Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari ara

434 views

Published on

Diari ARA - La moda verda es fa moderna

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diari ara

  1. 1. La moda Verda es fa moderna (111015 101'111 i 111151111 ì 11155111135 1111 1111111111 51'111 1115 11111151115 1111 111 111111111‘ 1111 1115 1111111111115 1111 1‘11111111111111‘1g.1;i1111 1‘1{111' '1' G11 BEH 1‘ R. RCELON 111115111 uns 111115 1 5 111111- 111111115 n1111111 5115:11r: .1'. ’111‘ i 1‘1"1‘1!ÎÎ'1‘Î11Î L11111 C“ P81‘ C.1" 1111115 1111115115..1r;15'11.111111» 1111111011 .11’115i1111.11‘. 1..11111— ‘111111514 111‘ 1ì1‘1111111111.11‘11 1111511111 {111111111.11‘i1‘11111111111"111111111511111‘111111 1111111111111; 11111111.1‘111‘11.11111 115 1111n_'511101111111 . ;1111‘I‘511711115i:11p— 1erì 1155cs511r11d'1n111tg11 J1111i111 . 1‘- iabaì hi està 11'11c0r11. i. 55111mru 111111 ictualmem 1a roba 5051cnib1e 1111 apostat per 111 cr11111ivìtati1c51i1. D11 111 teoria a 1a pràctica. ‘D‘en- trzida. nosaltres volem captar e15 c11- ent5 masculins i femenins pel di5- seny. perquè sabem que 11111 botigu hem de competìr amb n1i1er5 de fir— mes més", diuen Pepe 3111111111131 Mi- que1Cas1e115.d05 amics de 111 infim- cia que des de120l0treb1111enj11n15. amb dos socis n1é5.en111n1111‘c;1 de roba orgànica i (11.1 c0n1ergj1151'I‘hin- king Mu. “L11 prìmera 1011113110115 1:1 vzim comenqar el 2011 1111111 un11 e5- trzitègia de venda que vo1i111r11nc11r amb les tempornlitats de 111 n1n1111. però 91 mercnt ens v11 110111111‘ 11 111 r11- 11111211, de n1aner;1q11e111‘z1j11 111111111111 roba de1'es1iu 2015.dc111n111111ix11 manera quo 111 do 111rdor 111 m115115 que és11111 venda". explìca e] Pepe 11 1'es1udi situat davunî de 111 Sagmda Familia de Barcelonn. Van triar la roba orgànica —an1b c016 de cognerg just que compren 111 Perù. a l'India i a Alemanya nmb certificat- per ideologia, perquè "l'11 vida és una actitud", c0n1 escriuen sempre 11 les etiquetes de les samar- retes. l encara no 5'111 conformen, perquè busquen nous teixits, com e1 cànem, que és tan sostenible com el c016. “He sigut director de compres de grans marques, i m'ha tocat veu- re i viure barbaritats amb e1 tèxtil fet a 1a Xina i d'autres pa'1sos”, diu el Pepe. Thinking Mu és sensibilitat amb els drets humans i alhorn mo- dernitat, perquè un estudi de dis- seny, que treballa adjunt a Poflcina del Pepe iel Miquel, pensa en les mi- llors creacions diùriament. Le: sa- marretes 1 les dessundores da c011 rodò i sense caputxes sòn les entre- 11115 1111 1.1 11111111111‘.111.1 1111 1.111101‘ "1111111111 111111111 1'111 .111111 1‘.111111115. 1111111 1;1 111111111111‘i.1 511rî1 51111511". 1111 111111. 1111.1111 11 c1110 . 11111511111 111115 1111111 1 1r11115 1111.1115. 1:11.505‘ i 1111111115 5.1111.11‘1‘111115 1111111 1111551111105 111.11111- 1‘.115 i 111L11i1‘5 11111‘ .11115 111111115 1111111 1‘: 11111 "1. 1111r 11 1115 11u:115 111* 1111111141 1‘»11111111511111111121111111115111- 1111111115. 1‘111‘ 1115 1111111115. 1115 1.1111— 11.1151111111111111111}‘;1.11511111.1111111101115. 1111511111511111111111111111115 1111 11.1111121 511— 1.111111511111511111115 "1ì111151111111111i11 115111111. 11 ;1_;1*.111.1 1.1 11.1111r.1. i 11111‘ .1i» x11 11151115 11_ .11111i1:.115;11.151111 111;111111‘.111111111"". 1111111111111111li1111111. Menr1151‘.111l. 1:1‘;115 34111115 1111111» 5015 h111 191 111 gir 111111 11 1.1 1111111 5115111- nible. Levi's (un11) un11 1111111 1111 11» 511115 orgànicsì. Adidas (. —11ì11115 Grùn) i Nike (N1111: Cousidcred). 