110426 oed res_dalane

497 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

110426 oed res_dalane

 1. 1. 1<br />Inghild Vanglo, Styremedlem RESEigersund Arbeiderparti<br />inghild.vanglo@eigersund.kommune.no<br />Ivar Hovland, Styreleder RES EiendonDaglig leder Covent AS<br />Ivar.hovland@covent.no<br />Frank Emil Moen<br />Avdelingssleder Dalane vg skole<br />Prosjektleder energi Næringssjefen i Dalane<br />frank.emil.moen@dabb.no<br />
 2. 2. 2<br />
 3. 3. 3<br />Mål for ny fornybar energi i Rogaland fram til 2020: <br />- Økt vannkraftproduksjon: 0,5 TWh<br />- Økt vindkraftproduksjon:2,5 TWh<br />- Annen fornybar: 0,1 TWh<br />- Fornybar til oppvarming: 0,9 TWh<br />- SUM ny fornybarprod: 4,0 TWh<br />Dagens situasjon i Norge<br />Antall vindkraftverk: 18<br />Samlet installert kapasitet: 448,2MW<br />Antall vindturbiner: 208<br />Produksjon 2009: 0,980 TWh<br />Kilde: NVE (Oppdatert 17.01.2011)<br />
 4. 4. DALANERÅDET:Dalaneskal<br />værenettoeksportør<br />avfornybarenergi<br />innen2020 gjennom<br />en 10-dobling av<br />produksjonen<br />(fra0,2 TWhtil 2TWh)<br />DALANE<br />FORNYBAR-REGIONEN!<br />dalane.vgs.no<br />
 5. 5. 5<br />Høgjæren vindpark først ut!<br />
 6. 6. 6<br />Første <br />vindmølle <br />ferdigmontert<br />29. mars 2011<br />Høg-Jæren<br />29. mars 2011<br />
 7. 7. 7<br />7<br />Vindkraft i Dalane<br />- I januar 2009 bleRogalanddetførstefylketilandet<br />somfikkgodkjentfylkesdelplan for vindkraft.<br />- Vedutgangenav2009 bledettildeltkonsesjoner<br />tilsvarendedrift av ca. 150 vindmølleriDalane / Hå (390 + 90 MW) iførstebyggetrinn.<br />- Rettkraftigekonsesjonerforventesiløpetav 2011<br />- Vindmøllenekanværei drift i2013.<br /> => Bjerkreimlandetsstørstevindkraftkommune<br />dalane.vgs.no<br />
 8. 8. 8<br />8<br />DALANE-prosjektene utgjør 75% av planene i Rogaland<br />DALANE<br />Mulig utbygging i Dalane: 1246 MW<br />Årsproduksjon: ca. 3,7 TWh – tilsvarer forbruket til mer enn 150 000 husstander!<br />Den mengde vindmøller som planlegges i Dalane er tre ganger så stor som samtlige vindinstallasjoner i Norge per dato.<br />dalane.vgs.no<br />
 9. 9. 9<br />Avdelingsleder / Prosjektleder <br />Frank Emil Moen <br />frank.emil.moen@dabb.no<br />
 10. 10. 10<br />10<br />Lokal / regional næringsaktivtet<br /><ul><li>Entreprenørvirksomhet
 11. 11. Design ogproduksjonavkomponentertilmøllene
 12. 12. Drift ogvedlikehold</li></ul>EksempelEgersundVindpark:<br />110 MW (48 turbinerá 2,3 MW – årsprod. tilsvarendeforbrukettilioverkantav15 000 husstander.Investering ca. 1,6 milliard NOK<br /><ul><li>Anleggsfasen: 250-300 årsverk.
