Dalane - Joar Loland

893 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Det er ca 10 forskningsprosjekter på implementering av Kunnskapsløftet. Her er 3 aktuelle rapporter Nifu Step / uio: Forvaltningsnivåene og institusjonenes rolle Større oppmerksomhet mot dokumenterte resultater. Accountability. Rfks læreplankonkretiseringer. 150 læreplaner er konkretisert. Lærere som har tatt videreutdanning er fornøyde, få krav til kompetansedeling på arbeidsplassen Forsiktig utvikling, lite planmessig arbeid. Den enkeltferdigheten der det kan spores høyest innsats: Lesing. Kobling til Ny Giv-skolering Alle skoler er i gang med endringsarbeid, for lite systematisk utvikling av tilbakemeldingskultur. Både lærere og rektorer ønsker å utvikle tilbakemeldingskultur og kompetanse i underveisvurdering Skolene som utnytter mulighetene i elektroniske plattformer opplever lettelse i kravene til dokumentasjon og forpliktelse til å gjøre innholdet tilgjengelig for elever lærere og foresatte. Verktøy for planlegging og oversikt over resultater: PULS
 • Prosjektet fokuserer på hvordan skoler, opplæringsbedrifter, opplæringskontorer og fylkeskommuner møter de utfordringene som reformen innebærer, og hvordan de arbeider sammen for å nå målsetningene for reformen fokusert på de samme fagene; frisørfag, helsearbeidefaget og bilfag, lette kjøretøy. Dimensjoneringspolitikken slår inn allerede på Vg1. Strukturreform; R94: GK 50 VK1 150 løp, Lk06: Vg1 12, Vg2 60 løp. Utfordring: Byggfag og Håndverk og design, studspes formgivn: 500 – 75 2. I Rfk: Pilot på samarbeid om gjennomgående dokumentasjon (instruktører / yf lærere). Pedagogisk kompetanse ut i bedriftene 3. Samarbeid: Utnytte potensiale i ptf; forberedelse til læreplass
 • Den foreliggende rapporten er Delrapport nr. 3 fra prosjektet Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og læring i norsk, naturfag og samfunnsfag1 (SMUL) dybdestudiene som er utført på 21 skoler i fire ulike fylker (2-3 skoler i Rogaland er med) Detaljert forskriftsendring. I tillegg: Udir 1 2010 Udir har satt i gang en storstilt opplæring: Vurdering for læring. Rfk er med i perioden feb 2011 – juni 2012 Sluttvurdering Hva skal den omfatte, hvordan skal den implementeres i praksis Redskap i læringsprosessen eller ritual? Forholdet elevsamtale / fagsamtale
 • Blant dem som begynte på videregående skole i 2004, er status etter fem år. Rogaland ligger over landsgjennomsnittet, men under Sogn og fjordane
 • Gjennomføring for 1998-kullet Kilde: SSB/Udir Fra normert tid til ti år etter at de begynte i videregående opplæring
 • Overgangsprosjeket handler om å gi elever som har lav motivasjon og lave karakterer større forutsetninger for å gjennomføre vgs. Unikt faglig samarbeid mellom ungdomstrinnet og vgs
 • I Stavanger kommune er det ca 150 elever som får tilbudet om opplæring, ca 90% har takket ja. Skolering: 2 lærere frå hver skole, både u.skole og vgs, gjennomfører en 6-dagers etterutdanning i lesing, skriving og regning. Elevene i Stavanger som er med signerer avtale om opplegget saman med sine foresatte. De får et 6-8 timerstilbud i frå mars og ca 8 skole uker. Organisering varierer frå skole til skole. Planer om å tilby forkurs med arbeidspraksis, samarbeid mellom kommune og vgs
 • Målgruppen her er de som ikke har vært i utdanning i de siste 2 skoleårene. Praksisplass m opplæring i regi av ot Videreutvikle alternative opplæringsløp, både som tiltak på skolene , samarbeid skole-OT, OT-fagopplæring og OT-NAV. Det er viktig å få til en oversikt slik at vi hele tiden vet hvor eleven er; på skolen, i OT eller i NAV. I dag ”glipper” en del elever mellom disse, noe som gjør at vi ikke klarer å følge opp elevene slik vi ønsker. Prosjektet er avhengig av å få til gode samarbeidsrelasjoner og klare ansvarsområder.
