Naar betere politieprestaties          Informatieconcepten rond      uitvoerend politiewerk vergelekenPOLITI...
Naar betere politieprestaties  Verbeteringen in de informatievoorziening        rond uitvoerend politiewerk, of: ...
4
Inhoudsopgave1  Inleiding               72  Maatschappelijke context        93  Frontoffice/Backo...
6
1. INLEIDINGBinnen verschillende politieregio’s wordt de toekomst zichtbaar op het gebied van intel-ligence, gebiedsgebond...
8
2. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXTDe ontwikkeling van de genoemde innovaties voor versterking van het uitvoerendpolitiewerk zijn ...
en innovaties in samenhang te bezien Geen van de genoemde concepten is volmaakt engeen van die concepten is af Het gaat er...
3. FRONTOFFICE/BACKOFFICESinds 2009 werkt politieregio Hollands Midden met het Frontoffice/Backoffice-conceptDe informatie...
ondersteund voelen Rapporteren of verbaliseren is daarmee niet langer een individueleaangelegenheid Dat biedt enerzijds mo...
Het doorgeven van een IGP-melding vergt immers niet meer dan één telefoontje en eencheck aan het einde van de dienst als d...
14
4. REAL TIME INTELLIGENCE CENTERIn politieregio Rotterdam Rijnmond heeft de Regionale Informatie Organisatie (RIO) eind201...
Een andere functie van het RTIC is het opstellen van korte termijn analyses (24-uursmonitor) Ook werkt de RIO aan een live...
5. FRONTOFFICE/BACKOFFICE EN REAL TIME  INTELLIGENCE VERGELEKENHet RTIC is, net als het Frontoffice/Backoffice-concept, e...
Er zijn echter ook verschillen tussen de beide werkwijzen:1   De medewerkers van de helpdesk van de backoffice in Hollan...
informatie aanlevert, maar geen informatieopdrachten verstrekt De sturing op   blauw blijft in Hollands Midden het excl...
veiligheidsbeeld Rond het aspect van de administratieve ondersteuning, en in hetverlengde daarvan de visie op het organise...
6. ATTENDERINGSSERVICE EN  SOCIAL MEDIAEen derde innovatie betreft de attenderingsservice die de regiopolitie Groningen s...
selwerking met de omgeving Door de stormachtige ontwikkeling van spraakgestuurdetoepassingen zou het de agenten al binnen ...
ing heeft met Twitter, kunnen wijk- en jeugdagenten informatie die zij via projectleidersaangereikt krijgen desgewenst dir...
24
7. DE DRIE BENADERINGEN VERGELEKENHet Groningse politiekorps geeft met de attenderingsservice, de inzet van social media,h...
Bij het Front-office/Backoffice-concept ligt de nadruk tenslotte op het vraaggericht   werken De sturing op de inzet van...
6  In het verlengde van het voorgaande punt verschilt ook de visie op mobiel werken  tussen de verschillende korpsen He...
organisatie Die is vervolgens wel dienstbaar aan de blauwe teams en aan de   uitvoering van het politiewerk op straat In...
Onderstaande tabel vat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen debenaderingen van de drie korpsen nog eens b...
30
8. NAAR BETERE POLITIEPRESTATIESWaar een oppervlakkige beschouwing zou kunnen leiden tot de conclusie dat de doorons verge...
Van leidinggevenden en ondersteuners vergt het een faciliterende, coachende rol Eenrol die in de hiërarchische politieorga...
Informatie uitwisseling met partnersProbeemgerichte samenwerking maakt actieve operationele informatie uitwisseling tus-se...
Waar het geen kwaad kan om op visieniveau een duidelijk perspectief te schetsen, is hetvan belang om de implementatie van ...
11-090www politieacademie nl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 090 naar betere politieprestaties

1,128 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 090 naar betere politieprestaties

 1. 1. Naar betere politieprestaties Informatieconcepten rond uitvoerend politiewerk vergelekenPOLITIEACADEMIE
 2. 2. Naar betere politieprestaties Verbeteringen in de informatievoorziening rond uitvoerend politiewerk, of: wat hebben FoBo, Real-time intelligence en social media met elkaar gemeen? Ivo van Duijneveldt Peter van Os Pieter Tops
 3. 3. 4
 4. 4. Inhoudsopgave1 Inleiding 72 Maatschappelijke context 93 Frontoffice/Backoffice 114 Real Time Intelligence Center 155 Frontoffice/Backoffice en Real Time Intelligence vergeleken 176 Attenderingsservice en social media 217 De drie benaderingen vergeleken 258 Naar betere politieprestaties 31 5
 5. 5. 6
 6. 6. 1. INLEIDINGBinnen verschillende politieregio’s wordt de toekomst zichtbaar op het gebied van intel-ligence, gebiedsgebonden politie en opsporing Er worden momenteel veel innovatieveconcepten beproefd om het executieve politiewerk op straat te ondersteunen en teversterken Enkele voorbeelden zijn het in regio Hollands Midden ontwikkelde Front-office/Backoffice-concept, het Real Time Intelligence Center van politie RotterdamRijnmond, de inzet van social media in het uitvoerend politiewerk bij de politie Groningenen het aanbieden van pushinformatie aan agenten op straat via mobiele telefoons Hetaanreiken en ontsluiten van informatie voor uitvoerende politiemensen loopt hier alseen rode draad doorheen Er zijn uiteraard nog veel meer innovatieve ontwikkelingengaande binnen de Nederlandse politie Alleen al op het gebied van intelligence wordenmeerdere innovatieve concepten beproefd De hierna beschreven innovaties betreffeneen selectie uit een steeds rijker wordend aanbod De vraag is hoe deze innovaties zichtot elkaar verhouden Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de benaderingenvan de verschillende korpsen? Zijn de verschillende ontwikkelingen tegengesteld, of kun-nen zij elkaar juist versterken? En is er een overkoepelende visie te formuleren op basisvan de innovatieve ontwikkelingen binnen de drie genoemde korpsen? Colofon Dit artikel is in opdracht van de Politieacademie vervaardigd door Ivo van Duineveldt van AEF, in samenwerking met Peter van Os (programma- manager gebiedsgebonden politie, strategisch ontwikkelaar Politieacademie) en Pieter Tops (portefeuillehouder onderzoek in het College van Bestuur van de Politieacademie en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg) Het onderzoek is uitgevoerd in de periode februari-maart 2011 Het is onder andere gebaseerd op gesprekken met Ron Maas (directeur informatie- organisatie van Hollands-Midden), Sjoerd Top (hoofd RIO Rotterdam-Rijnmond) en Eric van Zuidam (plaatsvervangend korpschef Groningen) 7
 7. 7. 8
