Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point

459 views

Published on

 • Be the first to comment

Power point

 1. 1. Llengua i Literatura i la seua didàctica Francesc Xavier Llorca Ibi francesc.llorca@ua.es Departament de Filologia Catalana
 2. 2. Índex: Presentació Objectius Metodologia Continguts Metodologia Avaluació Bibliografia
 3. 3. Presentació Coneixement de la llengua:  Aspectes descriptius i normatius. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió.  Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la llengua Coneixements de literatura:  continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la literatura.  La literatura en l’ensenyament de la llengua. Assignatura de 9 crèdits: 4’5 teòrics + 4’5 pràctics.
 4. 4. Objectius
 5. 5. Objectius I Els objectius específics b{sics són que l’alumnat: 1. Conega i valore la situació sociolingüística valenciana, com també la importància que té el tractament que es faça de la llengua a l’escola. 2. Analitze i valore els objectius i els efectes dels diferents programes d’educació bilingüe. 3. Valore l’educació bilingüe com a eina d’enriquiment i mitj{ de coneixement de la realitat multicultural de l’entorn. 4. Descriga i valore els diferents mètodes per a l’ensenyament d’una L2. 5. Conega els principis b{sics i la metodologia dels programes d’immersió lingüística. 6. Siga capaç de descriure i analitzar les habilitats lingüístiques (comprensió i expressió oral i escrita) en infants d’Educació Prim{ria.
 6. 6. Objectius II 7. Siga capaç de realitzar una programació d’aula de l’especialitat corresponent adequada a un determinat tipus d’educació bilingüe. 8. Siga capaç d’avaluar activitats did{ctiques adequades en infants d’Educació Prim{ria. 9. Augmente la seua competència comunicativa fins assolir un nivell C1 del MCERL. 10. Perfeccione el domini de la normativa i que siga capaç de seleccionar activitats adequades en l’ensenyament de l’ortografia, de la morfosintaxi i del lèxic en infants de Primària.. 11. Siga capaç d’emprar el lèxic específic de la seua especialitat amb precisió i correcció. Tornar
 7. 7. Metodologia
 8. 8. Metodologia Aquesta assignatura té un caràcter teòric i pràctic. A més del desplegament dels continguts conceptuals de la matèria, hi tindran gran importància les pràctiques, realitzades en treball en grup, sobre aspectes didàctics. Especialment la realització d’unitats didàctiques de llengua i de literatura on s’hi haurà de tenir en compte el tractament del català com a L1 o L2. També es preveu la lectura i comentari de dues obres sobre la matèria. Tornar
 9. 9. Continguts
 10. 10. continguts1. LLENGUA, ESCOLA I SOCIETAT2. EL MODEL DE LLENGUA DE L’ESCOLA I ELS MESTRES3. ELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE4. LLENGUA I IMMIGRACIÓ5.DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES6. EL SISTEMA DE LA LLENGUA. CONTRAST CATALÀ / CASTELLÀ / ANGLÉS / FRANCÉS7. LA COMPRENSIÓ LECTORA8. BASES PSICOPEDAGÒGIQUES D’APRENENTATGE D’UNA L2. Tornar
 11. 11. AVALUACIÓ
 12. 12. avaluació
 13. 13. avaluació
 14. 14. bibliografia Bases per a l’ensenyament de la gram{tica, d’Anna Camps (coord.) et. al. Barcelona, Graó, 2005. Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure, de D. Cassany. Barcelona, Empúries, 1987. Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge o seqüències did{ctiques, de M. Vil{ i Santasusana. (coord.). Barcelona, Graó, 2002. Educació emocional i llenguatge en el marc de l’escola, de J. Gómez. Barcelona, Assoc. Mestres Rosa Sensat, 2002.
 15. 15. bibliografia El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià, de Vicent Pascual Granell. València, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 2006 [el llibre està disponible en format PDF en aquest enllaç: http://www.cult.gva.es/sedev/VP_TL.htm]. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre, de Teresa Colomer i Anna Camps. Barcelona, Rosa Sensat - Edicions 62, 1991. Escriure bé, de M. Pilar Cor i Gos. Barcelona, Edicions 62 - Rosa Sensat, 1996. Formar infants productors de textos, del Grup de Recerca d’Écouen (Josette Jolibert, coord.). Barcelona, Graó, 1992. L’ensenyament de la composició escrita, d’Anna Camps. Barcelona, Barcanova, 1994. L’ensenyament del catal{ als no-catalanoparlants, de J. Tió. Ed. EUMO. Vic 1982.
 16. 16. bibliografia Seqüències did{ctiques per aprendre a escriure, d’Anna Camps (comp.) et alt. Barcelona, Graó, 2003. l llibre dels jocs, de Josep M. Picanyol, Barcelona, Barcanova, 2004. El racó dels jocs fonològics, de Lurdes Riba, Vic, l’Àlber, 2004. Els jocs dels xiquets al País Valencià, de Josep Bataller, València, ICE, Universitat de València, 1979
 17. 17. bibliografia Jocs d’expressió oral i escrita, de Dolors Badia et al. Vic, EUMO, 1984. Jocs d’ortografia (amb guia did{ctica), de Josep Tió. Vic, L’{lber, 2006. Jocs de fantasia, de Gianni Rodari. Barcelona, Baula, 2005. Jocs de lèxic i expressió (amb guia didàctica), de Josep Tió. Vic, L’Àlber, 2006. Jocs i entreteniments, de Pamela Dell. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2007.
 18. 18. bibliografia Jocs per a tot l’any, de J. Maria Allué. Barcelona, Parramón, 2000. Jugar i divertir-se tothom: recull de jocs no competitius, de Rosa Guitart. Barcelona, Graó, 1998. Lexijocs: el lèxic a l’escola, de Ramon Bassa. Palma de Mallorca, Moll, 1992. Estratègies de motivació en laula de llengües, de Zoltán Dörnyei. Barcelona, Editorial UOC, 2008. Waramurungundi. La sostenibilitat i la diversitat lingüístiques a l’aula, d’Anna Prunés, Montserrat Pérez, Anna Gonz|lez i Lluís Felip. Barcelona, Rosa Sensat, 2008.
 19. 19. Contacte
 20. 20.  Francesc Xavier Llorca Ibi francesc.llorca@ua.es Despatx: Departament Filologia Catalana/Educació (pati) Horari de tutories: dilluns i dimecres d’11 a 13 hores
 21. 21.  Francesc Xavier Llorca Ibi francesc.llorca@ua.es Despatx: Departament Filologia Catalana/Educació (pati) Horari de tutories: dilluns i dimecres d’11 a 13 hores

×