Investeringssignalen nov 2010_a[1]

311 views

Published on

Sveriges Teknik & Design företags konjunkturbedömning november 2010.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Investeringssignalen nov 2010_a[1]

 1. 1. INVESTERINGS SIGNALEN November 2010Innehåll
 2. 2. Sammanfattning ................................................................................. 3Om Investeringssignalen.................................................................... 4Inledning ............................................................................................ 5Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen ......................... 9Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna ....................................... 15Sysselsättningsläget ........................................................................ 20Kommande rapporter ....................................................................... 23Kontakt ............................................................................................ 24 2
 3. 3. SAMMANFATTNINGOm branschenArkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar iutvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 300 miljarder kronor i år. Sektornpåverkar därmed utvecklingen av drygt 10 % av BNP, som under år 2009 landade på ca3100 miljarder kronor.Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investerings-cykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför entidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP:n kommer att utvecklas ettdrygt år senare.Positiva signaler för 2011 men fortsatt långsam återhämtningSTD-företagens medlemmar sänder i denna undersökning positiva signaler avseendeutvecklingen för 2011. 2010 har representerat en vändning efter lågkonjunkturen ochåterhämtningen fortsätter över årsskiftet. Lönsamheten halkar hittills efter men företagensänder signaler om ökande orderingång, ökade debiteringsgrader och högre debiteradepriser. Så lönsamheten återhämtar sig också allteftersom, även om det är en bit kvar tillnivåerna innan finanskrisen.Byggnadssektorn har kommit igång igen, bland annat med ökade investeringar i bostäderunder 2010 och prognoser visar att denna utveckling fortsätter i högre takt även under 2011.Även investeringar i kontors- och butikslokaler förväntas öka under det kommande året,samtidigt som uppdragen inom infrastruktur och kraft- och energianläggningar fortsätter attöka om än i en avtagande takt.Industrikonsulterna, som varit nere i en djup lågkonjunktur, ser nu positivt på framtiden ochdet väntas förbättrade orderlägen på samtliga delsektorer och för samtliga kundsegment.Det ser allmänt ljust ut för företagen inom sektorn! Då kan det vara bra att bli påmind om atttillväxten under 2010, för Sverige i allmänhet, varit bättre än väntat och att tillväxten under2011 och 2012 kommer att bli lägre. Detta är något som Almegas Konjunkturindikatorpåpekat flera gånger. Medlemsföretagen sänder också signaler om att orderläget på 12månaders sikt är något sämre nu än tidigare under året. Så det tar nog något år till innan helasektorn har återhämtat sig och kommit tillbaka till samma orderläge och lönsamhet somunder åren innan finanskrisen.November 2010Lena Wästfelt, vd, Svenska Teknik&Designföretagen 3
 4. 4. OM INVESTERINGSSIGNALENInvesteringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-undersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhetsamt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningarpå framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. Igenomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 12–18 månader före byggstarteller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocesseninnebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar iinvesteringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och utrustning.Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tregånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag –merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapenom branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såvälbranschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar.VerksamhetBranschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämndakategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vidbemärkelse. Industrikonsultföretagen – eller något mer tydligt industriteknikkonsult-företagen – utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrinsprodukter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medanindustrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc.) och/eller utvecklarde produkter som ska tillverkas (bilar, mobiler, piller etc.).Om diagrammenOrderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock peranställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.Konfidenskurvorna visar på skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit enpositiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om,exempelvis, 60 % förväntar sig en förbättrad utveckling och 20 % förväntar sig en försämradutveckling (och övriga 20 % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet + 40.Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utvecklingredovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen.Om denna undersökningMätdatumet för denna undersökning var den 1 september 2010. 82 företag, med sammanlagtcirka 13 700 anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlatsin under september och oktober. 4
 5. 5. INLEDNINGÅterhämtningen fortsätter på samtliga delsektorer men takten avtarunder 2011Den senaste undersökningen bland Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar visar attåterhämtningen fortsatt över sommaren och in på hösten. Förväntningarna på kommandesexmånadersperiod visar också att de allra flesta företagen tror att denna utvecklingfortsätter även under början av 2011, men en del signaler tyder på att takten avtar en aningunder mitten och slutet av året. Detta är i linje med de flesta BNP prognoser, bland annatAlmegas Konjunkturindikator, som visar att tillväxten under 2010 varit starkare än förväntatsamtidigt som den avtar under 2011 och 2012. Medlemmarnas orderstockar visar generellten förbättrad beläggning på kort sikt och en något försämrad beläggning på längre sikt,framförallt om 12 månader, vilket i nuläget antyder att utvecklingen blir något svagare underandra halvan av 2011.I företagens förväntningar på utvecklingen inom de olika delsektorerna är framtidsutsikternaöverlag positiva eller starkt positiva. Enligt arkitekternas och teknikkonsulternas prognoserfortsätter byggsektorn att utvecklas positivt, framförallt för uppdrag avseende bostäder ochövriga hus (kontor, butiker, sjukhus o dyl.). Även för energi- och kraftanläggningar samtmiljöprojekt är utvecklingen fortsatt mycket god. Uppdrag avseende infrastruktur ökarockså, men i en lägre takt än tidigare. För industrikonsulterna ser utvecklingen fortsattmycket god ut på samtliga delsektorer och kundsegment. Man ska dock komma ihågindustrikonsulternas sämre utgångsläge efter lågkonjunkturen, och sett till inneliggandeorderstock är det långt kvar till nivåerna före finanskrisen.Ökade debiteringsgrader och en viss återhämtning på debiterade priser medför att ävenlönsamheten förbättrats en aning under året. Under perioden maj till september avstannadeden utvecklingen en aning, men signalerna visar att den återupptas under hösten och vintern.De flesta företagen rapporterar förväntningar på tilltagande fakturering och ökandedebiteringsgrader.Personalstyrkornas utveckling är fortsatt positiv och nyanställningarna fortsätter på samtligadelsektorer samtidigt som rekryteringsbehovet även fortsättningsvis är stort. Nästan allaföretag i undersökningen rapporterar att personalstyrkan förväntas växa under 2011.Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2009 samt prognoser förinvesteringsutvecklingen under 2010 och 2011.Bygginvesteringarna minskade under 2009 med cirka 3 % jämfört med 2008. Infrastrukturoch övriga anläggningar höll uppe de totala investeringarna och bidrog till att tappet inteblev värre. Industrins investeringar i maskiner och utrustning minskade kraftigt, med 28 %till 42 miljarder kronor. Prognoserna visar även att utvecklingen 2010 väntas bli svagtpositiv, framförallt tack vare ökade investeringar i bostadsbyggande och industribyggnader,industriinvesteringar i maskiner och utrustning samt en fortsatt stark utveckling inominfrastrukturområdet. 5