 8. 8. 2. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXTDe ontwikkeling van de genoemde innovaties voor versterking van het uitvoerendpolitiewerk zijn geen geïsoleerde processen die zich beperken tot de Nederlandse politieIntegendeel, de innovaties worden gevoed door veel bredere maatschappelijke ontwik-kelingen Op sociaal-cultureel vlak is een belangrijke ontwikkeling de herwaarderingvoor vakmanschap en het terugdringen van onnodige complexiteit en bureaucratie waardie het professioneel handelen belemmeren Bij de politie dient zich bijvoorbeeld devraag aan of er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen het vakmanschap vaneen agent op straat en het vakmanschap voor het maken van een proces-verbaal Eenandere ontwikkeling is de democratisering van informatie en kennis Deze ontwikkelingdwingt publieke en private organisaties zich minder als autoriteit en meer als partner opte stellen in hun relatie tot hun klanten Als drager en versneller hiervan dient zich desnelle opmars van social media en van smart phones aan Zij dragen bij aan het ontstaanvan netwerkverbanden in de samenleving, die traditionele instituten en hiërarchischestructuren ontsluiten of onder druk zettenDeze ontwikkelingen dwingen de Nederlandse politie zich te bezinnen op de effectivi-teit van haar optreden en het versterken van haar presterend vermogen Tegen dezeachtergrond presenteerde minister Opstelten onder de titel ‘Minder regels, meer opstraat’ onlangs een actieplan dat is gericht op het bestrijden van bureaucratie en het ver-sterken van vakmanschap in de basispolitiezorg en de recherche Het stimuleren van slimvakmanschap binnen de politie krijgt in het plan van de minister een prominente plaatsOnder de noemer van slim vakmanschap presenteert Opstelten de volgende acties:landelijke invoering van het Frontoffice/Backoffice-concept, de invoering van mobielwerken, waardoor agenten op straat direct bepaalde gegevens kunnen raadplegen encontroleren, het versterken van heterdaadkracht gericht op een toename van het aantalmeldingen van burgers en aanhoudingen door de politie en inzet op snelle interventiesen directe afdoening van strafzakenHet actieplan richt zich op daarmee op versterking van en ruimte voor vakmanschap alsfundering voor nationale politie Het legitimeert daarmee de innovaties die in ditartikel besproken worden en steunt de verdere ontwikkeling daarvan Juist nu politieken bestuurlijk draagvlak bestaat voor de verdere uitrol van het Frontoffice/Backoffice-concept, voor het invoeren van vormen van mobiel werken voor de politie en voor deversterking van de heterdaadkracht, is het van belang de verschillende ontwikkelingen 9
 9. 9. en innovaties in samenhang te bezien Geen van de genoemde concepten is volmaakt engeen van die concepten is af Het gaat er naar onze mening dan ook niet om dat deNederlandse politie deze innovaties en concepten volgens een uniform protocol‘inregelt‘ en ‘uitrolt’ Het gaat er veel meer om dat een gedeelde visie ontstaat op deontwikkelingsrichting Want zonder stip aan de horizon wordt het moeilijk koersenVoordat we dieper in gaan op deze ontwikkelingsrichting, komen echter eerst de afzon-derlijke innovatieve concepten aan bod10
 10. 10. 3. FRONTOFFICE/BACKOFFICESinds 2009 werkt politieregio Hollands Midden met het Frontoffice/Backoffice-conceptDe informatieondersteuning van het uitvoerend politiewerk op straat wordt hierbij opeen andere wijze georganiseerd Agenten op straat worden beschouwd als een ‘front-office’ Telefonisch staan zij in contact met een helpdesk binnen, de ‘backoffice’ van deinformatieorganisatie Bij de start van hun dienst melden agenten zich telefonisch aanbij de backoffice, waarna zij gekoppeld worden aan een medewerker die hen gedurendehun hele dienst ondersteunt De helpdesk van de backoffice ondersteunt de agentendoor hen systeeminformatie aan te reiken als zij aanrijden op meldingen Daarnaastondersteunt de helpdesk van de backoffice bij de afhandeling van het schriftelijk werkAgenten geven hun meldingen en mutaties telefonisch door, waarna de medewerkersvan de helpdesk deze verwerken in de politiesystemen en relevante producten aan-maken, zoals een proces-verbaal, een aangifte of een mutatie Door de interactie tus-sen de agent op straat en de medewerkers bij de helpdesk van de backoffice komenprocessen-verbaal en andere informatieproducten in dialoog tot stand Het Frontoffice/Backoffice-concept legt daarmee een sterke operationele verbinding tussen de blauweteams (buiten) en de informatieorganisatie (binnen)Terug op het bureau hoeven de agenten de producten van de helpdesk van de back-office alleen nog te controleren, eventueel aan te vullen of te corrigeren en te auto-riseren De verbalisant blijft dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit vanhet verbaal of van andere producten, maar anderen helpen bij de totstandkoming vaneen goed resultaat De administratieve ondersteuning van de helpdesk van de back-office kan beschouwd worden als een vorm van directe afhandeling van het politie-werk, doordat een agent zich ervan verzekerd weet dat de meldingen en mutaties diehij doorgeeft, ook direct verwerkt worden Bovendien is het zo dat het probleem vande noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen in processen-verbaal tot nu toe alleen konworden bereikt door opleiding en training van alle blauwe medewerkers Bij toepassingvan het Frontoffice/Backoffice-concept kan dit deels ook opgevangen worden door eenkwalitatief goede backoffice (waarbij reductie van complexiteit en eisen een onmisbareaanvullende strategie blijft)De agent op straat is in het gesprek in de lead De agent geeft waarnemingen en infor-matie door De helpdeskmedewerker stelt aanvullende vragen en activeert daarmee hetinformatiebewust waarnemen door de agent Dit draagt ertoe bij dat agenten zich beter 11
