locatie gebruik te kunnen maken van sociale media. Veel wijkagenten die nu gebruik maken van sociale media geven aan dit als een blokkade te zien om het vaker te gaan gebruiken. - Communicatie De politie heeft een streng beleid als het gaat om communicatie naar andere partijen als de media of politiek. Er zijn protocollen opgesteld over wat wel en wat niet naar buiten mag worden gebracht en wie verantwoordelijk is voor de communicatie. Door het gebruik van 31 sociale media wordt een extra risicofactor toegevoegd aan dit communicatiebeleid. Er is geen directe controle op de berichten die een wijkagent naar buiten brengt. Een bericht dat eenmaal naar buiten is gebracht kan niet makkelijk meer worden verwijderd doordat op internet op grote schaal wordt bewaard en gekopieerd.3.4.4 ConclusieEr zijn vele voor- en nadelen te bedenken voor wat betreft het gebruik van sociale media doorwijkagenten. In veel gevallen blijkt dat ieder nadeel toch zijn voordeel heeft en andersom (Cruijff,1995). Of iets een nadeel of een voordel is hangt in veel gevallen af van de opvattingen die iemandheeft aan de hand van zijn referentiekader. Het feit dat je door het gebruik van sociale media alspolitie een meer open en transparante organisatie wordt, ziet de één als een voordeel en een anderals een nadeel.Veel voordelen kunnen een nadeel worden op het moment dat een sociaal medium niet goed gebruiktwordt. Als een wijkagent op Twitter aangeeft dat hij even een kop koffie gaat drinken dan kan dattussen zijn andere berichten positief overkomen. Als diezelfde wijkagent vijf keer per dag bericht overzijn koffiegebruik dan kan zijn imago negatief veranderen naar iemand die de hele dag alleen maaraan de koffie zit. Het is dus van groot belang om de verschillende sociale media op een goede enpositieve manier te gebruiken. Het kan per wijkagent en wijk afhankelijk zijn welke vormen van socialemedia het beste gebruikt kunnen worden.Daarnaast is het succesvol gebruiken van sociale media sterk afhankelijk van de trainingen, middelenen mogelijkheden die beschikbaar zijn. Hierover staat meer beschreven in het volgende hoofdstuk.3.5 Welke veranderingen moeten er plaatsvinden binnen de politie om de ontwikkelingen op het gebied van sociale media toegankelijk te maken voor wijkagenten?3.5.1 InleidingOm op een doeltreffende en effectieve manier gebruik te kunnen maken van de verschillende socialemedia zal het nodig zijn om een aantal veranderingen door te voeren binnen de politie. Dezeveranderingen zijn nodig om het gebruik van sociale media optimaal te laten functioneren en om devoordelen voor de wijkagenten zo groot mogelijk te laten zijn. In de volgende paragrafen is de huidigesituatie van de politie beschreven op die punten die van belang zijn voor het gebruik van socialemedia. Vervolgens worden een aantal benodigdheden beschreven voor het gebruik van socialemedia. Tot slot wordt in de conclusie beschreven welke veranderingen binnen de politie nodig zijn omhet gebruik van sociale media door wijkagenten zo effectief mogelijk te laten zijn.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 32. 32. 3.5.2 Huidige situatie bij de politie - Telefoons Bij de politie worden een aantal verschillende telefoons van het merk Nokia gebruikt. Deze telefoons zijn geschikt om te bellen en gebeld te worden, te sms’en en een aantal hebben ook de mogelijkheid om een foto te maken. Geen van de gebruikte toestellen bij de politie beschikt over de mogelijkheid om te mailen, te internetten of gebruik te maken van sociale media als Twitter of Hyves. - Computer / Internet Bij de politie is het mogelijk om op de te gebruiken computers gebruik te maken van internet. 