Lectura del tema 1 pdf

437 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
192
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lectura del tema 1 pdf

  1. 1. LECTURA DEL TEMA 1: Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación.Aquesta lectura de Manuel Area Moreira ens analitza alguns dels problemes i repteseducatius més destacables en relació el nou context social, econòmic i culturalrepresentant per la societat de la informació. Tots aquets aspectes que anirécomentant, a continuació, ja els vam treballar una mica a classe la qual cosa permetcompletar una mica més cada un dels conceptes donats.Discursos sobre la societat informacionalSegons Manuel Area, trobem diferents discursos a través dels quals ens defineixen lasocietat de la informació. Aquets són el següents:  Tercera revolució industrial: Aquesta va aparèixer al quart segle XX (situació actual). Va provocar grans canvis socials, culturals i econòmics a través de l’aparició de les noves tecnologies digitals (ordenadors, noves formes de comunicació,...). En definitiva, desplaça l’industria cap a sectors financers i telecomunicacions.  Digitalització de la informació: és la gran revolució tècnica-cultural del present. L’ús de les noves tecnologies de l’ informació i comunicació (ordenadors, Internet, telefonia mòbil, equips multimèdies,...) és un fet evident i imparable.  Globalització: és el fenomen històric més destacable i representatiu del present. Ens trobem en un moment en que aquest terme de globalització es bastant polèmic degut a la seva forta carga ideològica i política. La globalització implica una societat homogènia. Aquesta polèmica existeix des de segles anteriors, per tant les noves tecnologies de la informació i comunicació no són les úniques culpables de l’existència d’aquest fenomen, la globalització.Dia d’avui ens trobem en una societat on les noves tecnologies tenen un gran pes jaque totes aquestes ens han facilitat diversos aspectes com són: la comunicació i ladisponibilitat de diversa informació. Per tant, ara donem una gran importància a totesaquestes tecnologies i molts de nosaltres no ens imaginem que faríem sense aquestes.Però si ens parem a reflexionar, fa anys enrere totes aquestes no existien la qual cosano tenien tanta facilitat per comunicar-se i extreure informació, però així i tot ho feienigual. Amb això el que vull dir és que les tecnologies han suposat bastants de canvis,però abans sense aquestes les persones cercaven altres mètodes vàlids per poder-secomunicar.“Las tecnologías digitales no son las causantes directas de las profundastransformaciones del mundo en que no encontramos, pero sin las mismas nuestropresente no sería como es.” 1
  2. 2. J. Echevarría (1999) identifica diferents perspectives i posicions sobre el paper quetenen les noves tecnologies a la configuració del que Manuel Area denomina el tercerentorn. Els quatre discursos són:  Discurso mercantilista: divulgat per el conjunt de sectors industrials vinculats amb el sector de la nova economia. Per aquest discurs, la societat de la informació es comunica a través de les xarxes de comunicació digital. Des de aquesta visió el desenvolupament de la societat de la informació suposarà millor benestar material, i com a conseqüència més “felicitat” pels individus.  Discurso crítico-político: defensa que les tecnologies digitals han d’estar el servei del desenvolupament social i humà en ves d’estar controlats pels interessos de les grans cooperacions industrials del món capitalista. Defensa els drets cívics i democràtics per la llibertat d’expressió en Internet. Exemple d’aquesta posició seria l’associació Electronic Frontier Foundation.  Discruso tecnocentrista: aquest ens diu que les tecnologies digitals són l’eix d’un procés de revolució no només tecnològica, sinó també de la civilització humana. D’aquesta manera, les noves tecnologies es converteixen en el centre del canvi social i cultural. Aquest és la versió actual del determinisme tecnològic.  