 11. 11. ondersteund voelen Rapporteren of verbaliseren is daarmee niet langer een individueleaangelegenheid Dat biedt enerzijds mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit vanhet blauwe vakmanschap en anderzijds tot verbetering van de producten van de infor-matieorganisatieOnderzoek in politieregio Hollands Midden met het Frontoffice/Backoffice-concept heeftuitgewezen dat toepassing van het concept voor agenten een tijdsbesparing oplevertvan 20% van hun netto diensttijd, grofweg zo’n anderhalf uur per dienst Blauw komtdus meer op straat en agenten krijgen ruimte voor hun eigenlijke vakmanschapEen tweede voordeel van het Frontoffice/Backoffice-concept voor de blauwe teams is deinformatie die zij van de backoffice kunnen ontvangen als zij aanrijden op meldingenAgenten komen daardoor beter voorbereid op locatie, waardoor zij zich veiliger voelenOok in het contact met burgers ervaren agenten meerwaarde als zij niet ‘blanco’ terplaatse komen, maar met kennis van relevante achtergrondinformatie Dit draagt bij aande professionaliteit van de politieorganisatie als geheel en levert een bijdrage aan hetvertrouwen van burgers in de politieVoor de informatieorganisatie betekent de toepassing van het Frontoffice/Backoffice-concept dat informatie op een gecontroleerde en gevalideerde wijze in de politie-systemen wordt ingevoerd De invoer vindt immers alleen nog plaats door medewerkersvan de backoffice Doordat de medewerkers in de backoffice speciaal getraind zijn opeen juiste invoer van data in politiesystemen, neemt de kans op foutieve of dubbele in-voer drastisch af Direct gevolg is dat de data waarop de informatieorganisatie haar ana-lyses en informatieproducten baseert vele malen betrouwbaarder is vergeleken met desituatie waarbij elke agent voor zich informatie in de systemen invoerde Deze werkwijzebiedt ook een antwoord op de toegenomen complexiteit van processen-verbaalDoor het vastleggen van de geluidsopnames van de gesprekken tussen front- en back-office, ontstaat de mogelijkheid tot ongestructureerde dataopslag, wat de zoek- enanalysemogelijkheden voor de informatieorganisatie vergroot Een ander voordeel voorde informatieorganisatie is de toename van de bereidheid van agenten om informatie inde systemen vast te leggen In veel politiekorpsen was na de invoering van de basisvoor-ziening handhaving (BVH) een scherpe daling te zien in het aantal vrije- of IGP-mutatiesAgenten kozen ervoor, vanwege de bewerkelijke aard van BVH, om alleen het hoogst-nodige vast te leggen Het Frontoffice/Backoffice-concept biedt op dit punt uitkomst12
 12. 12. Het doorgeven van een IGP-melding vergt immers niet meer dan één telefoontje en eencheck aan het einde van de dienst als de backoffice de mutatie heeft verwerktDe informatieondersteuning van de beslissingen in de uitvoering van het politiewerkverbetert door het directe contact tussen de agent en de helpdeskmedewerker Juistdoordat er door het Frontoffice/Backoffice-concept substantieel meer capaciteit vrijkomtis echter ook verbetering van de sturing van het dagelijkse politiewerk van belang Hetgaat daarbij vooral om de operationele sturing via het briefingsproces en de tactischesturing via het sturingsoverleg (stuurploeg) ingrijpend te verbeteren De inrichting vaneen telefonische helpdesk voor de frontoffice alleen is daarbij niet voldoendeDe backoffice dient dus meer functies te omvatten In korps Hollands Midden is in deDienst Informatie daarom een ontwikkeling gaande om de processen zo in te richtendat deze maximaal ondersteunend zijn aan de behoeftes van de blauwe teams bij zowelde uitvoering van het werk op straat als bij de sturing van dat werk Hierbij speelt deontwikkeling van een monitoringsfunctie een centrale rol Deze monitoringsfunctie ver-edelt en analyseert dagelijks, permanent, op basis van integrale toegang tot alle data, demeest actuele gegevens Dit gebeurt op een wijze die aansluit bij de informatiebehoeftevan de basisteams voor zowel de operationele ondersteuning van het dagelijkse politie-werk, maar ook in een actueel veiligheidsbeeld voor de sturingsoverleggen op team,districtelijk en regionaal niveauIn politieregio Hollands Midden is de afgelopen twee jaar met het Frontoffice/Backoffice-concept geëxperimenteerd Eerst op de het niveau van een basisteam, vervolgens opdistrictelijke schaal Inmiddels heeft de korpsleiding besloten tot korpsbrede uitrol vanhet concept Daarbij is de ambitie het concept ook te verbinden aan het versterken vande heterdaadkracht en een koppeling te leggen met directe aanpak in het uitvoerendpolitiewerk 13
 13. 13. 14
 14. 14. 4. REAL TIME INTELLIGENCE CENTERIn politieregio Rotterdam Rijnmond heeft de Regionale Informatie Organisatie (RIO) eind2010 bij de gemeenschappelijke meldkamer een Real Time Intelligence Center ingerichtRIO-medewerkers bemensen dit RTIC De RTIC-informatiespecialisten werken primair vooragenten in de Directe Hulpverlening Indien gewenst kunnen zij ook real time informatie-producten leveren ten behoeve van de opsporing, andere politieonderdelen, of keten-partnersOp het moment dat bij de meldkamer een melding binnenkomt, zoeken de RIO-mede-werkers ongevraagd en proactief naar informatie die bruikbaar is voor de agent die aan-rijdt op de melding Koppeling aan het cameratoezicht en aan automatische nummer-plaatregistratie (ANPR) levert hierbij meerwaarde, doordat de RIO-medewerkers ook uitdeze bronnen kunnen putten om agenten op straat van real time informatie te voorzienDe informatie wordt in principe door de centralist van de meldkamer aan de agent opstraat doorgegeven Bij zeer urgente situaties kan de informatiespecialist zelf ook directmet de collega’s op straat contact opnemen Doordat de agenten kunnen beschikkenover deze real time informatie, komen zij beter geïnformeerd ter plaatseDat vergroot de veiligheid voor de agent op straat Zij zijn beter voorbereid op de situatiedie zij kunnen verwachten en kunnen beter, op basis van informatie, beslissen over hunoptreden en hun keuze voor een bepaalde interventie De werkwijze draagt er boven-dien toe bij dat de politie gerichter haar capaciteit in kan zetten, doordat op voorhandmeer informatie over de situatie ter plaatse beschikbaar is Hierdoor is capaciteitswinstte behalen, doordat de RIO-medewerkers kunnen adviseren op bepaalde meldingen, naanalyse, op maat capaciteit in te zettenHet werk van de RTIC levert daarnaast ook meerwaarde voor de informatieorganisatieDoor het real time meekijken kunnen de informatiespecialisten veel extra informatie vanstraat halen, doordat zij agenten hier opdracht toe geven Dit levert informatie op dieanders niet wordt vastgelegd in de politiesystemen De Rotterdamse informatie-organisatie heeft als doel gesteld dat de RTIC-informatiespecialisten de collega’s op straatwerkopdrachten meegeven, zodat zij gericht informatie gaan halen, in plaats van rondte rijden in afwachting van een melding Overigens geldt hierbij wel het uitgangspuntdat opdrachten verstrekt vanuit de blauwe teams prioriteit hebben ten opzichte vanopdrachten verstrekt vanuit de informatieorganisatie 15
