หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลหยั่งลงกนมหาสมุทร หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
หยั่งลงกนมหาสมุทรหนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค            (๒)
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลอภิวาท   บาทบงสุ         องคสัมพุทธที่ดลใจ  ใหรูจุด         ขุดอนุสัยพ...
หยั่งลงกนมหาสมุทร               หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคพิมพครั้งที่ ๑/๒๕๓๒...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล                  คํานํา               พิมพครั้งที่ ๓    ...
หยั่งลงกนมหาสมุทร                 หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคwww.sawoklokudor...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล                 คํานํา               พิมพครั้งแรก     คําบร...
หยั่งลงกนมหาสมุทร              หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคใหลูกไดเผยแพรสัจจธร...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล      ทานผูใฝความพนทุกขจากกองกิเลสทั้งหลาย หากทานสลัดความเห็นอันลูบๆ คลําๆ ออกไดแล...
หยั่งลงกนมหาสมุทร            หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค              ...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล   ปริศนาธรรมพุทธาวิมุติ      พระพุทธเจาของเราและพระอรหันตทกๆุพระองคทานไดดับกองนา...
หยั่งลงกนมหาสมุทร                    หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค     ...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลความหมายหรือคําแปลบางศัพทในหนังสือเลมนี้ศัพท           ความหมายหรือคําแปลปฏิจฺจสมุ...
หยั่งลงกนมหาสมุทร             หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค     ความหมายแตละต...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล             ประวัติโดยสังเขป      หลวงพอโลกอุดร เกิดวันเสารขน ๓ คา เดือน...
หยั่งลงกนมหาสมุทรหนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค             ๖
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล             ประวัติเพิ่มเติม     หลังจากนั้นไดจาริกเผยแผธรรมไปตามสถานที่ต...
หยั่งลงกนมหาสมุทร               หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคพ.ศ. ๒๕๓๙ และเรียกองค...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล      “อือ...ทานพระจักขุบาล   ทานคงเพงสติเขาไปที่ดวงตา หรือ     เพงตรงดั้งจมู...
หยั่งลงกนมหาสมุทร         หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคเจดียบรรจุอัฐิธาตุ ของหลวงปูสา...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล          หยั่งลงกนมหาสมุทร     การปฏิบัติธรรมของอาตมา เปนไปดวยความลําบากอยาง...
หยั่งลงกนมหาสมุทร            หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคกระดูก      ๆๆๆๆๆๆๆ  ...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลนํามูก       ๆๆๆๆๆๆๆ นํามูกแกเปนอะไร แกเปนของใครไขขอ        ๆๆๆๆๆๆๆ ไขขอแก...
หยั่งลงกนมหาสมุทร                   หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค    เพื่ ...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลลมพัดอยูตามยอดไมฉันใด ลมพัดเขาออกอยูปลายจมูกก็ฉันนั้น ลมไมใชคนคนไมใชลม ลมไมใชสัตวบุค...
หยั่งลงกนมหาสมุทร                  หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค      แต...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล    ตอนนีนาตาของผูพายแพแหงกิเลสตัณหาราคะนาตาของสาวกผูอาภัพ        ้ ํ     ...
หยั่งลงกนมหาสมุทร                หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค        เจา...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลแลวมาบริกรรมอยูที่ใจ แลวใหจับเอาตัวเหี้ยในรูที่มันเขาไปนั่นแล     เอ.....มารักษาใจ มาบ...
หยั่งลงกนมหาสมุทร               หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค      จนถึง พ.ศ....
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล     อาตมาเลยนึกนอมเขามาใสใจเปรียบเทียบกับพระกรรมฐานดูเดี๋ยวนี้ เรากําหนดวกวนไปตาม ตา ห...
หยั่งลงกนมหาสมุทร                หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค      ทางดานค...
หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลกําหนัดยินดีในกามคุณ และสาวกของอรกะศาสดานั้นมีหลายรอยคนอรกะศาสดานั้น แสดงธรรมแกสาวกไดเฉพาะอน...
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
หยั่งลงก้นมหาสมุทร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หยั่งลงก้นมหาสมุทร

3,081 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,952
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หยั่งลงก้นมหาสมุทร

 1. 1. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลหยั่งลงกนมหาสมุทร หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
 2. 2. หยั่งลงกนมหาสมุทรหนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค (๒)
