Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lrf 120225 ann-sofie-lodin

527 views

Published on

Regiondirektörens presentation

 • Be the first to comment

Lrf 120225 ann-sofie-lodin

 1. 1. Aktuella frågor (fp)-grupp 25 februari 2012 Ann-Sofi Lodin
 2. 2. <ul><li>Utmaningar och Fokusområden </li></ul><ul><li>Organisation, Ledning och Styrning </li></ul><ul><li>Regionövergripande aktiviteter för en ekonomi i balans </li></ul>
 3. 3. Prioriterade mål och utmaningar <ul><li>Reflektioner </li></ul><ul><li>Synpunkter från flera håll </li></ul><ul><ul><li>Möten och diskussioner </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionchefsmöte </li></ul></ul><ul><ul><li>Mail ut till linjechefer, 300 svar </li></ul></ul><ul><li>Ganska samstämmig bild </li></ul>
 4. 4. Förvaltningscheferna tycker… <ul><li>Otydlig ledning och styrning </li></ul><ul><li>Anpassning mellan mål och medel måste ske </li></ul><ul><li>Kompetensförsörjning </li></ul><ul><li>Västra Götalandregionens konkurrenskraft måste stärkas </li></ul><ul><li>Samverkan – ta tillvara de gemensamma resurserna </li></ul><ul><li>Är vi en region eller flera? </li></ul>
 5. 5. Linjechefernas synpunkter – styrning och ledning <ul><li>Färre och tydligare mål </li></ul><ul><li>Beställar- utförarsystemet bidrar till otydligheter </li></ul><ul><li>Tydligare regionledning (som vågar ta obekväma beslut) </li></ul><ul><li>Arbeta mer med prioriteringar – stöd i en tuff ekonomi behövs </li></ul><ul><li>Tydlig, synlig och modig regiondirektör </li></ul><ul><li>Alla måste följa tagna beslut! </li></ul>
 6. 6. Linjechefernas synpunkter – ekonomi <ul><li>Ekonomin en stor utmaning som alla är medvetna om </li></ul><ul><li>Stor vilja och beslutsamhet att ständigt förbättra </li></ul><ul><li>Stöd och idéer efterlyses! Hur utveckla verksamheten i tider med vikande ekonomi </li></ul><ul><li>Oro för att inte kunna ge den service som patienter och invånare förväntar sig/har rätt att förvänta sig </li></ul><ul><li>Tydliga besked om förväntningarna på verksamheterna! </li></ul>
 7. 7. Linjechefernas synpunkter – rekrytering <ul><li>Största problemområdet – gäller alla verksamheter </li></ul><ul><li>Stöd och smarta strategier efterlyses! </li></ul><ul><li>Jobba med varumärket! </li></ul><ul><li>Bli en attraktiv arbetsgivare </li></ul><ul><li>Vi kan själva ta större ansvar för kompetensutvecklingen </li></ul>
 8. 8. Linjechefernas synpunkter – IT-området <ul><li>Bättre IT-stöd och system </li></ul><ul><li>Stor frustration, även från VGR IT </li></ul>
 9. 9. Linjechefernas synpunkter – VGR, en region (?) <ul><li>Fortfarande för många stuprör, både inom och mellan förvaltningarna </li></ul><ul><li>Vi vill samarbeta och samverka mer! </li></ul><ul><li>Lita på varandra! </li></ul><ul><li>Benchmarking! </li></ul><ul><li>Fler arenor att mötas på </li></ul><ul><li>Vi vill veta mer om varandra! </li></ul>
 10. 10. Utmaningar <ul><li>Skapa en större stolthet för Västra Götalandsregionen både hos medborgare och medarbetare. Möta förväntningar! </li></ul><ul><li>Fortsätta att utveckla Västra Götalandsregionen som region – intern samverkan </li></ul><ul><li>Att lyfta fram och marknadsföra hela Västra Götaland – nationellt och internationellt </li></ul><ul><li>Klara kompetensförsörjningen, både egen och för Västra Götaland </li></ul><ul><li>Klara de stora satsningarna på infrastruktur och kollektivtrafik + investeringar i nya vårdbyggnader och medicinsk utrustning samtidigt som vårdbehovet ökar. </li></ul>
 11. 11. Fokusområden det närmaste året <ul><li>Tydligare ledning och styrning. Prioritera mål, strategier och värderingar </li></ul><ul><li>IT/IS – ny styrmodell och organisation </li></ul><ul><li>Samordning / Samverkan inom sjukvården </li></ul><ul><li>Ekonomi i balans. Balans mellan mål och resurser </li></ul><ul><li>Kompetensförsörjning </li></ul>