 15. 15. Een andere functie van het RTIC is het opstellen van korte termijn analyses (24-uursmonitor) Ook werkt de RIO aan een live informatiemonitor om de informatiespecialistenin staat te stellen in real time een groot aantal systemen te bevragen Het gaat hierbijniet alleen om politiesystemen en overige publieke systemen, maar ook om openbarebronnen, zoals social media of de agenda van het ANP Deze live informatiemonitor steltde RIO in staat een actueel beeld over de ontwikkeling van de criminaliteit en openbareorde te kunnen bieden Dit permanente veiligheidsbeeld sluit aan bij de doctrine Intel-ligence Gestuurde Politie Met het RTIC beoogt de Rotterdamse RIO de effectiviteit vanhet politieoptreden op straat te vergroten In het bijzonder gaat het om het versterkenvan de interventiekracht en het vergroten van de heterdaadkracht De Rotterdamseinformatieorganisatie omschrijft het RTIC als een typisch voorbeeld van ‘IGP 2 0’, waarbijhet accent verschuift van besluitvorming over het werk door de leiding, naar besluit-vorming in het werk door uitvoerenden16
 16. 16. 5. FRONTOFFICE/BACKOFFICE EN REAL TIME INTELLIGENCE VERGELEKENHet RTIC is, net als het Frontoffice/Backoffice-concept, een voorbeeld van een interven-tie waarbij de concepten van intelligence gestuurde politie en gebiedsgebonden politieelkaar versterken Overeenkomsten tussen beide innovatieve concepten zijn:1 de ondersteunde organisatie houdt zich real time met de ondersteuning van de uitvoering bezig2 informatieorganisatie levert ongevraagd actuele informatie (real time intelligence) aan agenten als zij aanrijden op meldingen Hierdoor komen agenten beter geïn- formeerd ter plaatse, kunnen zij meer op basis van informatie beslissen over hun optreden en kunnen zij beter geïnformeerd de burger tegemoet treden, wat de geloofwaardigheid van de politie als organisatie ten goede komt3 de informatieorganisatie haalt extra informatie op die anders niet of slechts beperkt in de politiesystemen terecht zou zijn gekomen4 de informatieorganisatie en ‘blauw’ worden meer met elkaar verbonden Dat resulteert in informatiewinst op straat én in de informatieorganisatie De mede- werker op straat voelt zich daadwerkelijk ondersteund en de medewerker binnen krijgt meer voeling met het vak5 er wordt voorzien in een monitoringsfunctie, die gericht is op het verschaffen van een 24-uurs monitor over de veiligheidsontwikkeling (criminaliteit en openbare orde)6 door hun werkwijze wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de effectiviteit van het uitvoerend politiewerk op straat Hierdoor ontstaat de ruimte en de mogelijkheid om de heterdaadkracht te vergroten en de interventiekracht te versterken Voorwaarde daarvoor is dat vanuit de ondersteunende organisatie agenten op straat actief geïnformeerd worden en dat zij gewezen worden op aanhoudingskansen 17
 17. 17. Er zijn echter ook verschillen tussen de beide werkwijzen:1 De medewerkers van de helpdesk van de backoffice in Hollands Midden onder- steunen de agenten op straat bij de administratieve afwerking van het politie- werk Onderzoek naar het Frontoffice/Backoffice-concept in Hollands Midden heeft uitgewezen dat hierdoor 20% van de nettodiensttijd van agenten vrij valt In Hollands Midden komt dit overeen met een equivalent van 110 fte’s dat extra beschikbaar komt voor uitvoerend werk op straat De medewerkers van het RTIC in Rotterdam leveren daarentegen geen administratieve ondersteuning aan de agenten op straat2 De formatieve omvang van het RTIC is veel beperkter dan die van de backoffice in regio Hollands Midden Het RTIC kent momenteel een standaardbezetting van twee informatiespecialisten In een volcontinurooster zou voor ondersteuning van het gehele Rotterdamse korps een formatie van 20 fte’s noodzakelijk zijn In Hollands Midden (een factor 3 kleiner dan het Rotterdamse korps) is becijferd dat de benodigde formatie voor de helpdesk van de backoffice zo’n 80 fte’s zou bedragen, waarvan 50 fte’s voor taken die voorheen nog niet door de Dienst Informatie werden uitgevoerd De dekking voor de formatie van de helpdesk van de backoffice wordt in Hollands Midden in belangrijke mate (ongeveer 35 fte’s) gevonden binnen de Dienst Informatie, omdat als uitgangspunt is geformuleerd dat invoering van het Frontoffice/Backoffice-concept niet ten koste mag gaan van blauw3 Doordat de medewerkers van de helpdesk van de backoffice in Hollands Midden verantwoordelijk zijn voor de invoer van gegevens in de politiesystemen, vindt data-invoer gecontroleerd en gevalideerd plaats Dit levert een bijdrage aan de kwaliteit van de data in de politiesystemen, ontlasting van politiemensen op straat en kan herstelwerk voorkomen In het Rotterdamse concept is hiervan geen sprake, omdat het RTIC geen administratieve ondersteuning biedt en de data-invoer dus een verantwoordelijkheid is van de individuele verbalisant4 In de visie op het RTIC ligt besloten dat de informatiespecialisten via de centralist bij de meldkamer gericht informatieopdrachten mee kunnen geven aan agenten op straat Daarmee kunnen surveillerende eenheden doelgerichter in worden gezet Dit is te duiden als een horizontale manier van sturen op de uitvoering van het politiewerk op straat, aanvullend op de verticale sturing vanuit de blauwe teams Dit verschilt van de benadering die in het Frontoffice/Backoffice-concept is gekozen Daar heeft de helpdesk van de backoffice een minder sturende rol op de inzet van blauw, doordat de helpdesk bij de backoffice weliswaar ongevraagd18
 18. 18. informatie aanlevert, maar geen informatieopdrachten verstrekt De sturing op blauw blijft in Hollands Midden het exclusieve domein van de blauwe teams, in casu de chefs van dienst5 Een volgend verschil is dat in Rotterdam Rijnmond de RIO-medewerkers adviseren over de inzet van capaciteit, waardoor capaciteitswinst gerealiseerd kan worden doordat op basis van informatie van het RTIC de blauwe teams kunnen besluiten minder in te zetten op een bepaalde melding6 In operationele zin is een verschil dat in politieregio Hollands Midden de mede- werkers van de helpdesk van de backoffice rechtstreeks met de agent op straat communiceren, terwijl in Rotterdam de communicatie via de centralisten van de meldkamer verloopt7 Daarnaast is er in Rotterdam voor gekozen de RTIC-medewerkers fysiek te positio- neren bij de gemeenschappelijke meldkamer, terwijl in Hollands Midden de medewerkers van de helpdesk apart van de meldkamer zijn gehuisvest In Hollands Midden beschikt de helpdesk van de backoffice echter wel