Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2

499 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2

 1. 1. Seminari d’intercanvi Escoles amb projectes PILE Serveis Territorials a Girona Sessió 2: Aspectes metodològics i activitats de referència Espai d’Intercanvi https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2013girona/ Curs 2013-2014
 2. 2. OBJECTIUS DE LA SEGONA SESSIÓ: Aspectes metodològics i activitats de referència. ■ Explicar el context. ■ Conèixer el marc teòric de la metodologia AICLE: 4/5 Cs. ■ Recollir tècniques i estratègies de treball per a la sessió AICLE. ■ Mostrar activitats de referència i extreure’n criteris d’anàlisi. ■ Aplicar aquests criteris a activitats pròpies. ■ Incorporar i compartir recursos AICLE. 02/12/2013 2
 3. 3. Context I: Alineació amb Europa European Union: On 25 October 2011, the Council of Europe concluded to: “Encourage innovative forms of European co-operation, experimentation and new approaches to language teaching and learning, such as content and language-integrated learning (including in bilingual schools), opportunities for language immersion mobility and, where appropriate, more extensive use of ICT also in creative language learning environments.” Ref: Council (2011). Council Conclusions on Language Competences to Enhance Mobility., Official Journal of the European Union. Council of the European Union.. EDUC 256 SOC 891 CULT 83, 20.12.2011 (2011/C 372/07) Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:EN:PDF 3
 4. 4. Context II: Catalunya Gestió plurilingüe al PILE (Catalunya, 2013-2015) Convocatòria activitats extraescolars dintre d’un PILE 2013: -Ampliació de les situacions d’aprenentatge en llengua estrangera El PILE vol afavorir el desenvolupament de projectes plurilingües de qualitat. Modalitat 1). L’ampliació progressiva de l’horari d’impartició de la primera llengua estrangera curricular en l’educació primària, amb un mínim del 12% i menys del 30%, del currículum de l’etapa per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en la llengua estrangera o per a fer projectes integrats i temàtics de durada equivalent, on l’alumnat desenvolupi estratègies de comunicació activa. Modalitat 2). La introducció de la segona llengua estrangera en l’educació primària, amb compromís de continuïtat i consolidació en el projecte educatiu del centre, per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en la llengua estrangera o amb projectes integrats i temàtics on l’alumnat desenvolupi ORDRE ENS/55/2013, de 3 d’abril, per la estratègies de comunicació activa.qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectesde centres educatius públics d'educació primària per a la realització d'activitats extraescolars o complementàries dins d'un Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2013. 4
 5. 5. Context III: El centre educatiu Projecte Lingüístic Plurilingüe Immersió/acollida en llengües oficials Llengües estrangeres i accions AICLE CATALÀ-ARANÈS CASTELLÀ Estratègies transversals a les altres àrees: lectura, oralitat... LLENGUA EN ALTRES ÀREES ANGLÈS - FRANCÈS ITALIÀ - ALEMANY Accions comunicatives en llengües extraescolars LLENGÜES NO CURRICULARS PRESA DE DECISIONS Recursos humans Formació assessoria TIC Materials didàctics TIL Recursos organitzatius PEL Altres recursos Currículum Euromania ... 5
 6. 6. CONTEXT IV: L’aula Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera Ref: http://marmermarprimaria.blogspot.com.es/2011_05_01_archive.html 6
 7. 7. Activació de coneixements previs KWT chart 7
 8. 8. RECORDEM … Què és AICLE /CLIL/ EMILE? ‘CLIL (Content and language integrated learning) refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-focussed aims, namely the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign language'. ( David Marsh, 1994) . …and with the objective of promoting learning strategies, …and with the objective of promoting learning strategies, creative curiosity, cognitive growth, active participation, social creative curiosity, cognitive growth, active participation, social engagement, active citizenship, entrepreneurship... Ref: http://ow.ly/f7qDP, slide 26 engagement, active citizenship, entrepreneurship... L’EMILE (Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère) est une approche pédagogique à double orientation dans laquelle une autre langue est utilisée pour l’apprentissage et l’enseignement à la fois de la matière et de cette langue. 8
