Successfully reported this slideshow.

Lrf 120225 jonas

399 views

Published on

Jonas A:s introduktion samt presentation av projektet Framtiden sjukvård

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lrf 120225 jonas

 1. 1. Liberalt regionalt forum Välkomna!
 2. 2. Program 09.30 - 10.00   Kaffe och te 10.00 - 11.00   Information från Fp kansliet. 11.00 - 12.00   Regiondirektör Ann-Sofie Lundin 12.00 - 12.45   Lättare Lunch 12.45 - 13.45   Framtidens sjukvård 13.45 - 14.00   Rast 14.00 - 14.30   Kollektivtrafik 14.30 - 15.15   Budgetarbetet inför 2013
 3. 3. Information från Fp kansliet <ul><li>- Vem gör vad på kansliet? </li></ul><ul><li>Hur kommunicerar och informerar vi internt? </li></ul><ul><li>Hur ska vi hantera oppositionsrollen? </li></ul><ul><li>Information från vår revisor Hans Gillenius </li></ul>
 4. 4. Folkpartiet i opposition <ul><li>Vi är i opposition! </li></ul><ul><li>Våra verktyg är oppositionens; motioner, frågor, alt. yrkanden, (bordläggning och återremiss), reservationer och protokollsant., insändare, utspel och uttalanden. </li></ul><ul><li>Vi vill att regionens verksamhet är bra! </li></ul><ul><li>Vi agerar konstruktivt och vi tar ansvar! </li></ul><ul><li>Vi tror att vår politik är bättre för regionen! </li></ul><ul><li>Regionprogram, valmanifest och budget 2012 </li></ul>
 5. 5. Folkpartiet i opposition <ul><li>Fullmäktiges budget gäller! </li></ul><ul><li>Vi deltar i beslut! </li></ul><ul><li>Vill vi annat så lägger vi alternativa yrkanden, voterar och reserverar oss. </li></ul><ul><li>Vi förhandlar inte med (sd) </li></ul><ul><li>Vi kan agera gemensamt i Alliansen om det är kring vår politik. </li></ul><ul><li>Vi är först och främst liberala folkpartister! </li></ul>
 6. 6. Nästa liberala regionala forum? Lördag 22 september
 7. 8. Framtidens sjukvård <ul><li>Uppdrag från HSU i april 2010 </li></ul><ul><li>utifrån utvecklingsstrategin 2004 och som svar på några motioner från oppositionen. </li></ul><ul><li>Tre huvuduppdrag: </li></ul><ul><ul><li>vårdplatssituationen </li></ul></ul><ul><ul><li>omhändertagandet av de mest sjuka äldre </li></ul></ul><ul><ul><li>lokalsjukhusens innehåll, roll och organisation </li></ul></ul><ul><li>Under hösten tillkom visionen: </li></ul><ul><ul><li>Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025 </li></ul></ul><ul><li>Samlat uppdrag i januari 2011 </li></ul>
 8. 9. Framtidens sjukvård – läget idag? <ul><li>Vårdplatsutredning är genomförd </li></ul><ul><li>Projekt med Aktiv hälsostyrning på gång </li></ul><ul><li>Arbetsgrupp om mest sjukas hälsa på gång </li></ul><ul><li>Lokalsjukhusens framtid - massiv förvirring </li></ul><ul><li>- i omvalet särskilda styrelser </li></ul><ul><li>- efter omvalet arbete i Framtidens sjukvård </li></ul><ul><li>- i VÖK 2012 kraftig reducering i Fyrbodal </li></ul><ul><li>- nu tydligen på gång igen </li></ul><ul><li>- Visionsarbetet fortskrider mot september i RF </li></ul>
 9. 28. Aktiv hälsostyrning HSU 2011-12-21
 10. 29. <ul><li>Källa: Health Navigator analys </li></ul>Resursinsatserna inom hälso- & sjukvården är kraftigt koncentrerade, 1% av landstingets invånare står för ca 30% av de totala kostnaderna Sammanlagd kostnad (miljarder kr) Invånare 10% av invånarna 74% av kostnaderna 1% av invånarna 30% av kostnaderna Kostnader Exempel från annat landsting
 11. 30. <ul><li>Källa: HSNf rapport ”Utveckling av innovativa och fokuserade beställarstrategier för bättre hantering av vårdtunga patienter”, 2 november 2009 </li></ul>En liten grupp patienter inom ett sjukvårdssystem har mycket omfattande behov av hälso- och sjukvård <ul><li>1% av befolkningen står för ca 30% av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden inom SLL. Dessa ca 20 000 patienter har i snitt </li></ul><ul><ul><li>8 olika diagnoser </li></ul></ul><ul><ul><li>65 vårdkontakter per år </li></ul></ul><ul><ul><li>En inläggning var tredje månad, oftast akut </li></ul></ul><ul><ul><li>Mycket låg självskattad livskvalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Stora behov av stöd, vårdkoordinering och coachning </li></ul></ul><ul><ul><li>35% av dessa patienter är yngre än 65 år </li></ul></ul><ul><li>Gruppen vårdtunga patienter är inte statisk – endast ca 15% återfinns bland de vårdtunga även året efter </li></ul><ul><li>Internationella erfarenheter visar att case och disease management, eller aktiv hälsostyrning (AHS), kan förbättra och effektivisera vården för denna patientgrupp </li></ul>Exempel från SLL
 12. 31. <ul><li>Källa: Health Navigator analys </li></ul>De 1% mest resurskrävande invånarna i landstinget har i genomsnitt ca 70 vårdkontakter per år och deras medianålder är 66 år Samtliga invånare 15 Övriga patienter 5 2-10% 75 434 25 67 1,7 0,65 0,04 0,11 Kostnad per person Tusentals kronor Antal vårdkontakter per person Antal akuta inläggningar per person Medianålder Omsättning per år 82% 70% 30% 66 år 59 år 39 år 41 år* - Exempel från annat landsting 1%