32 Dit gebruik kent echter enkele beperkingen. Deze beperkingen hebben vooral te maken met de inhoud die een website aanbiedt. Naast de inhoudelijke beperkingen hebben veel websites tegenwoordig een inhoud die bestaat uit bewegende beelden (flash) of filmpjes. Deze inhoud kan door het gebruik van een verouderde internetbrowser en een aantal ingevoerde beperkingen niet worden weergegeven. Hierdoor is niet mogelijk om websites geheel of gedeeltelijk te bezoeken. Deze beperkingen worden door de dienst ‘vtsPN’ (voorziening tot samenwerking Politie Nederland) geregeld. Dit is een onderdeel van de Nederlandse politie gericht op de ICT onderdelen binnen de politie. Op dit moment wordt op het gebied van ICT meer belang gehecht aan de veiligheid van de computersystemen dan aan de functionaliteit hiervan. - Onbekendheid / cultuur Bij de politie is het gebruik van internet, nieuwe media en daaraan gekoppelde sociale media nog relatief onbekend. Dit maakt dat veel (wijk)agenten sceptisch tegenover het gebruik van sociale media staan. Een veelgehoorde zin hierbij is, ”Dat hebben we nooit zo gedaan dus dat is vast niet nodig”. De cultuur binnen de politie is vaak erg afwachtend en heeft een hoog “kat uit de boom kijk” gehalte. Dit is onder andere veroorzaakt door het vele aantal veranderingen dat de laatste jaren bij de politie is doorgevoerd en waarvan een aantal niet succesvol bleken te zijn. Daarnaast zijn een groot aantal wijkagenten niet opgegroeid met computers en internet waardoor zij minder affectie hebben met deze vorm van media.3.5.3 Benodigdheden voor het gebruik van sociale media - Telefoons Om gebruik te kunnen maken van sociale media op locatie moet een wijkagent beschikken over een zogenaamde Smartphone. Dit apparaat beschikt naast de mogelijkheid om te bellen en te sms’en ook over de mogelijkheid om te fotograferen, te filmen en gebruik te maken van internet. Hierdoor kan via de telefoon een bericht op bijvoorbeeld Twitter gezet worden. Daarnaast kan via deze telefoon ook een gemaakte foto worden verstuurd en kan een route of locatie worden bepaald aan de hand van een GPS-verbinding. - Computer / Internet Om op een computer optimaal gebruik te kunnen maken van sociale media is het nodig om de software van de computer te moderniseren. Veel websites op het gebied van sociale media maken gebruik van nieuwe mogelijkheden van internet en die vereisen nieuwe software. Daarnaast is het kunnen uploaden van informatie van de Smartphone naar de computer enAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 33. 33. andersom een mogelijkheid die veel voordelen kan opleveren. Zo kan bijvoorbeeld een foto gebruikt worden in een proces-verbaal of kan een filmpje ter verduidelijking worden gebruikt in een briefing naar collega’s. Dit is echter alleen mogelijk als het netwerk van de politie verschillende applicaties en programma’s toestaat die de inhoud van bijvoorbeeld een film kunnen lezen en afspelen. - Onbekendheid / cultuur Om met succes sociale media te introduceren bij wijkagenten is het van groot belang dat de wijkagenten bekend raken met het fenomeen sociale media en alle facetten daaromheen. Er is dus een goede voorlichting en training nodig op het gebied van computers, internet en sociale media. Op die manier kent men de (on)mogelijkheden en kan men een goede mening 33 schetsen van sociale media en de mogelijkheden daarvan.3.5.4 ConclusieDe combinatie van de cultuur binnen de politie en de onbekendheid van wijkagenten met socialemedia maakt dat het gebruik van sociale media door wijkagenten goed moet worden voorbereidalvorens het wordt geïmplementeerd. Daarbij is het van belang dat de juiste middelen enmogelijkheden beschikbaar zijn voor de wijkagenten zoals een Smartphone met internetverbinding.Ook moet er een goede afweging gemaakt worden tussen de veiligheid en functionaliteit van hetsysteem zodat men veilig maar wel effectief kan werken met sociale media.3.6 Zijn de professionele vaardigheden van de wijkagent toereikend om het gebruik van sociale media te implementeren in zijn dagelijkse werk?3.6.1 InleidingDe professionele vaardigheden van een wijkagent zijn zo goed als mogelijk beschreven in hetcompetentieprofiel dat door het korps is opgesteld. Naast een aantal basis politievaardigheden moetde wijkagent ook beschikken over een aantal functiegerichte vaardigheden. In dit hoofdstuk wordt eenaantal van deze vaardigheden besproken en zal worden gekeken of het huidige