Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie landelijke politie

1,539 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie landelijke politie

 1. 1. Landelijke politie S. Wubbels, beleidsondersteuning DNW, bron: brief van minister Opstelten 14-12-2010
 2. 2. Brief minister Opstelten 14-12-2010 <ul><li>Aankondiging Nationale Politie in regeerakkoord, via wijziging wetsvoorstel </li></ul><ul><ul><li>meer ruimte voor de professional, </li></ul></ul><ul><ul><li>minder bureaucratie, </li></ul></ul><ul><ul><li>minder bestuurlijke drukte, </li></ul></ul><ul><ul><li>veiliger leegomgeving, </li></ul></ul><ul><ul><li>effectievere opsporing. </li></ul></ul><ul><li>Veiligheid van de burgers en het werk van de agenten staat centraal. </li></ul><ul><ul><li>de politie moet daartoe zo dicht mogelijk bij de burger staan </li></ul></ul><ul><li>Lokale inbedding: </li></ul><ul><ul><li>de bm blijft verantwoordelijk voor handhaving OO en hulpverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>de OvJ blijft de politie aansturen strafrechtelijke handhaving en taken Justitie </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
 3. 3. Lokale inbedding <ul><li>Lokale driehoek tussen de bm, de OvJ en het hoofd territoriale eenheid, </li></ul><ul><ul><li>gaat over de taakuitvoering en het beleid van de politie </li></ul></ul><ul><ul><li>gaat over afspraken inzet politie op lokaal niveau </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>de bm aan de hand van het Integraal Veiligheidsplan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de bm kan met het OM afspraken maken over strafrechtelijke handhaving lokaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>lokale gezagsdragers krijgen zwaarwegende invloed op de benoeming unitchef </li></ul></ul><ul><li>Versterking positie gemeenteraad </li></ul><ul><ul><li>de bm legt verantwoording af aan de gemeenteraad over uitoefening van zijn gezag over de politie </li></ul></ul><ul><ul><li>de gemeenteraad wordt gehoord over het ontwerp beleidsplan op regionaal niveau </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
 4. 4. Landelijke veranderingen <ul><li>Eén landelijk korps onder verantwoording minister van Veiligheid/Justitie </li></ul><ul><ul><li>meer professionaliteit en doelmatigheid en vermindering kwetsbaarheid spec. taken </li></ul></ul><ul><li>Tien regionale eenheden en één landelijke eenheid </li></ul><ul><ul><li>landelijke eenheid voor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nationale recherche, bovenregionale teams, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voor ondersteuning als ICT, inkoop, personeel en huisvesting (voor meer efficiency) </li></ul></ul></ul><ul><li>Grenzen 10 regionale eenheden congruent aan gerechtelijke kaart </li></ul><ul><ul><li>leidt tot robuuste werkeenheden en vereenvoudiging samenwerking justitiele keten </li></ul></ul><ul><li>Buitengrenzen 25 veiligheidsregio’s congruent met 10 regionale eenheden </li></ul><ul><ul><li>nationale politie blijft bijdrage leveren aan haar taken in de veiligheidsregio’s </li></ul></ul><ul><ul><li>indeling regionale eenheden in districten volgens grenzen veiligheidsregio’s </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
 5. 5. beleidsondersteuning DNW 2011
 6. 6. Een korpschef <ul><li>Eén korpschef, boegbeeld landelijk korps </li></ul><ul><ul><li>belast met leiding en beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>staat hierarchisch onder de minister en boven de regionale/landelijke eenheden </li></ul></ul><ul><ul><li>ondersteund door een korpsleiding </li></ul></ul><ul><li>Regionale korpsbeheerders / regionale (beheer)college zijn overbodig </li></ul><ul><ul><li>nationale politie kent op regionaal niveau geen eigen bevoegdheden </li></ul></ul><ul><ul><li>regionale prioriteiten zijn gebaseerd op lokale prioriteiten uit het Integraal Veiligheidplan </li></ul></ul><ul><ul><li>de bm’s in de regionale eenheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gaan met de Hoofd OvJ eenmaal in de vier jaar een beleidsplan en jaarlijks een jaarverslag samenstellen voor de regionale eenheid, met afspraken over doelstellingen en prioriteiten en verdeling van (onderdelen van de) regionale politiesterkte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gaan het concept voorleggen aan de gemeenteraad (lokale inbedding nationale politie) </li></ul></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
 7. 7. Regioburgemeester <ul><li>De regiobm is de bm van de gemeente met hoogste aantal inwoners </li></ul><ul><li>Bij geschil over politiecapaciteit, stelt de regiobm het regionaal beleidsplan vast </li></ul><ul><ul><li>bezwaar van de bm hiertegen is mogelijk bij de minister </li></ul></ul><ul><ul><li>bezwaar van Hoofd OvJ is mogelijk bij college PG’s </li></ul></ul><ul><li>De regiobm en de Hoofd OvJ geven advies in benoeming unitchef </li></ul><ul><ul><li>hiertoe hoort de regiobm de bm van de betreffende gemeente(s) </li></ul></ul>beleidsondersteuning DNW 2011
 8. 8. Landelijk <ul><li>Verbinding lokaal gezag en centraal beheer </li></ul><ul><ul><li>door periodiek overleg tussen minister, korpschef, regiobm’s en voorzitter college PG’s </li></ul></ul><ul><ul><li>over taakuitvoering (verdeling sterkte) en beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>over landelijke beleidsdoelstellingen (maatschappelijke veiligheidsproblemen) en lokaal politiebeleid </li></ul></ul><ul><li>Wijzingen NPA komen later bij wijzigingen inrichting politieonderwijs </li></ul><ul><li>Akkoord transitieperiode </li></ul><ul><ul><li>afspraken met de korpsbeheerders over verdeling verantwoordelijkheden en maatregelen in transitiefase ter voorbereiding nationale politie (bijv ICT) </li></ul></ul><ul><li>Budget aanpassing volgens het regeerakkoord </li></ul><ul><ul><li>daling fte uit vorig kabinet is ongedaan gemaakt, echter de totale fte blijft hetzelfde, ondanks de beloofde 3000 extra, waarvan 500 animalcops </li></ul></ul>totale sterkte nationale politie wordt 49.500 fte
 9. 9. Verhoging inzetbaarheid en prodctiviteit <ul><li>Volumegroei nationale politie naar grootste formatieve sterkte ooit </li></ul><ul><li>Verhoging inzetbaarheid en productiviteit door: </li></ul><ul><ul><li>vergroten vakmanschap en professionele ruimte individuele agent </li></ul></ul><ul><ul><li>aanvallen bureaucratie (zie rapport tijdsbesteding wijkagenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>beter aangifteproces, aangifte als belangrijkste contactmoment </li></ul></ul><ul><ul><li>burgers moeten kunnen volgen wat er met hun aangifte gebeurt </li></ul></ul><ul><ul><li>belemmeringen wegnemen op gebied van ATW: meer blauw op straat </li></ul></ul><ul><li>Terugdringen overhead met 25% </li></ul><ul><li>Verdeling politiesterkte (verschuiving van Randstad naar rest vh land) </li></ul><ul><li>Offensief tegen georganiseerde criminaliteit </li></ul><ul><ul><li>fraude, witwassen, cybercrime, overvallen, crimineel vermogen </li></ul></ul>vaststellen landelijke prioriteiten, i.s.m. korpsbeheerders en College PG’s in begin 2011

×