Lrf 120225 ann-sofie-lodin

513 views

Published on

Regiondirektörens presentation

  • Be the first to comment

Lrf 120225 ann-sofie-lodin

  1. 1. Aktuella frågor (fp)-grupp 25 februari 2012 Ann-Sofi Lodin
  2. 2. <ul><li>Utmaningar och Fokusområden </li></ul><ul><li>Organisation, Ledning och Styrning </li></ul><ul><li>Regionövergripande aktiviteter för en ekonomi i balans </li></ul>
  3. 3. Prioriterade mål och utmaningar <ul><li>Reflektioner </li></ul><ul><li>Synpunkter från flera håll </li></ul><ul><ul><li>Möten och diskussioner </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionchefsmöte </li></ul></ul><ul><ul><li>Mail ut till linjechefer, 300 svar </li></ul></ul><ul><li>Ganska samstämmig bild </li></ul>
  4. 4. Förvaltningscheferna tycker… <ul><li>Otydlig ledning och styrning </li></ul><ul><li>Anpassning mellan mål och medel måste ske </li></ul><ul><li>Kompetensförsörjning </li></ul><ul><li>Västra Götalandregionens konkurrenskraft måste stärkas </li></ul><ul><li>Samverkan – ta tillvara de gemensamma resurserna </li></ul><ul><li>Är vi en region eller flera? </li></ul>
  5. 5. Linjechefernas synpunkter – styrning och ledning <ul><li>Färre och tydligare mål </li></ul><ul><li>Beställar- utförarsystemet bidrar till otydligheter </li></ul><ul><li>Tydligare regionledning (som vågar ta obekväma beslut) </li></ul><ul><li>Arbeta mer med prioriteringar – stöd i en tuff ekonomi behövs </li></ul><ul><li>Tydlig, synlig och modig regiondirektör </li></ul><ul><li>Alla måste följa tagna beslut! </li></ul>
  6. 6. Linjechefernas synpunkter – ekonomi <ul><li>Ekonomin en stor utmaning som alla är medvetna om </li></ul><ul><li>Stor vilja och beslutsamhet att ständigt förbättra </li></ul><ul><li>Stöd och idéer efterlyses! Hur utveckla verksamheten i tider med vikande ekonomi </li></ul><ul><li>Oro för att inte kunna ge den service som patienter och invånare förväntar sig/har rätt att förvänta sig </li></ul><ul><li>Tydliga besked om förväntningarna på verksamheterna! </li></ul>
  7. 7. Linjechefernas synpunkter – rekrytering <ul><li>Största problemområdet – gäller alla verksamheter </li></ul><ul><li>Stöd och smarta strategier efterlyses! </li></ul><ul><li>Jobba med varumärket! </li></ul><ul><li>Bli en attraktiv arbetsgivare </li></ul><ul><li>Vi kan själva ta större ansvar för kompetensutvecklingen </li></ul>
  8. 8. Linjechefernas synpunkter – IT-området <ul><li>Bättre IT-stöd och system </li></ul><ul><li>Stor frustration, även från VGR IT </li></ul>
  9. 9. Linjechefernas synpunkter – VGR, en region (?) <ul><li>Fortfarande för många stuprör, både inom och mellan förvaltningarna </li></ul><ul><li>Vi vill samarbeta och samverka mer! </li></ul><ul><li>Lita på varandra! </li></ul><ul><li>Benchmarking! </li></ul><ul><li>Fler arenor att mötas på </li></ul><ul><li>Vi vill veta mer om varandra! </li></ul>
  10. 10. Utmaningar <ul><li>Skapa en större stolthet för Västra Götalandsregionen både hos medborgare och medarbetare. Möta förväntningar! </li></ul><ul><li>Fortsätta att utveckla Västra Götalandsregionen som region – intern samverkan </li></ul><ul><li>Att lyfta fram och marknadsföra hela Västra Götaland – nationellt och internationellt </li></ul><ul><li>Klara kompetensförsörjningen, både egen och för Västra Götaland </li></ul><ul><li>Klara de stora satsningarna på infrastruktur och kollektivtrafik + investeringar i nya vårdbyggnader och medicinsk utrustning samtidigt som vårdbehovet ökar. </li></ul>
  11. 11. Fokusområden det närmaste året <ul><li>Tydligare ledning och styrning. Prioritera mål, strategier och värderingar </li></ul><ul><li>IT/IS – ny styrmodell och organisation </li></ul><ul><li>Samordning / Samverkan inom sjukvården </li></ul><ul><li>Ekonomi i balans. Balans mellan mål och resurser </li></ul><ul><li>Kompetensförsörjning </li></ul>
  12. 12. Översyn organisation, ledning och styrning <ul><li>Utgångspunkt i det arbete som gjordes 2010 och tidigare rapporter </li></ul><ul><li>Syfte: </li></ul><ul><li>Säkra en tydlig och effektiv ledningsstruktur med ett hanterbart antal direktrapporterande till Regiondirektören. </li></ul><ul><li>Stärka ägarstyrningen och säkerställa ökad samverkan </li></ul><ul><li>Regionkansliets roll och ansvar måste tydliggöras </li></ul>