 6. 6. InvesteringarInvesteringar i Sverige 2009 2010 (p) 2011 (p) %(* miljarder kronor) * % %Bostäder 91 -7 4 10Lokaler 83 0 -3 1Industribyggnader 5 -37 8 2Infrastruktur o övr anläggningar 73 1 8 2Bygginvesteringar totalt: 252 -3 3 5Industrins investeringar imaskiner och utrustning 42 -28 17 5-10enl SCB och STDTabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 2009 samt prognos till 2010 och 2011 (fasta priser). Källa SCB.Orderstocksindex och konfidensserieI diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- ochindustrikonsultföretagen. Orderstocksindexet är framräknat genom en vägning mellaninneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.Orderstocksindex för industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitekter har under 2010 väntuppåt igen som ett resultat av att orderingången ökat igen efter lågkonjunkturen. Dennautveckling fortsätter även i denna mätning, med undantag för industrikonsulterna somredovisade en tillfällig (?) tillbakagång. Deras förväntningar på orderutvecklingen underkommande sexmånadersperiod indikerar dock att tillbakagången är tillfällig. Företagensignalerar förväntningar på ökande orderingång under hösten och vintern.Industrikonsulternas orderstocksindex backade från 112 till 108, medan teknikkonsulternasindex ökade från 102 till 108, och arkitekternas var oförändrat, 100. Utveckling orderstocksindex 130 120 110 100 90 80 70 Industrikonsulter Arkitekter TeknikkonsulterDiagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag.Jämför man orderstocksindex i september 2010 med september 2009 blir bilden av enåterhämtning tydlig. Arkitekterna och teknikkonsulternas gemensamma index låg på 94 iseptember 2009 och ligger nu på 105. Industrikonsulternas låg på 101 och ligger nu på 108. 6
 7. 7. Procentuell utveckling av orderstocksindex jämfört med samma period året innan 15 10 5 0 jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj sept jan maj sept -5 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 -10 -15 -20 Arkitekt- och teknikkonsultföretag IndustrikonsultföretagDiagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avserförändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året.I diagrammet nedan ser vi hur förväntningarna på orderläget om sex månader utvecklas övertiden. Kurvorna redovisar nettotalen mellan andelen företag som tror på en förbättring ochdem som tror på en försämring.Kurvorna ligger kvar på väldigt höga nivåer, vilket illustrerar den positiva synen påframtiden för samtliga delbranscher. En majoritet av företagen tror på ett förbättrat orderlägei mars 2011 jämfört med idag. Kurvorna säger dock inget om hur mycket bättre. Enligtövriga prognoser ser återhämtningen ut att bli långsam. Konfidensserie - orderläget om 6 månader 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen IndustriteknikkonsulterDiagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader. 7
 8. 8. Prisbildens utvecklingDiagram 4 visar hur företagen anser att priserna utvecklats under den senaste perioden.Kurvans punkter motsvarar nettotalet mellan andelen företag som anser att priserna ökat ochdem som anser att priserna sjunkit.Efter en prispress över hela sektorn sedan hösten 2008 ser det ut som om prisnivåerna börjatstabilisera sig under våren och sommaren 2010 och till och med ökat en aning förindustrikonsulterna. Detta är dock inte konstigare än att extremlåga priser inte längre ärgångbara när konjunkturen långsamt vänder uppåt inom industrin. Industrikonsulternasposition blir något starkare och den ökade efterfrågan medför att en viss ökning av prisernablir möjlig. Även om prisökningarna varit måttliga mellan januari och september är detytterligare en faktor som indikerar att den värsta lågkonjunkturen är passerad. Det är enmycket viktig faktor för den ansträngda lönsamheten inom industrisektorn. Prisbildens utveckling - nettotal 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Industriteknikkonsulter Arkitekter & TeknikkonsulterDiagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. 8
 9. 9. UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCHTEKNIKKONSULTFÖRETAGENI tabellen nedan ser vi arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma förväntningar påorderstockens utveckling under de kommande sex månaderna för de olika delsektorerna.Siffrorna visar andelen i procent som förväntar sig en ökad, oförändrad eller minskadorderstock. Till höger visas respektive delsektors andel av den totala volymen uppdrag, för2008 och 2009.Arkitekter, teknikkonsulter: sept 2010 Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer: Ökad Oförändr. Minskad 2009 2008 Bostäder 50 48 2 9 20 Övriga hus 47 47 6 34 51 Industribyggnader 29 65 6 12 8 Infrastruktur 33 59 8 28 8Övriga anläggningar 41 59 0 8 4 Miljö/utredningar 43 55 2 9 9 Stadsplanering * 38 39 3 - - Totalt vägt 40 (45) 54 (53) 5 (2) 100%* Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 2011.Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.Förväntningarna är fortsatt positiva inom samtliga delsektorer. Framförallt är det påbostadsuppdrag och övriga hus (kontor, butiker, sjukhus, mm) som förväntar sig ökandeorderingång, men även för övriga anläggningar (energiverk, elverk, kraftverk o dyl.) ochmiljöutredningar förväntas en god utveckling. På infrastrukturområdet är framtidsutsikternafortfarande positiva men spridningen är större. Vart tredje företag som verkar inomdelsektorn tror på förbättrat orderläge om sex månader medan nästan vart tionde tror påmotsatt utveckling. Detta kan indikera på en avtrappning av de stora investeringarna somföljde med stimulanspaketen under lågkonjunkturen.Diagrammet nedan över orderstocksindex och konfidenskurvan illustrerar tydligt dettrendbrott som skett under 2010 efter de dalande kurvorna under finanskrisen ochlågkonjunkturen. Trenden är fortsatt positiv. Det gemensamma orderstocksindexet förarkitekter och teknikkonsulter ökade från 100 till 105 mellan maj och september. Nettotaletöver förväntningarna (konfidenskurvan, andelen positiva minus negativa) hamnar på 52,vilket är ett högt konfidenstal men något lägre än vid senaste mätningen, då det låg på 67. 9
 10. 10. Orderstock vs förväntningar på orderläget 80 120 60 110 40 100 20 90 0 80 -20 70 -40 60 Konfidens (vänster Y-axel) Orderstocksindex (höger Y-axel)Diagram 5: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader).Utvecklingen för uppdrag avseende industribyggnader ser ut vara fortsatt god, vilketåskådliggörs i diagrammet nedan. 29 % av de tillfrågade tror på förbättrat orderlägemedan endast 6 % tror på motsatsen. Andelen företag som förväntar sig ett oförändratläge är 65 %. Totalprognos - uppdrag avseende industribyggnader 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40Diagram 6: Arkitekterna och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseendeindustribyggnader om 6 månader.ArkitektföretagenByggsektorns återhämtning under 2010 har fortsatt, vilket haft en positiv påverkan påefterfrågan för arkitektföretagens tjänster. Investeringarna i bostäder vände uppåt igen under2010, och prognosen över antalet påbörjade lägenheter 2010 har uppjusterats till omkring24 000, jämfört med 16 800 under 2009 och 21 600 under 20081. Prognosen för antaletpåbörjade lägenheter 2011 är 27 000. Denna utveckling återspeglas även i dennaundersökning, där 52 % av arkitekterna uppger att orderläget för bostadsuppdrag den 1september var bättre än den 1 maj och 13 % uppgav att orderläget var sämre. Samtidigtförväntar sig 54 % av de tillfrågade arkitekterna ett förbättrat orderläge om sex månader, och1 Byggkonjunkturen Nr 3, 2010. Sveriges Byggindustrier, BI. Källa KI och BI. 10
 11. 11. 46 % förväntar sig ett oförändrat orderläge. Inga tror alltså på försämrat orderläge föruppdrag avseende bostadsprojektering.Även inom den för arkitektföretagen mycket viktiga delsektorn övriga hus (kontor, butiker,sjukhus o dyl.) har utvecklingen varit god sedan i maj. 22 % av företagen uppger attuppdragen har ökat under perioden medan 62 % redovisar oförändrat läge. Det är framföralltför uppdrag avseende kontor och offentliga lokaler (vård, undervisning, förvaltning, mm)som företagen rapporterar om förbättrat orderläge, men även för uppdrag inom handeln ochupplevelser (hotell, konserthus, teater, etc.) rapporteras om förbättrat eller oförändratorderläge. Framtidsutsikterna är också fortsatt mycket positiva. 41 % tror på förbättratorderläge medan 14 % tror på försämrat orderläge, knappt hälften tror på oförändratorderläge.Orderstocksindexet är oförändrat jämfört med i maj. Detta är en följd av att orderlägetuttryckt i beläggning har ökat på kort sikt (2-3 månader) samtidigt som det minskat på längresikt (6-12 månader). Å andra sidan nyanställer företagen i större utsträckning igen, vilketminskar den inneliggande orderstocken per anställd. En avmattning i återhämtningen serdock ut att komma under 2011. Återhämtningen under 2010 har varit något starkare änväntat, framförallt på bostadssektorn. Förväntningarna är dock fortsatt positiva, nettotaletöver förväntningarna på orderstockens utveckling är 37 (50 % positiva minus 13 %negativa), men lägre än i maj då motsvarande nettotal var 58 (58 % positiva och 0 %negativa)Tabellen nedan visar arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling för de olikadelsektorerna. Där åskådliggörs de positiva förväntningarna på framtiden. Väldigt få företagtror på försämrat orderläge i de olika delsektorerna. Samtliga delsektorer visar positivanettotal.Arkitekter: sept 2010 Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer: Ökad Oförändr. Minskad 2009 2008 Bostäder 54 46 0 19 20 Övriga hus 41 45 14 55 51 Industribyggnader 27 60 13 9 8 Infrastruktur 50 33 17 5 8Övriga anläggningar 29 71 0 3 4 Miljö/utredningar 50 43 7 9 9 Stadsplanering * 45 50 5 - - Totalt vägt 43 (36) 47 (63) 10 (2) 100%* Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 2011.Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.I förra undersökningen introducerades även stadsplanering som en delsektor. Siffrorna överförväntningarna på den sektorn redovisas i tabellen ovan, men de inkluderas inte i den totalavägningen, då det inte finns uppgifter om vad den sektorn motsvarar i omsättningsvolym.Efter årsskiftet kan stadsplanering även inkluderas i totalerna.I diagrammet nedan illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering. Den positivatrenden förväntas hålla i sig. 11
 12. 12. Arkitektföretag - prognos avseende bostadsprojektering, nettotal 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80Diagram 7: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader.Precis som beskrivits tidigare är trenden för uppdrag avseende övriga hus (kontor, butiker,sjukhus, o dyl.) fortsatt positiv. Bland annat projekteras och byggs det mycket hotell runt omi landet för närvarande. Arkitektföretag - prognos avseende "övriga hus", nettotal 80 60 40 20 0 -20 -40 -60Diagram 8: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse, och offentliga lokaler) om 6månader.Den fakturerade volymen fortsätter att öka under 2010. 38 % procent uppgav att defakturerat mer under senaste tertialet jämfört med tertialet innan, och 29 % uppgav att defakturerat mindre. Motsvarande siffror i maj var 37 respektive 26. Lönsamheten har varitrelativt oförändrad under samma period, 32 % uppger att den förbättrats och 32 % att denförsämrats. Så spridningen är fortfarande rätt stor inom sektorn. Inte alla företag går braännu! Lönsamheten förväntas dock förbättras för två av tre av företagen under kommandeperiod, medan endast 12 % tror att den försämras. Debiteringsgraden har minskat en aningunder senaste tertialet; från 78,9 % till 77,7%; vilket kanske inte är så konstigt med tanke påatt företagen dels anställer mer igen, vilket drar ned debiteringsgraden en aning, och delsligger sommarsemestern i denna period. Debiteringsgraden förväntas öka igen underperioden september till och med december. Detta tror 50 % av företagen medan 42 % tror påoförändrad debiteringsgrad och endast 8 % tror på lägre debiteringsgrad. 12
 13. 13. Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienteradekonsultföretag)Teknikkonsultföretagen inom bygg, installation och anläggning har en fortsatt godutveckling. Orderstocksindexet ökade från 102 till 108. Förväntningarna på orderlägetsutveckling är fortsatt positiva. Två av tre företag tror på förbättrat läge medan endast 8 % avföretagen tror på försämrat orderläge om sex månader. Företagen fortsätter att nyanställa. 67% av de tillfrågade uppgav att personalstyrkan vuxit sedan i maj och endast 12 % uppgav attden minskat. Rekryteringsbehovet ser också ut att vara fortsatt stort. 70 % tror att personal-styrkan växer under kommande sex månader, övriga tror på oförändrad storlek. Så kommerdet nog att se ut några år framöver, då företagen har svårt att rekrytera många önskadekompetenser. Det finns inte tillräckligt många tillgängliga ingenjörer på marknaden. Dettamedför inte bara att rekryteringsbehovet förblir stort utan indikerar också att företagen inteuppnår sin kapacitet, vilket hämmar produktiviteten.I diagrammet nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utvecklingunder kommande sexmånadersperiod. Framtidsutsikterna är goda för samtliga delsektorer.Starkast utveckling väntas inom delsektorerna bostäder, övriga hus och anläggningar(energiverk, elverk, kraftverk, mm.), där nettotalen mellan positiva och negativa förvänt-ningar är 44, 47 respektive 44. Även för miljöprojekt- och utredningar är förväntningarnamycket goda, 40 % tror på förbättrat läge och övriga tror på oförändrat. Inom den viktigadelsektorn infrastruktur väntar sig 28 % av företagen ett förbättrat orderläge medan 67 %tror på oförändrat och 5 % tror på försämrat orderläge. Alltjämt positiva nettotal alltså, men imindre utsträckning jämfört med de senaste två åren. En avmattning i infrastruktur-investeringarna som följde med i stimulanspaketen under lågkonjunkturen börjar kanskemärkas av, samtidigt som byggsektorn tar fart igen.I tabellen nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar för respektive delsektor.Nettotalen är positiva för samtliga delsektorer. Teknikkonsulter: sept 2010 Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer: Ökad Oförändr. Minskad 2009 2008 Bostäder 47 50 3 6 5 Övriga hus 50 47 3 27 20 Industribyggnader 30 67 3 13 11 Infrastruktur 28 67 5 35 38 Övriga anläggningar 44 56 0 10 12 Miljö/utredningar 40 60 0 9 14 Stadsplanering * 29 71 0 - - Totalt vägt 38 (49) 59(49) 3 (2) 100% * Stadsplanering redovisas numera bland delsektorerna men ingår inte i totalerna förrän i första Investeringssignalen 2011.Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.Sedan i maj har uppdragen avseende bostäder ökat för vart tredje företag medan 65 %uppger att det är oförändrat orderläge och endast 3 % att det är försämrat. För uppdragavseende övriga hus uppger 38 % av företagen att orderläget är bättre i september jämfört 13
 14. 14. med i maj, 58 % uppger att det är oförändrat och 4 % att det är sämre. Uppdragen förkontorsbyggnader har fortsatt att öka för 37 % av företagen och är oförändrade för övriga.Ungefär samma siffror redovisas för uppdrag avseende offentliga lokaler (vård, under-visning, förvaltning). För uppdragen avseende handeln och upplevelseindustrin är det ocksåfler som rapporterar om förbättrat läge än tvärtom, men de flesta rapporterar att orderläget äroförändrat.I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Inte sedanmillennieskiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infrastruktur är den enskiltviktigaste delsektorn för teknikkonsulterna, och nettotalen har legat på höga nivåer underhela 2000-talet. Som nämnts tidigare är framtidsutsikterna alltjämt huvudsakligen positiva,men en avtrappning i infrastrukturinvesteringarna kan anas, eller snarare kanske enavtagande ökningstakt än så länge. Nettotalet i september var 23 (28 % positiva minus 5 %negativa), vilket kan jämföras med nettotalet för maj som var 50 (50 % positiva och 0negativa). I januari var 52 (52 % positiva och 0 negativa). Teknikkonsultföretagen - prognos avseende infrastruktur, nettotal 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30Diagram 9: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader.Fakturerad volym var relativt oförändrad den senaste perioden jämfört med den innan. 25 %uppgav att den ökat och 27 % att den minskat. Man ska dock ha i åtanke att sommar-månaderna infaller under den senaste perioden, vilket bidrar till minskad aktivitet. Sammautveckling redovisas för lönsamheten under perioden, men företagen tror på förbättradlönsamhet igen under kommande sex månader, enligt 67 % av företagen. Endast 8 % avföretagen tror på försämrad lönsamhet under den kommande perioden. Debiteringsgraden äroförändrad jämfört med föregående tertial, 75,8 % nu mot 75,7 % då. Med tanke påsommarmånaderna och att personalstyrkorna ökat är det en rätt god signal. Debiterings-graden verkar också öka framöver, det tror hälften av företagen, medan endast vart tjugondetror på försämrad debiteringsgrad. 14
 15. 15. UTVECKLINGEN FÖRINDUSTRITEKNIKKONSULTERNAFör industrikonsulterna fortsätter återhämtningen med ett tillfälligt (?) hack i kurvan.Orderstocksindex backar från 112 till 108. Detta beror nog till viss del påsommarmånaderna, med lägre aktivitet, samt att företagen nyanställer igen vilket späder utorderstocken per anställd. På kort sikt har beläggningen ökat, medan den minskat något pålängre sikt. Framtidsutsikterna är dock goda. Förväntningarna på orderstockens utveckling ärväldigt goda. Hela 94 % av de tillfrågade företagen tror att orderläget är bättre om sexmånader och övriga 6 % tror det är oförändrat. Så återhämtningen fortsätter över årsskiftet.Sveriges BNP har utvecklats starkare än väntat under 2010 mycket tack vare attexportindustrin (både varor och tjänster) fått mer fart än man förutsett. Detta har haft positivpåverkan på industrikonsulternas orderingång, vilket gynnat återhämtningen efter den djupalågkonjunkturen. Prognoserna för omvärldens och Sveriges BNP-utveckling de kommandetvå-tre åren är dock en lägre tillväxt än under 2010. Man talar allmänt om en långsamkonjunkturåterhämtning. Detta innebär därför troligtvis att återhämtningen inom dennasektor avtar en aning under nästa år, vilket kommer återspegla sig på vissa delsektorer.Både fakturerad volym och lönsamhet har fortsatt att förbättras under det senaste tertialet.Nästan hälften av industrikonsulterna i undersökningen rapporterar om en större faktureradvolym jämfört med föregående tertial, och endast vart femte rapporterar om motsattutveckling. 