Informasjon til lærebedrifter Energioperatør med vind

880 views

Published on

Informasjonsskriv til potensielle mottakere av energioperatørlærlinger innen vindkraft (eller vannkraft).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informasjon til lærebedrifter Energioperatør med vind

  1. 1. Energioperatører  innen  vindkraft  -­‐  behov  for  læreplasser!                        Februar  2013  Dette  skrivet  er  rettet  til  bedrifter  innen  energibransjen  som  kan  være  aktuelle  for  inntak  av  lærlinger  i  energioperatørfaget,  primært  med  vekt  på  vindkraft.  De  første  elevene  vil  til  sommeren  2013  ha  gjennomført  Vg3  i  skole,  hvor  alle  læreplanmål  er  dekket  med  vekt  på  vindkraft  som  energikilde.  Våren  2013  vil  de  bli  HMS-­‐sertifisert  for  arbeid  i  høyde  gjennom  opplæring  i  Tyskland.  Opplæringen  i  Vg3  er  gitt  i  tråd  med  kravene  som  stilles  av  BZEE  (www.bzee.de),  -­‐  en  internasjonal  Veritas-­‐godkjent  opplæringsorganisasjon  for  utdanning  av  vindteknikere.  Gjennom  et  tillegg  på  2  mnd.  praksis  vil  disse  elevene  –  forutsatt  at  de  har  bestått  BZEE  eksamen  etter  endt  Vg3  i  skole  –  ha  oppnådd  sertifisering  som  BZEE  vindteknikere.  Moduloversikt  for  gjennomført  opplæring  gjennom  BZEE  følger  vedlagt.  Aktuelle  bedrifter  har  ikke  ansvar  for  å  gjennomføre  teoriopplæring,  men  påtar  seg  et  ansvar  for  å  gi  lærlingene  relevant  praksis.    Elevene  kan  også  tas  opp  som  lærlinger  i  energioperatørfaget  med  vekt  på  andre  energikilder,  -­‐  for  eksempel  vann-­‐,  bio-­‐  eller  gasskraft.  I  så  tilfelle  vil  det  være  påkrevd  med  noe  teoriundervisning  /  kursing  innen  respektive  energikilde  som  en  del  av  verdiskapingstiden.  Dalane  videregående  skole  har  fått  godkjent  et  forsøk  hvor  3  års  opplæring  i  skole  og  1  ½  år  verdiskaping  i  godkjent  lærebedrift  fører  fram  til  fagprøve  /  fagbrev  som  energioperatør  med  hovedfokus  på  vindkraft.  De  første  elevene  har  altså  til  sommeren  gjennomført  sine  3  år  i  skole,  og  vil  derfor  være  klar  til  å  formidles  til  verdiskapingstid  som  lærlinger  i  godkjente  lærebedrifter.  Det  ytes  ikke  tilskudd  til  lærebedrifter  for  lærlingene  sin  verdiskapingstid.  Informasjon  om  å  være  godkjent  lærebedrift  finnes  på  Rogaland  fylkeskommunes  hjemmesider  under  følgende  link:  http://bit.ly/Z8I02fPå  denne  linken  finnes  også  skjema  for  å  søke  om  godkjenning  som  lærebedrift  (følger  også  vedlagt)  Godkjenning  av  lærebedrifter  baserer  seg  på  i  hvilken  grad  bedriften  har  en  produksjon  som  er  i  tråd  med  fagets  læreplan.  Læreplanen  for  energioperatørfaget  finnes  på  følgende  link  fra  Utdanningsdirektoratet:  http://bit.ly/YBGlCp  Til  søknaden  skal  det  vedlegges  en  opplæringsplan  fra  bedriftens  side.  Siden  teoriundervisning,  samt  en  hel  del  praksis,  allerede  er  gjennomført  i  Vg3,  så  legger  vi  også  ved  en  utfylt  opplæringsplan  med  tilhørende  beskrivelse  for  det  som  vil  være  gjennomført  ved  utgangen  av  Vg3.  For  at  prosessen  med  etablering  av  læreplasser  –  verdiskaping  –  ikke  skal  stoppe  opp,  tillater  vi  oss  å  be  om  at  bedrifter  som  ønsker  å  delta  i  ordningen/forsøket,  sender  søknad  om  godkjenning  som  lærebedrift  i  energioperatørfaget  så  snart  som  mulig  –  og  senest  fredag  5.  april  til:   Rogaland  fylkeskommune   Seksjon  for  fag-­‐  og  yrkesopplæring   Postboks  130   4001  Stavanger   1    
