Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminari PILE Girona - sessio 2

1,610 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Seminari PILE Girona - sessio 2

 1. 1. Seminari d’intercanvi centres amb projectes PILE Serveis Territorials a Girona https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2012girona/ Sessió 2: MetodologiaObjectius de la sessió: Neus Lorenzo •Construir conceptes a partir de lintercanvi i del consens; •Dinamitzar actuacions •Difondre principis prioritaris d’acció docent. Neus Lorenzo
 2. 2. Temes de debat: AICLE en el PILE • Context • Finalitat: què i per què? • Presa de decisions (Tips) – Conceptes – Principis – Estratègies Neus Lorenzo • Visió de conjunt • Exemples concrets Neus Lorenzo
 3. 3. CONTEXT I: Estratègies conjuntes Projecte Lingüístic Plurilingüe* Estratègies transversals a Accions comunicatives enImmersió/acollida/ Llengües estrangeres i les altres àrees: lleng.extraescolars(Llengües oficials) accions AICLE (i TIL) lectura, oralitat... (i TILC) (Context, TIC, PEL, etc) CATALÀ-ARANÈS ANGLÈS - FRANCÈS LLENGUA EN LLENGÜES NO CASTELLÀ ITALIÀ - ALEMANY ALTRES ÀREES CURRICULARS PRESA DE DECISIONS Neus LorenzoRecursos Formació Materials Recursos Altres Currículum humans assessoria didàctics organitzatius recursos *Disseny desenvolupat d’acord amb el context propi de cada centre docent. Neus Lorenzo
 4. 4. Context II: Gestió plurilingüe al PILE (Catalunya, 2012-2014) Convocatòria PILE 2012: Ampliació de les situacions d’aprenentatge en llengua estrangeraModalitat a1). Primària,12%, L3: llengua i AICLE.Modalitat a2). Primària, (L4) en AICLE o projectes temàtics.Modalitat b). A l’ESO, 15 %, L3 o L4: llengua i AICLEModalitat c). FP, L3: llengua o projectes temàtics. Neus LorenzoModalitat d). Pel Batxillerat, 18 % (L3 o L4), autonomia, emprenedoria, i AICLE.(Batxibac: 33% del currículum Batxillerat (Llengua, Literatura, Hª + altres) ORDRE: ENS/102/2012, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases generals per a la selecció de projectes de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per participar en el Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2012. Neus Lorenzo
 5. 5. Context III: Alineació amb EuropaCatalunya: •El PILE vol afavorir el desenvolupament de projectes plurilingües de qualitat. •En especial, vol facilitar les actuacions que impliquin l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts curriculars en llengües estrangeres (AICLE) en almenys una àrea no lingüística del currículum, i actuacions que incideixen tant en els aspectes metodològics vinculats amb el desenvolupament de les classes, com en la potenciació d’activitats complementàries i projectes que facilitin l’ús de les llengües en contextos reals i significatius. Ref: http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5a8e8f3-cc43-4a62-97aa-d000f38507e4/PILE.pdfEuropean Union: On 25 October 2011, the Council of Europe concluded to: “Encourage innovative forms of European co-operation, experimentation Lorenzo Neus and new approaches to language teaching and learning, such as content and language- integrated learning (including in bilingual schools), opportunities for language immersion mobility and, where appropriate, more extensive use of ICT also in creative language learning environments.” Ref: Council (2011). Council Conclusions on Language Competences to Enhance Mobility., Official Journal of the European Union. Council of the European Union.. EDUC 256 SOC 891 CULT 83, 20.12.2011 (2011/C 372/07) Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:EN:PDF Neus Lorenzo
 6. 6. AICLE: Finalitat o recurs? Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera Neus LorenzoRef: Imagtge a http://ow.ly/f1Wud Neus Lorenzo
 7. 7. Neus Lorenzo Neus LorenzoRef: http://ow.ly/f43SM
