Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les TIC, eina de coneixement a l'escola de la societat de la informació

Les tecnologies de la informació i la comunicació estan produint canvis molt profunds en la manera d'organitzar la societat i desenvolupar el potencial de l'espècie humana. L'escola pot viure aquests canvis com una amenaça... o com una oportunitat irrepetible de transformar-se realment en un espai de creixement humà.

 • Be the first to comment

Les TIC, eina de coneixement a l'escola de la societat de la informació

 1. 1. Les TIC, eina de coneixement a l'escola de la societat de la informació <ul><ul><li>Francesc Busquets i Burguera [email_address] </li></ul></ul>
 2. 2. Societat de la informació <ul><li>Societat fruit del desenvolupament i la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació, caracteritzada fonamentalment per noves formes d'organitzar el treball, l'educació, la cultura, les transaccions econòmiques i la comunicació entre les persones. </li></ul><ul><ul><li>Cercaterm http://www.termcat.cat </li></ul></ul>
 3. 3. Reptes de l'educació en la societat de la informació <ul><li>L’objectiu és fer persones autònomes, creatives, solidàries i socialment actives. </li></ul><ul><li>Capaces de transformar la informació en coneixement. </li></ul><ul><li>Models d’aprenentatge basats en: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a aprendre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació en valors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecte i valoració dels altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre al llarg de la vida. </li></ul></ul>
 4. 4. Evolució de les TIC i el món educatiu (I) <ul><li>Fins als anys 80 </li></ul><ul><ul><li>Informàtica: Grans empreses, banca, govern... </li></ul></ul><ul><ul><li>Món educatiu: inexistent (excepte en investigació) </li></ul></ul><ul><li>Anys 80 </li></ul><ul><ul><li>Neix la informàtica personal: Spectrum, Commodore, Atari, IBM PC... </li></ul></ul><ul><ul><li>Telemàtica: BBS, Minitel... </li></ul></ul><ul><ul><li>Món educatiu: Logo, EAO </li></ul></ul>
 5. 5. Evolució de les TIC i el món educatiu (II) <ul><li>Primers 90 </li></ul><ul><ul><li>Entorns gràfics, ratolí, icones, finestres, tipus de lletra </li></ul></ul><ul><ul><li>Suports d'alta capacitat: CD-ROM </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet a àmbits universitaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Món educatiu: Processador de text, editors gràfics, multimèdia... </li></ul></ul><ul><li>Mitjans 90 </li></ul><ul><ul><li>S'inicia el salt d’Internet a l’àmbit domèstic i empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Web, correu electrònic, news </li></ul></ul><ul><ul><li>Món educatiu: Competència bàsica TIC, destreses informacionals... </li></ul></ul>
 6. 6. Evolució de les TIC i el món educatiu (III) <ul><li>Primers 2000 </li></ul><ul><ul><li>Les TIC: Eina imprescindible en l’àmbit cultural, laboral i social </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet: comunicació bidireccional, portals dinàmics i adaptables </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversitat de dispositius, convergència AV-Informàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubiqüitat: ADSL, WiFi </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes P2P, nous models de creació i distribució </li></ul></ul><ul><ul><li>Programari lliure </li></ul></ul><ul><ul><li>Món educatiu: Portals especialitzats, comunitats, campus virtuals... </li></ul></ul>
 7. 7. Evolució de les TIC i el món educatiu (IV) <ul><li>El futur immediat </li></ul><ul><ul><li>Dispositius multifuncionals i més barats </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubiqüitat: WiMax, GSM3G... </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensió del programari lliure i dels continguts lliures </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciutadania digital. Lluita pel control de la xarxa i el coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Perill de fractura digital, interna i externa </li></ul></ul><ul><ul><li>Món educatiu: Fi del llibre de text convencional? Canvi de rol dels educadors? Canvis estructurals en el sistema? Noves didàctiques? </li></ul></ul>