 9. 9. MARC TEÒRIC : AICLE CLIL Teaching Framework: 4Cs Do Coyle Content / subject matter / project/ theme Communication / language Cognition / thinking skills Culture / citizenship/ community Jigsaw reading 9
 10. 10. Ref: Manel Piñeiro 10
 11. 11. CLIL… què i per què? CLIL : Content and Language Integrated Learning CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels. Ref: Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, FrigolsMartín, Mehisto, (2010). http://tiny.cc/51k1dw …and with the objective of promoting learning strategies, creative curiosity, cognitive growth, active participation, social engagement, active citizenship, enterpreneurship... Ref: http://ow.ly/f7qDP, slide 26
 12. 12. CLIL… què i per què? CLIL : Content and Language Integrated Learning CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels. Ref: Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, FrigolsMartín, Mehisto, (2010). http://tiny.cc/51k1dw …and with the objective of promoting learning strategies, creative curiosity, cognitive growth, active participation, social engagement, active citizenship, enterpreneurship... Ref: http://ow.ly/f7qDP, slide 26
 13. 13. 4/5 Cs FRAMEWORK Communication (comunicar, interactuar) CLIL Content (saber -conceptes, fets-, Community Context Culture Cognition (saber ser, saber pensar) saber fer -procediments-) (saber estar, participar) Ref: Adaptat de Do Coyle 13
 14. 14. Marc teòric metodologia AICLE Principis estratègics •Integració d’aprenentatges (continguts i llengua) Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera Ref: http://ow.ly/f1Wud •Desenvolupament competencial. •Gestió del coneixement (creixement cognitiu) •Experimentació educativa (innovació) •Funcionalitat comunicativa de la llengua (context, vehicle i objectiu d’aprenentatge) •Coordinació docent (cohesió de centre) AICLE: Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera CLIL: Content and Language Integrated Learning EMILE: Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère 14
 15. 15. Com organitzem una sessió AICLE? (1) 15 Image Ref: http://goo.gl/WdcJs
 16. 16. Com organitzem una sessió AICLE? (2) Objectius Nucli organitzador • Dubte, tema, pregunta, problema… Detonant Identificació compartida Necessitat - Motivació - Interès • Globalitat • Fase I: Preparació de la TASCA Activació, negociació i consens: Posada en comú, i organització de coneixements previs. Decisió sobre el producte final (criteris). Fase II: Construcció Tasca 1 Tasca 2 Anàlisi … Tasca n-1  Disciplinars (Acadèmics) Activitats abans Activitats durant Activitats després Tasca n Síntesi Fase III: Aplicació/expansió/creació • Elaboració del producte final i difusió. Reflexió/Avaluació Ref: Adaptat de Vicens Pacual , 2012 Continguts  Lingüístics  Cognitius  Culturals  Actitudinals (Criteri, creativitat, implicació, emprenedoria…) Critèris i evidències  de progrés  d’assoliment 16
 17. 17. Suggested sequences http://www.juicygeography.co.uk/images/lynton%20map%20sync.jpg 17
 18. 18. La seqüència didàctica •Avaluar •Afavorir •Assessorar •Facilitar eines •Mostrar el procés •Avaluar •Reflexionar • Produir, actuar • Col·laborar amb l’equip • Accedir a la informació •Gestionar la recepció Rol de l’alumne • Participar • Connectar •Organitzar •Crear la situació Rol del professor •Estimular • Què volem aprendre? (OBJECTIUS COMPETENCIALS) • Com sabrem que ho hem après? (CRITERIS D’AVALUACIÓ) • Què farem per arribar-hi? (ESTRATÈGIES) 18
 19. 19. Entorns de recursos CLIL Ref: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE 19
 20. 20. Entorns de recursos CLIL Ref: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm 20
 21. 21. Entorns de recursos CLIL Ref: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm http://www.primaryresources.co.uk/ 21
 22. 22. Entorns de recursos CLIL http://www.primaryresources.co.u Ref: http://primary-secundary-clil-units.wikispaces.com/SCIENCE http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm http://e-clil.uws.ac.uk/ k / 22
 23. 23. La única cosa que sabem del futur, és que serà diferent. Peter Drucken És tasca de l’escola ajudar a les noves generacions a descobrir i imaginar el futur que volen construir...