38 % rapporterar också om förbättrad lönsamhet samtidigt som 31 % rapporterarom försämrad lönsamhet. Tre av fyra företag tror att lönsamheten blir bättre underinnevarande period och inga tror att den blir sämre. Detta indikerar att återhämtningen nuäven gäller lönsamheten, även om det är en bit kvar till nivåerna före finanskrisen. Det ärframförallt en ökad debiteringsgrad som bidragit till denna förbättring. Den ökade från 76,7% till 79,1 % mellan den senaste undersökningen och denna. Företagen tror också att denfortsätter att öka framöver. Detta säger drygt två av tre företag medan övriga tror att denförblir oförändrad. Lågkonjunkturens hårda prispress har avtagit och många företag harunder året rapporterat att de kunnat öka priserna en aning igen. Detta bidrar givetvis ocksåtill en förbättrad lönsamhet. Återhämtningen på prisnivåerna har dock varit måttliga hittills.Mellan denna undersökning och den förra har prisutvecklingen stått mer eller mindre stilla,de flesta rapporterar om oförändrade priser.I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvansutveckling. Där synliggörs det tillfälliga (?) hacket i kurvan för orderstocksindex samtidigtsom konfidenskurvans höga nivåer indikerar att orderläget och därmed även kurvan förorderstocksindex vänder upp igen under kommande sexmånadersperiod. 15
 16. 16. Orderstocksindex vs konfidens om orderläget om 6 mån. 130 100 125 80 120 115 60 110 40 105 20 100 95 0 90 -20 85 80 -40 Orderstocksindex (vänster axel) Konfidens (höger axel)Diagram 10: Industriteknikkonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader)I diagrammet nedan visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgradernaom 2, 3 och 6 månader. Orderstocksindex och beläggning - industrikonsultföretagen 120 100 80 60 40 20 T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- 00 00 00 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 Orderstocksindex 2 mån. beläggning 3 mån. beläggning 6 mån. beläggningDiagram 11: Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) 16
 17. 17. I tabellen nedan redovisas förväntningarna på utvecklingen av orderläget för de olikadelsektorerna. Där blir det tydligt att förväntningarna för den kommandesexmånadersperioden är positiva, vilket indikerar att återhämtningen fortsätter förIndustrikonsulterna. Industriteknikkonsulter: sept 2010 Förväntningar (%) Andel volym (%) Delsektorer: Ökar Oförändr. Minskar 2009 2008 Produktions- 83 17 0 27 57 /processutveckling Produktutveckling 69 31 0 34 21 Teknisk IT 87 13 0 16 4 Information/ 57 43 0 10 12 utbildning Annat 75 25 0 13 6 Totalt vägt 75 (78) 25 (22) 0 (0) 100%Tabell 5: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat pådelsektorer.I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten.Industriteknikkonsulter: sept 2010 Förväntningar (%) Andel volym (%) Kundsegment Ökar Oförändr. Minskar 2009 2008 Gruvindustrin 75 25 0 3 8 Trä/massa/pappers ind 44 56 0 5 18 Läkemedels/kemiska ind 71 29 0 7 11 Livsmedelsindustrin 43 57 0 4 2 Metall/maskinindustrin * 76 24 0 22 22 - Metallindustri 80 20 0 - Maskinindustri 73 27 0 - Verkstadsindustri 75 25 0Tillv el/optik/telekom prod 40 60 0 4 1 Tillv fordon/transp medel 100 0 0 25 12 Energi/kraft 86 14 0 18 23 Andra kundsegment 50 50 0 12 3 Totalt vägt 73 (73) 27 (27) 0 (0) 100%* Meta l l /ma s ki ni ndus tri n del a s numera i n i meta l l -, ma s ki n- och verks ta ds i ndus tri , menredovi s a s ti l l s a mma ns ti l l och med förs ta Inves teri ngs s i gna l en 2011.Tabell 6: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat påkundsegment.Från och med förra undersökningen delas metall- och maskinindustrin in i tredelsektorer; metallindustri, maskinindustri samt verkstadsindustri.Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna. 17
 18. 18. Uppdrag avseende produktions-/processutveckling 100 80 60 40 20 0 -20Diagram 12: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseendeproduktions- och processutveckling. Nettotal. Uppdrag avseende produktutveckling 110 90 70 50 30 10 -10Diagram 13: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseendeproduktutveckling. Nettotal. Uppdrag avseende teknisk IT 100 80 60 40 20 0 -20Diagram 14: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT.Nettotal. 18
 19. 19. Uppdrag avseende teknisk information/utbildning 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20Diagram 15: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende tekniskinformation/utbildning. Nettotal. 19