 3. 3. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลอภิวาท บาทบงสุ องคสัมพุทธที่ดลใจ ใหรูจุด ขุดอนุสัยพาพนหวง บวงโลกีย ราคีไฟพบโลกใหม ไดชื่นชม รมโพธิ์ทอง (๓)
 4. 4. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคพิมพครั้งที่ ๑/๒๕๓๒พิมพครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๙๐๖๒๐-๐-๔ที่ปรึกษา พระอาจารยสุบิน อธิจิตฺโต, พระไพรถ อริยวํโสบรรณาธิการ สวิง ตันอุดคณะทํางาน ธัมลดา นภาพร, นัฏฐะกา ศรีตะพันธ, นฤนาท โกวิน, วนิดา ตันอุดภาพประกอบ พระอาจหาญ กิตฺติสาโรพิสูจนอักษร รศ. เรไร ไพรวรรณรูปเลม/แบบปก สวิง ตันอุดสถานที่ติดตอ สํานักสงฆบานหนองเรือ หมู ๑๐ ต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐ประสานงาน โทร : ๐๘๐-๔๙๑๕๖๖๕ อีเมล sawok1@hotmail.com info@sawoklokudorn.comรับฟงธรรมะที่ www.sawoklokudorn.comพิมพที่ สํานักพิมพสันติภาพเพื่อสังคม โรงพิมพ สันติภาพแพ็คพริ้นท Tel/Fax: ๐๕๓-๒๖๐๔๔๖, ๐๘๑-๙๕๑๕๔๐๐ www.santipab.com บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท จํากัด ๒๑๔-๒๑๖ ถ.แกวนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐ Tel: ๐๕๓-๒๔๑๕๑๙ Fax: ๐๕๓-๒๔๘๖๖๐ราคา ๑๓๙ บาท (๔)
 5. 5. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล คํานํา พิมพครั้งที่ ๓ ตามทีหารือของหมูคณะสานุศษยของหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลที่ ่  ิ ตองการอยากจะสรางหนังสือ หยังลงกนมหาสมุทรขึนมา ประโยชนสวนรวม ่ ้ ก็มีมากคือวายุคปจจุบันธรรมะลักษณะนี้ไมมี จึงไดปรึกษาหารือกันวาควรจะไดสรางหนังสือ หยั่งลงกนมหาสมุทร เพื่อเปนธรรมทานแกผูใฝในธรรมแลวก็ตองการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพน หยั่งลงกนมหาสมุทร เปนหนังสือทีมคณคาสําหรับผูศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผูทตองการจะแหวกวาย ่ ี ุ   ่ี ออกจากวัฏสงสารจริงๆ หลวงปูครูบาอาจารยเปนผูเขียนกลั่นกรองออกมาจากสภาวะแหงผลของการปฏิบติ ซึงทานไดฌานนิโรธสมาบัติ ดวยสงสาร ั ่เวไนยสัตวและสงสารเพื่อนสหธรรมิกที่รวมเกิด แก เจ็บ ตาย หลวงปูก็เลยดําริคิดสรางหนังสือนี้ขึ้นมา หลวงปูครูบาอาจารยก็จากโลกนี้ไปแลวหนังสือก็ไมมจะแจกจายใหแกคนทีศรัทธารุนหลัง ก็เลยพรอมเพรียงกันเปน ี ่ คณะสงฆหมูใหญ ทางคณะสงฆบานหนองเรือ และหลวงพอไพรถ อริยวํโส(รองศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล) จึงไดปรึกษาหารือกัน คิดวาเปนประโยชนแกลูกหลานในอนาคตกาลเบื้องหนา ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยูหลวงปูครูบาอาจารยสอนใหเราสรางบารมีสิ่งไหนเราทําไดก็ทําไป จุดมุงหมายก็ไมมีอะไรอื่นไกล สวนจตุปจจัยที่เขาถวายใหมา บริจาคมา เปนเงินที่เขาใหมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ความจริงใจดวยความศรัทธา ก็เลยคิดสรางหนังสือเลมนี้ขึ้นมาดวยความศรัทธา ก็ไดหนังสือเปนรูปเลมดังที่เห็นอยูนี้ ผูเปนธุระเรื่องการจัดพิมพคือ คุณสวิง และคุณวนิดา ตันอุด ซึ่งเปนผูดูแลและเผยแพรธรรมะของหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลทางเว็บไซต (๕)
 6. 6. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคwww.sawoklokudorn.com นั่นเอง ผูพิสูจนอักษร คือ รองศาสตราจารยเรไร ไพรวรรณ การพิมพหนังสือหยั่งลงกนมหาสมุทร ครั้งนี้เปนครั้งที่ ๓พิมพจากตนฉบับการพิมพครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ ธรรมะที่หลวงปูแสดงเปนธรรมะจากการบรรลุฌานนิโรธสมาบัติเป น ธรรมะอั ศ จรรย ที่ ห ลวงปู ค รู บ าอาจารย ท า นสามารถชี้ จุ ด ที่ ค นทั้ งโลกอันกวางใหญไพศาล ไมมีใครสามารถชี้จุด สมุฏฐานการเกิดของใจสมุฏฐานการเกิดของความคิด วาหทัยประสาท อยูตรงไหนหนังสือเลมนี้มีประโยชนมาก หลวงปูครูบาอาจารยทานสามารถ ชีจด สมุฏฐานการเกิดของ ุ้ใจของความคิดได ถือวาเปนสุดยอดในพระพุทธศาสนา ขอให ท า นทั้ ง หลายที่ ได อ า นและปฏิ บั ติ ธ รรมตามหนั ง สื อ เล ม นี้พึงไดรับประโยชนสูงสุด ตามบุญบารมีของแตละทาน เทอญฯ พระอาจารยสุบิน อธิจิตฺโต เจาอาวาสสํานักสงฆบานหนองเรือ บานหนองเรือ หมู ๑๐ ต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ Dhammaintrend ร่วมเผยแพร่และแบ่งปันเป็ นธรรมทาน (๖)
 7. 7. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล คํานํา พิมพครั้งแรก คําบรรยายบางสํานวนในหนังสือเลมนี้ บางทีทานผูอานอาจจะเขาใจไปวาเปนคําพูดที่หนักๆ คลายกับเปนคําโออวด หรือเปนคําพูดยกตนขมทานในเชิงบรรยาย ขอรับรองวา สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางอาตมานี้ไมเคยมีทิฏฐิอันสามหาวลามกไปขมใครๆ ในโลกนี้เปนอันขาด แตถาหากมีผูมาเหยียบยําพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคจนเกินไปหมายความวาจะโดยรูเทาไมถึงการณหรือเพื่อความอยากโดงอยากดังหรือเพื่อทําเปนสินคาวานิชก็แลวแต ถามาอธิบายพระอมตธรรมคือ นิโรธธรรมและปฏิจฺจสมุปบาทของพระพุทธองค ทําใหชาวพุทธหลงทิศหลงทางหลงฟาหลงดินจนเกินไปแลว จําเปนก็ตองมีการขอรองหรือเตือนสตินิดหนอยเทานั้นเอง หนังสือเลมนีอาตมาเรียบเรียงแตงขึนมาเพืออุทศบูชาและทดแทน ้ ้ ่ ิพระคุณอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค และเพื่อสืบตอพระพุทธศาสนาในทางปฏิบัติใหเจริญรุงเรืองสืบตอๆ ไป เพราะกอนบวช อาตมาไดตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนเอาไววา ลูกบวชครั้งนี้จะขอฝากชีวิตไวกับพระพุทธศาสนาเปนชาติที่สุดทาย ลูกจะไมขอตอภพตอชาติใหมนยืดยาวกลับมาเวียนวนทนทุกขคลุกเคลาไปกับกิเลสตัณ ัหาอุปาทานตอไปอีกเปนอันขาด พอกันทีเรืองแสวงหาสมบัตพสถานและกาม ่ ิ ัสุขอันจอมปลอมซึ่งมีธงไชยของมัน คือ ปาชาเทานั้นเอง หากลูกประพฤติพรหมจรรยใหรูยิ่งเห็นจริง จนเปนที่รูแจงแทงตลอดในอริยสัจ ๔ และปฏิจฺจสมุปบาทใหกระจางแจงขึ้นในใจของตนไดแลวก็ขอ (๗)