 24. 24. “The major future challenges in the educational field are how to reform our learning systems to prepare our young people for jobs that do not exist yet, using technologies that have not been invented yet, in order to solve problems that haven’t been identified yet.” Jan Figel, 2009 24
 25. 25. Content - Progression in knowledge and skills. - Content matter is not only about acquiring knowledge and skills, it is about the learner constructing their own knowledge and developing skills. - At the heart of the learning process lie successful content or thematic learning and the acquisition of knowledge, skills and understanding. Content is the subject or the project theme. - To give students an active role, they have to discover new content to build up knowledge connected to their previous ideas. - The source for content is not textbooks, but the curriculum set by governments. 25
 26. 26. CONTENT SELECTION WHY Appropriate: Procedures WHAT WHEN According to the level content Syllabus Subject methodology HOW Takes longer HOW LONG 26
 27. 27. Communication - Language is a conduit for communication and for learning. - Learning to use language and using language to learn. - Language of learning (linked to the content). - Language for learning (linked to tasks-scaffolding). - Language through learning (emerging during the learning process). - Language functions such as debating or justifying are also involved in communication. 27
 28. 28. Communication Language functions (discussing, giving reasons, reporting,...) Language needed for task completion and classroom management Key vocabulary and specific language and grammar structures. Language for of Difficult to predict before carrying out the activities. Learning through Language that comes up in the process. 28
 29. 29. Suport lingüístic: centrat en l’alumnat From bottom up & from up-down Cal diferenciar contextos de precisió Cal identificar les accions concretes (verbs) -“The map is very big” (conversa informal) -”Water and salt go up the roots”... (col·loquial) Vs. Vs - “The scale of the map allows to see small details” (text formal) -“ Water and salt are absorved by...” (científic) http://goo.gl/zCto2 Cal evitar tautologies (Causalitat-Seqüència) Cal objectivar l’observació (no personificació) -”Trees grow because they add branches and leaves every day ”... -”Crassa plants like living in dry weather”... Vs. Vs. - “Trees grow when they obtain mineral salts and water, in sunlight...” - “Crassa plants are adapted to dry weather” 29 Ref: https://clilingmesoftly.files.wordpress.com/2012/03/l4c-model.png
 30. 30. La interacció : estructures per a compartir And... Or... TO DESCRIBE Such as... First... Second... TO EXPLAIN TO JUSTIFY TO GIVE EVIDENCE When... then If... then.... Despite /Despite of... Because... In order to... Whenever... As we can see at... So it happens when... Therefore... 30 Ref: Adaptat de Neus Santmartí, http://www.slideshare.net/francescvilabatalle
 31. 31. Les bastides: visualització i planificació del discurs argumental •Mind maps (association) •Concept map (relationship) •Thinking maps (flow) 31 Ref: http://abrahams.wikispaces.com/file/view/thi_map.gif/158780729/thi_map.gif
 32. 32. Cognition - Effectiveness and challenge - Thinking skills: Bloom’s taxonomy Which tasks will I develop to encourage higher order thinking- what are the language (communication) as well as the content implications? Which thinking skills will we concentrate on which are appropriate for the content? - Critical thinking. 32
 33. 33. Bloom’s taxonomy High Order Thinking - HOT Using information in an innovative way. Generating new ideas or products. Making judgements based on a set of guidelines. Use the knowledge gained in another situation. Breaking the concept into parts and understand how each part is related to one another. Explaining ideas or concepts Recalling information Low Order Thinking - LOT 33 Ref http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm
 34. 34. Culture - Explicit reference via the other 3Cs to cultural opportunities which would not have existed in a mother tongue setting. - Intercultural attitudes. - knowledge and respect of self and others. - Citizenship. - Critical cultural awareness. - Cultural involvement and social activism. 34
 35. 35. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in Barcelona eLibrary The digestive system in one animal, such as a fish, is very different from the digestive system in another animal, such as a bird. This is because animals have very different bodies, eat different food, and use the food differently. 35
