Successfully reported this slideshow.
JuryrapportPolitie innovatie Prijs 2006Aanmoedigingsprijs 2006
InleidingDe Politie innovatie Prijs is een onderscheiding die wordt toegekend aan politiemensen die eenvernieuwend idee he...
De wedstrijdAlgemeenDe Politie innovatie Prijs bestaat uit een bronzen sculptuur van de kunstenaar Jits Bakker die tweefig...
•  de heer mr. L.A.J.M. de Wit, hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Amsterdam;•  de heer prof.drs. ...
De Politie innovatie Prijs 2006Algemeen oordeelVoor de dertiende keer heeft de jury zich gebogen over de inzendingen voor ...
de flats schoner zijn geworden en veel overlastgevers nu gebruik maken van de nachtopvang. Dewethouder heeft de capaciteit...
De genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs 2006Uit de 33 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genomineerd vo...
De winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2006Het oordeel van de juryBij veel ideeën was de reactie van de jury ‘gewoon doen’. ...
De genomineerden voor de Politie innovatie Prijs 2006Uit de 48 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genominee...
Oordeel juryHet probleem dat ‘Het Groene Goud’ aanpakt is zeer hardnekkig. Binnen dit project wordt met veelpartners en op...
Bijlage 1:Overzicht winnaars en genomineerden PiP 1994 - 2005                           11
Bijlage 2:Overzicht winnaar en genomineerden AMP 20052005Winnaar:   > ‘Meerdimensionale modellen ten behoeve van het wa...
Bijlage 3:Inzendingen Politie innovatie Prijs 2006Nr.  Naam project                Regio1   Inzending i...
17  Pré selectie nieuwe politiestudenten    Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid18  Doorstroom in beeld          ...
36  Samen zien we meer            Regiopolitie Noord-Holland Noord37  Posthengelen             ...
Bijlage 4:Inzendingen Aanmoedigingsprijs 2006Nr.  Naam inzending                  Regio1   Buurtbrigad...
17  Alert                     Regiopolitie Midden- en West-Brabant   Wegnemen onveiligheidsgevoelen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Juryrapport Politie Innovatie Prijs

1,951 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Juryrapport Politie Innovatie Prijs

 1. 1. JuryrapportPolitie innovatie Prijs 2006Aanmoedigingsprijs 2006
 2. 2. InleidingDe Politie innovatie Prijs is een onderscheiding die wordt toegekend aan politiemensen die eenvernieuwend idee hebben uitgevoerd dat daadwerkelijk een effectieve bijdrage heeft geleverd aan deverbetering van de taakuitvoering door de politie. De prijs beoogt innovatief denken en het ontplooienvan initiatieven ten voordele van de politie in de samenleving te stimuleren en te belonen.De Politie innovatie Prijs wordt zinvol geacht omdat:• het beschouwd wordt als een bijdrage ter verbetering van de kwaliteitszorg bij de politie;• de prijs de betrokkenheid van het politiepersoneel bij de organisatie vergroot;• door het toekennen van een dergelijke prijs en de wijze waarop dit geschiedt, innovatieve projecten extra in de belangstelling komen te staan;• de afgelopen jaren is gebleken dat veel van deze projecten in de overige korpsen navolging hebben gekregen.De Politie innovatie Prijs (PiP) wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties en wordt in principe jaarlijks uitgereikt. Het ministerie wil hiermee het belangonderstrepen van innovatieve ontwikkelingen in brede zin binnen de politei, en die vanuit depolitieorganisatie zelf worden geïnitieerd. Dit jaar wordt de prijs voor de dertiende achtereenvolgendekeer uitgereikt.De Aanmoedigingsprijs wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Deze prijs is er gekomen, omdatuit inzendingen van voorgaande jaren bleek dat vaak goede en originele ideeën ingestuurd werden.Ideeën, waar echter nog geen voldragen plan achter zat en zodoende niet in aanmerking kwamenvoor de PiP. Om te stimuleren dat deze ideeën alsnog uitgewerkt worden tot een plan of project, is erde Aanmoedigingsprijs.Onder het motto “Ze zijn zeldzaam…” zijn de korpsen uitgedaagd om innovatieve projecten enoriginele ideeën in te sturen, om in aanmerking te komen voor de Politie innovatie Prijs 2006 of deAanmoedigingsprijs 2006. 2
