Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

111028 fornybarregionen dalane_vitensenteret

458 views

Published on

Presentasjon av fornybarregionen Dalane, nye energiutdanninger ved Dalane vg skole og Rogaland Energisenter.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

111028 fornybarregionen dalane_vitensenteret

 1. 1. 1Nærings- og kompetansebyggmed ZEB visjon DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energi
 2. 2. 2• Frank Emil Moen, Cand. Scient. i marin biologi fra Universitet i Trondheim.• Forfatter av bøker innen marin biologi, - blant annet Dyreliv i havet, nordeuropeisk marin fauna TIDLIGERE: • Prosjektleder PILOT (IKT i grunnutd.) • Utviklingsleder / ideutvikler Nasjonal digital Læringsarena – http://ndla.no • Daglig leder Egersund Aqua AS (landbasert resirk.tekn.)• Ansatt som utviklingsleder ved Dalane vg skole i Egersund (50 %)• Og daglig leder for Rogaland Energisenter Eiendom (50 %)
 3. 3. 3dalane.vgs.no
 4. 4. 4National Oceanicand Atmospheric Administration National Climatic Data Center As appearing in the July 2010 issue(Vol. 91) of the Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS)
 5. 5. 5Hvor skal reduksjon i CO2-utlippene komme?
 6. 6. Krevende klimamål – nasjonalt og globalt! Bare 7 prosent av anbefalingene om NO energieffektivisering i bygg er am gjennomført i Norge. Det må m satses på kompetanse, og forbildeprosjekter som baner KY vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i N Lavenergiprogrammet. so å m 20 St
 7. 7. 7Mål for ny fornybar energi iRogaland fram til 2020:- Økt vannkraftproduksjon: 0,5 TWh- Økt vindkraftproduksjon: 2,5 TWh- Annen fornybar: 0,1 TWh- Fornybar til oppvarming: 0,9 TWh- SUM ny fornybarprod: 4,0 TWh
 8. 8. 8
 9. 9. 9Dalanerådet:Regionen skal værenettoeksportør avfornybar energigjennom en 10-dobling avproduksjonen fra0,2 TWh til 2 TWh
 10. 10. 10dalane.vgs.no
 11. 11. 11Svåheia, Eigersund kommune• Søppelfylling => biogass• LANGLEE WAVE POWER => PILOT bølgeanlegg• DALANE VIND AS => 24 MW vindpark (8 turbiner) • Hvorav sannsynlig ‘FOU’-turbin fra Anglewind• To vannkraftverk i umiddelbar nærhet• Praksisarena / FoU-arena for Dalane vg skole, Iris UiS / UiA… Samarbeid med Magma Geopark - Tech=> Et utstillings-, kompetanse og utviklingssenter for fornybar energi!? dalane.vgs.no
 12. 12. Forventer stor etterspørsel etter arbeidskraft 12i energibransjen de nærmeste årene De neste årene øker: • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar energi • elektrifisering av offshorevirksomhet • antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokk
 13. 13. 13
 14. 14. 14De konsesjoner som er gitt p.t i regionen vil kreve (74 + 480 + 94 = 648 MW / 13 MW årsv./MW) ca. 50 årsverk
 15. 15. 15EWEA forventer installasjon av 40 - 55 GW offshore vindi Europa innen 2020, og opptil 150 GW innen 2030.
 16. 16. 16 Aberdeen mai 2010: Hva mener bransjen er den største utfordringen? Ja, nettopp UTDANNING =>dalane.vgs.no
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19 Som første utdanningsinstitu- sjon i Norge får Dalane vg skole utdanne energi- operatørerer for drift og vedlikehold av vindmøller.dalane.vgs.no
 20. 20. 20 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energidalane.vgs.no