 • Femårig satsingsområde 2009-14 av Utdanningsdirektoratet De 6 punktene: Forskning viser betydningen læringsmiljøet har for elevenes faglige og sosiale læring (Kjærnslie, 2007, Nordenbo m.fl. 2008, Hattie 2009): Udir har lagt ut mye materiell om tema; korte artikler, referanse til forskningsartikler, refleksjonsoppgaver osv Flere aktuelle indikatorer: elevundersøkelsen, undervisningsevaluering
 • Det enkeltemnet i LK06 som skolene har arbeidet mest med St.meld 19 (2009/2010) om underveisvurdering: Denne typen vurdering skal være et redskap i læreprosessen, blant annet ved at læreren bruker den for å tilpasse opplæringen til eleven. Underveisvurdering skal bidra til å øke elevens kompetanse i faget. Vurderingen skal gis løpende og systematisk, og kan være både skriftlig og muntlig. Evalueringsrapporter etter K-løftet viser at mye gjenstår; gode framovermeldinger, form på sluttvurdering, elevinvolvering osv RFK er i fase 2 at Udirs 4-årige satsing på skolering i vurdering
 • Ny IKT strategi for Rogaland fylkeskommune 2011–14 Delstrategi: Den digitale skolen i Rogaland 2011-14 De 7 punktene: Ola Erstad, Digital kompetanse i skolen (Universitetsforlaget 2010): Dette er stammen i Skolementor (Senter for ikt i utdanning) NDLA: her foregår kvalitetssikringen av læremidler Resultater fra Elevundersøkelsen viser at skolene er kommet forskjellig Bruk av ikt i læringsarbeidet er mer enn et verktøy, det er en metode Fortsatt tilbud om kusr: Pedagogisk bruk av ikt (4 moduler a 15 stp). Til nå har over 400 lærere (20%) deltatt
 • Fra Elevundersøkelsen 2011
 • Statistikk her er omtalt tidligere
 • Karaktergivningen varierer innad på skoler, mellom skoler og mellom ulike utdanningsprogram
 • Dalane - Joar Loland

  1. 1. Skolebesøk Dalane vgs 2011
  2. 2. Innhold <ul><li>Kunnskapsløftet 5 år etter </li></ul><ul><li>Ny Giv </li></ul><ul><li>Satsingsområder 2011/12 </li></ul>
  3. 3. Opplæring i skole <ul><li>Ledelse av reformarbeidet </li></ul><ul><li>Kompetanseutvikling </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter </li></ul><ul><li>Elevvurdering </li></ul><ul><li>Kvalitetsarbeid </li></ul>
  4. 4. Fag- og yrkesopplæring <ul><li>Fylkeskommunen tar større ansvar for struktur og innhold i fag- og yrkesopplæringen </li></ul><ul><li>Instruktøropplæringen er et sentralt ledd, men lærebedriftene kan ikke ”beordres” til å delta </li></ul><ul><li>Reformen forutsetter godt samarbeid mellom nivåene, aktørene opplever at dette ikke fungerer optimalt </li></ul>
  5. 5. Sammenhengen mellom undervisning og læring (SMUL) <ul><li>80% av lærerne har endret vurderings-praksis </li></ul><ul><li>Relativt få lærere kjenner vurderings-forskriften godt </li></ul><ul><li>Lærerne sliter med sluttvurdering </li></ul><ul><li>Elevsamtalen er blitt viktig! </li></ul>
  6. 6. Gjennomføring etter fem år 18 16 Sluttet underveis 8 7 Fullført, men ikke bestått 5 5 Fortsatt i vgo 69 73 Fullført og bestått Hele landet Rogaland
  7. 7. Fra normert tid til ti år Kilde: Utdanningsspeilet
  8. 8. Gjennomføring skoleåret 2009/2010 Dalane 15,8 Andelen fullført og ikke bestått 84,2 Andelen fullført og bestått 3 7 7 4 5 0 2 1 2 25 Skolesluttere 09/10 Påbygg AO TP SS HS EL DH BA ST Hele skolen
  9. 9. Overgangsprosjektet: Karakterenes betydning for fullføring
  10. 10. Overgangsprosjeket <ul><li>Plukke ut 10% av elevene med svakest karakter til jul i 10.klasse </li></ul><ul><li>Intensiv opplæring i regning, lesing og skriving våren 10.klasse </li></ul><ul><li>Forkurs med arbeidstrening? </li></ul><ul><li>Følges opp i vg1, vg2 og vg3 </li></ul><ul><li>Fremdrift: Første år Stavanger kommune, deretter resten av kommunene de to neste årene </li></ul>