  13. 13. En mindre Koncernledning samt tre separata Koncernövergripande ledningsgrupper som fokuserar på kärnuppdragen: Hälso- och sjukvård, Tillväxt och Utveckling, Regiongemensamt stöd Region- direktör Hälso- och sjukvårdsdirektör Administrativ direktör Personal- direktör Regionutv- direktör Ekonomi- direktör Hälso- och Sjukvård Tillväxt- och Utveckling Region-gemensamt stöd Förklaring: <ul><ul><li>Regionutveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Kollektivtrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbildning </li></ul></ul><ul><ul><li>FoU </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Beställning och produktion av vård </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemfrågor </li></ul></ul><ul><ul><li>FoU </li></ul></ul><ul><ul><li>Stöd till övrig verksamhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Regiongemen-samma funktioner </li></ul></ul>Administrativ direktör
  14. 14. Koncernövergripande ledningsgrupp Hälso- och sjukvård Ekonomi Personal Primär- vård NU SÄS SKAS Tand- vård Mindre fristående sjukhus 1 Region- direktör SU Hälso- och sjukvårds- direktör Kungälv Alingsås Frölunda Angered Habilitering & Hälsa S.I.C. Beställar- chef 2 Ordförande Vice ordförande Sammankallande Föreslår agenda 1 Delegerat chefskap till en av de fyra sjukhuscheferna. 2 Delegerat chefskap till Hälso- och sjukvårdsdirektören. Fyra beställarkanslier blir ett.
  15. 15. Koncernövergripande ledningsgrupp Tillväxt och Utveckling Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Ekonomi Personal Miljö Regionutvecklings direktör Region- direktör Kultur Kollektiv- trafik Göteborgs- operan Kultur i väst Film i Väst Göteborgs symfoniker Region- teater Väst Botaniska trädgården Ordförande Vice ordförande Sammankallande Föreslår agenda FOU 1 Hälso- och Sjukvård Folkhög- skolor (7) Naturbruks- förvaltning 1 Samma individ som innehar FoU uppdraget under Hälso- och Sjukvårdsdirektör 2 ”Utbildning” = arbetsnamn. Egen roll eller kombinerad roll i ledningsgrupp samt leda en av enheterna. Delegerat chefskap till Regionutvecklingsdirektör ” Utbildning” 2 Västarvet Västtrafik Samordningsansvar för bolag Västsvenska Turistrådet
  16. 16. Koncernövergripande ledningsgrupp Regiongemensamma stödfunktioner Administrativ direktör Personal Region- service 1 Fastighet 1 Ekonomi direktör Region- direktör IT Kommunikation & information Ordförande Vice ordförande Sammankallande Föreslår agenda Inköp/Upp- handling 2 1 delegerat chefskap till Ekonomidirektör 2 Rapporterar i dag i linjen till Regionservice; I framtiden: Tyngre roll med ökat strategiskt innehåll, ev. i kombination med juridik. Hälsan & Arbetslivet
  17. 17. Organisation, Ledning och Styrning, vad händer nu? <ul><ul><li>Förstärkt Ägarstyrning - sker ej via ökad centralisering, snarare ett närmande till verksamheten och ökad samverkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>1 januari: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ny koncernledningsorganisation som utgår från kärnverksamheterna </li></ul></ul><ul><ul><li>Antalet direktrapporterande till Regiondirektören minskar från ca 50 till 20. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydligare Produktionsstyrning och Verksamhetsuppföljning </li></ul></ul><ul><ul><li>4 beställarkanslier blir ett den 1 mars, </li></ul></ul><ul><ul><li>Nästa steg förslag till samordning med HSA. Förslag och avstämningar i början av mars. RS mars eller april </li></ul></ul><ul><ul><li>Översyn Regionkansliet. Förslag i mitten av mars. </li></ul></ul>