 3. 3. De wedstrijdAlgemeenDe Politie innovatie Prijs bestaat uit een bronzen sculptuur van de kunstenaar Jits Bakker die tweefiguren uitbeelden, waarvan de ene figuur vanuit een cirkel de ander daarbuiten iets aanreikt. Desymboliek hiervan is: het binnen het eigen korps ontwikkelde innovatieve idee ook daarbuitenverspreiden en los durven komen van het gangbare, om op vernieuwende wijze het werk te kunnenoppakken en uitvoeren. Behalve dit beeld ontvangt de winnaar een oorkonde en een cheque van€ 35.000,-.De Aanmoedigingsprijs bestaat uit een cheque van € 5.000,- bedoeld als stimulans om origineleideeën, waar nog geen voldragen plan achter zit, verder uit te werken.De organisatie van de Politie innovatie Prijs berust bij de afdeling Politieel Veiligheidsbeleid van dedirectie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit jaar werdwederom het secretariaat vanaf de campagne tot en met de uitreiking zelf uitgebreid ondersteunddoor het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie. Daarnaast is in samenwerking metbureau NEROC’VGM uit Amsterdam een uitgebreide promotiecampagne ontwikkeld. In het kaderhiervan ontvingen alle politiekorpsen en de Politieacademie posters en het wedstrijdreglement.Digitale inschrijfformulieren werden uitsluitend via de websites van het Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties en van Politie Kennis Net aangeboden. De inzendtermijn liep tot en met30 november 2006.De juryDe samenstelling van de jury beoogt een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van aan de politiegerelateerde organisaties. De winnaar van de vorige PiP neemt als ervaringsdeskundige plaats in dejury. Dit jaar is besloten om de jury van de PiP samen te voegen met de beoordelingscommissie vande Stimuleringsregeling Taakuitvoering Politiekorpsen om overzicht en samenhang op innovatie bij depolitie te bevorderen. De Stimuleringsbijdrage wordt toegekend aan vernieuwende projecten die noguitgevoerd moeten worden of aan het uitvoeren van elders beproefde best practices.De juryleden van de Politie innovatie Prijs 2006 en de Aanmoedigingsprijs 2006 zijn:• de heer F.J. Heeres, korpschef Midden-West Brabant (voorzitter jury);• de heer mr. G.W. van der Burg, hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket ’s- Hertogenbosch;• de heer prof.dr. C.J. Fijnaut, hoogleraar faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit van Brabant;• mevrouw A. Jorritsma, burgemeester van Almere;• de heer H.P. Miltenburg, directeur Politie van het Korps Landelijke Politiediensten• de heer P.E.J. den Oudsten, korpsbeheerder van de regiopolitie Twente;• mevrouw A.M. Kok, vertegenwoordiger namens de winnaar van de PiP 2005;• mevrouw drs. C.J. Smitshuysen, hoofd afdeling Politieel Veiligheidsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties• mevrouw mr. D.E.S.M. Vliege, hoofd afdeling Criminaliteit en Veiligheid van het ministerie van Justitie; 3
 4. 4. • de heer mr. L.A.J.M. de Wit, hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Amsterdam;• de heer prof.drs. F. Stevens, adviseur PiPDe beoordelingscriteriaDe PiP-inzendingen zijn door de jury beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten:• het achterliggende idee;• de doelstelling;• de uitwerking;• de resultaten;• de borging;• de maatschappelijke relevantieDe jury heeft bij haar beoordeling speciaal rekening gehouden met:• de mate waarin het idee daadwerkelijk vernieuwend is;• de mate waarin de resultaten meetbaar zijn;• de mate waarin de resultaten benutbaar zijn voor andere korpsen;• de mate waarin er met partijen binnen en buiten de politie wordt samengewerkt.De inzendingen voor de Aanmoedigingsprijs zijn door de jury beoordeeld aan de hand van devolgende aspecten:• de hardnekkigheid van het probleem;• de mate waarin buiten gebaande paden wordt gedacht;• de onorthodoxheid van de bedachte oplossingen. 4