  2. 2. Søknadsskjema  finnes  på  ovennevnte  link,  men  også  som  vedlegg.  Vedlagt  finnes  også  eksempel  på  internplan  for  opplæring  i  bedrift.  Denne  planen  er  lagt  til  grunn  for  opplæringen  på  Vg3  ved  Dalane  videregående  skole  Ønskes  ytterligere  informasjon,  kan  det  tas  kontakt  med  Dalane  videregående  skole  på  tlf.  51463400  (avd.leder  Helge  Larsen  /  avd.leder  Frank  Emil  Moen)  eller  med  Rogaland  fylkeskommune  (  fagopplæringssjef  Kjell-­‐Reidar  Hetland)  på  mob.tlf.  90799959.  Ytterligere  opplysninger  om  forsøket  finnes  på  skolens  hjemmeside:  http://bit.ly/142PfQU      Med  vennlig  hilsen    Aslaug  Undheim           Kjell-­‐Reidar  Hetland  rektor  -­‐  Dalane  vg.  skole         fagopplæringssjef  -­‐  Rogaland  fylkeskommune  sign.             sign.    VEDLEGG:   1) Intern  plan  for  opplæring  og  rapporteringsskjema  ENERGIOPERATØRFAGET  (2  sider)   2) Modul  Portfolio  Service  technician,  long  term  course  –  BZEE  (2  sider)   3) Søknadsskjema  for  lærebedrifter  (2  sider)     2    
  3. 3. Intern plan for opplæring og rapporteringsskjema ENERGIOPERATØRFAGETBedriftens navn: Saksnr:Lærlingens navn:Dette skjemaet brukes både for planlegging av opplæringen (intern plan) og rapportering.Når skjemaet brukes som intern plan, settes P i det/de halvår som opplæringen planlegges gjennomført.Når skjemaet brukes til rapportering, settes G i det/de halvår som opplæringen faktisk ble gjennomført. Initialer til Halvår Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold opplærings- ansvarligMål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: 1 2 3 4 5• forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning og virkemåte G G• vurdere hva som er en optimal miljømessig utnyttelse av naturressursene G G• overvåke og trygge en sikker og stabil driftssituasjon T T• planlegge, gjennomføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeider som omfatter elektriske, elektroniske-, T T mekaniske og hydrauliske komponenter• feilsøke og iverksette tiltak for å gjenopprette normal drift T T• bruke og vedlikeholde verktøy og hjelpemidler i gjennomføring av arbeidene T T• bruke et faglig presist språk overfor annet fagpersonell og kollegaer G G• utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk, normer og produsentenes tekniske T T dokumentasjon• utføre sikker jobb-analyse og sluttkontrollere arbeidet G• utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, internkontroll og gjeldende regelverk for sikkerhet T T• forklare energiproduksjonens drift i et samfunnsmessig perspektiv G G• iverksette tiltak for å hindre ulykker og skader på personer T T• dokumentere egen opplæring i elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold T T Oppgradering og fornyelseMål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:• planlegge og dokumentere eget arbeid og gjennomføre tiltakene for oppgradering og fornyelse basert på nødvendige rutiner og en T T systematisk tilstandsvurdering• velge og bruke verktøy og hjelpemidler i gjennomføringen av oppgradering og fornyelse T T• bruke et faglig presist språk overfor annet fagpersonell og kollegaer G G• utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig og i overensstemmelse med regelverk, normer og produsentenes tekniske T T dokumentasjon• utføre sikker jobb-analyse og sluttkontrollere arbeidet G G• utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, internkontroll og gjeldende regelverk for sikkerhet T T• dokumentere egen opplæring i oppgradering og fornyelse T T Dette skjemaet bør benyttes som utgangspunkt for opplæringsplanen. T = Elevene har gjennomgått kompetansemålene i teori og praktiske oppgaver gjennom bruk av utstyr som skolen har. Disse læremålene anses likevel ikke som ferdig gjennomgått siden læringsprosessen i disse målene blir mer utfyllende og komplette gjennom praktisk arbeid i lærlinge- / verdiskapningstiden. [MER INFO UNDER / NESTE SIDE]