 8. 8. CLIL… què i per què? CLIL : Content and Language Integrated Learning CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels. Ref: Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, FrigolsMartín, Mehisto, (2010). http://tiny.cc/51k1dw Neus Lorenzo…and with the objective of promoting learning strategies,creative curiosity, cognitive growth, active participation,social engagement, active citizenship, enterpreneurship... Ref: http://ow.ly/f7qDP, slide 26 Neus Lorenzo
 9. 9. CLIL… què i per què? CLIL : Content and Language Integrated Learning CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels. Ref: Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, FrigolsMartín, Mehisto, (2010). http://tiny.cc/51k1dw Neus Lorenzo…and with the objective of promoting learning strategies,creative curiosity, cognitive growth, active participation,social engagement, active citizenship, enterpreneurship... Ref: http://ow.ly/f7qDP, slide 26 Neus Lorenzo
 10. 10. AICLE, vers el coneixement connectiu • Criteri (autonomia) • Continguts •Comunicació (projectar-se) (saber) Neus Lorenzo• Cognició (ser) •Comunitat (estar) • Creativitat (empreneduria) Neus Lorenzo
 11. 11. AICLE, dimensió competencial altres visions sobre el tema CREATIVITAT per la presa de decisions criteri i judici, avaluació i acció , actuació fonamentada Cognició (saber ser, saber pensar) Comunicació (saber fer, projectar-se, interactuar) AICLE Comunitat competencial (saber estar, participació cultural Continguts Neus Lorenzo (sabers) (dades, informació, i coneixement) COMPLEXITAT6-C Diamant competencial de les 6-C diversitat, pluralitat, globalitatRef: ICE-UB: Group 6.Sis 2009 Neus Lorenzo
 12. 12. Com organitzem una sessió AICLE? (1) Neus Lorenzo (1) Planificació sincrònicaImage Ref: http://goo.gl/WdcJs Neus Lorenzo
 13. 13. Neus LorenzoImage Ref: http://blocs.xtec.cat/clilpractiques1/files/2009/03/clil-times-10.jpg Neus Lorenzo
 14. 14. AICLE: Què estem fent als centres docents? + Construcció cognitiva i raonament +Connexió processual cultural i socialPosem en comú alguna experiència: + Domini + Coneixement lingüístic i temàtic curricular comunicatiu Neus Lorenzo +Contextualització significativa individual +Desenvolupament procedimental diciplinarL’objectiu és AICLE ó EICLE ? Neus Lorenzo
 15. 15. Integració d’aprenentatges competencials + Construcció cognitiva i visualització +Connexió raonament cultural i social processual +Coneixement + Domini temàtic curricular lingüístic i comunicatiu Neus Lorenzo +Contextualització significativa individual +Desenvolupament procedimental diciplinarDau del sis: TILC-Competencia l Adaptat de Phil Ball & Keith Kelly (2009)Ref: ICE-UB: Group 6.Sis 2009 Ref: http://ow.ly/dLK8g & http://goo.gl/Ul3A2 Neus Lorenzo
 16. 16. Les llengües en entorns complexesDe la immersió a la transversalitat dels mètodes inquisitius + Llengua + Continguts IOP) n Pro tocol (S n Obs ervatio ALL) ed In structio Lear ning (C Shelter nguage T) l ade mic La g (CAL s) ta tive ac e Te achin i (Ap ió to l Cogni guag -Ser ve ) rs cia lar La n ge ork e r rricu ne ntat sed ) ctw m pa ss-cu Apre -ba oje MI)Im ó Cro al i sk r rsi soci (Ta s (P n (E me rsi ó ipac ió que s oje cte tio Im me Part ic Tas Pr uc im üe e en ia de In str P) o ble bil ing de l” entatg do log of (E S rè s D ió Mo en to mNeussLorenzo te ers ay Apr Me diu se in Im m wo W sM e rp o d’ “T a u s me ish cP re nt s is l i itiu ü ual g if iling eD En ec ce uis B is m nge ra Sp e n ngü estra or i nq li a f s Bi engu h te en l l lis ec es ió ” g j mers ersion En ro od Im e imm P t guag Mè lan “He ritage Ref: http://Goo.gl/FG4uT Adaptat Neus Lorenzo de Mª Jesús Frigols
 17. 17. AICLE: Les 4Cs en entorns Plurilingües,diferents Coyle, http://goo.gl/QqITr per les diferents llengües? (L1, L2, L3, L4…)Ref. Original: Do alternatives Communication Communication Culture Cognition Content Cognition Content Culture Language of learning Language for learning Communication Culture Language through learning Neus Lorenzo ... ... ... Content CommunicationCulture Cognition Content Cognition Neus Lorenzo