 12. 12. Översyn organisation, ledning och styrning <ul><li>Utgångspunkt i det arbete som gjordes 2010 och tidigare rapporter </li></ul><ul><li>Syfte: </li></ul><ul><li>Säkra en tydlig och effektiv ledningsstruktur med ett hanterbart antal direktrapporterande till Regiondirektören. </li></ul><ul><li>Stärka ägarstyrningen och säkerställa ökad samverkan </li></ul><ul><li>Regionkansliets roll och ansvar måste tydliggöras </li></ul>
 13. 13. En mindre Koncernledning samt tre separata Koncernövergripande ledningsgrupper som fokuserar på kärnuppdragen: Hälso- och sjukvård, Tillväxt och Utveckling, Regiongemensamt stöd Region- direktör Hälso- och sjukvårdsdirektör Administrativ direktör Personal- direktör Regionutv- direktör Ekonomi- direktör Hälso- och Sjukvård Tillväxt- och Utveckling Region-gemensamt stöd Förklaring: <ul><ul><li>Regionutveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Kollektivtrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbildning </li></ul></ul><ul><ul><li>FoU </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Beställning och produktion av vård </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemfrågor </li></ul></ul><ul><ul><li>FoU </li></ul></ul><ul><ul><li>Stöd till övrig verksamhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Regiongemen-samma funktioner </li></ul></ul>Administrativ direktör
 14. 14. Koncernövergripande ledningsgrupp Hälso- och sjukvård Ekonomi Personal Primär- vård NU SÄS SKAS Tand- vård Mindre fristående sjukhus 1 Region- direktör SU Hälso- och sjukvårds- direktör Kungälv Alingsås Frölunda Angered Habilitering & Hälsa S.I.C. Beställar- chef 2 Ordförande Vice ordförande Sammankallande Föreslår agenda 1 Delegerat chefskap till en av de fyra sjukhuscheferna. 2 Delegerat chefskap till Hälso- och sjukvårdsdirektören. Fyra beställarkanslier blir ett.
 15. 15. Koncernövergripande ledningsgrupp Tillväxt och Utveckling Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Folkhög- skola Ekonomi Personal Miljö Regionutvecklings direktör Region- direktör Kultur Kollektiv- trafik Göteborgs- operan Kultur i väst Film i Väst Göteborgs symfoniker Region- teater Väst Botaniska trädgården Ordförande Vice ordförande Sammankallande Föreslår agenda FOU 1 Hälso- och Sjukvård Folkhög- skolor (7) Naturbruks- förvaltning 1 Samma individ som innehar FoU uppdraget under Hälso- och Sjukvårdsdirektör 2 ”Utbildning” = arbetsnamn. Egen roll eller kombinerad roll i ledningsgrupp samt leda en av enheterna. Delegerat chefskap till Regionutvecklingsdirektör ” Utbildning” 2 Västarvet Västtrafik Samordningsansvar för bolag Västsvenska Turistrådet
 16. 16. Koncernövergripande ledningsgrupp Regiongemensamma stödfunktioner Administrativ direktör Personal Region- service 1 Fastighet 1 Ekonomi direktör Region- direktör IT Kommunikation & information Ordförande Vice ordförande Sammankallande Föreslår agenda Inköp/Upp- handling 2 1 delegerat chefskap till Ekonomidirektör 2 Rapporterar i dag i linjen till Regionservice; I framtiden: Tyngre roll med ökat strategiskt innehåll, ev. i kombination med juridik. Hälsan & Arbetslivet
 17. 17. Organisation, Ledning och Styrning, vad händer nu? <ul><ul><li>Förstärkt Ägarstyrning - sker ej via ökad centralisering, snarare ett närmande till verksamheten och ökad samverkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>1 januari: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ny koncernledningsorganisation som utgår från kärnverksamheterna </li></ul></ul><ul><ul><li>Antalet direktrapporterande till Regiondirektören minskar från ca 50 till 20. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydligare Produktionsstyrning och Verksamhetsuppföljning </li></ul></ul><ul><ul><li>4 beställarkanslier blir ett den 1 mars, </li></ul></ul><ul><ul><li>Nästa steg förslag till samordning med HSA. Förslag och avstämningar i början av mars. RS mars eller april </li></ul></ul><ul><ul><li>Översyn Regionkansliet. Förslag i mitten av mars. </li></ul></ul>