  4. 4. Gjennomgått opplæring for Vg3 energioperatørfaget ved Dalanevideregående skole (kompetansenivå FØR verdiskapning i bedrift).Nedenfor omtales hovedpunkter i opplæringen som ikke er konkretisert i læreplanen, men somkan være til nytte for de bedrifter som vurderer å inngå kontrakt med en energioperatørlærling.Kompetansemålene i læreplanen har blitt gjennomgått i teori og praksis. Skolen har anskaffetflere brukte vindturbiner. Med praktisk arbeid på komponenter fra disse turbinene har eleveneøvd på vedlikehold og feilsøking.Elevene har gjennom skoleåret fått en bred innføring i forskjellige måleinstrumenter og giveresom bukes i vindturbiner. De har lært hvordan de virker, og hvordan de kan feilsøke og utførereparasjoner.Innen elektrofagene har elevene fått en generell opplæring i tråd med læreplanen. Opplæringener gitt både innenfor lavspenning og høyspenning. De er i stand til å måle og finne feil, samtreparere og bytte ut komponenter med feil.Det er gjennomført teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man gjør et høyspenningsanleggspenningsløst og sikkert å arbeide med (gjennomført i samarbeid med Dalane Energi): 1. Utføre spenningstest på et "live" anlegg. 2. Utføre montering av et jordslutningsapparat (riktig rekkefølge). 3. Utføre demontering av et jordslutningsapparat (riktig rekkefølge).Elevene har også fått god kjennskap til forskjellige girtyper, tannhjul og lager som benyttes ivindturbiner. Elevene er oppøvd i å vurdere slitasje og sette inn tiltak for å redusere faren forhavari, samt gjøre reparasjoner på disse komponentene. De kjenner hovedgrupper ogegenskapene til forskjellige stålkvaliteter som brukes eksempelvis i maskindeler ogturbinkonstruksjoner. De har også kjennskap til strekkfasthet på bolter og kan skille mellomforskjellige boltkvaliteter. Det er også gitt opplæring i montering og oppretting av maskindelersom skal stå på linje. Elevene skal kunne utføre dette arbeidet med stor nøyaktighet med fleretyper måleutstyr.Elevene har fått både teoretisk og praktisk opplæring i hydrauliske systemer, og er oppøvd ivedlikehold og feilsøking på disse systemene.Rotorbladene er i de fleste tilfeller laget av et plastprodukt og elevene er trent i å vurdereskader, rapportere disse og reparere feilene. Opplæringen er gitt både teoretisk og praktisk,bl.a. gjennom et opplæringsopphold i Tyskland.Innen vindkraft er HMS spesielt viktig, og elevene har hatt mye teori om dette. De er også trenttil å arbeide i høyden, og har godkjent helseattest og sertifikat for dette gjennomopplæringsopphold i et godt utstyrt HMS treningssenter for vindkraft i Tyskland. Det er spesieltvektlagt HMS for elektriske skader, løfteoperasjoner og fall m.v.Gjennom hele skoleåret har elevene hatt opplæring i teknisk ”vindkraft”-engelsk. De har skreveten rekke rapporter, og er opplært i journalføring i engelsk. De har fått god øving i bruk av bådemuntlig og skriftlig engelsk gjennom opplæringsopphold i Tyskland.Ved endt opplæring etter Vg3 vil elevene bli eksaminert og sertifisert som BZEE (www.bzee.de)vindteknikere. De mottar riktignok ikke et godkjent BZEE-sertifikat før de har gjennomførtminimum 2 mnd. praksis i en vindpark. Vedlagt følger BZEE moduloversikten som visergjennomført opplæring etter endt Vg3.Elevene har gjennom denne utdanningen opparbeidet seg betydelig kompetanse og solidfundament som de kan bygge videre på gjennom praktisk arbeid i verdiskapningsperioden.
  5. 5. Modul Portfolio Servicetechniker, LangzeitlehrgangModul portfolio Service technician, long term courseHSE HEALTH & SAFETYCode Modul Level DurationBZEE-HSE-01 Arbeitssicherheit Health and Safety regulations 2 8BZEE-HSE-02 Erste-Hilfe Emergency first aid for working at 2 16 heightBZEE-HSE-05 PSA Grundkurs Working at heights and rescue training, 3 16 basicsBZEE-HSE-07 Arbeiten in engen Räumen Working in confined spaces 3 8BZEE-HSE-15 Heben und Anschlagen von Lifting and attachment of loads 3 16 LastenBZEE-HSE-16 Brandschutz, Grundtraining Fire awareness and fire-fighting, basic 2 4 trainingBZEE-HSE-17 Brandschutz auf Fire awareness and fire-fighting on 3 4 Windenergieanlagen wind turbinesBZEE-HSE-18 Umgang mit Gefahrstoffen Handling of hazardous materials 2 8 80ELT WT ELECTRICSBZEE-ELT-01 Grundlagen Elektrotechnik Principles of electrical engineering 3 40BZEE-ELT-08 Konfektionieren von Kabeln Cable finishing 3 8BZEE-ELT-09 