 8. 8. Destreses relacionades amb les TIC <ul><li>Localització i interpretació crítica d’informació. </li></ul><ul><li>Exposició ordenada d’idees i conceptes. </li></ul><ul><li>Anàlisi i expressió artística. </li></ul><ul><li>Comunicació, diàleg i intercanvi d’opinions. </li></ul><ul><li>Experimentació en entorns de simulació. </li></ul><ul><li>Deducció de processos i resolució de problemes. </li></ul><ul><li>Integració de diverses estratègies i procediments per aconseguir un objectiu. </li></ul>
 9. 9. Tipus d'eines TIC emprades a l'escola <ul><li>Creació i expressió </li></ul><ul><ul><li>Editors de text, de gràfics, de vídeo, de so, musicals... </li></ul></ul><ul><li>Comunicació </li></ul><ul><ul><li>Correu electrònic, xat, missatgeria instantània, fòrums, videotelèfon, portals de treball col·laboratiu... </li></ul></ul><ul><li>Informació </li></ul><ul><ul><li>Web, enciclopèdies, diaris, portals de referència, wiki... </li></ul></ul><ul><li>Mediateca </li></ul><ul><ul><li>Llibres, música, vídeos... </li></ul></ul><ul><li>Suport directe a l’aprenentatge </li></ul><ul><ul><li>Simuladors, tutorials, sistemes d’exercitació... </li></ul></ul>
 10. 10. Aspectes diferencials dels recursos TIC <ul><li>Capacitat de personalització i adequació a situacions de treball diverses </li></ul><ul><li>Immediatesa, repetibilitat i ubiqüitat </li></ul><ul><li>Interactivitat </li></ul><ul><li>Replantejament del rol d'educadors i alumnes </li></ul>
 11. 11. Molts canvis... <ul><li>Plantejament expositiu >> Interacció </li></ul><ul><li>Instruccionisme >> Constructivisme </li></ul><ul><li>Informació >> Coneixement </li></ul><ul><li>Recetari de respostes >> Investigació </li></ul><ul><li>Generalització >> Personalització </li></ul><ul><li>Consumidors >> Ciutadans </li></ul><ul><li>Espectadors >> Autors i protagonistes </li></ul>
 12. 12. Interacció, creació de continguts, cooperació, comunicació, diàleg... <ul><ul><li>Alguns dels nostres projectes de programari lliure educatiu </li></ul></ul>
 13. 13. Projecte JClic <ul><li>El JClic és un entorn per a la realització d'activitats educatives multimèdia: </li></ul><ul><ul><li>Activitats d'ordenació </li></ul></ul><ul><ul><li>Associacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de text </li></ul></ul><ul><ul><li>Sopes de lletres, mots encreuats... </li></ul></ul><ul><li>Desenvolupat en Java </li></ul><ul><ul><li>Multiplataforma (Linux, Windows, OS X, Solaris...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Múltiples suports: finestra, applet , aplicació J2EE </li></ul></ul>
 14. 14. Característiques del JClic <ul><li>Evolució del Clic 3.0 (1992-2000) </li></ul><ul><li>Programari lliure, distribuït amb llicència GPL </li></ul><ul><ul><li>http://projectes.lafarga.cat/projects/jclic </li></ul></ul><ul><li>Disponible en diversos idiomes </li></ul><ul><ul><li>català, espanyol, gallec, basc, anglès, francès, alemany, portuguès (br i pt), italià... </li></ul></ul>
 15. 15. Característiques del JClic
 16. 16. JClic, projecte col·laboratiu <ul><li>zonaClic: espai de col·laboració i intercanvi de materials entre els educadors </li></ul><ul><ul><li>http://clic.xtec.net </li></ul></ul><ul><li>Biblioteca amb més de 1.000 projectes i 120.000 activitats, en diversos idiomes </li></ul>
 17. 17. Informes JClic <ul><li>El JClic recopila informació de les activitats realitzades pels alumnes: </li></ul><ul><ul><li>Intents </li></ul></ul><ul><ul><li>Encerts </li></ul></ul><ul><ul><li>Temps </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitat resolta (s/n) </li></ul></ul><ul><li>A partir d'aquestes dades es calcula: </li></ul><ul><ul><li>Puntuació global (0-100) </li></ul></ul>
 18. 18. JClic Reports (I) <ul><li>Recopila informació dels resultats de les activitats </li></ul><ul><li>Presenta informació estadística en format HTML </li></ul>
 19. 19. JClic reports (II) <ul><li>Pot funcionar amb qualsevol base de dades amb suport JDBC </li></ul><ul><li>Manté un diàleg XML entre client i servidor </li></ul>