 21. 21. 21Planlagt driftsselskap Dansker Høg-JærenDalane vg skole ønsker tettsamarbeid med de somskal stå for drift og vedlikeholdav vindparkene i regionen.• Utvikling og tilpassing av utdanningen - slik industrien vil at den skal være!• Tilby lærlingeplasser og samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving.
 22. 22. Samarbeid skole – næringsliv! 222. Intensjonsavtalens område 2. Intensjonsavtalens områdePartene vil tilrettelegge for et samarbeid om Partene vil tilrettelegge for et samarbeid omutvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt etablering av et langvarig leieforhold (minimum 10opplæringstilbud for fagarbeidere innen år), hvor Rogaland fylkeskommune / Dalaneenergioperatørfaget med innretning vind. videregående skole leier lokaler i RogalandVindklynge Bjerkreim / Hå vil åpne for å ta i mot Energisenter Eiendom (RES Eiendom) planlagtelærlinger i dette faget for elever fra Dalane nullutslippsbygg (ZEB) i Bjerkreim kommune.videregående skole. 3. Informasjon knyttet til fremtidige leieforhold Bygget vil huse utviklingsavdelingene til Rogalands, og til dels landets største entreprenørvirksomheter innen blant annet elektro, VVS, fasade og ventilasjonssystemer. Videre planlegger selskapene som skal bygge ut og drifte Norges største vindparkklynger i Dalane / Hå å legge driftsorganisasjonen sin til RES.
 23. 23. 23Kompetanse rundt drift er lønnsomt!• Optimalisering av eksisterende vindkraftverk kan resultere i 10 % produksjonsforbedring.• Redusere nedetid ved bedre O&M• 1 % økning i produksjon for 100MW, 2700 brukstimer, 60 øre/kWh gir merverdi 1 år: 1,6 mKr - 20 år: 32,5 mKr• 10% : 16 millioner kr i året!
 24. 24. Internasjonalt samarbeid innledet mellom: 24 Leading partner
 25. 25. 25Et internasjonalt arbeidsmarked => internasjonal utdanning BZEE internasjonal standardisert utdanning - Turbinprodusentenes krav til kompetanse satt i system - Dalane vg skole jobber nå for å sertifisere seg i BZEE - Nyutdannede fagarbeidere fra Dalane vg skole vil da være sikret et attraktivt internasjonalt arbeidssertifikat.
 26. 26. Energieffektivisering– Næringsbygg med ZEB visjon
 27. 27. Til Ålgård 26 km Til Sandnes 39 km Til Stavanger 53 km E39Til Egersund 21 km Covent / Comek > 100 ansatte Bjerkreimselva HVOR: Bjerkreim kommune Dalane I SENTRUM av FORNYBARSATSINGEN i Sørvest-Norge
 28. 28. Hvem er RES?UTVIKLINGSSELSKAP EIENDOMSSELSKAPRogaland Energisenter AS RES Eiendom ASSig.Halvorsen Selskapene i RES utvikling  Rogaland fylkeskommuneRønning omsetter for mer enn 1 milliard  Bjerkreim kommuneEnergi og Miljø NOK/år innen vvs, varme,  Dalane Energi kjøle, el-installasjoner,Covent automasjon, energi-  CoventComek løsninger, kuldeteknikk,  Sig.Halvorsen fryse og varmepumper,Klimaservice ventilasjonsaggregat,  Hubro HansenHubro Hansen ventilasjon og tynnplate- bearbeidelse, inneklima,  Bjerkreim trelastA2-arkitekterne fasadeløsninger, arkitek-tur RES Eiendom AS skal stå for og inkubatorselskap.EnergyPeople oppføring, promotering og drift av RES utvikling AS: RES-bygget.Prokulde  Frank Emil Moen  Kåre NetlandIpark daglig leder daglig leder  Magne Vaule prosjektleder
 29. 29. Hva er RES? Synergi Viten- Utdanning senter Næring Energi FoURES-byggetskal være etforbildebyggbåde iutforming ogi innhold. Vind- klynge