Generatoren und Elektromotoren Generators and electric motors 4 24BZEE-ELT-10 Transformatoren Transformers 4 8BZEE-ELT-11 Umrichtersysteme Inverter maintenance and trouble- 4 4 shootingBZEE-ELT-12 Messtechnik Electrical measurement techniques 3 8BZEE-ELT-13 Sensortechnik Sensor installations in wind turbines 4 24BZEE-ELT-14 Grundlagen Elektronik (Dioden, Wind turbine electronics 3 40 Gleichrichter)BZEE-ELT-15 Parknetzwerke, Wind farm networks, data 4 16 Datenfernübertragung, LWL- transmission, optical fibre technology TechnikBZEE-ELT-16 Blitzschutz Lightning protection maintenance 3 8 180MEC WT MECHANICSBZEE-MEC-01 Werkstoffkunde Materials engineering 3 16BZEE-MEC-02 Grundlagen Mechanik Mechanical sytems and components - 3 40 basicsBZEE-MEC-03 Inspektion Lager, Wellen, Inspection of bearings, shafts, gears 3 16 GetriebeBZEE-MEC-04 Bremssysteme Brake systems maintenance 3 4BZEE-MEC-05 Schmierstoffe, Filtertechnik, Lubricants functions and deployment 3 8 ÖlanalysenBZEE-MEC-06 Kraftschrauber (hydraulisch, Power drive sockets (hydraulic, electric, 3 8 elektrisch, mechanisch) mechanical)BZEE-MEC-07 Windnachführungssysteme Function and maintenance of yaw 4 8 (Funktion, Wartung) systemsBZEE-MEC-08 Beschichtungssysteme und Coating systems and corrosion 2 8 Korrosionsschutz protection 108 1
  6. 6. HYD HYDRAULICSBZEE-HYD-01 Grundlagen Hydraulik Hydraulic principles 3 16BZEE-HYD-02 Hydraulikaggregate Assembly and maintenance of hydraulic 3 24 unitsBZEE-HYD-03 Pumpen und Ventile Assembly and maintenance of hydraulic 3 24 pumps and valvesBZEE-HYD-04 Hydraulikanlagen Assembly and maintenance of hydraulic 3 24 systemsBZEE-HYD-05 Elektrohydraulik Assembly and maintenance of electro- 3 24 hydraulic controls 112ROT ROTORBLADEBZEE-ROT-01 GFK-Inspektion Rotor blade inspection 3 8BZEE-ROT-02 GFK-Reparatur Rotor blade repair 3 72 80WET WIND ENERGY TECHNOLOGYBZEE-WET-01 Einführung Windkraft WT technology - systems and 3 16 componentsBZEE-WET-02 Aerodynamik, WEA Wind turbine aerodynamics 3 4BZEE-WET-03 Fundamente Onshore Onshore Foundation Structures 3 4 (Gründung, Schäden)BZEE-WET-04 Meteorologie, Einsatzplanung Meteorology, deployment planning 3 4 28MAN OPERATIONS MANAGEMENTBZEE-MAN-01 Arbeitsrecht Labour legislation 3 16BZEE-MAN-02 BWL-Grundlagen Basics of business management 3 24BZEE-MAN-03 Einführung in Quality Management processes 3 4 QualitätsmanagementBZEE-MAN-04 Warenwirtschaft Goods Management 3 8 52SUP SUPPORTBZEE-SUP-01 technisches Englisch Technical English 3 80BZEE-SUP-02 Teamtraining Team training 2 16BZEE-SUP-03 Praktikum Industry internship 3 240 336 976 2
  7. 7. Organisasjonsnummer (9 siffer) Søker godkjenning i …………………………………fagetBedriftens navn: Eventuelt lokalt navn:Bankkontonummer (11 siffer) Antall ansatte:Postadresse: Kontoradresse:Postnr. Poststed: Postnr. Poststed:Sentraltelefon Telefaks:E-post-adr: Internettadr:Ansvarlig/daglig leder: (bruk blokkbokstaver) Telefon: Mobiltelefon: Fødselsnr. 11 sifferBedriftens kontaktperson: (bruk blokkbokstaver) Telefon: Mobiltelefon: Fødselsnr. 11 sifferFaglig leder: (bruk blokkbokstaver) Telefon: Mobiltelefon: Fødselsnr. 11 sifferFaglig leder har disse kvalifikasjonene/praksis (må dokumenteres) Antall år praksis i faget:Fag-/svennebrev ja nei. I tilfelle ja, i hvilke(t) fag :Annen utdanning/praksis med relevans til faget (mesterbrev, fagskole, høgskole, yrkespraksis etc.):Faglig leder har gjennomgått læreplanen for faget ogbekrefter at bedriften har produksjon og utstyr somkreves for opplæring i faget. faglig leder underskriftNB! Dette må følge søknaden: • Dokumentasjon på faglig leders kvalifikasjoner/praksis • Intern opplæringsplan • Eventuell samarbeidsavtale Sted, dato ansvarlig leder underskrift
  8. 8. For Yrkesopplæringsnemnda:Godkjenning Ny: ja nei. Regodkjenning: ja nei. Registrert VIGO dato………... sign.Godkjenningsdato: …………………………. Region:…………………… Bedriftstype:…………………….Godkjenning gjelder kun for opplæringskontrakter: ………… Ansv.saksbehandler:………………………….

×