 20. 20. JClic-Moodle: Funcionalidades <ul><li>Funcionalitats: </li></ul><ul><ul><li>Inclusió d'applets JClic als cursos de Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Recepció dels resultats de les activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació dels resultats globals al professorat i a l'alumnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de consecució d'objectius </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nombre d'activitats diferents resoltes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nombre d'intents de realització de les activitats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assoliment d'una determinada puntuació </li></ul></ul></ul>
 21. 21. JClic – Moodle: Assignació <ul><li>Assignació d'una activitat de tipus “JClic” </li></ul>
 22. 22. Jclic – Moodle: Realització <ul><li>Realització de l'activitat per part de l'alumne/a: </li></ul>Applet JClic incrustat al Moodle
 23. 23. JClic – Moodle: presentació de resultats <ul><li>Professors i alumnes poden obtenir informació relativa als resultats de les activitats i a l'assoliment dels objectius </li></ul>
 24. 24. JClic: mòduls <ul><li>Mòdul d'interpretació </li></ul><ul><ul><li>JClic player </li></ul></ul><ul><ul><li>JClic applet </li></ul></ul><ul><li>Mòdul de creació d'activitats </li></ul><ul><ul><li>JClic author </li></ul></ul><ul><li>Mòduls d'informes </li></ul><ul><ul><li>JClic reports </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Versions Java WebStart i J2EE </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jclic-Moodle </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PHP </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Projectes oberts: Quaderns Virtuals <ul><li>Implementació de l'estàndard IMS QTI </li></ul><ul><li>Eina de creació de quaderns per al professorat </li></ul><ul><li>Control de la presentació i realització de quaderns per part de l'alumnat </li></ul><ul><li>Integrat a Educampus i a Moodle </li></ul><ul><li>http://clic.xtec.net/qv </li></ul>
 26. 26. Projectes oberts: Quaderns virtuals
 27. 27. Projectes oberts: Intraweb <ul><li>Integració de diverses eines de PL en el disseny d'un portal web dinàmic de centre: PostNuke, Gallery, NukeOwl... </li></ul><ul><li>Desenvolupament de mòduls específics: agenda escolar, fòrums, reserva d'espais, anotacions, grups... </li></ul><ul><li>http://phobos.xtec.net/intraweb </li></ul>
 28. 28. Projectes oberts: Intraweb
 29. 29. Projectes oberts: Col·lex <ul><li>Base de dades en línia per a alumnat de primària i ESO </li></ul><ul><li>Definició lliure de l'estructura </li></ul><ul><li>Camps textuals, numèrics, booleans , de data, llistes, imatges y sons </li></ul><ul><li>Criteris de cerca, filtre i ordenació </li></ul><ul><li>Importació, exportació i compartiment de col·leccions </li></ul><ul><li>http://www.edu365.cat/collex </li></ul>
 30. 30. Projectes oberts: Col·lex
 31. 31. Projectes oberts: La prestatgeria <ul><li>Creació de llibres virtuals en línia </li></ul><ul><li>Basat en el projecte MyScrapbook </li></ul><ul><li>Creació de pàgines molt senzilla </li></ul><ul><li>Descriptors ( tagging ), col·leccions de llibres, notificació per RSS... </li></ul><ul><li>http://phobos.xtec.net/llibres </li></ul>http://sourceforge.net/projects/ourscrapbook
 32. 32. Projectes oberts: La prestatgeria
 33. 33. Projectes oberts: Linkat <ul><li>Un entorn operatiu complet realitzat amb programari lliure </li></ul><ul><li>Un conjunt d'aplicacions de programari lliure seleccionades pel seu interès educatiu </li></ul><ul><li>Un servei als centres docents de la nostra comunitat i a tots els seus usuaris </li></ul>
 34. 34. Projectes oberts: Linkat <ul><li>Distribució de GNU/Linux orientada a l'àmbit educatiu català </li></ul><ul><li>Biblioteca d'aplicacions i servei d'actualitzacions en línia </li></ul><ul><li>Portal Linkat </li></ul><ul><li>Suport tècnic als centres docents </li></ul><ul><li>Materials i activitats de formació del professorat </li></ul>

×