 8. 8. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคใหลูกไดเผยแพรสัจจธรรมของพระพุทธองค ใหเจริญรุงเรืองสืบตอๆ ไป บัดนี้ อาตมาไมรูวาจะเอาพระธรรมอนวเศษสงสดของพระพทธ ั ิ ู ุ ุองคไปแสดงไปเทศนใหใคร ๆ ฟง เพราะเมืองไทยของเราในยุคนี้สมัยนี้ทั้งฝายภิกษุสามเณรและฝายอุบาสกอุบาสิกา ก็ลวนแตมีครูบาอาจารยของตนเองเปนสายๆ อยูแลวอาตมายังเคยนึกในใจอยูวา ถาเผื่อวามีพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งทานเสด็จลงมาเมืองไทยของเราในยุคเชนนี้ พระพุทธเจาองคนนก็คงกาวกายสายของเขาไมไดอยางแนนอน ขอนี้ แปลวา จะผิดหรือ ้ัถูกจะชั่วหรือดี จะสวรรคหรืออเวจี ทานก็เปนครูบาอาจารยของเรา เปนสายของเรา เราจะกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาความพนทุกขใหมันเกินหนาเกินตาครูบาอาจารยของเรามันก็เทากับเนรคุณครูบาอาจารยของเราเทานั้นเอง ความคิดเชนนี้พระพุทธองคทรงเรียกวาสีลัพพตปรมาส คือลูบ ๆ คลํา ๆในตัวอาจารย หรือตามศีลพรตแบบอาจารย จัดเขาอยูในจําพวกโมฆะบุรุษคือ บุรุษตนกลวย บุรุษเปลา บุรุษปลอม เปนบุรุษหาแกนสารอะไรไมไดเลย สาหรบอาตมาเองกมครบาอาจารยเ หมอนกบพวกทานนนแหละ แตนิสย ํ ั ็ี ู ื ั  ้ั ัใจคอของอาตมาผิดกับใคร ๆ ในโลกนี้ทั้งหมด เพราะอาตมาไมยอมนั่งดูดนมนอนดูดนมอยูกับใคร ๆ โดยไรเหตุผล และทําใหตัวเองหลุดพนไปจากกองทุกขไมไดเลยเปนอันขาด แตพระคุณอันสูงสุดของพระอุปชฌายและอาจารย ผูไดเคยสั่งสอนอบรมมา อาตมาเคารพและกราบไหวบูชาไวเหนือเศียรเกลาตลอดมาแตเมื่อเขาไปพิสูจนทดลองหยั่งดูแลว ถาหากไมถงวมตหลดพนไปจากกอง  ึ ิ ุ ิ ุ ทุกขกองกิเลสไดแลว เราก็ไมจําเปนจะเอาชีวิตอันมีคานี้ไปนั่งดูดนมนอนดูดนมอยูกับใครๆ เปนอันขาด (๘)
 9. 9. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ทานผูใฝความพนทุกขจากกองกิเลสทั้งหลาย หากทานสลัดความเห็นอันลูบๆ คลําๆ ออกไดแลว ทานจงลองอานหนังสือเลมนี้ดูเถิด หากทานเปนผูมสจจะความจริงใจ กลาปฏิญาณตนเปนสาวกของพระพุทธเจาอยาง ีัเด็ดเดียวจริงๆ และหากทานผูตงปณิธานไวอยางแนวแน วาจะเอาชาตินเ้ี ปน ่  ้ัชาติทสดทายของการเวียนวายตายเกิดในโอฆะสงสารอันมืดมนอนธกาลนี้ ่ี ุอยางเด็ดเดี่ยวเอาเปนเอาตาย จริงๆ จังๆ แลวพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคอยูในหนังสือเลมนี้ จะเปนที่พึ่งอันเกษมของทานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะขอใหทานอานตอนบรรลุนิโรธธรรมและตอนบรรยายปฏิจฺจสมุปบาท และตอนสรุปทายเลมใหเขาใจในคําบรรยายทุก ๆ ตัวอักษรหากทานขัดของอยางไร จะไปถามอาตมาเปนสวนตัว ก็ยินดีใหคําตอบตามที่ทานตองการทุกโอกาส หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล (๙)
 10. 10. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค สารบัญ หนาคํานํา พิมพครั้งที่ ๓ (๕)คํานํา พิมพครั้งแรก (๗)สารบัญ (๑๐)ปริศนาธรรมพุทธาวิมุติ ๑ปริศนาธรรมเตือนใจ ๒ความหมายหรือคําแปลบางศัพท ๓ความหมายแตละตอนในปฏิจฺจสมุปบาท ๔ประวัติหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ๕หยั่งลงกนมหาสมุทร ๑๑หยั่งเห็นดวยญาณ ๔๗ญาณหยั่งรูรอบที่สอง ๕๑ญาณหยั่งรูรอบที่สาม ๕๕ญาณหยั่งรูรอบที่สี่ ๖๑ปฏิจฺจสมุปบาท ๗๙สรุป ๑๑๕ (๑๐)
 11. 11. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ปริศนาธรรมพุทธาวิมุติ พระพุทธเจาของเราและพระอรหันตทกๆุพระองคทานไดดับกองนามรูปในมโนทวารใหขาดสะบั้นไปในวิถีบัดดลนั่นเอง จึงไดบรรลุเขาสูนิโรธธรรม คือ เขาถึ ง ซึ่ ง พระนิ พ พานอั น เป น ยอดพระอมตธรรมเสวยวิมุติศานติสุข ไปชั่วนิรันดร ฉะนั้น ในหนังสือเลมนี้ ตอนบรรยายปฏิ จฺจ สมุ ป บาทอาตมาจะบรรยายตี ก องนามรู ป แบบเผาผลาญให พิน าศวอดวายไปในวิ ถีบัดดลนั่นเอง หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
 12. 12. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค ปริศนาธรรมเตือนใจ โดยเฉพาะ ระดับความรูสึกของผูปฏิบัติธรรม เพื่อความหลุดพนจากกองทุกขกองกิเลสนั้น หากทานผูใดใครผูหนึงมีทฏฐิเห็นวา ตอนนีเ้ ปนรูปจึงจะถูกตอนนีเ้ ปน   ่ ินามจึงจะถูก หรือสิ่งนี้เปนรูปจึงจะถูก สิ่งนี้เปนนามจึงจะถูก ถาทานมีความเห็นเกาะเปนสนิมดิ่งลงสุดโตงตายตัวลูบๆ คลําๆอยูเชนนี้ ก็แปลวา ทานไดกลืนเอาตัวอวิชชา ความโงเขลาอยางนาทุเรศเขาไปในจิตในใจในไสในพุงของทานแลว ถึงแปดหมื่นสี่พันอธรรมขันธนั่นเอง ................................................................................ โดยเฉพาะ ระดับจิตของผูปฏิบตธรรมเพือความหลุดพนจากกองทุกข  ั ิ ่กองกิเลสนั้น หากทานผูใดใครผูหนึ่งมีทิฏฐิเห็นวา อันนี้เปนรูปจึงจะถูก อันนี้เปนนามจึงจะถูก หรือ สิ่งนี้เปนรูปจึงจะถูก สิ่งนี้เปนนามจึงจะถูก หากทานมีความเห็นเกาะเปนสนิม ดิงลงสุดโตงตายตัวลูบ ๆ คลํา ๆ ่อยูเชนนี้นั่นใหพึงรูเถิดวา ตัวถูกของทานนั่นแหละ มันเปนตัวสัสสตทิฏฐิเปนตัวอุปาทาน เปนตัวอหังการ มมังการ ปรังการ เปนอาตฺมันตัวตนเต็มบานเต็มเมืองเต็มจิตเต็มใจเต็มไสเต็มพุงของทาน อยางสงาผาเผยเต็มภาคภูมิเลยทีเดียว หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ๒