  11. 11. Oppfølgingsprosjektet <ul><li>Målgruppe: OT-gruppen </li></ul><ul><li>3-delt prosjekt: </li></ul><ul><li>Utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer praksis med læremål </li></ul><ul><li>Styrking av samarbeidsrealsjoner – tidlig inn med oppfølging </li></ul><ul><li>Kompetanseheving for ansatte i oppfølgingstjenesten </li></ul>
  12. 12. Felles satsingsområder <ul><li>Læringsmiljø </li></ul><ul><li>Elevvurdering </li></ul><ul><li>Den digitale skolen </li></ul><ul><li>Viktige resultatområder </li></ul><ul><ul><li>Ny Giv indikatorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakterer </li></ul></ul>
  13. 13. Læringsmiljø <ul><li>Mål 1: Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som bidrar til læring og en positiv utvikling for den enkelte elev </li></ul><ul><ul><li>• Relasjonen mellom elev og lærer </li></ul></ul><ul><ul><li>• Klasseledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>• Relasjoner mellom elevene </li></ul></ul><ul><ul><li>• Bruk og håndhevelse av regler </li></ul></ul><ul><ul><li>• Forventninger til elevene </li></ul></ul><ul><ul><li>• Samarbeid mellom hjem og skole </li></ul></ul>
  14. 14. Læringsmiljø Dalane
  15. 15. Elevvurdering <ul><li>Mål 2: Skolen skal ha god praksis for elevvurdering </li></ul><ul><li>De fire hovedprinsippene i vurderingsarbeidet: </li></ul><ul><ul><li>Vurderingskriterier knyttet til kompetansemål </li></ul></ul><ul><ul><li>Begrunnede tilbakemeldinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiledende framovermeldinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Involvering i vurdering av eget arbeid </li></ul></ul>
  16. 16. Den digitale skolen <ul><li>Mål 3: De videregående skolene i Rogaland skal være digitalt kompetente skoler </li></ul><ul><li>Den digitalt kompetente skolen har: </li></ul><ul><ul><li>Helhetlig strategiarbeid hos ledelsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovative digitale læringsressurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Elever som aktive kunnskapsprodusenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærerens kompetanse i pedagogisk bruk av IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimal infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Fleksible rammevilkår og læringsmiljø </li></ul></ul><ul><ul><li>Visjonære styringsinstrumenter </li></ul></ul>
  17. 17. NDLA treffstatistikk
  18. 18. Mest besøkte fag
  19. 19. Hvor ofte bruker elevene NDLA?
  20. 20. Ny Giv indikatorer <ul><li>Mål 4a: Skolen skal sette egne mål for økt gjennomføring </li></ul><ul><li>Indikatorer: </li></ul><ul><li>Andelen med ordinær progresjon </li></ul><ul><li>Andelen som går ut av utdanning </li></ul><ul><li>Andelen med repetisjon av utdanning </li></ul><ul><li>Andelen fullført og bestått </li></ul>
  21. 21. Karakterer <ul><li>Mål 4b: Skolen skal gjennomgå egne karakterresultater og sette egne resultatmål på utvalgte områder </li></ul><ul><li>Indikatorer: </li></ul><ul><ul><li>Karaktersnitt inntak / Vg1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sammenlikning stpunkt / eksamen </li></ul></ul><ul><ul><li>Karaktergjennomsnitt i utvalgte utdanningsprogram </li></ul></ul>
  22. 22. Karakterer Dalane 3,02 3,42 3,29 Norsk hovedmål, VG3 3.34 4,19 3,53 3,60 3,66 Tverrfaglig eksamen Vg2 yf 3,36 2,47 3,75 3,75 3,41 3,34 Programfag Vg2 yf 2,95 3,45 3,31 3,81 3,26 3,00 3,22 Utkarakter Vg1 - YF 2,90 3,33 3,35 4,14 3,52 3,25 3,32 Innkarakter Vg1 - YF 3,97 3,97 Utkarakter Vg1 - ST 4,49 4,28 Innkarakter Vg1 - ST Karakterer 09/10 PB TP SS HS EL DH BA ST Hele skolen

  ×