over een rechtstreeks ‘hotline’ met de meldkamer, zodat informatie desgewenst ook direct aan de cen- tralisten kan worden doorgegeven8 Een laatste verschil is de mate waarin in de beide concepten gebruik gemaakt wordt van open informatiebronnen Waar in het RTIC een prominente rol is weggelegd voor de live informatiemonitor en de koppeling aan ANPR en camera- toezicht, is dit in het Frontoffice/Backoffice-concept minder het geval Daar is in de backoffice binnen de monitoringsfunctie een functie voor internetrechercheurs voorzien Deze functies staan echter op enige afstand van de helpdesk, die het directe contact met de agent op straat onderhoudt De bijdrage van de internet- rechercheur vindt dan ook meer plaats ten behoeve van het veiligheidsbeeld, dan ten behoeve van de informatieondersteuning van agenten op straat9 Beide concepten zijn nog in ontwikkeling De vastgestelde verschillen markeren hooguit in de huidige stand van zaken van beide innovatiesBovenstaande vergelijking van beide concepten toont aan dat deze met uitzonder-ing van het aspect van de administratieve ondersteuning, sterk vergelijkbaar zijn Opvisie-niveau beogen beide concepten bij te dragen aan het verbinden van de informatie-organisatie met het gebiedsgebonden politiewerk Beide zijn bedoeld om de effectiviteitvan blauw te versterken, door de heterdaadkracht en de interventiekracht te vergrotenIn beide regio’s reikt de informatieorganisatie daartoe proactief informatie aan Enin beide regio’s is een monitoringsfunctie voorzien voor het leveren van een actueel 19
 19. 19. veiligheidsbeeld Rond het aspect van de administratieve ondersteuning, en in hetverlengde daarvan de visie op het organiseren van data-invoer, bestaan verschillen vaninzicht Hier komen wij nog nader op terug20
 20. 20. 6. ATTENDERINGSSERVICE EN SOCIAL MEDIAEen derde innovatie betreft de attenderingsservice die de regiopolitie Groningen sinds2008 in samenwerking met de vtsPN succesvol heeft beproefd Dit concept is erop gerichtagenten op straat te voorzien van informatie die voor hun rol en hun positie in de wijkrelevant is Het gaat om het ongevraagd aanbieden van zogenaamde push informatievia een smartphone Real time ondersteuning door middel van actuele informatie is hetuitgangspunt De informatie ondersteunt de agent bij het uitvoeren van het werk endraagt ertoe bij dat agenten beter geïnformeerd en daardoor veiliger kunnen werkenDaarnaast is het mogelijk via de smartphone verschillende politiesystemen tegelijker-tijd te bevragen Zo kan een agent op straat met één zoekvraag (bijvoorbeeld naar eenkenteken, of een persoon) snel uit verschillende systemen informatie opvragen Ookbestaat de mogelijkheid om via de smartphones aandachtsvestigingen direct door tegeven aan agenten op straat Verder heeft het Groningse korps initiatief genomen totimplementatie van een automatisch voertuig locatie systeem (AVLS-retour) Hiermeezijn de medewerkers in de noodhulpauto’s (en binnenkort ook motorrijders) in staatniet alleen hun eigen positie, maar ook die van de overige medewerkers op straat ineen geografisch informatiesysteem ‘live’ te zien Dat verhoogt de regelruimte op straatzonder op dit vlak afhankelijk te zijn van de meldkamer Daarnaast overweegt het korpsGroningen de basispolitiesystemen in de noodhulpauto door middel van een mobielevoorziening te ontsluiten, zodat agenten bij leegloop of bij tweemensbezetting op eenauto ter plekke administratie kunnen afhandelen en informatie kunnen invoeren Deproef met de attenderingsservice is inmiddels zeer uitvoerig geëvalueerd en succesvolbevonden Het concept van de attenderingsservices is daarmee klaar voor verdere uitrolover de Nederlandse politie, bijvoorbeeld in de vorm van een app voor de BlackBerry ofandere smartphonesDe ontwikkeling van de attenderingsservice via smartphones past in een bredere visievan het Groningse korps op mobiel werken In deze visie staat de gedachte centraal datde toekomstige informatiestrategie van de politie meer dan nu gericht moet zijn ophet ondersteunen van een horizontale inrichting van de besturing en uitvoering tussenpolitie, partners en burgers, in plaats van langs de traditionele verticale lijnen Agentenzijn in die visie geen radertjes in een onpersoonlijke bureaucratie met centrale, verticalebesturingssystemen gericht op command en control In plaats daarvan verdienen agentenmeer individuele ruimte om zelf (on)veiligheid te kunnen beïnvloeden in directe wis- 21
 21. 21. selwerking met de omgeving Door de stormachtige ontwikkeling van spraakgestuurdetoepassingen zou het de agenten al binnen enkele jaren in staat kunnen stellen om hunwerk op straat integraal uit te kunnen oefenen, zowel informatief als administratief Inde Groningse visie ligt daarmee besloten dat agenten op straat ook zelf administratieveafwerking van het politiewerk op zich kunnen nemen Voorwaarde is wel dat de bureau-cratisering daadwerkelijk wordt teruggedrongenVanuit deze visie heeft het Groningse korps recent besloten alle 150 wijkagenten in hetkorps de beschikking te geven over een smartphone met camera en videofunctie Desmartphones worden niet alleen gebruikt om de politiesystemen op straat te ontsluitenen om agenten pushinformatie aan te bieden, maar zijn juist ook een instrument om dewijkagent meer te verbinden met zijn of haar wijk Korps Groningen wil haar wijk- enjeugdagenten via social media en de digitale snelweg in directe verbinding brengen metandere collega’s, vakgenoten, medewerkers van partnerinstellingen en met burgersDe politie kan zich in deze benadering transformeren tot een netwerkorganisatieConcreet wordt dit zichtbaar in het gebruik van Twitter door de wijkagenten Zij benut-ten Twitter niet alleen als informatiebron, maar gebruiken het ook als een instrumentvoor actieve interactie met het publiek, mede ter vergroting van het sociaal kapitaal inwijken en buurten én in sociale netwerken als basis voor meer burgerbetrokkenheidSocial media als Twitter (al dan niet in combinatie met Burgernet) kunnen zo een bij-drage leveren aan het vergroten van de heterdaadkracht en de interventiekracht van depolitie, doordat de politie uit een breed netwerk van burgers en partners actuele infor-matie kan putten Het Groningse korps gebruikt Twitter dus voor het actief informerenvan en communiceren met het publiek Om eenheid in de communicatie te bewerkstel-ligen, vindt communicatie via Twitter alleen plaats via wijk- en jeugdagenten of via depersvoorlichters Projectleiders treden niet in de communicatie met burgersHet Groningse korps maakt niet alleen gebruik van Twitter, maar ook van een eigen in-terne vorm van microblogging die sterk op Twitter lijkt In tegenstelling tot Twitter is hetzogenaamde Plitter-systeem afgeschermd voor de buitenwereld Plitter is bedoeld omde informatiepositie van buurt- en jeugdagenten en van projectleiders, chefs van diensten persvoorlichters te verbeteren Via smartphones staan zij met elkaar in contact Dezemanier van werken maakt het mogelijk beeldmateriaal met elkaar te delen en daar-door onder meer de pakkans te vergroten, wat bijdraagt aan de heterdaadkracht vande politie Zo kan de politie de functionaliteit van Twitter om snel informatie te delengebruiken, zonder daarmee informatie publiek te maken Doordat Plitter een koppel-22