 18. 18. Översyn Regionkansliet – Uppdragets omfattning <ul><ul><li>Delar som skall ingå i Regionkansliet, specifikt frågan kring regionutveckling, miljö, kultur och kollektivtrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Övergripande uppdrag och ansvar för de olika avdelningarna inom regionkansliet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>specifika frågeställningar inkluderar: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gränsdragning i uppdrag mellan Hälso- & Sjukvårdsavdelningen (HSA) och Ekonomi samt HSA och Personalstrategiska avdelningen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hur RKs totala utrednings-/utvecklingsresurser skall organiseras </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hantering av produktions- och kapacitetsplaneringsfrågor samt ägarfrågor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ökad samverkan mellan avdelningarna inom RK </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ge rekommendationer kring inriktning för kostnadsneddragningar motsvarande en helårseffekt om 25 MSEK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det är samtliga stabsavdelningar (hälso- och sjukvårdsavdelning, personalstrategisk avdelning, ekonomiavdelning, administrativ avdelning, informations- och kommunikationsavdelning, utvecklingsavdelning) som nu berörs av översynen och även sparkraven </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Se över hur Hälso- och sjukvårdskanslierna bör vara organiserade i förhållande till Hälso- & sjukvårdsavdelningen, speciellt i ljuset av sammanslagning till ett gemensamt beställarkansli </li></ul></ul>Utredningen skall ge konkreta rekommendationer med tillhörande logik kring: 1 2 3
 19. 19. Regionövergripande aktiviteter Syfte: <ul><li>Att bidra till en kort- och långsiktigt hållbar ekonomi för Västra Götalandsregionen </li></ul><ul><li>Att ta ett gemensamt ansvar genom både lokala och regionövergripande aktiviteter </li></ul>
 20. 20. Uppdraget Lokalt arbete Regiongemen-samt arbete Lokala åtgärdsplaner Gemensamma aktiviteter 12 stycken Kompletterings-direktivet Lokala och regiongemen-samma åtgärder följs upp och redovisas
 21. 21. Hur sker arbetet? <ul><li>Ingen separat organisation, befintlig struktur och nätverk </li></ul><ul><li>Samordning med befintliga projekt och aktiviteter </li></ul><ul><li>Koordination av och stöd till det regiongemensamma arbetet genom Samordningsgrupp </li></ul><ul><li>Uppdragsägare oftast en linjechef. </li></ul><ul><li>Små projektgrupper som arbetar snabbt. Bred sammansättning. </li></ul><ul><li>Avrapportering sker till koncernövergripande ledningsgrupp för Hälso- och Sjukvård </li></ul><ul><li>Första avrapportering 29 februari – konkreta förslag till åtgärder. Därefter tas ställning till fortsatt arbete. Prioritering och samordning! </li></ul><ul><li>Uppföljning av sjukhusens åtgärdsplaner och regionövergripande aktiviteter sker koordinerat </li></ul>
 22. 22. Aktiviteterna <ul><li>Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation – nivåstrukturering Uppdragsägare: Lars Helldin </li></ul><ul><li>Samverkan mellan kommunerna, primärvård och sjukhus Uppdragsägare : Hans Holmberg </li></ul><ul><li>Regionala vårdprocesser Uppdragsägare : Thomas Wallén </li></ul><ul><li>Minskat inflöde av akutpatienter </li></ul><ul><li>Uppdragsägare : Ann Söderström </li></ul><ul><li>Samordnad produktions- och kapacitetsplanering och optimal användning av vårdplatser – kort sikt Uppdragsägare : Jan Eriksson </li></ul><ul><li>Utbuds- och strukturförändringar – optimera användningen av sjukhusen – längre sikt Uppdragsägare : Madeleine Andersson </li></ul>
 23. 23. Aktiviteterna <ul><li>Benchmarking, KPP, med mera Uppdragsägare : Birgitta Molin Melander </li></ul><ul><li>Inköp, följsamhet till avtal och begränsning av sortiment Uppdragsägare : Ann Stokland </li></ul><ul><li>Regionservice, hemtagning och ekonomiska effekter Uppdragsägare : Birgitta Molin Melander </li></ul><ul><li>Riskdelning och gemensamt ansvar Uppdragsägare : Mats Friberg </li></ul><ul><li>Bemanningsföretag Uppdragsägare : Peter Larsson (NU-sjukvården) </li></ul><ul><li>Regiongemensamt stöd och samordning för begränsad löneökning och minskade personalkostnader </li></ul><ul><li>Uppdragsägare : Karin Odhnoff </li></ul>

×