Discurso apocalíptico: en aquest discurs les tecnologies d’informació i comunicació representen el final els ideals i valors de la modernitat i del model il·lustrat de la societat.A continuació, Manuel Area ens exposa tots els aspectes positius i negatius queaporten les noves tecnologies a dins la societat. Moltes de les persones pensen que lesnoves tecnologies ens aporten només i únicament aspectes positius dins la societat,però això no és així, ja que aquestes poden ser bones per unes coses i negatives peraltres. Amb això estic totalment acord amb Area. A continuació exposaré tots aquetsaspectes, tant els positius com negatius.La part positiva de les tecnologies digitals  Facilitat la comunicació: facilita la comunicació entre les persones independentment de la seva situació geogràfica o temporal. Podem trobar diferents mètodes de comunicació: forma oral (telefonia), escrita (correu electrònic) o audiovisual (videoconferència). 2
  3. 3.  Accés a la informació: dia d’avui tenim l’accés de forma permanent a gran quantitat d’informació. A més tota aquesta informació la podem trobar de forma ràpida, cosa que abans no es podia fer.  Milloren la qualitat dels serveis  Noves formes de participació: ens permet intervenir no només ens espais específics (comunitat o territori on vivim) sinó que també espais més globals.  Obertura tecnològicaLa part negativa de les tecnologies digitals  Obstaculitzen el procés cap a un model social més democràtic.  El progrés tecnològic no implica millora per a tothom (augment de les desigualtats culturals i econòmiques entre uns països i altres).  Destorç mediambiental del planeta com a conseqüència del creixement industrial.  Evolució accelerada: són moltes les vegades que les tecnologies tenen una evolució bastant accelerada, la qual cosa això fa que les persones no tinguem temps d’adaptar-nos a totes aquestes, ja que en el moment en que ens adaptem ja surt un altre tecnologia més avançada.Estic totalment d’acord amb tots els aspectes positius i negatius que exposa Area enaquest article. El que més m’ha cridat l’atenció i trobo que passa molt dia d’avui ésamb l’evolució accelerada de les noves tecnologies. Així com va passant el temps ésmés freqüent aquesta acceleració, la qual cosa fa que moltes de les persones notinguin temps per adaptar-se. Possiblement els joves no tinguin més facilitat que lespersones adultes perquè aquets ja han viscut la nova tecnologia, en canvi, les personesadultes necessiten temps per adaptar-se ja que per ells això és una cosa nova. Almenysaixò és el que penso.Els problemes educatius generats per la omnipresència tecnològicaSegons ens explica Area, la presència de les noves tecnologies també provoquen unscerts problemes educatius, i aquets són:  La diferència substancial fa que el procés de canvi generat per l’aparició de les noves tecnologies digitals es produeixi en un pla temporal molt curt i a una velocitat bastant accelerada. Això fa que els adults, sobretot, es vegin obligats a realitzar un enorme esforç formatiu destinat a adquirir les competències instrumentals, cognitives i actitudinals derivades a l’ús de les noves tecnologies digitals. No fer-ho significarà córrer un risc d’entrar dins el grup d’analfabets.Això vindria ser el que he explicat anteriorment. És necessari que tothom s’adapti a lesnoves tecnologies digitals perquè sinó poden quedar-se enrere de la societat, la qual 3
  4. 4. cosa entrarien dins el grup d’analfabets (com és el cas d’aquestes persones). Aixòtambé és necessari complir-ho amb l’educació. Tots els docents han de ser capaçosd’implantar les noves tecnologies a l’educació, per tal de dur a terme una educaciómés innovadora i dinàmica. Una frase de Manuel Area que reflecteix això és: “ Les TICserveixen per portar el món a l’escola, i per obrir l’escola al món” “La alfabetización tecnológica es una condición necesaria, en la actualidad, para quese pueda acceder y conducirse inteligentemente a través de la cultura y tecnologíadigital.”. Les competències d’un ciutadà alfabetitzat al S.XXI: - Saber localitzar i analitzar la informació - Saber expressar-se de forma: textual, audiovisual, multimèdia i hipertextual. - Saber comunicar-se i col·laborar amb altres a través de les tecnologies.  