competentieprofielvan de wijkagent voldoende is om hem gebruik te laten maken van sociale media binnen zijn werk.3.6.2 Competenties van de wijkagentVan alle functies binnen de politie staat een competentieprofiel beschreven in de competentiebankvan de politieacademie. Hier staan ook de benodigde competenties voor een wijkagent beschreven.De competenties van de wijkagent zijn onderverdeeld in een aantal pijlers: - Organisatie - integriteit - Servicegerichtheid - Zelfstandigheid - Probleemanalytisch vermogen - Flexibiliteit - Netwerkgerichtheid - CommunicerenBinnen deze pijlers staat omschreven wat dit betekent voor de professionele vaardigheden waar deAfstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde
 34. 34. wijkagent over moet beschikken. Om sociale media te kunnen implementeren binnen het werk moetvooral gekeken worden naar de competenties ‘netwerkgerichtheid’ en ‘communiceren’.De competentie netwerkgerichtheid staat in het competentieprofiel van de wijkagent omschreven als:“Het leggen en onderhouden van relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en dezebenutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking”.Een belangrijk onderdeel hiervan is het contact leggen en onderhouden met partners waarvan deburger in zijn wijk een hele belangrijke is.De competentie communiceren staat omschreven als: “Luisteren en, door aansluiting te vinden,verbaal en schriftelijk een boodschap weten over te brengen”.Hierbij staat omschreven dat de wijkagent altijd zorgt dat zijn boodschap aansluit bij de doelgroep die 34hij voor ogen heeft en dat van de wijkagent kan worden verwacht dat hij hier de juistecommunicatiemiddelen bij gebruikt. Daarbij staat ook dat het de taak is van de wijkagent om interactiete zoeken met gesprekspartners en doelgroepen. Ook moet de wijkagent op een begrijpelijke enacceptabele wijze informatie kunnen verstrekken aan zijn publiek.3.6.3 Benodigde vaardigheden voor het gebruiken van sociale mediaOm op een goede en duidelijke manier gebruik te kunnen maken van sociale media zullen een aantalcompetenties nodig zijn die niet, of niet duidelijk omschreven staan in het competentieprofiel van dewijkagent.Allereerst is het van belang dat de wijkagent die gebruik maakt van sociale media weet hoe hij viadeze weg contacten kan aangaan en onderhouden. Dit is de kern van het werken met sociale media.Hierbij is het belangrijk dat de nadruk niet alleen ligt op het verkrijgen maar ook op het effectiefonderhouden van het (sociale) netwerk. Alleen op die manier kan het netwerk gebruikt worden voor dedoeleinden die voor een wijkagent van belang zijn.Ten tweede moet de wijkagent kennis blijven vergaren en op de hoogte blijven van de ontwikkelingenop het gebied van de sociale media die hij gebruikt en de benodigdheden die hiervoor nodig zijn. Dit isbelangrijk om op deze manier mee te kunnen groeien met het netwerk dat wordt opgebouwd. Ditnetwerk zal zich in de loop van de tijd gaan uitbreiden met leden maar zal ook gaan meegroeien metnieuwe ontwikkelingen.Ten derde is het belangrijk dat de wijkagent de grenzen van het gebruik van sociale media goed stelten hier niet overheen gaat. Als het communiceren met de wijkagent een succes wordt kan het zijn datde wijkagent het te druk krijgt met het beantwoorden en reageren via deze media. Hiervoor moet hijvoor zichzelf een duidelijke grens kunnen stellen: “Wat beantwoord ik zelf en wat verwijs ik door of kapik af?”De vierde en laatste competentie voor de wijkagent die gebruik gaat maken van sociale media heeftbetrekking op de creativiteit en originaliteit van de wijkagent. De interesse van het sociale netwerkwordt voor een groot deel gevoed door de informatie en berichtgeving van de wijkagent. Als hijorigineel en up-to-date is zullen mensen hem blijven volgen en hem zelfs aanbevelen bij anderen.Wanneer de wijkagent alleen maar berichten herhaalt of onbegrijpelijke taal gebruikt zullen zijn volgersverdwijnen waarmee ook het nut en effect verdwijnt.Afstudeerscriptie Haagse Hogeschool | Bas Slutter | Integrale veiligheidskunde

×