 5. 5. De Politie innovatie Prijs 2006Algemeen oordeelVoor de dertiende keer heeft de jury zich gebogen over de inzendingen voor de Politie innovatie Prijsen voor de tweede keer over de inzendingen voor de Aanmoedigingsprijs. Dit jaar hebben 20 korpsen,de Politieacademie en de Voorziening tot Samenwerking samen in totaal 48 projecten ingediend voorde PiP en 33 ideeën ingezonden voor de Aanmoedigingsprijs.Veel korpsen hebben meer dan één project ingediend voor de PiP. Politie Amsterdam-Amstellandheeft negen projecten ingestuurd van zichzelf en een project waarin met een ander korps wordtsamengewerkt. Daarmee is het korps koploper. Met het inzenden van acht projecten voor de PiPscoort politie Rotterdam-Rijnmond ook hoog. Het Korps Landelijke Politiediensten en de politie Zuid-Holland-Zuid bezetten met het inzenden van vier projecten een gedeelde derde plek.De ingezonden projecten voor de PiP zijn heel divers: van een website over de veiligheid in de wijk‘www.hoeveiligismijnwijk.nl’ tot ‘Posthengelen’, het voorkomen van het stelen van post. En van een‘Netwerk Informatie Systeem’ tot ‘Bewustwording verkeersdeelnemers’, waarbij snelheidscontrolesworden gehouden in samenwerking met schoolkinderen. Opvallend is het grote aantal projecten datop opsporing is gericht. Het gaat om meer dan een vijfde van het aantal inzendingen. Verder is hetinteressant om te constateren dat drie projecten in een eerder stadium een stimuleringsbijdragehebben ontvangen uit de Stimuleringsregeling Taakuitvoering Politiekorpsen. Het doel van dezeregeling is om vernieuwende projecten van de grond te krijgen. Het gaat om de volgende projecten:ten eerste het project ‘Handschriftherkenning van mini processen-verbaal’, waarbij een sterke reductiebehaald wordt op het aantal benodigde fte voor de administratieve verwerking van mini processen-verbaal. Het finale doel hierbij is meer blauw op straat en meer veiligheid. Daarnaast het project ‘DrieDimensionale Plaats Delict Imaging’. Hierbij wordt met een driedimensionale techniek op eenobjectieve, controleerbare en reproduceerbare wijze een virtuele Plaats Delict gecreëerd waarmeescenario’s en getuigenverklaringen getoetst kunnen worden. Tenslotte het project ‘Track en Trace, hetzaakvolgsysteem van het aangifteproces’, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wens van deburger. Via het internet beschikken burgers, bedrijfsleven en politie over dezelfde informatie over hetverloop van het aangifteproces.De jury is positief over de kwaliteit van een groot deel van de inzendingen. Hoewel het bij sommigeprojecten in wezen om verbeteringen gaat in plaats van om echte innovaties, vond de jury het over hetalgemeen erg inspirerend om de projectbeschrijvingen te lezen. Zij had dan ook moeite om zich tebeperken tot 3 nominaties. De jury is dan ook van mening dat het project ‘Flatverboden’ van het korpsAmsterdam-Amstelland een eervolle vermelding verdient. De ketenaanpak in dit project is breder dangebruikelijk en het doel, de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving vergroten, is directmerkbaar voor de burger. In samenwerking met gemeente, OM, een particulier beveiligingsbedrijf, eenschoonmaakbedrijf en de hulpverlening worden overlastgevers in de Bijlmerflats aangepakt middelseen flatverbod voor 1 jaar. Bij overtreding van dit verbod komen de overlastgevers, vaak verslaafde‘zorgmijders’, in een dwangtraject terecht en wordt door de hulpverlening maatwerk geboden. De juryvindt het goed aan dit project dat deze mensen niet zinloos ‘rondgepompt’ worden. Het resultaat is dat 5
 6. 6. de flats schoner zijn geworden en veel overlastgevers nu gebruik maken van de nachtopvang. Dewethouder heeft de capaciteit van de nachtopvang zelfs moeten uitbreiden.Een overzicht van alle 48 ingezonden projecten is als bijlage opgenomen bij dit juryrapport (bijlage 3).Dit jaar wordt de Aanmoedigingsprijs voor de tweede keer uitgereikt. Het aantal inzendingen issignificant hoger dan vorig jaar: 33 ten opzichte van 21 vorig jaar. Ook dit jaar weer veel leuke,praktische en sympathieke ideeën waaruit betrokkenheid van de individuele politiemedewerkerspreekt bij het politievak en de veiligheid in Nederland. Het valt op dat het verschil in uitwerking van deideeën groot is. De jury had bij veel ideeën een soortgelijke reactie als vorig jaar: ‘Gewoon doen!’.Net als bij de PiP is het korps Amsterdam-Amstelland koploper met het insturen van 6 ideeën voor deAanmoedigingsprijs 2006.Een overzicht van alle 33 ingezonden ideeën is als bijlage opgenomen bij dit juryrapport (bijlage 4). 6