 22. 22. ing heeft met Twitter, kunnen wijk- en jeugdagenten informatie die zij via projectleidersaangereikt krijgen desgewenst direct doorzetten op Twitter, om hun netwerk van burg-ers te voeden De wijk- en jeugdagenten hebben maximale vrijheid om naar eigen inzichttweets te plaatsen Zij hoeven die niet intern af te stemmen 23
 23. 23. 24
 24. 24. 7. DE DRIE BENADERINGEN VERGELEKENHet Groningse politiekorps geeft met de attenderingsservice, de inzet van social media,het gebruik van smartphones, de toepassing van Plitter en de inzet van AVLS-retour in-vulling aan een visie op het versterken van uitvoerend politiewerk Het ontsluiten, delenen verwerven van informatie staat daarbij centraal Daarmee sluit de Groningse visie aanop de ontwikkelingen die in Hollands Midden en Rotterdam Rijnmond in gang zijn gezetmet respectievelijk het Frontoffice/Backoffice-concept en het concept van het Real TimeIntelligence Center Hieronder werken wij de overeenkomsten en verschillen tussen deverschillende concepten nader uit, waarbij het vooral gaat om de achterliggende visies1 De Groningse innovaties zijn net als het Frontoffice/Backoffice-concept en het con- cept voor het RTIC onder meer gericht op het proactief aanbieden van informatie aan agenten tijdens de uitvoering van hun werk op straat, zodat zij beter geïnfor- meerd en daardoor veiliger hun werk kunnen doen2 De innovaties zijn daarnaast bedoeld om agenten beter in staat te stellen hun eigenlijke werk als agent te doen De concepten willen bijdragen aan het vakman- schap van agenten op straat De uitwerking verschilt echter per korps Waar in Groningen de nadruk ligt op het realiseren van meer horizontale besturing van het uitvoerend politiewerk (de agent is geen radertje in een bureaucratie), ligt in Hollands Midden de nadruk op het wegnemen van administratieve werkzaam- heden zodat de agent aan het eigenlijke politiewerk toekomt3 De Groningse innovaties zijn, net als het RTIC-concept, gericht op het aanbieden van push-informatie om daarmee agenten op straat gericht informatie op te laten halen voor de politieorganisatie, een nieuwe vorm van informatiesturing Ook in het Frontoffice/Backoffice-concept is sprake van het aanbieden van pushinfor- matie, maar dan wel zonder dat daarbij informatieopdrachten worden verstrekt Als met de term pushinformatie het ongevraagd aanreiken van actuele informatie / intelligence wordt bedoeld, geldt dat alle drie de concepten daarin voorzien Als het gaat om het verstrekken van informatieopdrachten, verschillen de drie concep- ten wezenlijk van elkaar In het concept van het RTIC wordt het verstrekken van in- formatieopdrachten beschouwd als een mogelijkheid om surveillerende eenheden doelgerichter te laten handelen Dit is te beschouwen als een vorm van horizontale sturing op basis van informatie in de uitvoering van het politiewerk op straat In het Groningse concept krijgen agenten op straat pushinformatie aangereikt, maar ligt de keuze om deze wel of niet op te pakken bij henzelf 25
 25. 25. Bij het Front-office/Backoffice-concept ligt de nadruk tenslotte op het vraaggericht werken De sturing op de inzet van blauw blijft het domein van de teams Het Frontoffice/Backoffice-concept is een katalysator gebleken voor het informatie- bewustzijn bij uitvoerende politiemensen Het leidt tot een groeiende behoefte aan informatie in de blauwe teams en daarmee tot een informatie-pull In de Groningse benadering mag een dergelijke informatie-pull ook worden veronder- steld, doordat agenten real time informatie op straat krijgen aangereikt en zelf kunnen beslissen hoe zij daarop acteren4 Ook in de visie op de rol van de informatieorganisatie kunnen verschillen tussen de drie korpsen worden onderkend In het Frontoffice/Backoffice-concept en in het RTIC is het binnenhalen van extra informatie ten behoeve van de politiesystemen een belangrijke doelstelling In de Groningse benadering ligt de nadruk minder op het binnenhalen van informatie door de informatieorganisatie, maar op het verbinden en ontsluiten van verschillende informatiebronnen Politiesystemen zijn in de Groningse visie één van de vele informatiebronnen De ontwikkeling in Groningen is erop gericht minder via een ‘blauw rietje’ te kijken en meer verbin- ding te zoeken met openbare bronnen In Rotterdam sluit de toepassing van de live informatiemonitor hierop aan Voor korps Hollands Midden is dit een ontwik- kelperspectief: in de backoffice wordt in de verkeerstoren al wel informatie uit een groot aantal verschillende bronnen, waaronder ook openbare bronnen, geanaly- seerd Deze informatie wordt echter nog primair benut voor de monitoringsfunctie en wordt nog niet actief door de helpdesk in real time aan agenten uitgereikt5 Het Frontoffice/Backoffice-concept onderscheidt zich nadrukkelijk doordat de medewerkers van de helpdesk van de backoffice administratieve ondersteuning aan blauw bieden door de data-invoer over te nemen Daarmee beoogt korps Hollands Midden niet alleen blauw meer ruimte te geven voor het eigenlijke politiewerk, maar ook te bereiken dat informatie gevalideerd en gecontroleerd in de systemen komt Deze benadering verschilt van de benadering van het Groningse korps, waar juist wordt ingezet op mobiel werken, inclusief data-invoer door agenten op straat De benadering in Rotterdam sluit aan bij het Frontoffice/ Backoffice-concept, met dien verstande dat de RTIC-medewerkers geen admini- stratieve ondersteuning bieden Deze verschillen kunnen beschouwd worden als operationele verschillen Het achterliggende doel bij de drie korpsen is gelijk: het gaat om versterken van de professionaliteit en effectiviteit van het uitvoerend politiewerk26