  18. 18. Översyn Regionkansliet – Uppdragets omfattning <ul><ul><li>Delar som skall ingå i Regionkansliet, specifikt frågan kring regionutveckling, miljö, kultur och kollektivtrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Övergripande uppdrag och ansvar för de olika avdelningarna inom regionkansliet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>specifika frågeställningar inkluderar: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gränsdragning i uppdrag mellan Hälso- & Sjukvårdsavdelningen (HSA) och Ekonomi samt HSA och Personalstrategiska avdelningen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hur RKs totala utrednings-/utvecklingsresurser skall organiseras </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hantering av produktions- och kapacitetsplaneringsfrågor samt ägarfrågor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ökad samverkan mellan avdelningarna inom RK </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ge rekommendationer kring inriktning för kostnadsneddragningar motsvarande en helårseffekt om 25 MSEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det är samtliga stabsavdelningar (hälso- och sjukvårdsavdelning, personalstrategisk avdelning, ekonomiavdelning, administrativ avdelning, informations- och kommunikationsavdelning, utvecklingsavdelning) som nu berörs av översynen och även sparkraven </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Se över hur Hälso- och sjukvårdskanslierna bör vara organiserade i förhållande till Hälso- & sjukvårdsavdelningen, speciellt i ljuset av sammanslagning till ett gemensamt beställarkansli </li></ul></ul>Utredningen skall ge konkreta rekommendationer med tillhörande logik kring: 1 2 3
  19. 19. Regionövergripande aktiviteter Syfte: <ul><li>Att bidra till en kort- och långsiktigt hållbar ekonomi för Västra Götalandsregionen </li></ul><ul><li>Att ta ett gemensamt ansvar genom både lokala och regionövergripande aktiviteter </li></ul>
  20. 20. Uppdraget Lokalt arbete Regiongemen-samt arbete Lokala åtgärdsplaner Gemensamma aktiviteter 12 stycken Kompletterings-direktivet Lokala och regiongemen-samma åtgärder följs upp och redovisas
  21. 21. Hur sker arbetet? <ul><li>Ingen separat organisation, befintlig struktur och nätverk </li></ul><ul><li>Samordning med befintliga projekt och aktiviteter </li></ul><ul><li>Koordination av och stöd till det regiongemensamma arbetet genom Samordningsgrupp </li></ul><ul><li>Uppdragsägare oftast en linjechef. </li></ul><ul><li>Små projektgrupper som arbetar snabbt. Bred sammansättning. </li></ul><ul><li>Avrapportering sker till koncernövergripande ledningsgrupp för Hälso- och Sjukvård </li></ul><ul><li>Första avrapportering 29 februari – konkreta förslag till åtgärder. Därefter tas ställning till fortsatt arbete. Prioritering och samordning! </li></ul><ul><li>Uppföljning av sjukhusens åtgärdsplaner och regionövergripande aktiviteter sker koordinerat </li></ul>
  22. 22. Aktiviteterna <ul><li>Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation – nivåstrukturering Uppdragsägare: Lars Helldin </li></ul><ul><li>Samverkan mellan kommunerna, primärvård och sjukhus Uppdragsägare : Hans Holmberg </li></ul><ul><li>Regionala vårdprocesser Uppdragsägare : Thomas Wallén </li></ul><ul><li>Minskat inflöde av akutpatienter </li></ul><ul><li>Uppdragsägare : Ann Söderström </li></ul><ul><li>Samordnad produktions- och kapacitetsplanering och optimal användning av vårdplatser – kort sikt Uppdragsägare : Jan Eriksson </li></ul><ul><li>Utbuds- och strukturförändringar – optimera användningen av sjukhusen – längre sikt Uppdragsägare : Madeleine Andersson </li></ul>
  23. 23. Aktiviteterna <ul><li>Benchmarking, KPP, med mera Uppdragsägare : Birgitta Molin Melander </li></ul><ul><li>Inköp, följsamhet till avtal och begränsning av sortiment Uppdragsägare : Ann Stokland </li></ul><ul><li>Regionservice, hemtagning och ekonomiska effekter Uppdragsägare : Birgitta Molin Melander </li></ul><ul><li>Riskdelning och gemensamt ansvar Uppdragsägare : Mats Friberg </li></ul><ul><li>Bemanningsföretag Uppdragsägare : Peter Larsson (NU-sjukvården) </li></ul><ul><li>Regiongemensamt stöd och samordning för begränsad löneökning och minskade personalkostnader </li></ul><ul><li>Uppdragsägare : Karin Odhnoff </li></ul>

×