 7. 7. De genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs 2006Uit de 33 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genomineerd voor deAanmoedigingsprijs 2006:• Voorkomen verkoop gestolen goederen via marktplaats / ebay – regiopolitie Hollands-Midden• @lert – regiopolitie Midden- en West-Brabant• De glazen bol – regiopolitie Amsterdam-AmstellandVoorkomen verkoop gestolen goederen via marktplaats / ebayVeel mensen kopen tegenwoordig tweedehands spullen via het internet. Daar zitten ook gestolengoederen bij. Het idee is om een website te ontwikkelen waarop de burger kan controleren of hetaangeboden tweedehands product gestolen is. Op de website www.is-mijn-aankoop-gestolen.nl, kande burger het serienummer/producttype/merk invoeren. Deze gegevens zouden dan tegen de tabellenvan politie-informatiesystemen (CVI, HKS) gelegd moeten worden.De website zal de burger vervolgens moeten informeren over eventuele vervolgstappen bij eengestolen aankoop. Door een dergelijke website wordt de verkoop van gestolen goederen via hetinternet of de krant ontmoedigd. Tevens draagt deze bij aan het opsporen van helingpraktijken. Deburger krijgt bovendien het idee dat de politie ook werk maakt van het terugvinden van goederen diebij kleine inbraken en tasjesroof zijn weggenomen.@lertHet is voor de politie erg belangrijk om gericht de burger te kunnen bereiken ten behoeve van eenbuurtonderzoek of om de burger te informeren over veiligheidszaken. Vaak zijn mensen tijdens eenbuurtonderzoek niet thuis en zijn de resultaten van het onderzoek teleurstellend. In het project wordthet idee uitgewerkt om een systeem in te richten waarmee gericht en goedkoop via e-mails burgersbereikt kunnen worden. Burgers kunnen eenvoudig reageren en hun verhaal kwijt in een afgeschermdbuurtonderzoekformulier. Hiermee heeft het onderzoeksteam direct de bevindingen op schrift incombinatie met de personalia van de getuige. Van de deelnemers kunnen naast de personalia ookandere relevante gegevens opgenomen worden, zoals gezinssamenstelling, sleutelhouder eneventuele handicap. Bij bijvoorbeeld een brand is in één oogopslag inzicht in de bewoning van hetpand. Nevendoel is een verbeterde communicatie met en service naar de burger.De glazen bolHet probleem van diefstal uit (autokraak) en diefstal vanaf motorvoertuigen is omvangrijk enhardnekkig. Het zorgt voor veel ergernis, schade, gevoelens van onveiligheid in de wijken en eenenorm groot werkaanbod voor de politie. Binnen het project worden drie hoog technologischedeelprojecten gebundeld om voertuigcriminaliteit c.q. daaraan gelieerde misdrijven te bestrijden. Hetgaat hier om de toepassing van intelligente camerasystemen, het aanbrengen van hoogwaardigemicrodots en de bestrijding van het misbruik van trackers. De deelprojecten moeten zorgen voor eenpreventieve uitwerking omdat de camera’s meedogenloos registreren, de dots de buit onaantrekkelijkmaken voor criminelen en een campagne tegen het misbruik van de trackers dit fenomeen tot eenminimum zal terugdringen. 7
 8. 8. De winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2006Het oordeel van de juryBij veel ideeën was de reactie van de jury ‘gewoon doen’. Dat geldt uiteraard ook voor de driegenomineerden. Alledrie pakken ze een hardnekkig probleem aan waarbij gebruik gemaakt wordt vanhedendaagse, moderne toepassingen.Toch springt één idee eruit omdat het helder toegeschreven is op het probleem en een eye opener isvoor de jury. De jury is met name gecharmeerd van de inventieve toepassing van microdots. De jurymoedigt het aan dat de politie hightech voorzieningen uit binnen- en buitenland toepast endoorontwikkelt. Innoveren is niet alleen het uitvinden van nieuwe dingen, maar ook het inzetten van dejuiste middelen op de juiste wijze en in de juiste combinatie.En dus: het korps Amsterdam-Amstelland met het idee De glazen bol is de winnaar van deAanmoedigingsprijs 2006. 8