 13. 13. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลความหมายหรือคําแปลบางศัพทในหนังสือเลมนี้ศัพท ความหมายหรือคําแปลปฏิจฺจสมุปบาท สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเปนไปนิโรธ ความดับนิมมารกาย กายที่มองเห็นทางใจโอปปาติกะ สิ่งที่เกิดผุดขึ้นทางใจธรรมารมณ อารมณที่เกิดกับใจอุคหนิมิต นิมิตติดตาลองหนเขาไป หายตัวเขาไปสัญญา ความจําวิญญาณ ธาตุรูนิมมารผัว ผัวที่มองเห็นทางใจผัวโอปปาติกะ ผัวที่เกิดผุดขึ้นทางใจอวิชชา ความโงเขลาสัทธินทรีย ศรัทธาเปนใหญ ไมหวั่นไหววิริยินทรีย ความเพียรเปนใหญไมหวั่นไหวสตินทรีย สติเปนใหญไมหวั่นไหวสมาธินทรีย สมาธิเปนใหญไมหวั่นไหวปญญินทรีย ปญญาเปนใหญ ไมหวั่นไหวรูปราคะ ยินดีในตัวตนเราเขาอรูปราคะ ยินดีในความคิดภพ ที่เกิดของความคิดชาติ การเกิดของความคิดสังขาร การคิด หรือ ความคิด ๓
 14. 14. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค ความหมายแตละตอนในปฏิจจฺสมุปบาท (ลงรวมๆ ไวทั้ง ๖ ทวาร)อวิชชา ความไมรูอริยสัจ ๔ คือ ไมรูทุกข สมุทัย นิโรธ มรรคสังขาร ความเจตนาใสใจถึงรูป ความเจตนาใสใจถึงเสียง ความเจตนาใสใจถึงกลิ่น ความเจตนาใสใจถึงรส ความเจตนาใสใจถึงโผฏฐัพพะ ความเจตนาใสใจถึงธรรมวิญญาณ จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานะวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณนามรูป ความจงใจ ความดําริ ความครุนคิด เปนนาม ความเขาใจ  อนดงลงสกนพภพของใจอนมดดาลาลกนน วารปเสยงกลน ั ่ิ ู  ิ ั ื ํ ํ ึ ้ั  ู ี ่ิ รสโผฏฐพพะธรรมวาเปนของเทยงวาเปนรปราง เปนกลมเปน ั   ่ี   ู   ุ  กอนเปนตัวเปนตน เรียกวารูป รวมนามกับรูปเขากันจึง เรียกวานามรูปสฬายตนะ คือ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทกาย ประสาทหทัยผัสสะ คือ จักษุสมผัส โสตสัมผัส ฆานะสัมผัส ชิวหาสัมผัส ั กายสัมผัส มโนสัมผัสเวทนา คือ การเสวยอารมณอันเปนสุข ทุกข อุเบกขา ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจตัณหา คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาอุปาทาน กามุปาทาน ทิฏฐิปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทานภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพชาติ หมายเอาการเกิดหรือการหยังลงเปนอุปานทานขันธหาอายตนะ ่  ของใจที่เปนทุกขอันมีผลมาจากตัณหาอุปาทานภพนั่นเอง ๔
 15. 15. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ประวัติโดยสังเขป หลวงพอโลกอุดร เกิดวันเสารขน ๓ คา เดือน ๓ ปเถาะ พ.ศ.๒๔๘๒ ้ึ ํเกิดที่บานสงเปลือยหมู ๗ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ปจจุบันเขาในเขตเทศบาล เมืองกาฬสินธุไปแลว บิดาชื่อสมบูรณ มารดาชื่อที นามสกุลดลอารมย อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ โดยพระครูโสภณสุตกิจเจาคณะอําเภอเมืองเปนอุปชฌาย พระทองอินทร โกวิโท เปนกรรมวาจาจารย พระระมัดศักดิ์ สิริธโร เปนอนุสาวนาจารย บวชได ๒ วันก็ไปเขาวิปสสนากับอาจารยมหาพิมพ หรือ พระครูสุคลคณารักษ ที่วัดบานหนองริวหนัง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุนั่นเอง ออกจากวัดหนองริวหนังแลวก็ออกเดินธุดงคไปทางภาคเหนือเดินธุด งค์ เรื่อยลงไปจนถึงจันทบุรี ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าลึกสํานักสงฆ์เขาชองลม ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ออกจากเขาชองลมแลวก็เขาไปจําพรรษาอยูที่วัดอางหินในตัวเมืองจันทบุรี แลวออกธุดงคไปจําพรรษาอยูที่สํานักสงฆ บานนาเบี้ย ต.นาหอ อ.ดานซาย จ.เลยจนถึงปจจุบันนี้ (๒๕๓๒คณะผูจัดพิมพ) ๕
 16. 16. หยั่งลงกนมหาสมุทรหนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค ๖
 17. 17. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ประวัติเพิ่มเติม หลังจากนั้นไดจาริกเผยแผธรรมไปตามสถานที่ตาง ๆ ตามแตจะมีผูอาราธนานิมนต เชน ในงานเขาปริวาสกรรม และงานปฏิบตธรรมตามทีตาง ๆ ั ิ ่  ตอมา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกลับมาโปรดโยมทีวดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ่ัพ.ศ.๒๕๓๖ จาพรรษาทวดบอสรางพระอนทร อ.นาแก จ.นครพนม โดยการ ํ ่ี ั   ิอาราธนานิมนตจากพระมหาเชื้อ พ.ศ. ๒๕๓๗ จําพรรษาที่วัดปาศรีรัตนพุทธาราม ต.โคกหินแฮอ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งที่นี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ-๗ มีนาคมพ.ศ.๒๕๓๗หลวงปูไดเ ปนประธานจดงานปรวาสกรรมเปนครงแรก และครงทสองทวดปา   ั ิ  ้ั ้ั ่ี ่ี ั อทมพรบานนามทา อ.เรณูนคร จ.นครพนม ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๓ มิถนายน ุ ุ ุในปเดียวกัน และครั้งที่สามที่ บานโคกมวง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภูโดยมีหลวงพอสุด พุทธญาโณ เจาอาวาสวัดเขาทองนพคุณอาราธนานิมนต พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐ จําพรรษาทีวดเขาทองนพคุณ (ภูเกา) บานตาดไฮ ่ัต.โคกมวง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ในระหวางนี้หลวงปูไดเปนประธานจัดงานปริวาสกรรม ดังนี้ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ที่วัดประตูทรงธรรม อ.วาปปทุมจ.มหาสารคาม - วันที่ ๑๙-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ที่สะโทยธรรมสถานต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ปนี้หลวงปูไดแสดงธรรมที่อภิธรรมมูลนิธิวัดโพธิ์ ทาเตียน (วัดพระเชตุพน) กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.๒๕๓๙ หลวงปูไดประกาศ “สภาวธรรมดับทุกข” ทามกลางคณะสงฆอําเภอโนนสัง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๗