Quantitat i naturalesa de l’ informació que rebem. Rebem molta informació de per molts llocs diferents i moltes de les vegades no sabem convertir-la amb un coneixement. “Más información también existe más desinformación ya que un exceso de cantidad de datos provoca pérdida del significado de los mismos” Pérez (2001). Amb aquest problema també estic totalment d’acord amb n’Area, és veritat que dia d’avui tenim molta informació i això en molts de casos no és positiu perquè les persones ens arribem a bloquejar, la qual cosa fa que no tinguem un coneixement del concepte cercat. Per tant, el que s’ha d’intentar fer és saber seleccionar l’ informació més rellevant que ens ajuda a adquirir un coneixement.Reptes de l’educació davant les noves tecnologies digitals  Integrar les noves tecnologies en el sistema i la cultura escolar: com ja havia comentant anteriorment, estic totalment acord amb d’integració de les noves tecnologies dins el sistema escolar. Això implicarà realitzar importants inversions econòmiques en dotació a recursos tecnològics suficients per els centres educatius i en la creació de xarxes telemàtiques educatives. Aquesta integració s’ha de fer a poc a poc, ja que és un canvi bastant important que necessita temps.  Reestructurar els fins i mètodes d’ensenyament. Nous rols per docents i alumnes: requereix replentetjar els models d’actuació docents, els processos d’aprenentatge així com les metes, formes d’ensenyament. Les quatre metes educatives que planteja Area són: o Domini del maneig tècnic de cada tecnologia 4
  5. 5. o Tenir uns coneixements i habilitats específiques que permet cercar, seleccionar, analitzar comprendre i recrear la quantitat d’informació. o Tenir uns valors i actituds cap a la tecnologia. o Utilització de mitjans i tecnologies a la vida quotidiana per expressar-se i comunicar-se amb altres persones.  Estendre la formació a través de xarxes d’ordenador: la teleformació l’increment de les necessitats formatives està reclamant una creació de noves xarxes i formes d’accés a l’ensenyança. D’aquesta manera moltes de les persones que no tenen la possiblitat d’assistir a un curs de forma presencial pugui rebre aquesta mateixa ensenyança a distància, és a dir a través de les tecnologies.  Revisar i replantejar la formació ocupacional a la llum de les noves exigències sociolaborals impulsats per les noves tecnologies. La formació ocupacional s’ha d’integrar i incorporar a la realitat a través de: o Introduir i produir als treballadors els coneixements i l’ús laboral de les noves tecnologies de la comunicació. o Millorar la qualitat dels processos formatius i d’aprenentatge de l’alumnat. o Establir i desenvolupar cursos específics de formació. o Crear xarxes telemàtiques digitals a la formació.  Desenvolupar accions d’educació no formal: la alfabetització tecnològica per el desenvolupament social i comunitari. El que es preten fer és potenciar l’accés i participació democràtiques a les noves xarxes de comunicació a aquelles persones que d’una manera o altre estan el marge de l’evolució tecnològica.Punt de vista de forma generalAixí com he anat exposant les idees principals d’aquest article, podreu observar que enalguns casos he reflectit la meva opinió sobre alguns aspectes. Però de forma general,vull comentar que estic bastant acord amb el que diu Manuel Area. Dia d’avui latecnologia és un factor molt important dins la nostre societat perquè sense aquesta elmón no seria de la manera que és. Les TIC, com hem pogut observar ens aporten moltsaspectes positius, però també d’altres que no ho són tant.La tecnologia va evolucionant de forma molt ràpida, la qual cosa fa que en molts decasos les persones no tinguem temps d’adaptar-nos de forma adequada, ja que quanestem adaptades a una ja n’hi ha un altre. Personalment, penso que les persones jovesno tenen tanta dificultat alhora d’adaptar-se a les TICs ja que aquestes ja han viscut 5
  6. 6. amb les tecnologies, en canvi, les persones majors tenen més dificultat ja que són lesque han vist l’evolució que ha fet la societat.Per acabar, vull dir que el domini de les noves tecnologies s’està convertint en unademanda social, la qual cosa implica que totes les persones han de fer l’esforçd’adaptar-se a les noves tecnologies. 6

×