 36. 36. •Existia el Bikini a l’època de l’imperi Romà? Les fonts fiables: són un requisit •Com ho pots demostrar? • Was the Bikini in fashion during the Roman Empire? • How can you prove it? (Can you locate this image?) Explore webs of Roman clothes (describe) Translate Latin texts (on-line translation) Investigate on the Bikini and its history (…?) Present your conclusions and your research process. Make a list of useful: - Lexis & Structures -Topic information - ICT Tools - Working attitudes Ref: "bikini girls" mosaic (found by archeological excavation of the ancient Roman villa del Casale near Piazza Armerina in Sicily. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Casale_Bikini_modified.jpg & http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armerina.jpg Ref: http://www.unrv.com/culture/ancient-roman-clothing.php & http://www.newsfinder.org/site/more/bikini_an_ancient_swimsuit/
 37. 37. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in Barcelona Cells •Cells are the smallest living  part  of an animal's body.  •Every part of an animal's  body is made up of different  types of cells. •The cells look different and  work in different ways.  •Heart cells and blood cells  are  both part of the circulatory  system,  but these two kinds of cells  look very different.  37
 38. 38. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in Barcelona The solar system is  the part of space  around the sun.  The solar system  includes Earth, the  other planets, and  many other things  in space.  Planets are large  objects that orbit,  or go in a circle  around, the sun.  38 Ref: http://ow.ly/exzNU
 39. 39. Thanks to eLibrary, Consolate of USA in Barcelona  The two most important chemical processes in the living world are photosybthesis and glycolysis. These processes happen over and over again while an organism is alive.  Photosynthesis is a chemical reaction that creates energy for plants. Photosynthesis usually takes place in the leaves of plants. The leaves get energy from the sun. Photosynthesis turns the sun's energy into chemical energy for the plant. The process of photosynthesis builds sugar. Sugar is a kind of stored energy in plants. Plants need photosynthesis to live.  Plants also need glycolysis to live. Glycolysis is a chemical reaction that breaks down sugars. Glycolysis happens in most living things, including humans.This process gives energy to the cells in the organism. Cells are the smallest living parts of organisms. Some tiny organisms are made up of only one cell. Humans are made up of billions of cells. Without photosynthesis and glycolysis, plants could not stay alive Water is transferd from below ground... Absortion & Release Roots, leaves (plant) Ref: eLibrary http://ow.ly/ezvXI
 40. 40.                 Visió de conjunt...  -Ensenyament tradicional  -Ensenyament modern i contemporani  -Ensenyament innovador i proactiu                                                 i ara en imatges...
 41. 41. Experimentació i pràctica: Ivan P. Pavlov B. F. Skinner Albert Bandura, Ed. Lee Thorndike John B Watson ... Ensenyament tradicional Estudis de grec i llatí (s.I –s.XX) Ref: http://ow.ly/f40mj Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296 • ESCOLA: -Proporciona el model i centralitza els recursos. [escolàstica] • PROFESSORAT: - Programa per continguts • ALUMNAT (acumulació d’informació) -Aprèn per memorització de dades, [positivisme] reproducció, i creació d’hàbit. [conductisme]
 42. 42. Anàlisi i seqüència: Ferdinand Saussure, Jean Piaget, Lew S. Vygotsky, Jerome Bruner, Laurence Kohlberg Paul Bloom... Ensenyament modern i contemporani Ensenyament de francès i anglès (s.XX) http://ow.ly/f40YI Ref: http://ow.ly/f47W1 •ESCOLA: -Controla el procés i selecciona ritmes. [funcionalista] •ALUMNAT -Aprèn per transferència, organització d’informació i creació de coneixement. [constructivisme] http://ow.ly/f41NX •PROFESSORAT: - Programa per processos i rutines d’aprenentatge [evolucionisme]
 43. 43. Multiperspectiva: Ensenyament innovador i proactiu Aprenentatges AICLE (s.XXI) Howard Gardner , George Siemens Stephen Downes Sugata Mitra Mark Johnson George Lakoff… Llibreta de Camp http://ow.ly/f4SGX ESCOLA: Facilita oportunitats i situacions d’aprenentatge diversificades [inclusiva] http://ow.ly/f4RPO Ref: http://ow.ly/f48vC PROFESSORAT: Programa per principis i escenaris d’aprenentatge ALUMNAT: [lideratge] Aprèn per interacció, implicació i desenvolupament competencial. [connectivisme]
 44. 44. I LIVE IN A VEGETABLE GARDEN  Projecte CLIL a Educació Infantil Escola Els Estanys de Sils
 45. 45. Seminari d’intercanvi:  centres amb projectes PILE (inicial) https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile1-1314/ Serveis Territorials a Girona Francesc Vila i Batallé fvila1@xtec.cat  @vilabatalle Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent  Coordinador de Llengües Estrangeres Serveis Territorials d'Ensenyament  Edifici de la Generalitat a Girona Plaça Pompeu Fabra, 1, 4t  - 17002 Girona  Telèfon 872 975 556 Curs 2013-2014

×