 18. 18. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคพ.ศ. ๒๕๓๙ และเรียกองคทานเองวา “สาวกโลกอุดร” เปนตนมา - วันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีปาชาบานหนองจิก ่ ต.หนองบัว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร - พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ จําพรรษา ทีพกสงฆวดเทพโลกอุดร บานซับ ่ ั ักระทิงใต ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในระหวางนี้หลวงปูไดเปนประธานจัดงานปริวาสกรรม ดังนี้ - วันที่ ๓๐ มกราคม-๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ปาชาบานนานอยต.เหลาพัฒนา อ.นาหวา จ.นครพนม วันที่ ๒๕ มีนาคม-๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ที่ปาชาบานนานอย ต.เหลาพัฒนา อ.นาหวา จ.นครพนม - พ.ศ. ๒๕๔๓ จาพรรษาทวดปาโพธชย บานหนองเปง ต.ฝงแดง ํ ่ี ั  ์ิ ั  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม - พ.ศ. ๒๕๔๔ จําพรรษาที่ สํานักสงฆบานหนองเรือ หมู ๑๐ต.ทาตะเกียบ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และที่นี่เปนที่หลวงปูไดละสังขารเมื่อวันที่๒๖ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ สิริรวมอายุ ๖๒ ป (ปจจุบันเจดียอัฐิธาตุหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ไดสรางไว ณ สํานักสงฆบานหนองเรือนี่เอง) คณะผูจัดพิมพ ๘
 19. 19. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล “อือ...ทานพระจักขุบาล ทานคงเพงสติเขาไปที่ดวงตา หรือ เพงตรงดั้งจมูกหัก เปนแนแท ทานคงเพงหนัก อธิษฐานไมนอนตลอดพรรษา ถาลําพังตาของทานเปนโรคอยางอื่นก็คงไมสัปดนอุตตริปาฏิหาริยมาแตกเอาพรอม ๆ กันกับตอนบรรลุนิโรธธรรมเชนนี้เลย...” ...การเพงสติวิธีนี้ ทานเรียกวาเพงฌาน หรือเพงใหเปนกําลังฌาน ฌานแปลวาเพง…”
 20. 20. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคเจดียบรรจุอัฐิธาตุ ของหลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ๑๐
 21. 21. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล หยั่งลงกนมหาสมุทร การปฏิบัติธรรมของอาตมา เปนไปดวยความลําบากอยางแสนสาหัสสมัยอยูเ ขาชองลมกิเลสมันเผาลนอยางหนัก พระพุทธองคไดทรงตรัสไววาเหมือนเราจบปลาโยนขนจากหนองนา ปลานนมนกจะกระเสอกกระสน  ั ้ึ ํ ้ั ั ็ ืถลันกลับคืนสูหนองนํานั้นตามเดิม จิตของอาตมาตอนนันเหมือนกับปลามัน ้ใจจะขาดนั่นแหละมันอยากจะกลับคืนสูแมนากามตามเดิมของมัน คิดถึงเรือง  ํ ่เกากอนทีไรแทบใจจะขาดทุกที กําหนดอะไรก็ไมไดผล พองหนอแลวก็แลวยุบหนอแลวก็แลว พุทธก็แลว โธก็แลว จะกําหนดยังไงก็สูกิเลสมันไมไหว ตอนนี้นึกไดนึกดีขึ้นมา เลยมาทองอาการ ๓๒ ทองเอาแตภาษาไทยคําบาลีไมตองทอง แลวก็มาบริกรรมเพงสติไปตามจุดนั้น ๆ เพงบริกรรมจุดละ ๗ คําตลอดไปใชเวลาเกือบ ๒ ชั่วโมงจึงจะจบการบริกรรมก็ใหสมมุติถามมันดูไปในตัว ทุก ๆ จุด เชนบริกรรมธาตุดินผม ๆๆๆๆๆๆๆ ผมแกเปนอะไร แกเปนของใครขน ๆๆๆๆๆๆๆ ขนแกเปนอะไร แกเปนของใครเล็บ ๆๆๆๆๆๆๆ เล็บแกเปนอะไร แกเปนของใครฟน ๆๆๆๆๆๆๆ ฟนแกเปนอะไร แกเปนของใครหนัง ๆๆๆๆๆๆๆ หนังแกเปนอะไร แกเปนของใครเนื้อ ๆๆๆๆๆๆๆ เนื้อแกเปนอะไร แกเปนของใครเอ็น ๆๆๆๆๆๆๆ เอ็นแกเปนอะไร แกเปนของใคร ๑๑
 22. 22. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองคกระดูก ๆๆๆๆๆๆๆ กระดูกแกเปนอะไร แกเปนของใครเยื่อในกระดูก ๆๆๆๆๆๆๆ เยื่อในกระดูกแกเปนอะไร เแกเปนของใครมาม ๆๆๆๆๆๆๆ มามแกเปนอะไร แกเปนของใครหัวใจ ๆๆๆๆๆๆๆ หัวใจแกเปนอะไร แกเปนของใครตับ ๆๆๆๆๆๆๆ ตับแกเปนอะไร แกเปนของใครพังผืด ๆๆๆๆๆๆๆ พังผืดแกเปนอะไร แกเปนของใครไต ๆๆๆๆๆๆๆ ไตแกเปนอะไร แกเปนของใครปอด ๆๆๆๆๆๆๆ ปอดแกเปนอะไร แกเปนของใครไสใหญ ๆๆๆๆๆๆๆ ไสใหญแกเปนอะไร แกเปนของใครไสนอย ๆๆๆๆๆๆๆ ไสนอยแกเปนอะไร แกเปนของใครอุจจาระใหม ๆๆๆๆๆๆๆ อุจจาระใหมแกเปนอะไร แกเปนของใครอุจจาระเกา ๆๆๆๆๆๆๆ อุจจาระเกาแกเปนอะไร แกเปนของใครเยื่อมันในสมอง ๆๆๆๆๆๆๆ เยื่อมันในสมองแกเปนอะไร แกเปนของใครธาตุนําดี ๆๆๆๆๆๆๆ ดีแกเปนอะไร แกเปนของใครเสลด ๆๆๆๆๆๆๆ เสลดแกเปนอะไร แกเปนของใครหนอง ๆๆๆๆๆๆๆ หนองแกเปนอะไร แกเปนของใครเลือด ๆๆๆๆๆๆๆ เลือดแกเปนอะไร แกเปนของใครเหงื่อ ๆๆๆๆๆๆๆ เหงื่อแกเปนอะไร แกเปนของใครมันขน ๆๆๆๆๆๆๆ มันขนแกเปนอะไร แกเปนของใครนําตา ๆๆๆๆๆๆๆ นําตาแกเปนอะไร แกเปนของใครเปลวมัน ๆๆๆๆๆๆๆ เปลวมันแกเปนอะไร แกเปนของใครนําลาย ๆๆๆๆๆๆๆ นําลายแกเปนอะไร แกเปนของใคร ๑๒
 23. 23. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลนํามูก ๆๆๆๆๆๆๆ นํามูกแกเปนอะไร แกเปนของใครไขขอ ๆๆๆๆๆๆๆ ไขขอแกเปนอะไร แกเปนของใครนําเยี่ยว ๆๆๆๆๆๆๆ นําเยี่ยวแกเปนอะไร แกเปนของใคร คําถามทั้งหมดมันไมมีเสียงตอบใดๆ รอดออกมาเลยมีแตความคิดอันโงเขลา มืดมนอนธกาลนี้แหละ มันเขาใจวาเปนเราเปนตัวตนของเรา แลวก็ใหบริกรรมตอไปอีก นึกในใจถามมันดูเหมือนกัน ความคิดแกเปนอะไร ๆๆๆๆๆๆๆ ประสาทตาแกเปนอะไร ๆๆๆๆๆๆๆ ประสาทหูแกเปนอะไร ๆๆๆๆๆๆๆ ประสาทลิ้นแกเปนอะไร ๆๆๆๆๆๆๆ ประสาทกายแกเปนอะไร ๆๆๆๆๆๆๆ ประสาทหทัยแกเปนอะไร ๆๆๆๆๆๆๆ จะถามยังไงสิ่งเหลานี้มันก็ไมมีเสียงตอบใด ๆ รอดออกมาเลย ตอนนั้นถามันคิดหนักๆเขาอาตมาก็บริกรรมกันตายไวกอนคือกันกิเลสมันกินตายไปเปนวันๆ เทานั้น ถามันคิดก็เพงบริกรรมในใจเบาๆ วา ธาตุคิด ๆๆๆๆๆๆๆ ธาตุเห็น ๆๆๆๆๆๆๆ ธาตุไดยิน ๆๆๆๆๆๆๆ ธาตุรูกลิ่น ๆๆๆๆๆๆๆ ธาตุรูรส ๆๆๆๆๆๆๆ ธาตุรู (ทางกาย) ๆๆๆๆๆๆๆ ๑๓