 13. 32. Aktiv hälsostyrning är en metod för att styra resursfördelning inom hälso- och sjukvården <ul><li>Bakgrund och definition: </li></ul><ul><li>En liten andel av befolkningen står för majoriteten av sjukvårdskostnaderna </li></ul><ul><li>Nya analysmetoder/-verktyg gör att det går att förutsäga vem som kommer att ha stora vårdbehov framöver </li></ul><ul><li>Riktade investeringar inom denna del av befolkningen ger avkastning i form av bättre hälsa och livskvalitet samt bättre ekonomiskt resursutnyttjande </li></ul>Disease Management Fokuserade program för patienter med kroniska sjukdomsgrupper Case Management Höggradigt individualiserade program för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov Allmän folkhälsa Övergripande och långsiktig planering av resursfördelning inom hälso- och sjukvården med fokus på primärprevention Riskgrupper i befolkningen Incitaments- och ersättningsmodeller så att strukturerat riskförebyggande arbete premieras
 14. 33. Tänkbar vision för aktiv hälsostyrning inom Västra Götalandsregionen Hösten 2011 Fas 1: Analys- och förberedelsefas 2012 Fas 2: Pilotverksamhet <ul><li>Ta fram faktaunderlag och förankra i verksamheter </li></ul><ul><li>Utarbeta faktaunderlag för förbättrad hantering av utvalda målgrupper </li></ul><ul><li>Förankra analysresultaten och logiken för en pilotverksamhet </li></ul><ul><li>Förbered utvärdering av aktiv hälsostyrning under våren 2012 </li></ul>2013 – Fas 3: Ev. bred utrullning av modellen, uppföljning, justering och förbättring <ul><li>Implementera aktiv hälsostyrning för att nå alla utvalda målgrupper </li></ul><ul><li>Aktiv hälsostyrning är väl utvärderat och förankrat i landstinget och levererar mätbara och signifikanta förbättringar av vården och resursutnyttjandet </li></ul><ul><li>Skapa de första medicinska </li></ul><ul><li>och ekonomiska resultaten </li></ul><ul><li>Genomför pilotprojekt med 1-3 målgrupper (ca 300-500 patienter) och 2-3 deltagande akutsjukhus </li></ul><ul><li>Följ upp resultat kontinuerligt och justera arbetssätt </li></ul><ul><li>Utvärdera medicinska och ekonomiska resultat </li></ul>
 15. 34. Antal besökare på respektive akutmottagning, 2010
 16. 35. Antal besök på resp. akutmottagning, 2010
 17. 36. Antal inskrivningsbesök på resp. akutmottagning, 2010
 18. 37. Andel patienter, besök och inskrivningsbesök på akutmott. VGR, 2010
 19. 39. Närsjukvård-Närsjukvårdscentrum <ul><li>Nivå 1 </li></ul><ul><li>Vårdcentraler </li></ul><ul><li>Jourcentraler </li></ul><ul><li>Annan primärvård </li></ul><ul><li>Samverkan med kommunal verksamhet </li></ul><ul><li>Nivå 2 </li></ul><ul><li>Specialistmottagningar </li></ul><ul><li>Slutenvård (Primärvård/Kommunal verksamhet) </li></ul><ul><li>Nivå 3 </li></ul><ul><li>Dagkirurgi </li></ul><ul><li>Femdygnsvård </li></ul><ul><li>Nivå 4 </li></ul><ul><li>Regiongemensamma uppdrag </li></ul><ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Anpassad laboratorie och radiologisk verksamhet </li></ul>
 20. 41. Syfte <ul><li>Ta fram en idéskiss som belyser hur Västra Götaland kan stärka hälso- och sjukvården ur ett invånar- och patientperspektiv </li></ul><ul><li>Visa på hur Västra Götalandsregionen kan erbjuda Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025 </li></ul>
 21. 42. Idéskissen ska visa vägen till <ul><li>En stärkt närsjukvård </li></ul><ul><li>En säkrad vårdplatstillgång </li></ul><ul><li>Ett förbättrat omhändertagande </li></ul><ul><li>Lokalsjukhusens roll </li></ul>
 22. 43. Så har vi arbetat
 23. 44. Strategiska områden som har stor betydelse för invånarnas och patienternas behov och förväntningar på hälso- och sjukvården
 24. 45. <ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Bibehållen och återvunnen hälsa </li></ul><ul><li>Hälsofrämjande förhållningssätt i all verksamhet </li></ul><ul><li>Individen stöttas i att ta ansvar för sin hälsa </li></ul>
 25. 46. <ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Hög tillgänglighet </li></ul><ul><li>Bra bemötande </li></ul><ul><li>Service utöver det förväntande </li></ul><ul><li>Nöjda kunder (patienter och närstående) </li></ul>
 26. 47. <ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Medskapare i egna vårdprocessen </li></ul><ul><li>Respektera individen </li></ul><ul><li>Information utifrån invånarens/ patientens egna förutsättningar </li></ul><ul><li>Patienten äger sin egen information </li></ul><ul><li>Individuella vårdplan </li></ul><ul><li>Sedd och lyssnad på </li></ul><ul><li>Förstådd och förstår </li></ul><ul><li>Medvetna val </li></ul>
 27. 48. <ul><li>Vad gör vi i folkpartiet? </li></ul>

×