 9. 9. De genomineerden voor de Politie innovatie Prijs 2006Uit de 48 inzendingen heeft de jury de volgende inzendingen genomineerd voor de Politie innovatiePrijs 2006: • Cabrio-methode & Afnemen. Dat kan jij ook! – regiopolitie Amsterdam-Amstelland • Het Groene Goud – regiopolitie Limburg-Noord • www.politieonderzoeken.nl – regiopolitie UtrechtCabrio-methode & Afnemen. Dat kan jij ook!De laatste 13 jaar is door politie en justitie veel tijd en energie besteed aan het ontnemen van cimineelvoordeel. De resultaten waren veelal beneden verwachting. Binnen dit project zijn diverse(vernieuwende) methoden ontwikkeld om crimineel vermogen af te nemen. Bij de Cabrio-methodewordt het ‘witwasartikel’ artikel 420 bis Sr. ingezet om op basis van een veroordeling voor witwassen,waardevolle goederen zoals auto’s verbeurd te verklaren. Het gronddelict hoeft hierbij niet bewezen teworden.Doel is dat alle reguliere politiemedewerkers met deze integrale afneemstrategie aan het werk kunnen.Met Justitie Amsterdam is een afneemconvenant, gebaseerd op de afneemstrategie, afgesloten.De resultaten zijn beter dan beoogd. Naast het aanhouden van verdachten en de beslaglegging opvele goederen, zijn 4 verdachten veroordeeld conform de Cabrio-methode, is er nieuwe jurisprudentieontwikkeld en is er een afname van de onveiligheidsgevoelens van burgers.Oordeel juryDe jury vindt het project ‘Cabrio-methode & Afnemen. Dat kan jij ook!’ helder en gestructureerdbeschreven. Het ontnemen van crimineel voordeel is een moeizaam proces, maar binnen dit project iseen praktische vertaling van de wet gemaakt die werkt. Het is een effectieve bundeling van middelendie op een innovatieve manier ingezet worden. Maatschappelijk is het ook zeer relevant. De burgerziet dat de crimineel zijn luxe goederen kwijtraakt. Dit appelleert aan het rechtvaardigheidsgevoel.Misdaad moet immers niet lonend zijn. De jury vindt het ook belangrijk dat de integraleafneemstrategie uitgevent wordt onder alle politiemedewerkers binnen het korps. Nu nog de rest vanNederland.Het Groene GoudHet Groene Goud richt zich op de criminaliteit rond hennepplantages. Doel van het project is hetontmoedigen van het kweken van hennep, met name in het buitengebied. Hierbij worden de grenzenopgezocht. Een combinatie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke encommunicatieve instrumenten wordt hierbij toegepast. Een nauwe samenwerking vindt plaats tusseneen viertal woningbouwcorporaties, Essent, LLTB, UWV, politie, OM, de gemeenten, de provincie ende belastingdienst. De gemeenten hebben hierbij de regie.Een recent succes is het terugdringen van hennepteelt in maïs. Deelnemende boeren verplichten zichhun maïsvelden regelmatig te inspecteren en de politie surveilleert op de grond en in de lucht. Meteen anti-hennepbaken in de vorm van een jerrycan geeft de boer aan dat regelmatig controleplaatsvindt in zijn maïs. Het aantal grote hennepplantages daalde van 24 in 2005 naar 1 in 2006.Daarnaast zijn de negatieve klanken die rondom boeren klonken, omgezet naar positieve geluiden. 9
 10. 10. Oordeel juryHet probleem dat ‘Het Groene Goud’ aanpakt is zeer hardnekkig. Binnen dit project wordt met veelpartners en op vele verschillende wijzen de hennepteelt bestreden. De jury is vooral gecharmeerd vande bijzondere manier waarop de boeren betrokken worden. Zo blijkt maar weer dat de inzet vansimpele middelen, zoals een jerrycan, ook heel effectief kan zijn. De jury ziet uit naar de resultatenaan het einde van dit jaar: 0 hennepplantages in de maïs?www.politieonderzoeken.nlDe burger wordt via de interactieve website www.politieonderzoeken.nl uitgenodigd om als eenSherlock Holmes mee te rechercheren in oude moordzaken. Het doel van het project is meerledig: deburger meer betrekken bij de opsporing, een collectief denkproces van de burger ondersteunen zodatde recherche meer aanknopingspunten wordt geboden in een moordzaak en de burger het gevoelgeven meer grip te krijgen op de eigen veiligheid.De website is relatief nog maar kort gelanceerd en heeft toch al veel reacties van burgers opgeleverd.Concreet heeft het 6 extra getuigen en een nieuw scenario opgeleverd met dank aan het collectievedenkproces dat door de website tot stand is gebracht.Oordeel juryDe website www.politieonderzoeken.nl is een nieuwe manier om de burger