 13. 13. Driftsfasen: ca. 8 arbeidsplasser + 8 ispinnoff
 14. 14. Eiendomsskatttilkommunen: ca. 5 - 7 millioner NOK</li></ul>dalane.vgs.no<br />
 15. 15. 11<br />11<br />- Hverfjerdeutbyggingskronegårtilnorskebedrifterogleverandører, menslangtover halvpartenavpengenetil drift skaperaktivitetlokalt, regionaltellernasjonalt.<br />Okt-2010<br />Mulig utbygging i Dalane: 1246 MW<br />Lokal / regional avkastning i løpet av livsløp (20 år): <br />11 milliarder NOK<br /> EWEA Blog:18. feb.2011<br />http://askradgivning.no/files/upload/Rapporter/Ringvirkningsrapport_endelig_okt_2010.pdf<br />dalane.vgs.no<br />
 16. 16. 12<br />12<br />Stavanger Aftenblad20/5-11<br />Aberdeen: Hvamener<br />bransjener den størsteutfordringen? Ja, nettoppUTDANNING =><br />dalane.vgs.no<br />
 17. 17. 13<br />13<br />24.12.2010! <br />dalane.vgs.no<br />
 18. 18. 14<br />14<br />24.12.2010! <br />dalane.vgs.no<br />
 19. 19. 15<br />
 20. 20. Internasjonalt samarbeid innledet mellom:<br />16<br />
 21. 21. Samarbeid skole – næringsliv!<br />17<br />2. Intensjonsavtalens område<br />Partene vil tilrettelegge for et samarbeid om utvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt opplæringstilbud for fagarbeidere innen energioperatørfaget med innretning vind. Vindklynge Bjerkreim / Hå vil åpne for å ta i mot lærlinger i dette faget for elever fra Dalane videregående skole. <br />2. Intensjonsavtalens område<br />Parteneviltilrettelegge for et samarbeid om etablering av et langvarig leieforhold (minimum 10 år), hvor Rogaland fylkeskommune / Dalane videregående skole leier lokaler i Rogaland Energisenter Eiendom (RES Eiendom) planlagte nullutslippsbygg (ZEB) i Bjerkreim kommune.<br />3. Informasjon knyttet til fremtidige leieforhold<br /> <br />Bygget vil huse utviklingsavdelingene til Rogalands, og til dels landets største entreprenørvirksomheter innen blant annet elektro, VVS, fasade og ventilasjonssystemer. Videre planlegger selskapene som skal bygge ut og drifte Norges største vindparkklynger i Dalane / Hå å legge driftsorganisasjonen sin til RES.<br />
 22. 22. Nettverk<br />Kompetanse <br />Synergi<br />Folkeopplysning<br />Samarbeid<br />Teknologi<br />Utdanning<br />Viten-senter<br />Energi<br />FoU<br />Næring<br />Vind-klynge<br />
 23. 23. Energieffektivisering <br />– Næringsbygg med ZEB visjon <br />
 24. 24. DAGSAVISEN<br />Norge kommer dårlig ut i en rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er helt gjennomført i Norge. ... Det må satses på kompetansei byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet.<br />
 25. 25. EIERE I RES<br /><ul><li>Sig.Halvorsen
 26. 26. Rønning
 27. 27. Energi og Miljø
 28. 28. Covent
 29. 29. Comek
 30. 30. Klimaservice
 31. 31. Hubro
 32. 32. A2-arkitekterne
 33. 33. EnergyPeople
 34. 34. Prokulde
 35. 35. Ipark</li></ul>Rogaland energisenter eies av selskap som til sammen omsetter for mer enn 1 milliard NOK/år innen vvs, varme, kjøle, el-installasjoner, automasjon, energiløsninger, kuldeteknikk, fryse og varmepumper, ventilasjonsaggregat, ventilasjon og tynnplatebearbeidelse, inneklima, fasadeløsninger, arkitektur og inkubatorselskap. <br />
 36. 36. Viktige samarbeidspartnere<br /><ul><li>Dalane videregående skole
 37. 37. Rogaland fylkeskommune
 38. 38. Vindklynge Dalane
 39. 39. Bjerkreim kommune
 40. 40. Universitetet i Agder
 41. 41. Teknova
 42. 42. IRIS
 43. 43. Innovasjon Norge
 44. 44. SINTEF
 45. 45. Jærmuseet
 46. 46. ENOVA?</li></li></ul><li>Innovasjonsmodell - RES<br />Sintef<br />Teknova<br />Innov.<br />Norge<br />Covent<br />Sig.Halv.<br />Rønning<br />RES<br />Covent<br />HOVEDUTFORDRING:<br />Utvikle et dynamisk og økonomisk bærekraftig ”0-energibygg”<br />
 47. 47. RES-bygget skal være et energieffektivt og energiriktig forbilde- og utstillingsbygg med fremtidens bærekraftige byggtekniske løsninger. <br />RES skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling på tvers av fagretninger i så vel næring, som forskning og utdanning.<br />RES skal utvikle seg til å bli en sterk enhet – alltid på søken etter nye samarbeids-partnerefor utvikling av bærekraftige og konkurransedyktige løsninger.<br />
 48. 48. Et demonstrasjonsbygg<br /><ul><li>Sentralt i RES-bygget vil det være et gjennomgående teknisk ”showrom”.
 49. 49. Showrommet inneholder teknikk, data og energieffektive løsninger for bygningen.
 50. 50. På yttersiden av showrommet presenteres oppdatert data og statistikk om energiforbruk og løsninger.