 20. 20. SYSSELSÄTTNINGSLÄGETFörväntningarna på personalstyrkans utveckling är fortsatt positiva för alla verksamhets-områden. Rekryteringsbehovet är stort inom sektorn. För teknikkonsulterna har behovet attanställa egentligen aldrig sviktat, mycket tack vare att infrastruktursektorn hållit igångföretagen under lågkonjunkturen. För arkitekterna och industrikonsulterna, som minskat sinapersonalstyrkor under lågkonjunkturen, har behovet vänt. De behöver nu öka personal-styrkorna igen. Detta är en ytterligare en signal på att återhämtningen fortsätter.Diagrammet nedan visar kurvorna över förväntningarna på personalstyrkans utveckling förteknikkonsulter och arkitekter (bygg och anläggningssektorn) sammanvägt samt förindustriteknikkonsulterna. Nettotalen har legat på höga nivåer mellan 2003 och 2008, dålågkonjunkturen minskade företagens rekryteringsbehov. Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal 100 80 60 40 20 0 -20 Arkitekt- och teknikkonsultföretag IndustriteknikkonsultföretagDiagram 16: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitektertillsammans vs industriteknikkonsulter.Nettotalet var i september 62 för arkitekter. 62 % av arkitekterna trodde att personalstyrkanökar fram till sommaren medan inga företag tror att den minskar. För industriteknik-konsulterna var nettotalet hela 88. 88 % tror på en växande personalstyrka och inga tror attden minskar. Teknikkonsulternas nettotal var 70. 70 % tror att personalstyrkan ökar under dekommande sex månaderna medan inga tror att den minskar.Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt förindustriteknikkonsulter. Här syns att teknikkonsulterna och arkitekterna visat olika bilderunder lågkonjunkturen. Teknikkonsulterna har löpande haft en positiv förväntan på personal-styrkans utveckling, vilket signalerat ett bibehållet rekryteringsbehov. För arkitekterna harnettotalen under en stor del av 2009 varit negativa, vilket indikerar att en del personal-reduktioner har ägt rum. 20
 21. 21. Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal 100 80 60 40 20 0 T2-07 T3-07 T1-08 T2-08 T3-08 T1-09 T2-09 T3-09 T1-10 T2-10 T3-10 -20 -40 Industri Arkitekt TeknikkonsultDiagram 17: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sigsamt industriteknikkonsulter.Det stora rekryteringsbehovet gör att problematiken kring den bristen på tillgängligkompetens inom sektorn blir alltmer aktuell. Kompetensbristen är oroande för sektornsframtida utveckling. Många 40-talister går i pension nu och tillflödet av nyutbildadeingenjörer är lägre än behovet.Rekryteringsbehov per kompetensområde –IndustriteknikkonsulternaIndustriteknikkonsulterna tillfrågades om svårigheterna att rekrytera personal till de olikakompetensområdena. I diagrammet nedan redovisas svaren. Svårigheter att rekrytera personal inom respektive kompetensområden 60% 56% 57% 50% 50% 50% 45% 40% 34% 33% 30% 22% 19% 17% 17% 20% 14% 10% 0% Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde Vissa svårigheter Mycket svårtDiagram 18: Industriteknikkonsulternas svårigheter att rekrytera personal till de olika kompetensområdena.De blå staplarna motsvarar en normalsituation, de andra motsvarar vissa svårigheterrespektive mycket stora svårigheter. Inom alla kompetensområden upplevs svårigheter attrekrytera personal.Diagrammet nedan visar hur industriteknikkonsulterna förväntar sig att rekryteringsbehovetför respektive kompetensområde kommer att förändras under de kommande två åren. 21
 22. 22. Utvecklingen av kompetensbehovet för respektive kompetensområde 100% 94% 89% 90% 80% 80% 71% 70% 60% 50% 40% 40% 43% 43% 40% 29% 30% 20% 20% 11% 14% 10% 10% 10% 6% 0% 0% 0% 0% Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde Öka Oförändrat MinskaDiagram 19: Utvecklingen av rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde under kommande två åren. 22
 23. 23. KOMMANDE RAPPORTERUnder 2011 publiceras Investeringssignalen:  Mätdatum 1 januari 2011: marknadsundersökningen genomförs under januari och februari månad. Rapporten publiceras i februari.  Mätdatum 1 maj 2011: marknadsundersökningen genomförs under maj och juni månad. Rapporten publiceras i juni.  Mätdatum 1 september 2011: marknadsundersökningen genomförs under september månad. Rapporten publiceras i oktober.David Cramér/STD-företagen/2010-11-08 23
 24. 24. KONTAKTInformation om STD-företagens verksamhet lämnas av:Lena Wästfelt, vdTfn/mobil; 08-762 69 07E-post: lena.wastfelt@std.se lena.wastfelt@std.seBranschinformation samt frågor om Investeringssignalen och andra marknadsrapporterlämnas av:David Cramér, marknadsanalytikerTfn/mobil; 08-762 67 02E-post: david.cramer@std.se david.cramer@std.seBranschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor avInvesteringssignalen återfinns på www.std.se. www.std.se 24

×