te benaderen. De jurybeschouwt de website als een middel dat tegemoetkomt aan de maatschappelijke werkelijkheid: hetkanaliseren van de betrokkenheid van burgers bij opsporing. De manier waarop dit gebeurt is zeervernieuwend en sluit aan bij de hedendaagse samenleving waarin het gebruik van internet alleenmaar toeneemt. De jury ziet veel potentie in dit project en is benieuwd of op termijn ook recenteremoordzaken voorgelegd kunnen worden aan het publiek.De winnaar van de Politie innovatie Prijs 2006De winnaar van de Politie innovatie Prijs 2006 is het project ‘www.politieonderzoeken.nl’ van politieUtrecht.Het oordeel van de juryAlhoewel de jury zeer positief is over de andere genomineerden, is zij vooral onder de indruk van hetproject ‘www.politieonderzoeken.nl’. Het is dan ook het meest innovatieve project. Niet alleen dewerkwijze, maar ook het doel - het betrekken van de burger bij opsporing - is vernieuwend. Het pastook binnen de oriëntatie op de burger: door samen te werken met de burger groeit het vertrouwen inde politie. Kortom, bij dit project snijdt het mes aan twee kanten.En dus: de winnaar van de Politie innovatie Prijs 2006! 10
 11. 11. Bijlage 1:Overzicht winnaars en genomineerden PiP 1994 - 2005 11
 12. 12. Bijlage 2:Overzicht winnaar en genomineerden AMP 20052005Winnaar: > ‘Meerdimensionale modellen ten behoeve van het waarnemingsvermogen in de veiligheidsketen’, Korps Landelijke PolitiedienstenNominaties: > ‘Afgeven radiosignaal’, regiopolitie Utrecht > ‘Benutten ongevaldata uit airbagregeleenheden’, regiopolitie Gelderland-Midden 12
 13. 13. Bijlage 3:Inzendingen Politie innovatie Prijs 2006Nr. Naam project Regio1 Inzending is geannuleerd Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, Dienst2 Winst voor alle partijen Zeehavenpolitie3 Modeldossier Witwassen KLPD, Dienst Nationale Recherche4 Project "Integrale jeugdbegeleiding" Regiopolitie Hollands Midden5 Spraakherkenning Regiopolitie Amsterdam-Amstelland6 www.hoeveiligismijnwijk.nl Regiopolitie Haaglanden Veilig werken bij incidenten op autowegen7 Regiopolitie Zaanstreek-Waterland en autosnelwegen Regiopolities Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost,8 Geografische profiling en -analyse Midden- en West-Brabant, Zeeland, Limburg- Noord en Limburg-Zuid9 Inzending is geannuleerd Project GOLD: Grafische Ontsluiting10 Regiopolitie Brabant-Zuid-Oost Landelijke Diensten11 Europees Schadeformulier nieuwe stijl Regiopolitie Utrecht12 Flatverboden Regiopolitie Amsterdam-Amstelland13 RIOM (Regionaal Informatie Overleg Milieu) Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond14 Lockertje, de virtuele kluis op internet Politieacademie MapAnalyse (Geografisch informatie15 Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid Systeem)16 Verbinding Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 13
 14. 14. 17 Pré selectie nieuwe politiestudenten Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid18 Doorstroom in beeld Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid19 Toezicht tanker routering KLPD20 Cabrio methode & Afnemen. Dat kan jij ook! Regiopolitie Amsterdam-Amstelland21 Tactical Lights Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Project "Spinneweb;" integrale aanpak van22 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland diefstal vanaf / uit motorvoertuig23 Digitale Communicatie Sporen Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond Procedure "Afhandelen onbeheerde24 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond nalatenschap"25 Netwerk Informatie Systeem (NIS) Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond Handschriftherkenning van mini processen-26 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond verbaal Muskiet, apparaat om hangjongeren van27 plekken te verdrijven waar dit met andere Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond middelen niet mogelijk is. Drie Dimensionale Plaats Delict Imaging (3D28 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond PD Imaging)29 Schrijftolken binnen de politie Regiopolitie Amsterdam-Amstelland30 Segway in de binnenstad Regiopolitie Gelderland-Midden31 Blauwe meetbuisjes KLPD (Onder) water PD (plaats delict)-32 KLPD management De Pilot waarheidsbevinding via Regiopolities Amsterdam-Amstelland en Noord- en33 woordanalyse bij de korpsen Amsterdam- Oost-Gelderland Amstelland en Noord- en Oost-Gelderland34 Autorisatiebeheer op orde Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland35 Het instrument audits Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 14