 24. 24. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค เพื่ อ ฝ ก จิ ต ให มั น เคยชิ น ให เห็ น ว า มั น เป น สั ก แต ว า ธาตุ สั ก แตวาอายตนะเทานันเอง ทังหมดทีบรรยายมานี้ อาตมาตังใจทําอยางไมขาดตอน ้ ้ ่ ้การทําความเพียรเพื่ อ ทํ า ลายล า งวั ฏ ฏะวนทนทุ ก ข นั้ นจะทํ า แบบปล อ ยๆวางๆ ไมไดเปนอันขาด ทําจากนาทีเปนชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมงเปน ๑ วัน ๗ วันเปน ๑ สัปดาห ๔ สัปดาหเปน ๑ เดือน ๑๒ เดือนเปน ๑ ป เวนแตเวลาหลับนอนตามปกติของธาตุของขันธ ถาไมละความเพียร ความพยายามอาตมาคิดวาคงไมนานเกินรอหรอก ในที่สุดกิเลสทั้งหลายมันก็จะเบาบางสภาวะของจิตก็จะไหลเขาสูจุดบรรลุในที่สุด วิธีบรรยายมานี้ อาตมาทําสลับกับวิธีพองยุบ และทําสลับกับวิธีกําหนดรูรูปนามมากอน เชนกําหนดวา สีเปนรูป รูเปนนาม เสียงเปนรูป รูเปนนาม กลิ่นเปนรูป รูเปนนาม รสเปนรูป รูเปนนาม เครื่องมากระทบกายเปนรูป รูเปนนาม คิดเปนนาม หัวใจเปนรูป และกรรมฐานทีขาดไมไดเลยก็คอ อานาปานสติคอกําหนดรูลมหาย ่ ื ื ใจเขาออกเอาสติไวปลายจมูกที่รูจมูกดานใน หายใจออกก็กําหนดวารู หายใจเขาก็กําหนดวารู หรือ กําหนดวา หายใจออกกําหนดวาลม หายใจเขาก็กําหนดวาลมแลวก็กําหนดปลงสังเวชวา ลมหายใจนอกฉันใด ลมอยูปลายจมูกก็ฉันนั้น ๑๔
 25. 25. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลลมพัดอยูตามยอดไมฉันใด ลมพัดเขาออกอยูปลายจมูกก็ฉันนั้น ลมไมใชคนคนไมใชลม ลมไมใชสัตวบุคคล สัตวบุคคลไมใชลม ลมไมมีชีวิต ชีวิตไมมีในลม สักแตวาเขาเปนอยางนั้นเทานั้นเอง การกําหนดลมหายใจเขาออกนี้ มีอานิสงสมากมายเลยทีเดียวสามารถระงับความฟุงซานรําคาญใจไดเปนชวง ๆ พอสมควร เมื่อถึงสภาวะผอนลมเขาออกใหละเอียดไดแลว บางครั้งถึงกับแนนิ่งไปเลยก็มี ระยะอยูเขาชองลมนั้น การปฏิบัติธรรมก็เปนไปอยางลมลุกคลุกคลานและก็ไดเพงรางกายของตนและผูอื่น คือ เพงตามจุดตางๆ ในอาการ๓๒ นั้นใหเห็นเปนซากศพ หรือเปนซากของธาตุ ดิน นํา ลม ไฟ เปนซากเปนเศษเปนเดน เปนซากที่ไมมีใครๆ เขาตองการ เปนอสุภกรรมฐานไปดวย ตอนนั้ น เกิ ด ความเบื่ อ หน า ยต อ สั ง ขารร า งกายของตนเองและของผูอื่นอย่างแรงกล้าสุดขีด อานิสงส์ของอสุภกรรมฐาน ให้ผลอยางอยัมภะทันตา เกิดปติอิ่มอกอิ่มใจอยางแรงกลา นึกวาตนเองสําเร็จเปนพระอรหันต จึงไดประคองอสุภกรรมฐาน และกําหนดรู อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเห็นแจงการเกิดขึ้น ตั้งอยูดับไป ของรูปนามทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจตลอดมา ระยะนันยังนึกวาตัวเองเปนพระอรหันตจริง ๆ เพราะตัวกามราคะ ้และปฏิฆะไมมีวี่แวววาจะโผลมารบกวนอีกเลย ๑๕
 26. 26. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค แต ยัง มี ดีอ ยูห น อ ยหนึ่ง เพราะยั ง เฉลี ย วใจอยูวา เอ.....ถ า เราเป นพระอรหันตจริง ๆ ทําไมเราจึงไมรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ ในใจของตนใหได และเราก็ยงไมรแจงแทงตลอดในวงปฏิจจสมุปบาท ทีมนหมุนเปนกิเลส ั ู ฺ ่ ัอยูที่ใจของตนใหกระจางแจงได หรือวาพระอรหันตชนิดที่ไมรู ปฏิจฺจสมุป-บาทก็มีเหมือนกันตอนนี้นาสมเพชและนาขําเอาเหลือเกิน แตก็ชางเถอะรูไมรกชาง ขอใหอาสวกิเลสมันหมดไปก็เปนพอเรียกวาเราไดเปนพระอรหันต  ู ็ สิ้นอาสวกิเลสเสียแลวคราวนี้ จู ๆ เมื่อปลายป ๒๕๒๘ ตอนออกธุดงคไปกิ่งอําเภอนําอูนจังหวัดสกลนคร พลาดทาเสียทียังไงก็ไมรู กิเลสตัวกามระคะ และปฏิฆะเชื้อแหงโกรธมันพากันไหลมาเทมาเทาภูเขาเลากาทั้งโลกก็ไมปาน อสุภกรรมฐานเขาหมดอานิสงสลงเสียแลวจะกําหนดพิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูลโสโครกในอาการ ๓๒ อยางไรก็ไมไดผล และกําหนดรูรูปนามใหเห็นเปนอนิจจังทุกขัง อนัตตา มีแต เกิดกับดับไปเทานันเองถึงจะทําอยางไรก็เอาไมอยูเลย ้ เรียกวากรรมฐานใด ๆ ในโลกนีกไมไดผลเลยแมแตนดเดียว หลายปผานมา ้็ ิ มองเห็นตนเองและผูอื่นเปน สิ่งปฏิกูล โสโครก เปนซากอสุภะเบื่อหนายสะอิดสะเอียนไปหมดทั้งแผนดิน ตอนนี้ มองเห็นสีกงสีกาสวยงามเปนนางฟานางเทวดาไปหมดทังแผน ้ดินเลย ระยะนี้ตัวกามราคะ ปฏิฆะเผาลนแทบใจจะขาดตาย กําหนดรูรูปนามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็รอมรอจะเปนบาตายอยูแลว กําหนดเทาไหรกิเลสตัณหาราคะมันก็กระหนามาเทานันเปนรอยเทาพันทวี มีแตหนอไปหนอ ํ ้มาจะเปนบาตายใหไดจริง ๆ ๑๖