 18. 18. Polítiques lingüístiques d’aprenentatgeintegrat de llengües i continguts (2012) El professorat ha de proporcionar: [+] Aprenentatge actiu - Learning by doing [+] Participació cultural i activisme social [+] Ús significatiu i contextual de la llengua. [+] Adquisició integrada de continguts Neus Lorenzo [+] Comunicació efectiva, interacció [+] Estratègies d’aprenentatge de llengua [+] Pensament crític, ments inquisitives... Framework web: http://tiny.cc/spf0dw & http://clil-cd.ecml.at/ On line Framework: http://tiny.cc/4sk1dw Neus Lorenzo
 19. 19. AICLE: Principis estratègics •Integració d’aprenentatges (continguts i llengua) Aprenentatge Integrat de •Integració curricular (desenvolupament competencial) Contingut i •Gestió del coneixement (creixement cognitiu) Llengua Estrangera •Experimentació educativa (innovació) •Coordinació docent (cohesió de centre) •Funcionalitat comunicativa de la llengua (context, vehicle i objectiu d’aprenentatge)Ref: http://ow.ly/f1Wud AICLE Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera Neus Lorenzo CLIL Content and Language Integrating Learning EMILE Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère Neus Lorenzo
 20. 20. Suggested sequences Neus Lorenzohttp://www.juicygeography.co.uk/images/lynton%20map%20sync.jpg Neus Lorenzo
 21. 21. Com organitzem una sessió AICLE? (2) (2) Planificació sincrònica Nucli organitzador Objectius Detonant Identificació • Dubte, tema, pregunta, problema… compartida Necessitat - Motivació - Interès Fase I: Preparació de la TASCA • Activació, negociació i consens: Posada en globalitat comú, i organització de coneixements previs. • Decisió sobre el producte final (criteris). Fase II: Construcció Tasca 1 Continguts  Disciplinars (Acadèmics) Tasca 2 Activitats abans  Lingüístics anàlisi  Cognitius … Activitats durant  Culturals Neus Lorenzo  Actitudinals Tasca n-1 (Criteri, creativitat, Activitats després implicació, Tasca n emprenedoria…) síntesi Fase III: Aplicació/expansió/creació Critèris i evidències • Elaboració del producte final i difusió.  de progrés  d’assoliment Reflexió/AvaluacióRef: Adaptat de Vicens Pacual , 2012 Neus Lorenzo
 22. 22. Organitzem la seqüència... Liderar… Guiar… Delegar…. Rol del professor •Avaluar •Afavorir •Estimular •Mostrar el procés •Facilitar eines •Assessorar •Avaluar •Reflexionar •Crear la situació •Organitzar • Produir, actuar • Col·laborar amb l’equip • Accedir a la informació Neus Lorenzo •Gestionar la recepció • Participar Rol de l’alumne • Connectar• Què volem aprendre (OBJECTIUS COMPETENCIALS)• Com sabrem que ho hem après? (CRITERIS D’AVALUACIÓ)• Què farem per arribar-hi? (ESTRATÈGIES) Neus Lorenzo
 23. 23. Bloom’s taxonomy High Order Thinking - HOT Putting information together in an innovative way. Making judgements based on a set of guidelines. Breaking the concept into parts and understand how each part is related to one another. Use the knowledge gained in new ways. Making sense of what you have learned. Neus LorenzoRecalling relevant knowledge fromlong term memory. Low Order Thinking - LOT Ref http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm Neus Lorenzo
 24. 24. •Existia el Bikini a l’època de l’imperi Romà? •Com ho pots demostrar? Les fonts fiables: són un requisit • Was the Bikini in fashion during the Roman Empire? • How can you prove it? (Can you locate this image?) Explore webs of Roman clothes (describe) Translate Latin texts (on-line translation) Investigate on the Bikini and its history (…?) Present your conclusions and your research process. Make a list of useful: - Lexis & Structures -Topic information - ICT Tools Neus Lorenzo - Working attitudesRef: "bikini girls" mosaic (found by archeological excavation of the ancient Roman villa del Casale near Piazza Armerina in Sicily.Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Casale_Bikini_modified.jpg & http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armerina.jpgRef: http://www.unrv.com/culture/ancient-roman-clothing.php & http://www.newsfinder.org/site/more/bikini_an_ancient_swimsuit/ Neus Lorenzo