 15. 15. 36 Samen zien we meer Regiopolitie Noord-Holland Noord37 Posthengelen Regiopolitie Amsterdam-Amstelland38 Backbone Politieacademie39 Persoonskaart Regiopolities Twente en Drenthe40 KADO (Keten Aanpak Drugs Overlast) Regiopolitie Twente41 Tegenhouden autocriminaliteit Regiopolitie Noord-Holland Noord Track en Trace, het zaakvolgsysteem van42 Regiopolitie Noord-Holland Noord het aangifteproces43 Bewustwording verkeersdeelnemers Regiopolitie Amsterdam-Amstelland44 Markeringsbordjes Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek45 Crimiscan Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek46 Profcheck Edition Politieacademie47 Voorschakelklas Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Service call back (terugbellen van de48 Regiopolitie Brabant-Noord melder)49 Het Groene Goud Regiopolitie Limburg-Noord50 www.politieonderzoeken.nl Regiopolitie Utrecht 15
 16. 16. Bijlage 4:Inzendingen Aanmoedigingsprijs 2006Nr. Naam inzending Regio1 Buurtbrigadiers per straat linken Regiopolitie Brabant-Zuid-Oost2 Verhogen objectieve en subjectieve veiligheid Regiopolitie Utrecht3 Voetgangersoversteekplaatsen Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond4 Inzending is geannuleerd Opvragen fotos / gegevens van rijbewijzen en5 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond paspoorten bij gemeenten Voorkomen gestolen goederen verkopen via6 Regiopolitie Hollands Midden marktplaats / ebay Te weinig politie op straat, onveiligheidsgevoel7 Regiopolitie Hollands Midden burgers8 CCB (S)GBO Manager KLPD9 Gemeenschappelijke Veiligheidszorg Regiopolitie Utrecht Meer verbinding maken met onze omgeving10 en de politie duidelijk te positioneren in de Regiopolitie Limburg-Noord maatschappij Milieubescherming en kostenverantwoord Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland11 autogebruik -ISC Aanspreken van burgers door burgers over12 Regiopolitie Hollands Midden ongewenst gedrag. Onbehandelde telefoontjes van burgers die via13 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 0900-8844 binnenkomen Vingerafdrukken welke op de plaats delict14 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland maar niet in het systeem zijn terug te vinden Jongeren die moeilijk meekomen op school,15 geweigerd worden en daardoor op straat Regiopolitie Amsterdam-Amstelland lopen. Gevolg --> ongewenst gedrag De "basiskwaliteit" van de individuele collega16 die belast is met het basispolitiewerk laat te Regiopolitie Drenthe wensen over 16
 17. 17. 17 Alert Regiopolitie Midden- en West-Brabant Wegnemen onveiligheidsgevoelens onder18 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland veelal zelfstandige ondernemers Buurtagenten en wijkteamleden zouden meer19 Regiopolitie Zuid-Holland-Zuid aan opsporing moeten doen. Verbetering van veiligheid en snelheid van20 Regiopolitie Utrecht ritten tbv spoedritten.21 Het bij elkaar houden van Proces Verbalen Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond22 "De glazen bol" Regiopolitie Amsterdam-Amstelland Terugdringen van de productiekosten van een23 proces-verbaal en het verminderen van de Regiopolitie Hollands Midden bijbehorende handelingen Introduceren van een centraal beheerde24 KLPD FOTODATABANK25 Tactische monitor KLPD26 De Lifehammer KLPD27 Terugdringen illegaliteit op verkoopsites Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland28 MMS Alert -ISC29 Anti-hengel brievenbus Regiopolitie Noord-Holland Noord30 Combi surveillance met Polen Regiopolitie Noord-Holland Noord31 Pools klantenpanel Regiopolitie Noord-Holland Noord32 Tijdrovendheid van een situatieschets Regiopolitie Amsterdam-Amstelland33 Politie Buurtvrijwilliger Regiopolitie Midden- en West-Brabant34 Pincode op Tom Tom Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 17

×