 27. 27. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ตอนนีนาตาของผูพายแพแหงกิเลสตัณหาราคะนาตาของสาวกผูอาภัพ ้ ํ   ํอับโชคก็เริ่มไหลซึม อาบรดกระแสใจโดยไมมีวันเวลานาทีจะขาดสาย แตก็เก็บความรูสึกภายในเอาไวโดยไมใหใคร ๆ เขารูดวย เพราะอาตมาก็ไปอยูองคเดียวก็เลยเก็บเอาไวองคเดียวเทานั้นเอง ในคาของคืนวันนัน ณ สถานยอดเขาภูพานดานแต ทีเ่ ขาเลาลือกันวา ํ ้เปนดานผีกุมภัณฑที่ดุรายที่สุดเขตภูพานตอนนั้น ผีกุมภัณฑมันก็ไมยักมากินกิเลสใหมันตายเสียบาง หรือวาผีกุมภัณฑมันก็กลัวกิเลสเหมือนกันก็ไมรูจึงไมเห็นมันมาเยี่ยมมาถามขาวกันเลย นังอยูในกลดของคืนวันนัน อาตมาไดนกนอมเอาพระคุณของบิดา ่  ้ ึมารดาผูบังเกิดเกลาทั้งสอง และไดนึกนอมเอาพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรามาบูชาไวที่เหนือเศียรเกลา แลวจงใจกมกราบมนัสการนอบนอมลงไปตอเบื้องหนาโขดหินนั่นเอง อาตมาไดตั้งสัจจะอธิษฐาน วิงวอนถึงบุญกุศลบารมีแตปางกอนขึ้นวา (เปนภาษาอิสาน) ตั้งแตซาดกอนกี้ หากผูขาเคยไดสรางสม อบรมบุญกุศลบารมีเอาไว หากผูขานี้เคยไดกระ- ทําทานไวกบภิกษุสามเณรในศาสนาของพระพุทธ - ั เจาองคใดองคนง ถึงผลทานสวนนันสิทอเม็ดงาขา ่ึ ้ ฮิ้นกะตามถอน ขอจงลงมาบันดลบันดาลใหเปน แสงแกวแสงทองปองสวาง จงมาซี้ซองปองทางให ผูขาเห็นทางปฏิบัติอันถึกตอง ตามครองพระพุทธ ๑๗
 28. 28. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค เจาใหผขานีไดบรรลุเขาสูมรรคผลนิพพานในปจจุบน ู  ้  ั ซาดนี้แดถอน ขอกุศลบารมีแตปางกอน อยาไดปลอย วางทอดถิ่มผูขาถอนใจจริงแลว...ผูขายังบอทัน ไดอยากสึกไปเปนเหยื่อ เปนทาสรับใซของกิเลส ตัณหาระคะมันอีกตอไป......สาธุ บาปบุญนั้นมีจริง ใครทําใครได ตื่นเชาขึ้นมาตอนออกเดินบาตรนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได เพราะตัวเองก็เคยอานพระไตรปฎกมาบาง นึกถึงพระดํารัสที่พระพุทธองคทรงตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งที่มีความกระสันจะสึกอยางแรงกลาเพราะทานยุงยากลําบากใจในการเลาเรียนพระธรรมวินัยคือตอนเชาก็เรียนพระวินัย ตอนบายก็เรียนธรรมะ ตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิภาวนา ทานเกิดความยุงยากปนปวนจิตใจ อยากจะสึกหนีไปใหมันพนๆพอดีพระพุทธองคทรงทราบเหตุจึงใหภิกษุอื่นไปตามมาเฝา พระพุทธองคจึงตรัสถามสาเหตุทอยากจะสึก ภิกษุรปนันก็ตอบโดยตรงวา ขาพระพุทธเจา ่ี ู ้ทนไมไหวเดี๋ยวเรียนโนน เดี๋ยวเรียนนี่ ยุงยากลําบากใจเหลือเกิน พระพุทธองคจึงทรงตรัสวา เธอจะรักษาอยางเดียวไดไหม ภิกษุรูปนั้นก็ทูลตอบวาถาใหทําอยางเดียวก็คงจะทําได พระพุทธองคจึงทรงตรัสวา ตอแตนี้ไปใหเธอรักษาใจอยางเดียวก็พอ ภิกษุรูปนั้นเมื่อรับโอวาทแลวก็มาบริกรรม คือมาเพงอยูทใจ จนไดบรรลุเปนพระอรหันตองคหนึงในพระพุทธศาสนาของเรา  ่ี ่ และนึกถึงเรื่อง สามเณรสอนกรรมฐานใหพระโปฐิละวามีจอมปลวกอยูอันหนึ่ง มีรูอยู ๗ รู มีเหี้ยเขาไปทางรูอันหนึ่งใหทานปดรูทั้งหานั้นเสีย ๑๘
 29. 29. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลแลวมาบริกรรมอยูที่ใจ แลวใหจับเอาตัวเหี้ยในรูที่มันเขาไปนั่นแล เอ.....มารักษาใจ มาบริกรรมอยูที่ใจ อาตมาทําไมถูก เพราะไมรูวาใจมันอยูตรงไหนกันแน จึงลองเพงสติเขาไปกําหนดดู แลวก็เพงอยูที่หัวใจดานซายลองเพงทําใหมนใสเหมือนแกวอยางเขาวานันแหละ ถาเรานึกสราง ั ่นิมิตใหมันใสมันก็ใส ถาเรานึกสรางนิมิตใหมันมืดมันก็มืดไปตามความนึกเอาคิดเอาเทานันเอง ผลสุดทายก็กนกิเลสอะไรไมไดตามเคยกันไดกแตเฉพาะ ้ ั ็เวลาเรานั่งเพงอยูเทานั้นเอง เมื่อเลิกเพงพวกกิเลสมันก็พากันรุมเขามาตามเดิม เพงหัวใจดานซายอยูตงหลายเดือน ก็ไมเห็นผลคืบหนาคืบหลังอะไรเลยเปน  ้ัอันวาแพกเิ ลสซวยไปตามเดิม หลายวันตอมา นึกไดนึกดียังไงก็ไมรู เลยลองมาเพงที่หนาผากลองดูคือ เพงสติเขาไปจดจออยูตรงหนาผากเจาของนั่นแหละ วาความคิดมันคงเกิดจากสมองตรงหนาผากนี้แหละวางั้นเถอะ เพงวันแรกเพงนานไปหนอยคือ เอาสติเพงเขาไปทีหนาผากเกือบสองชัวโมง ตอนนันเกือบหัวสมองจะ ่ ่ ้ระเบิดแตกตาย วันนันตื่นเชาขึ้นมา หัวสมองมึนงงหูตาลายทั่วไปหมด ้เอะ....เรานี้ชักจะบาใหญแลวคราวนี้ ถาหัวสมองมันระเบิดแตกตายจริง ๆเราจะทํายังไง คิดไปคิดมาเลย ตกใจกลัวตนเองจะเปนบาตาย แตก็ยังทําอีกวันตอ ๆ มาเพงประมาณ ๒๐-๓๐ นาทีก็พอ เวลานอกนั้นก็ไปทํากรรมฐานอยางอื่นที่เคยทํามากอน ถึงจะเพงยังไง กิเลสตัณหาราคะมันก็ไมยอมลดยอมละแตกใชวธเี พง ็ ิอยูเชนนี้ สลับกับกรรมฐานอยางอื่นเรื่อยไป เพงไปเพงมา เพงวันละนิดละหนอย ประสาทสมองก็หายมึนงง ๑๙
 30. 30. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ จวนจะเขาพรรษาเหลืออยูอกสีหาวันเทานัน ทีนี้ ี ่  ้นึกไดนึกดีอะไรขึ้นมาก็ไมรู เลยเปลี่ยนที่เพงเสียใหม แตกอนเคยเพงตรงหนาผากทีนมาเพงสติเขาไปตรงกระบอกตาเสียเลย เปนไงเปนกันเพงวันแรก ้ีเพงนานไปมากคือเพงในราวเกือบสองชั่วโมง ตืนเชาขึนมาตาทังสองขางแดง ่ ้ ้โรไปหมด เหมือนกับเปนตาแดงเลยทีเดียว เลยตกใจ เอะ.......เรานี้ชักจะบาใหญไปแลว ครูบาอาจารยประเทศไหนเขาพากันทําอยางนี้ เรานี้อุตริไมเขาเรื่องเผื่อเปนบาขึ้นมาจริง ๆ เราจะทํายังไง วันแรกที่อาตมาเพงนั้นประสาทตาประสาทสมองตึงเครียดมึนงงหูตาลายทัวไปหมดเลย เพราะเพงมากเกินไป ่ ถาอาตมาไมทําโดยวิธีนี้ มันก็หมดวิธีที่จะทําเสียแลว วันตอ ๆ มาก็เพงใหนอยลง เพงประมาณ ๒๐-๓๐ นาทีก็เลิกเพง อาตมาเพียรเพงอยูเชนนีถงกลางพรรษา เพงตอๆ มาประสาทตา ประสาทสมองก็หายตึงเครียด ้ึมึนงงอยูในสภาพปกติตามเดิม วันตอมา อาตมาขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขาภูขี้เถา (เขาชวงนั้นเขาเรียกวาดอยอางขาวจาว) ขึ้นไปเดินเลนตามหนาผาตามโขดหิน ทําใจใหเบิกบานใหสดชืนไปตามธรรมชาติ เดินไปเดินมาก็ไปเจอขอนไมขนาดใหญ ทีมนนอน ่ ่ ัขวางทางอยูอาตมาพินจพิเคราะหดรอยทีเขาเลือยไมขอนนันมีรอยทีเขาเลือย  ิ ู ่ ่ ้ ่ ่อยูตั้งหาหกแหงแตรอยอื่น ๆ นั้นไมมีรอยขาด มีขาดอยูรอยเดียวเทานั้นเองอาตมาเลยนึกนอมเขามาเปรียบเทียบใสใจดู การเลื่อยหลายที่หลายแหงไมขอนใหญนั้นก็จะไมมีทางขาดไดเลย เพราะการเลื่อยโดดโนนโดดนี่ เลื่อยไปเลื่อยมามันก็เหนื่อยหรือหมดกําลังไปเทานั้นเอง แตถาเขาเลื่อยเจาะจงลงที่เดียวอยางไมทอถอยไมขอนใหญนั้นก็จะขาดไดโดยงาย ๒๐