 25. 25. El repte cognitiu és una oportunitat comunicativa 1 Which scale is more detailed? _________ Which of these two scales 25.000 would give you a more detailed map of the territory? 1 ____________ Classroom language Now it’s your turn… Interaction language I agree / I don’t agee... 100.000 We can look it up on... What’s the meaning of... In my group, we think that… We need to agree on how... Discipline: (knowledge) Cognition (Frames, Lorenzo Neus Patterns) -scale, legend, -If scale is at one to one, then... -Physical & Political map -We can see… we cannot see -(numbers)... -There are more details than in…Adapted from http://www.mcc.cc.ms.us/techprep/lessons.htm Neus Lorenzo
 26. 26. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in BarcelonaModels de qualitats: són aprenentatge silent Many animal behaviors are instinctive. This means the animal knows how to do something when it is born. An example of an instinctive behavior is a bird building its nest. Birds do not need to learn how to build nests. They are born knowing how to do it. Another type of instinctive animal behavior is called imprinting. Animals do not have to learn this kind of behavior. Neus Lorenzo An example of imprinting is when geese babies learn to follow their mother. A goose baby follows the first thing that makes the call of a goose and that moves. Learning to organise ideas Ref: http://ow.ly/exzNU Neus Lorenzo
 27. 27. Suport lingüístic: centrat en l’alumnat From bottom up & from up-down Cal identificar les accions concretes (verbs)Cal diferenciar contextos de precisió -”Water and salt go up the roots”... (col·loquial)-“The map is very big” (conversa informal) VsVs. -“ Water and salt are absorved by...” (científic)- “The scale of the map allows to seesmall details” (text formal) Neus Lorenzo http://goo.gl/zCto2 Cal evitar tautologies (Causalitat-Seqüència) Cal objectivar l’observació (no personificació) -”Trees grow because they add branches and leaves every day ”... -”Crassa plants like living in dry weather”... Vs. Vs. - “Trees grow when they obtain mineral salts and water, in sunlight...” - “Crassa plants are adapted to dry weather” Ref: https://clilingmesoftly.files.wordpress.com/2012/03/l4c-model.png Neus Lorenzo
 28. 28. Les bastides: visualització i planificació del discurs argumental •Mind maps (association) •Concept map (relationship) Neus Lorenzo •Thinking maps (flow)Ref: http://abrahams.wikispaces.com/file/view/thi_map.gif/158780729/thi_map.gif Neus Lorenzo
 29. 29. La interacció dialògica: compartir, una estratègia AICLE And... Or... Such as... TO DESCRIBE First... Second... When... then TO EXPLAIN If... then.... Despite /Despite of... Because... Lorenzo Neus TO JUSTIFY In order to... Whenever... As we can see at...TO GIVE EVIDENCE So it happens when... Therefore... Neus Lorenzo Ref: Adaptat de Neus Santmartí, http://www.slideshare.net/francescvilabatalle
 30. 30. Recordeu!• Tenim accés a materials autèntics (eLibrary)• Cal anar incorporant principis AICLE• Podem compartir materials al web Tasca 2. Abans de la propera sessió, cal: a) Revisar i/o ampliar la activitat AICLE presentada avui (cal lliurar-la). Neus Lorenzo b) Afegir l’avaluació (criteris, estratègies) - Alumnat - Activitat presentada c) Lliurar-ho al formador (no es farà públic) Neus Lorenzo
 31. 31. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in Barcelona eLibrary The digestive system in one animal, such as a fish, is very differentfrom the digestive system in another animal, such as a bird. Neus Lorenzo This is because animalshave very different bodies,eat different food, and use the food differently. Neus Lorenzo