 30. 30. RES-bygget skal være etenergieffektivt og energiriktigforbilde- og utstillingsbyggmed fremtidens bærekraftigebyggtekniske løsninger.RES skal fremme samarbeidog kompetanseutvikling påtvers av fagretninger i såvel næring, som forskning ogutdanning.RES skal være en sterk enhet –alltid på søken etter nyesamarbeidspartnere for utviklingav bærekraftige ogkonkurransedyktige løsninger.
 31. 31. RES-BYGGET SKAL VÆRE ET FRAMTIDSBYGGMED SVÆRT LAVT ENERGIFORBRUK Lavenerginivå 1) Mål: yrkesbygg 115 kWh/m2/år RES-bygget skal i gjennomsnitt per boliger 95 kWh/m2/år år ikke tilføres mer energi enn det Passivhusnivå1) forbruker yrkesbygg 80 kWh/m2/år Energiforbruk: 40 kWh/m2/år boliger 70 kWh/m2/år «Nesten nullenerginivå» 1) i henhold til revidert bygningsenergidirektiv forslag til tolkning: passivhusnivå der en betydelig andel av varmebehovet er dekket med fornybar energi yrkesbygg 60 kWh/m2/år boliger 55 kWh/m2/år1) Arnstadutvalget: KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering – rapport august 10: http://bit.ly/eSAzHt
 32. 32. UTDANNING LAGT TIL RES-BYGGETRogaland fylkeskommune vedDalane vg skole er de første ilandet som har fått godkjent ogstartet en fagutdanning ienergioperatørfaget for driftog vedlikehold av vindmøller. Dalane vg skole planlegger i tett samarbeide med RESVindaktørene i Dalane skaletablere en driftssentral for også etablering av envindparkene og ønsker tett fagskole innensamarbeid med skolen om energieffektiviseringutvikling av utdanningen. integrert i RES-miljøet. Undervisningsfasiliteter og driftssentral planlegges lagt til RES-bygget.
 33. 33. 342013
 34. 34. Vitensenter for vind og grønnteknologi i RES-bygget!MÅL for senteret: Samarbeidprosjekt mellomÅ være en nasjonal Jærmuseet, Dalanevisningsplass for folkemuseum, Dalane vgvindkraft. skole, NVE og RES Eiendom.Tverrfaglig:Teknologi, miljøeffekt, Senteret vil bygges opp rundtkonfliktløsning, en rollespill tilknyttetsamspill, potensial vindkraftkonsesjoner á lasom energikilde. ”Minitinget” og AftenbladetsStimulere til realfag ”Deadline”og rekruttering.Innføring i demokratiskespilleregler.
 35. 35. Et demonstrasjonsbygg Sentralt i RES-bygget vil det være et gjennomgående teknisk ”showrom”. Showrommet inneholder teknikk, data og energieffektive løsninger for bygningen. På yttersiden av showrommet presenteres oppdatert data og statistikk om energiforbruk og løsninger. Eget laboratorium for produktutvikling og testing skal inngå som bærende element for leietakerne.
 36. 36. Viktige samarbeidspartnere Dalane videregående skole Rogaland fylkeskommune Vindklynge Dalane Bjerkreim kommune Universitetet i Agder TEKNOVA IRIS SINTEF Innovasjon Norge ENOVA M.fl.
 37. 37. Innovasjonsmodell - RES utvikling Sintef Teknova Innov. Covent Norge Sig.Halv. RES Rønning utviklingCovent HOVEDUTFORDRING: Utvikle et dynamisk og økonomisk bærekraftig ”0- energibygg”
 38. 38. FoU og produktutvikling Ambientor Solenergi VRI, Teknova Levert - Vertikal vindturbin - Pilot i RES Energilagring VRI, Teknova Levert Energistyring IN, Teknova Levert Nettverket RES VRI, IRIS Levert Energigjenvinning VRI, Sintef Levert Legionella IRIS Levert Soldrevet ventilasjon Teknova Pågår Kjølehimling i betong (Sintef) Pågår Energistyring Reg. forskn.fond På vent FoU-prosjekter for NOK 3,5 mill. er gjennomført / igangsatt.
 39. 39. Den mest miljøvennlige energien erden man slipper å produsere.

×