 26. 26. 6 In het verlengde van het voorgaande punt verschilt ook de visie op mobiel werken tussen de verschillende korpsen Het Groningse korps ziet goede mogelijkheden om agenten op straat door mobiele applicaties zelf data-invoer te laten doen Als technologieën voor spraakherkenning zich verder ontwikkelen, zou het typewerk voor agenten op straat bovendien tot een minimum kunnen worden beperkt Ook de Rotterdamse informatieorganisatie ziet mogelijkheden voor data-invoer door agenten op straat, met name om wacht- en leeglooptijd van agenten optimaal te benutten De gedachte is dat als twee agenten in een auto zitten, er best één de administratieve afhandeling van het politiewerk op zich kan nemen Zeker in meer rurale gebieden met lange aanrijtijden kan dit een zinvolle benadering zijn Deze visie verschilt sterk van de visie die aan het Frontoffice/Backoffice-concept ten grondslag ligt Daarin is het uitgangspunt dat een agent toegang moet hebben tot informatie, maar dat data-invoer door de backoffice wordt verricht7 Het verschil in visie op mobiel werken en de administratieve afhandeling van politiewerk door een helpdesk of backoffice laat onverlet dat er ook grote over- eenkomsten in visie tussen de drie korpsen bestaan met betrekking tot mobiel werken Overeenstemming bestaat over het feit dat agenten op straat of in de auto toegang moeten hebben tot informatiesystemen Enkelvoudige bevragin- gen zouden door agenten op straat zelf moeten kunnen worden gedaan Voor meervoudige bevragingen en complexere zoekopdrachten is het wenselijk een informatiespecialist in te zetten Specialistische vragen moeten door een specialist worden opgepakt Overeenstemming bestaat ook over het aanreiken van pushin- formatie aan agenten op straat Ook over eenvoudige controles, bijvoorbeeld van identiteitsbewijzen met een scanner in de auto, bestaat overeenstemming tussen de korpsen dat dit goed bij de agent op straat kan worden belegd8 Tenslotte verschillen de drie korpsen in hun achterliggende visie op de besturing van het uitvoerend politiewerk Korps Groningen neemt expliciet het standpunt in dat een omslag naar meer horizontale besturingsvormen wenselijk is Dat doet recht aan de professionele autonomie van de agent en draagt bij aan het reali- seren van horizontale verbindingen tussen de politie, partners en burgers Korps Rotterdam Rijnmond hanteert een meer gecentraliseerd besturingsmodel Het verstrekken van informatieopdrachten aan agenten op straat kan beschouwd wor- den als een vorm van horizontale sturing in het uitvoerend politiewerk, terwijl in verticale zin door de chefs van de blauwe teams gestuurd wordt op het uitvoerend politiewerk Voor korps Hollands Midden geldt iets soortgelijks Het Frontoffice/ Backoffice-concept kent een prominente plaats toe aan de centrale informatie- 27
 27. 27. organisatie Die is vervolgens wel dienstbaar aan de blauwe teams en aan de uitvoering van het politiewerk op straat In Hollands Midden is minder sprake van sturing in het uitvoerend politiewerk dan in Rotterdam Rijnmond9 De korpsen Hollands Midden en Groningen willen met hun concepten beide bijdragen aan het vergroten van de professionele ruimte voor agenten De wijze waarop zij daaraan werken verschilt echter In het Frontoffice/Backoffice-concept gaat het erom agenten administratief werk uit handen te nemen, waardoor zij meer tijd hebben voor politiewerk op straat In de Groningse benadering wordt de professionele ruimte versterkt door in te zetten op een meer horizontale vorm van aansturing van het uitvoerend politiewerk Agenten krijgen zelf een prominentere plaats in de aansturing van hun uitvoerend werk, door hen actief informatie aan te reiken waarop zij zelf kunnen beslissen over de uitvoering van het werk én door hen te verbinden met netwerken met burgers en partners28
 28. 28. Onderstaande tabel vat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen debenaderingen van de drie korpsen nog eens bondig samen Att.serv. en FoBo RTIC Soc. mediaVergroten effectiviteit uitvoerend politiewerk door   versterken heterdaadkracht en interventiekrachtVergroten ruimte voor politieprofessionals  Ongevraagd informatie verstrekken bij agentendie aanrijden op meldingen (push-informatie via  informatieorganisatie)Informatieopdrachten verstrekken (sturen in uitvoerend politiewerk)Extra informatie binnenhalen door agenten op straat  hier actief op te bevragenAanbieden van push-informatie op maat via PDA, afhankelijk van rol en fysieke plaats agentMonitoringsfunctie criminaliteit en openbare orde  Ondersteuning bij administratieve afhandeling politiewerkActiveren sociale netwerken Benutten informatie sociale netwerken t b v het directe  uitvoerende politiewerk 29
 29. 29. 30
 30. 30. 8. NAAR BETERE POLITIEPRESTATIESWaar een oppervlakkige beschouwing zou kunnen leiden tot de conclusie dat de doorons vergeleken concepten grote verschillen vertonen, blijken de onderliggende bedoe-lingen en praktische uitwerkingen grotendeels overeen te komen dan wel elkaar juist teversterken en aan te vullen Al eerder is gememoreerd dat het hier gaat om drie concep-ten in ontwikkeling Dat betekent dat de vastgestelde verschillen hooguit een huidigestand van zaken markeren De ambities van de drie korpsen zijn in wezen gericht op éénen hetzelfde overkoepelende doel: het versterken van het presterend vermogen in defrontlijn van het politiewerk Dit presterend vermogen staat of valt met de robuustheidvan het uitvoerend politiewerk op straat De benaderingen van de drie korpsen dragendaar elk op een eigen wijze aan bij Ondanks de verschillen in de benaderingen, sluitende drie korpsen op visieniveau nadrukkelijk bij elkaar aan, om de volgende drie redenen,1 De innovaties zijn gericht op versterking van het uitvoerend politiewerk en zo op het versterken van het presterend vermogen en de professionele weerbaarheid van de politie De innovaties sluiten bovendien logisch aan op ontwikkelingen richting versterking van heterdaadkracht en directe aanpak en afdoening van politiewerk2 De innovaties verbinden de concepten van gebiedsgebonden politie en informa- tiegestuurde politie, of in andere woorden: het verbinden van straatinformatie en systeeminformatie Daarnaast is er in de organisatie sprake van een structurele verbinding tussen ondersteuners en werkers in de frontlijn3 De innovaties faciliteren de ontwikkeling van