Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studentská grantová soutěž 2011

1,133 views

Published on

Informace pro žadatele grantové podpory v rámci SGS FP TUL 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studentská grantová soutěž 2011

 1. 1. SGS 2011Studentská Grantová Soutěž jak na to
 2. 2. Hlavníbody 1. Účel podpory 2. Řešitel a jeho řešitelský tým 3. Projekt (grantová přihláška) 4. Rozpočet, oprávněné náklady 5. Harmonogram 6. Několik rad Článek/odstavec
 3. 3. Účelpodpory podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky 1/3
 4. 4. Řešitel • student prezenčního doktorského studijního programu FP TUL nebo • akademický pracovník FP TUL 1/4
 5. 5. Spoluřešitel Řešitelský tým tvoří: • studenti doktorského nebo magisterského studijního programu FP TUL nebo • akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci FP TUL 1/5
 6. 6. Řešitelskýtým • V případě projektu SGS, jehož řešitelem je student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu školitel řešitele. 1/6
 7. 7. Řešitelskýtým • Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu musí být alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. 1/7
 8. 8. Projekt • Přihláška projektu musí být podána elektronickou cestou přes Portál FP TUL http://portal.fp.tul.cz • technické problémy řešit s jaroslav.mazanek@tul.cz 3/1
 9. 9. Projekt • Řešitel odevzdá zároveň i tištěnou verzi přihlášky (bude vygenerována po úspěšném odeslání elektronické verze). 3/1
 10. 10. Částipřihlášky • Obecná identifikace –název projektu –řešitelský kolektiv –období řešení –víceletý projekt –pokračující projekt Portál
 11. 11. Částipřihlášky • Anotace projektu • Současný stav poznání • cíle projektu • harmonogram řešení • výstupy projektu • představení řešitelského týmu Portál
 12. 12. Rozpočet • Celková výše finančního požadavku projektu SGS nesmí překročit částku 300 tis. Kč 5/3
 13. 13. Rozpočet • podíl stipendií na osobních nákladech více než 60 % 5/4
 14. 14. kapitolyrozpočtu • osobní náklady •mzdy •odměny podle dohod (DPP, DPČ) •stipendia •odvody pojistného z mezd a z DPČ 5/2
 15. 15. kapitolyrozpočtu • náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku •materiálové náklady •drobný hmotný a nehmotný majetek V roce 2011 nelze pořizovat INV! 5/2
 16. 16. kapitolyrozpočtu • služby a vložné na konference, • náklady na cestovné, • doplňkové (režijní) náklady 5/2
 17. 17. komentářrozpočtu studenti: náklady na cestovné a výdaje spojené s účastí na konferencích  stipendia 5/5
 18. 18. komentářrozpočtu pozor na požadované zdůvodnění a doložení hospodárnosti rozpočtu 5/5-7
 19. 19. Harmonogram Čl. 7 Termín Mezník 10/12, 14 hod. předložení projektů SGS 15/2 zveřejnění seznamu podpořených projektů 30/11 finanční a věcné ukončení projektů SGS 11/1/2012 odevzdání závěrečné zprávy
 20. 20. Projekty SGS a jejich posuzování
 21. 21. Několik poznámek
 22. 22. Práce se studenty podmínka projektů popište v projektu
 23. 23. Cíle • odborně splnitelné •reálnéčasově • zahrnující studenty • odpovídající finančnímočekáváním
 24. 24. Výstupy konkrétní kontrolovatelné/měřitelné článek
 25. 25. Odborný příspěvek otištěný přijatý k tisku odeslaný redakční radě RIV dodatečné předložení GK
 26. 26. Konference aktivně poster příspěvek
 27. 27. Představenířešitelskéhotýmu relevantní k tématu projektu
 28. 28. Tento příspěvek vznikl za podpory projektu… viz čl. 6/odst. 5
 29. 29. Buďte •struční •věcní •konkrétní •cíle •výstupy
 30. 30. Buďte •přiměření ve finančních požadavcích •rozpočet
 31. 31. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

×