110111 indica 111 personal shoppcr J 11- di1h Arnubat. son 111151111115 1111 1115 gr1111511111r1111115 11111111111111111111115 1111 11101111 11111111 11110111115. Passarel-Ia de moda verda . -1gune5 11111115 nizirqucs h1111 1111511 1111 e11 1111551111111-1115 1111 1311111111113111. 110m 111111111 115 v11 (‘or 111 n1115 11'11111‘il 11n111 111 nom Slow 17115111011. 141i 1:111 11115111111 1111111111115 c0111 Pur11 Grven Des d'anni fimo] I2 111mm. 8° 111511111- rants 111* Bamflona i Rlmlrid 1111101111111 111 111111111 151111111 1111 1.-1 .11111:1n R1151a11ra111 ‘1111L 111 111115 dura“! 1115 11111115 1115 0515111F 111111115 111111 hi 11111 1111111111 1111111011111 11115 111117 11115jn111111151s1 1151111i:11n111111 11111111 1111.15111 i :1n1111111115 1111 151 25 11111115. 1.11 11111‘1:1111:1. a? _ ; 1111111‘111. Virginia 1111111111111. l. i1‘11— 11151. 1-Ic111111115‘. A1111‘ Crzifl. 111111511» 1in.1‘1111‘11 11:111111‘1.Sy1vi11C11lv11. 111- 1111‘1111'111-()x1':1111. 51111511 N11.C111111111— 111 1111111‘i1:11115. 1411111111 5111111111‘. 1‘11111k111ilì111'l‘1‘1 ' '11‘0x1<‘i11111‘.1 111111111011111511111110.. .1 N111111‘111i5- 1111111111111111011111. 1.'. -55111'i1111i1i1111 11111111S1)511111i11111 111111111 1111111 1111111111111111111111111711‘ 11111115111111111, 11111111111111111111‘ 50115» 5111111115 1111C1111111111y11 i1:111111611lgu115 0110111115 disscnys. per 11 dona i per 11 1101119. do 111 1111111115 21111115 11111'1<I51111.1.11111 5'unci- firnmdorohii x011 11 110511111115 111111111111 11o lroben orgànicaii 111111 1155111111111111110111 111 nostra 111 ter- comrrvgjust rìmri 1111 111111111 1‘1151u11i". 111111111111 111 Thinking Mu. 111.1 5111111111115111011111, Virginia Rondcel. 11.11.. .. Attenta a Barcelona la 4a ediciò de 1a lapan Restaurant Week que m1 pmmoum el m1î11a11111n1 1 51.11111119- sado 111111111111 japonesa. 1151x1111 s111111rnr 1111- 111111111 1:1 xifrn 1111 8.1100 1111r1ic11u1n15 1111 1111.111111 _ 11 111111115 11'. -11‘. -111;110 111111 5111 I'. -k:15h1. 111 11]11'/ ',11111 i111 1-‘111111311. . -11.1-‘.111115111111-ri11r5 11111610118. C15 11115111111111105 111151111115 "il"? 9-“ 11'“ A 1‘11111‘11 111.1 co111e11111r xifrcs 111.1 11111111111. 11011110111 admet 111111 110 en 1111111n.1)111‘1‘151111c11 11111 c111‘! que (15 un 511111111‘ 111.1 1110d11 un auge, c0111 ho és lximbé 1.11 n1o11j11reco1ògic. "lfiecolo- gi11.j115ì1.:11i11n11101111 o un gastrono- n1i11. (15 1111 concupîe 111111 c5111 font obrir nous comewos i 011111111511‘: 111115111‘ fins i 101 és 1'1'111i11 que ho fa". Rondcel és creadora d'un1111e1e5 murques de roba ecològica (Virgi- nia Rondccl) hasades en el reciclat- ge. Gràcir.15 11 1111 conveni nmh Hu- mflna. partcix dc 1115 camises d’ho— n1e5 uslades 11er crea111111n11110ns.1'a1— 1111105 1_ ves11t5 nous. "En 1a moda eco1og1ca. umide 11.15 linies de cre- acioes1111ue5t11,111reuti1itzaci6", diu 111 Virginia, que afegeix que 111 mar— cu Del Través també treballa en aquesta linia. La_ n10da sostenible compleix uns mqmsfiss que son fer servir teixits ‘ÎÎNÒEICS, de manera que en cap dels i915 PT0CeSs05 hi ha “efectes nega» ius pera] medi ambient”. Amés, els ‘Érebplladors dels tallers de 1a con- legcié teoen uri sou i un contracte "B Oral dlgnes 1 alhora treballen en ocs amb bones condìcions. I, per acnbar, _1a moda sostenible tnmbé’ °°m1>1e1x e1 criteri de proximiîxt, tal com fa el seu homòleg gnstronònflc amb els nliments de km 0, que no re- Coìren més de 150 quilòmetres. Amb la roba ecològica 6a e1 1m- ‘emv perquè no tindrln nntît que €1 teixît fos argini: però que (lupi-é: “W116: de fer molta quflòmhtul fina n arrlbu-ncntnlunvifldiunnn- deel. 1 emu-l tindrln 111cm untit que "ami: lncrm gag atri- euln un“. 1 111.3‘; _ non", 11111110; ‘ “n.1101.. .1151-111111-1151111111111.11un. ..

×