professionaliteit van uitvoerende politiemensen Ze worden in staat gesteld meer en beter geïnformeerd hun eigen- lijke werk op te pakken Daarnaast ontstaat ruimte voor versterking van satisfactie, het ‘moraal der troepen’Deze drie aspecten tezamen kunnen als overkoepelende werkzame principes wordenbeschouwd, die richting geven aan verdere ontwikkeling van deze en andere innovatiesDeze ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van zowel de agent op straat als van an-dere spelers in de politieorganisatie De innovaties maken het mogelijk dat agenten opstraat beter geïnformeerd in kunnen spelen op incidenten, dat zij gerichter bij kunnendragen aan de veiligheidsproblematiek in hun gebied en bewuster een keuze kunnenmaken voor de prioriteiten die zij stellen en de interventies die zij kiezen Voor agentenbetekent dit dat de notie wat zij op straat willen bereiken veel belangrijker wordt Ditdoet een beroep op de persoonlijke professionaliteit van iedere agent, om zinvol invul-ling te geven aan het werk op straat en kritisch te reflecteren op de eigen aanpak 31
 31. 31. Van leidinggevenden en ondersteuners vergt het een faciliterende, coachende rol Eenrol die in de hiërarchische politieorganisatie niet vanzelfsprekend is Maar versterkingvan het presterend vermogen van de politie is niet alleen een opgave voor blauw Inessentie gaan de innovaties elk om het verbinden van de agent op straat met de rest vande politieorganisatie Dit doet een beroep op de informatieorganisatie, de meldkamer ofandere ondersteunende diensten om nadrukkelijker waarde toe te voegen voor de agentop straat De agent op straat wil real time toegang tot informatie, die bovendien rijker isdan de informatie waar hij zelf toegang tot heeft De opgave is dus om in een continuestroom context en duiding aan te reiken, waarop de agent op straat kan beslissen enacterenDe drie bestudeerde concepten raken vooral het operationele en tactische politiewerkStrategische informatie is buiten beschouwing geblevenBestudering van deze drie concepten brengt ons ook tot het definieren van een aantalactuele vraagstukken die nadere studie verdienen Deze betreffen de sturingsfilosofie,de ontsluiting van bronnen, de informatie uitwisseling met partners en de gevolgen voorhuisvestingSturingsfilosofieBij de vergelijking van de verschillende concepten lijken er verschillen van inzicht tebestaan over de sturingsfilosofie, samen te vatten onder de aanduidingen horizontalesturing of verticale sturing Een nadere doordenking van deze inzichten zou vooralsnogde uitkomt kunnen hebben, dat de hantering van deze principes erg situationeel gebon-den isOntsluiting van bronnenWelke bronnen wil de politie ontsluiten voor haar professionals Daarop is op voorhandgeen eenduidig antwoord te geven De mogelijkheden zijn onbegrensd De drie bestu-deerde casussen laten zien, dat de nadruk ligt op het gericht en situatie- of probleem-afhankelijk aanbieden van informatie De keuze die hieraan voorafgaat is een sturings-afweging In die zin is het verstrekken van informatie aan professionals altijd een onder-deel van sturing32
 32. 32. Informatie uitwisseling met partnersProbeemgerichte samenwerking maakt actieve operationele informatie uitwisseling tus-sen partners noodzakelijk De drie onderzochte concepten richting zich vooralsnog op desturing van de politieprofessieHuisvestingDe drie onderzochte concepten laten deels een verschuiving zien in de plaats van invoerin systemen Deels naar de backoffice (HM), deels naar de straat (G) Dit heeft consequen-ties voor huisvestingOp de achtergrond speelt een ontwikkeling die de komende jaren alleen maar meergewicht zal krijgen Zij heeft betrekking op de relatie tussen agenten in het operationelewerk (zowel blauw als opsporing) en de expertise die aanwezig is in informatiesystemenof in ervaren en gespecialiseerde politiemedewerkers Die relatie zal directer (meerreal-time) kunnen worden door allerlei technologische ontwikkelingen; het gebruik vansmartphones is daarin nog slechts een eerste stap In de toekomst zullen ook camera’sen sensoren in toenemende mate een rol gaan spelen De ontwikkelingen zoals die nugaande zijn in de hier besproken gebieden, stellen ons ook in staat om daar verdereervaringen mee op te doenTot slotEen slotvraag is hoe de Nederlandse politie de hiervoor geschetste ontwikkeling kanbegeleiden en ondersteunen Hierbij benadrukken wij nogmaals dat de genoemde inno-vaties slechts een selectie zijn uit deels ontwikkelde concepten In dit artikel is bovendienspecifiek ingegaan op toepassing van de concepten binnen het proces van toezicht enhandhaving, terwijl de concepten uiteraard ook relevant zijn voor de andere primairepolitieprocessen, zoals opsporing of intake Verdere opschaling én bredere toepassingvan de concepten is daarom van belang Hierbij is het gewenst om de ervaringen voor dehele Nederlandse politie door middel van (actie)onderzoek te ontsluiten Een belangrijkaandachtspunt daarbij is de doelmatigheid van de verschillende innovaties in het uitvoe-rend politiewerk Daarnaast verdient ook de relatie met andere ontwikkelingen binnen deNederlandse politie, zoals het NIM 2 0 of de vorming van een Nationale Politie, aandachtWij willen ervoor pleiten in de uitwerking per korps en per innovatie een pragmatischeaanpak te kiezen Een richtingenstrijd, waarbij te geïsoleerd vanuit een bepaald conceptwordt geredeneerd, moet worden voorkomen 33
 33. 33. Waar het geen kwaad kan om op visieniveau een duidelijk perspectief te schetsen, is hetvan belang om de implementatie van innovatieve concepten zoals die in dit artikel be-schreven zijn, niet teveel top down aan te pakken, maar juist aan te sluiten bij dynamiekin individuele korpsen Veranderkundig is het van belang een aanpak te kiezen waarmensen mee uit de voeten kunnen Dit betekent dat van de Nederlandse politie als ge-heel gevraagd mag worden te werken aan het versterken van het presterend vermogenMaar dat kan vervolgens wel langs verschillende lijnen invulling krijgen Korpsen kunnende in dit artikel genoemde en ook andere innovaties in wisselende zwaartes implemen-teren, zolang daarbij de overkoepelende doelen maar richtinggevend zijn Het gaaterom betere politieprestaties te bereiken, door systeeminformatie en straatinformatie teverbinden en door de agent ruimte te geven voor de eigen professionaliteit en door hemof haar daar ook toe uit te dagen34
 34. 34. 11-090www politieacademie nl

×