 32. 32. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in BarcelonaCells •Cells are the smallest living part of an animals body. •Every part of an animals body is made up of different types of cells. •The cells look different and work in different ways. •Heart cells and blood cells are both part of the circulatory system, but these two kinds of cells look very different. Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 33. 33. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in Barcelona The solar system is the part of space around the sun. The solar system includes Earth, the other planets, and many other things in space. Neus Lorenzo Planets are large objects that orbit, or go in a circle around, the sun.Ref: http://ow.ly/exzNU Neus Lorenzo
 34. 34. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in Barcelona • The two most important chemical processes in the living world are photosybthesis and glycolysis. These processes happen over and over again while an organism is alive. • Photosynthesis is a chemical reaction that creates energy for plants. Photosynthesis usually takes place in the leaves of plants. The leaves get energy from the sun. Photosynthesis turns the suns energy into chemical energy for the plant. The process of photosynthesis builds sugar. Sugar is a kind of stored energy in plants. Plants need photosynthesis to live. • Plants also need glycolysis to Neus Lorenzoa live. Glycolysis is chemical reaction that breaks down sugars. Glycolysis happens in most living things, including humans.This process gives energy to the cells in the organism. Cells are the smallest living parts of organisms. Some tiny organisms are made up of only one cell. Humans are made up of billions ofWater is transferd from below ground... cells. Without photosynthesis and glycolysis, plants could not stay aliveAbsortion & Release Ref: eLibrary http://ow.ly/ezvXIRoots, leaves (plant) Neus Lorenzo
 35. 35. Visió de conjunt...-Ensenyament tradicional-Ensenyament modern icontemporani-Ensenyament innovador i proactiu Neus Lorenzo (i ara en imatges...) Neus Lorenzo
 36. 36. Experimentació i pràctica:Ensenyament tradicional Ivan P. Pavlov B. F. Skinner Albert Bandura, Estudis de grec i llatí (s.I –s.XX) Ed. Lee Thorndike John B Watson ... Ref: http://ow.ly/f40mj • PROFESSORAT:Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296 Neus Lorenzo - Programa per continguts • ALUMNAT (acumulació d’informació)• ESCOLA: -Aprèn per memorització de dades, [positivisme]-Proporciona el model reproducció, i creació d’hàbit.i centralitza els recursos. [conductisme] [escolàstica] Neus Lorenzo
 37. 37. Anàlisi i seqüència: Ferdinand Saussure,Ensenyament modern i contemporani Jean Piaget, Lew S. Vygotsky, Jerome Bruner, Ensenyament de francès i anglès (s.XX) Laurence Kohlberg Paul Bloom... http://ow.ly/f41NX http://ow.ly/f40YI Ref: http://ow.ly/f47W1 Neus Lorenzo •PROFESSORAT:•ESCOLA: - Programa per processos-Controla el procés i rutines d’aprenentatgei selecciona ritmes. •ALUMNAT [evolucionisme] [funcionalista] -Aprèn per transferència, organització d’informació i creació de coneixement. [constructivisme] Neus Lorenzo
 38. 38. Multiperspectiva: Howard Gardner , Ensenyament innovador i proactiu George Siemens Stephen Downes Sugata Mitra Aprenentatges AICLE (s.XXI) Mark Johnson George Lakoff… Llibreta de Camp Ref: http://ow.ly/f48vChttp://ow.ly/f4SGX http://ow.ly/f4RPO Neus LorenzoESCOLA: PROFESSORAT:Facilita oportunitats Programa per principis ii situacions d’aprenentatge escenaris d’aprenentatge ALUMNAT:diversificades [lideratge] Aprèn per interacció, implicació i [inclusiva] desenvolupament competencial. [connectivisme] Neus Lorenzo