 31. 31. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล อาตมาเลยนึกนอมเขามาใสใจเปรียบเทียบกับพระกรรมฐานดูเดี๋ยวนี้ เรากําหนดวกวนไปตาม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยางไมมีจุดมีที่ใหแนนอนเราแทบจะเปนบาประสาทตายอยูแลวก็ไมไดผลอะไรเลย อยางเกงก็เพียงรูจักรูจํา รูไปตามสมมุติบัญญัติของรูปนาม รูการเกิดขึนตังอยูดบไปของรูปธาตุนามธาตุ ของรูปขันธนามขันธเทานันเอง รูอยาง ้ ้ ั ้ นี้มันก็เปนการรูไปตามกนสภาวะ หรือรูไปตามหลังสภาวะหรือรูไปตามกนตามหลังของอารมณรปนามเทานันเอง และมันก็ไมผดอะไรกับรูไปตามสัญญา ู ้ ิ ความจํา เหมือนกับเราทองสวดมนตสวดพรเทานั้นเอง ความรูเพียงระดับนี้ เราก็เคยไดยินไดฟงพวกชาวบานทั่วทุกภาคเขาวิพากวิจารณสนทนาถกเถียงกันเรื่องรูปนามทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจจนหูเราจะอื้อแตกตายอยูแลว ที่คนยุคนี้เขาคุยโออวดวา เขารูแจง-รูแจงนั้นมันแจงอยูที่ริมฝปากเทานันเอง (ความรูแจงแทงตลอดในสัจจะทัง ๔ และปฏิจจสมุปบาททีจะเขา ้  ้ ฺ ่ไปตัดภพตัดชาติลงไดนั้น เขาเกิดมีเฉพาะอยูในหวงพระนิโรธธรรมญาณเทานั้นเองเกิดอยูที่อื่น ๆ ไมมีเลยเปนอันขาด) ถาเปนความรูเกิดอยูที่อื่น ๆตอใหเขารูหมดเกลี้ยงทั้งสามโลก คือ มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ก็ตามทีหรือมาตรแมนเขาจะรูขึ้นไปใหทะลุยอดฟาฝงขางโนนก็ตามเถิด ถาเปนความรูระดับเพียงแคนี้ มันก็ไมมีทางเกิดญาณวิมุติหลุดพนจากกองทุกขกองกิเลสไปไดเลย เมือไมมทางหลุดพนจากกองทุกขกองกิเลส ่ ีไปไดเราก็ไมจําเปนตองบวชเขามานุงหมผากาสาวพัสตร ซึ่งเปนธงไชยของพระอรหันตใหเสื่อมเสียเลย ถึงเราเปนชาวบานธรรมดา เราก็เรียนรูจักรูจําไดดีเหมือนกัน ๒๑
 32. 32. หยั่งลงกนมหาสมุทร หนังสือที่ประกาศพระอมตธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค ทางดานความรูสึกสวนลึก อยางเกงอยางดี ก็ทําใหเราเกิดสังเวชสลดใจเบื่อหนายเปนชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้นเอง ถารูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็รอยางระยิบระยับเหมือนพยับแดด มันเปนการรูอยางกะปริบกะปรอย ขอนี้ ู แปลวามันนึกมันคิดใหเปนอนัตตาธาตุเปนสิ่งวางเปลา นึกใหเห็นวาไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา นึกใหมันเห็นอยูในหวงของความนึกเอาคิดเอาเทานันเอง แตเปลาหรอกสิงเหลานีเ้ ขาไมไดเปนไปตามทีเ่ รานึกเอาคิดเอาหรือนึก ้ ่รูคิดรูแตประการใดๆ ทั้งสิ้น ตรงกันขาม เขาก็เปนตัวเปนตนของเราเปนเราอยูวันยังคํา คืนยังรุงตาม อํานาจตัวอวิชชาพามืดบอดนันเอง รูอยางนีมนก็ ้  ้ ัเปนอาการรูของสัญญาการรูจก รูจา รูไปตามจินตนาการทีเ่ ราเคยศึกษาเรียน  ั ํ รูมาหรือเคยไดยนไดฟงมาเทานันเอง  ิ  ้ รูอยางนี้ รูชนิดนี้ มันก็เทากับรูเสือเห็นเสือแตเราไมมีทางหลุดพนหนี ออกจากเสือไปไดเลย มีแตเสือคือกิเลสมันคาบคอกินทุกๆ วัน ระยะนี้เราก็เลิกคําบริกรรมมาตั้งสองสามปแลว เพียงแตตั้งสติ ใหรูเทาทันกับอารมณในทวารทั้งหก และพิจารณาใหเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยูดับไปของรูปธาตุนามธาตุ เพือยกเพือปลงใหเปนอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดมา ่ ่ถึงจะทําอยางไรก็ไมไดทําใหเราเปนผูรแจงแทงตลอดนอกเหนือยิ่งขึ้นไปกวา ูนี้ไดเลย ตอนนี้แปลวายังไมมีเกราะ คือวิมุติญาณอันวิเศษเพื่อปองกันไมใหนํากิเลสมันทวมตายไดเลย ขณะนั้นอุปมาอุทาหรณพุทธภาษิต อันแสนจะยากเย็นก็ไดเตือนอาตมาขึนวา พระพุทธองคทรงตรัสสอนภิกษุไววา ดูกอนภิกษุทงหลายเรืองนี้ ้   ้ั ่ไดเคยมีมาแลว มีศาสดาเจาลัทธิคนหนึ่งชื่ออรกะ เปนคนปราศจาก ความ ๒๒
 33. 33. หลวงปูสาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลกําหนัดยินดีในกามคุณ และสาวกของอรกะศาสดานั้นมีหลายรอยคนอรกะศาสดานั้น แสดงธรรมแกสาวกไดเฉพาะอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเทานันสวนอนัตตาธาตุเปนของลี้ลับสอนไมไดเลย ้ แม.......ขนาดอรกะศาสดาพรอมทั้งสาวก เปนผูไมมีความกําหนัดยินดี ไมมีตัณหากามราคะในกามคุณทั้งหลาย ยังไมมีปญญารูแจงแทงตลอดในอนัตตาธาตุไดเลย ยังบรรลุมรรคผลนิพพานไมไดเลย อันตัวเรานี้จะขนาดไหนกันแน และตอนนี้เราก็ยังไมมีขนาดอะไรเลยแมแตนิดเดียว พอเกิดธรรมวิตกมาถึงตอนนี้รูสึกวาโลกทั้งโลกมันมืดมิดไปทันทีหัวใจเหี่ยวแหงมองไปอนาคตเบื้องหนามีแตความมืดมนอนธกาลไปหมดแตดวยความตั้งสัจจปณิธานเอาไววา จะขอฝากชีวิตไวกับพระพุทธศาสนาเปนชาติทสดทายเพียงชาติเดียวนีเ้ ทานัน จะผิดถูกอยางไรก็ขอใหแลวแตปเุ ร- ่ี ุ ้ชาติวาสนาบุญกุศลบารมีอันเกากอน เขาจะติดตามอุปถัมภคําชูเอาเถิด หลายวันตอมา พลันก็นกถึงเรืองราวของภิกษุสงฆครังพุทธกาล นึกถึง ึ ่ ้ประวัติของพระจักขุบาล ทานไดบําเพ็ญเพียรอยางแกกลา จนตาของทานแตกทั้งสองขางจึงไดบรรลุมรรคผลนิพพานในตอนทานตาแตกนั้นเอง อือ......ทานพระจักขุบาล ทานคงเพงสติเขาไปทีดวงตาหรือเพงตรง ่ดั้งจมูกหักเปนแนแท ทานคงเพงหนักอธิษฐานไมนอนตลอดพรรษา ถาลําพังตาของทานเปนโรคอยางอื่น ก็คงไมสัปดนอุตริปาฏิหาริยมาแตกเอาพรอมๆกันกับตอนบรรลุนิโรธธรรมเชนนี้เลย และก็คงไมแตกพรอมกันทั้งสองขางอยางนี้โดยเด็ดขาด หรืออาจจะเปนดวยบุพกรรมของทาน และประกอบกับทานเปนโรคตาเรื้อรังมากอน จึงไดมาแตกเอาตอนบรรลุธรรมพอดี ๒๓

×