 51. 51. Eget laboratoriumfor produktutvikling og testing skal inngå som bærende element for leietakerne.</li></li></ul><li>Arnstadutvalget1)<br />Lavenerginivå<br />yrkesbygg 115 kWh/m2/år<br />boliger 95 kWh/m2/år<br />Passivhusnivå<br />yrkesbygg 80 kWh/m2/år<br />boliger 70 kWh/m2/år<br />«Nesten nullenerginivå» i henhold til revidert bygningsenergidirektiv forslag til tolkning: passivhusnivå der en betydelig andel av varmebehovet er dekket med fornybar energi<br />yrkesbygg 60 kWh/m2/år<br />boliger 55 kWh/m2/år<br />RES-bygget skal ikke tilføres mer energi enn det forbruker<br />Energiforbruk: 40 kWh/m2/år<br />1) KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering – rapport august 10: http://bit.ly/eSAzHt<br />
 52. 52. Til Sandnes 40 km<br />E39<br />Covent / Comek<br />Til Egersund 21 km <br />Bjerkreimselva<br />STED:- Bjerkreim kommuneLandets største sauekommune, og noen år fram trolig også landets største vindkraftkommune<br />Dalane<br />
 53. 53. Framtidens næringsbygg<br />”ZEB – zero energybuilding”<br />FoU og forretningsutvikling<br />Prosjekt i samarbeid med <br />Innovasjon Norge<br />Byggetutforming, fasader for energiproduksjon<br />Energiproduksjonsolceller, solfangere, vindturbiner <br />Energibrukoppvarming, kjøling, ventilasjon, belysning<br />Energilagring vanntanker, energibrønner, batterier, hydrogen<br />Energistyring integrert styring av energiproduksjon, energisparing og energilagring<br />Hybrid ventilasjon <br />
 54. 54. FoU og produktutvikling<br />Solenergi VRI, TeknovaLevert<br />Energilagring VRI, TeknovaLevert<br />Energistyring TeknovaLevert<br />Nettverket RES VRI, IRIS Levert (Beskrivelse, oppsummering etter 2 år)<br />Energigjenvinning VRI, Sintef Levert<br />Legionella IRIS Pågår<br />Energistyring Reg. forsk.fondStartet<br />Planlagttre prosjekter innen sol og energilagringFoU-prosjekter for NOK 3,5 mill. er gjennomført / igangsatt.<br />GREENWIND - vindturbin med solceller<br />
 55. 55. ProduktutviklingCovent er den eneste produsenten av roterende energigjenvinnere i Norge<br />
 56. 56. Produktutvikling<br />Hubro Hansen AS <br />Vindu med innebygget solceller.<br />Coventshunt benyttes for kapasitetsregulering av varmebatteri og erstatter tradisjonell shuntgruppe. <br />
 57. 57. RES Eiendom AS<br />Eiere RES Eiendom<br /><ul><li>Rogaland fylkeskommune (størst)
 58. 58. Covent
 59. 59. Sig.Halvorsen
 60. 60. Rønning
 61. 61. Bjerkreim kommune</li></ul>Et eiendomsselskap er stiftet høsten 2010 (org nr. 996 247 554), og skal stå ansvarlig for oppføring og drift av RES-bygget.<br />
 62. 62. Byggekostnader<br />Areal Nivå 0: 1225 m2Nivå 1: 1010 m2Nivå 2: 1010 m2Nivå 3: 255 m2I alt3500 m2<br />Klima/energiskjerm: 2500 m2<br />Kalkulert økonomisk inkl. energibesparende installasjons- og utviklingskostnader:<br />Grunnarbeid inkl. drift byggeplass NOK 2,0 millioner<br />Etablering råbygg NOK 23,0 millioner<br />Tekniske installasjoner NOK 12,3 millioner<br />Klima / energiskjerm NOK 10,5 millioner<br />Rådgiving (arkitekt, ingeniør m.fl.) NOK 4,5 millioner<br />SUM NOK 52,3 millioner<br /> Entrepriseomkostninger B-C- og D mellom 46 og 52 mill. NOK – medfører m2-pris på mellom 12.000 og 14.800 NOK ekskl. mva.<br />Av totalkostnadene utgjør de samlede energirelaterte investeringene om lag 24 millioner NOK.<br />
 63. 63. Energitiltak - installasjon og utvikling<br />
 64. 64. Støtteordning per i dag fra ENOVA<br />Investeringsstøtte fra Enova – ikke definert for ZEB / plusshus<br />Støttenivå passivhus<br />• Nye boliger og barnehager: 450 NOK / m2<br />• Nye yrkesbygg: 350 NOK / m2<br />• Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK / m2<br />• Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK / m2<br />35<br />Brev fra OED v/ statsråden til Energi og miljøkom. 21/3-11:<br />”Støtte til lavenergibyggprosjekter utgjorde om lag 2,5 prosent av Enovas samlede kontraktsfestede byggportefølje i 2010, mens støtte til passivhus utgjorde om lag 4,3 prosent. Det er grunn til å tro at det fortsatt vil være relativt få aktører som ønsker å bygge lavenergibygg og passivhus i Norge i nærmeste fremtid.”<br />
 65. 65. 36<br />Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge<br />Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak:<br />IStortinget ber regjeringen sørge for at Enova gir støtte til utbygging av demonstrasjonsprosjekter for plusshus i alle størrelser, og gjøre det slik at støtten til energieffektive bygninger også omfatter private husholdninger.<br />II Stortinget ber regjeringen forenkle og gjøre saksgangen raskere for energianlegg tilknyttet bygninger som leverer strøm til nettet ved å la sakene behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lokalt, slik det i dag gjøres med de minste småkraftverkene.<br />III Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at minst ett statlig byggeprosjekt bør være et plussbygg.<br />IV Stortinget ber regjeringen snarest innføre et eget energimerke for plusshus.<br />

×