 39. 39. “The major future challenges in the educational field are how to reform our learning systems to prepare our young people for jobs that do not exist yet, using technologies that have not been invented yet, in order to solve problems that haven’t been identified yet.” Jan Figel, 2009 Neus Lorenzo Neus Lorenzo
 40. 40. AICLE per desenvolupar competencies global Neus LorenzoRef: Global Competences for 21st century.Digital Media and Learning Competition. CLIL for developinghttp://goo.gl/qdnQzPATHWAYS TO GLOBAL COMPETENCE: A BADGE SYSTEM FOR EDUCATORS global competencies Neus Lorenzo
 41. 41. L’única cosa que sabem del futur,és que serà diferent. Peter Drucken Neus Lorenzo És tasca de l’escola ajudar a les noves generacions a descobrir i imaginar el futur que volen construir... Neus Lorenzo
 42. 42. BibliographyBurns, A., & Richards, J. C. (2009). The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education. Cambridge: CUP.Coyle, D. (2008). CLIL – a pedagogical approach. In N. Van Deusen-Scholl, & N. Hornberger, Encyclopedia of Language and Education, 2ndedition (pp. 97-111). Springer.Cummins, J. (2008). BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. In B. Street, & N. Hornberger, Encyclopedia ofLanguage and Education (2nd ed., Vol. 2, pp. 71-83). Springer.Dafouz Milne, E. (2011). English As the Medium of Instruction in Spanish Contexts: A Look at Teacher Discourses. In Y. Ruiz de Zarobe, J.Sierra, & F. Gallardo del Puerto, Content and Foreign Language Integrated Learning (pp. 190-209). Bern: Peter Lang.Nation, P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: CUP.Rick de Graaff , Gerrit Jan Koopman, Yulia Anikina & Gerard Westhoff IVLOS Institute of Education, Universiteit Utrecht, the Netherlands:Anobservation tool for effective L2 pedagogy in Content and Language Integrated Learning (CLIL)GERALDINE LUDBROOK Ca’ Foscari University of Venice, Italy, DEVELOPING A PERFORMANCE TEST FOR ITALIAN CLIL TEACHERCERTIFICATION: EXAMINING CLIL TEACHER LANGUAGE Studi di Glottodidattica 2008, 4, 150-169 ISSN: 1970-1861, Pubblicato in: Coonan,C.M., (a cura di), 2008, CLIL e l’apprendimento delle lingue, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia.http://www.ealta.eu.org/conference/2011/saturday/EALTA2011_Ludbrook.pdfOECD, 2009. Evacuating and rewarding the quality of teachers: International practices. OECD Publishing. Neus LorenzoWolff, D. (2007): “Bilingualer Sachfachunterricht in Europa: Versuch eines systematischen Überblicks”. (Content and Language IntegratedLearning in Europe. An attempt at a systematic overview.) Published by FluLhttp://ec.europa.eu/languages/documents/studies/clil-at-school-in-europe_en.pdfhttp://igitur-archive.library.uu.nl/ivlos/2008-0103-200946/graaff-an%20observation%20tool.pdfhttp://lear.unive.it/bitstream/10278/1014/1/14Bertaux.pdf Neus Lorenzo
 43. 43. Entorns de recursos CLIL Neus LorenzoRef: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE Neus Lorenzo
 44. 44. Entorns de recursos CLIL Neus LorenzoRef: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm Neus Lorenzo
 45. 45. Entorns de recursos CLIL Neus LorenzoRef: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm http://www.primaryresources.co.uk/ Neus Lorenzo
 46. 46. Entorns de recursos CLIL Neus LorenzoRef: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm http://www.primaryresources.co.uk/ http://e-clil.uws.ac.uk/ Neus Lorenzo
 47. 47. Seminari d’intercanvicentres amb projectes PILE Moltes gràcies! Thank you very much! Merci beaucoup! Neus Francesc Vila i Batallé fvila1@xtec.cat Lorenzo Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent Coordinador de Llengües Estrangeres https://sites.google.com/a/xtec.cat/francescvilabatalle/ Serveis Territorials dEnsenyament Edifici de la Generalitat a Girona Plaça Pompeu Fabra, 1, 4t - 17002 Girona Telèfon 872 975 556 Neus Lorenzo

×