Parts d'Ordinador

1,756 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,756
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
295
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Parts d'Ordinador

 1. 1. Hardware
 2. 2. Hardware (Maquinari)Hardware (Maquinari) ElEl maquinarimaquinari ((hardwarehardware)) d'un ordinador és el conjuntd'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques.de les seves parts físiques. Es classifica principalmentEs classifica principalment per central o perifèric i perper central o perifèric i per la funció d’entrada, sortida,la funció d’entrada, sortida, entrada-sortida oentrada-sortida o emmagatzematge.emmagatzematge. La placa base es consideraLa placa base es considera l’element central dell’element central del maquinari, sobre el qual esmaquinari, sobre el qual es connecten la resta deconnecten la resta de dispositius de l’ordinador.dispositius de l’ordinador.1-Monitor 2-Placa base 3-CPU 4-RAM 5-Tarjeta d’expansió 6-Font d’alimentació 7-Disc òptic 8-Disc dur 9-Teclat 10-Ratolí
 3. 3. MonitorMonitor Un monitor és un perifèricUn monitor és un perifèric de l'ordinador, consistentde l'ordinador, consistent en una pantalla queen una pantalla que mostra l'activitat que du amostra l'activitat que du a terme a l’ordinador al queterme a l’ordinador al que està connectada.està connectada. Habitualment, s'utilitzaHabitualment, s'utilitza per visualitzar el procésper visualitzar el procés d'introducció de dades ad'introducció de dades a través del ratolí i el teclat itravés del ratolí i el teclat i el processament que enel processament que en fa l'ordinador, segons lesfa l'ordinador, segons les pautes marcades pelpautes marcades pel sistema operatiu i elssistema operatiu i els programes que hi hagiprogrames que hi hagi instal·lats.instal·lats.
 4. 4. Placa basePlaca base Placa base és la targeta de circuits impresos central a l'ordinador que conté el microprocessador, la memòria RAM del sistema, circuits electrònics de suport, la ROM i ranures especials anomenades Slots. Aquestes targetes solen realitzar funcions de control de perifèrics, com monitors, impressores, unitats de disc, etc.
 5. 5. CPUCPU Una Unitat Central deUna Unitat Central de Procés (UCP/CPU)Procés (UCP/CPU) anomenada col·loquialmentanomenada col·loquialment com a processadorcom a processador.. És un componentÉs un component electrònic digital capaçelectrònic digital capaç d'interpretar instruccionsd'interpretar instruccions de forma ordenada, dede forma ordenada, de processar dades i generarprocessar dades i generar la informació requerida.la informació requerida. A la CPU s'executen lesA la CPU s'executen les instruccions delsinstruccions dels programes i es controla elprogrames i es controla el funcionament dels diferentsfuncionament dels diferents components de l'ordinador.components de l'ordinador. Sol estar integrada en unSol estar integrada en un xip anomenatxip anomenat microprocessador.microprocessador.
 6. 6. MEMÒRIAMEMÒRIA La memòria RAM és unLa memòria RAM és un tipus de memòriatipus de memòria informàtica.informàtica. Caracteritzat per unCaracteritzat per un accés directe enaccés directe en qualsevol ordrequalsevol ordre (aleatori) en un temps(aleatori) en un temps constant sense distincióconstant sense distinció de la posició on es trobide la posició on es trobi la informació ni de lala informació ni de la posició de l'anteriorposició de l'anterior lectura.lectura. Avui en dia esAvui en dia es produeixen mitjançantprodueixen mitjançant circuits integrats.circuits integrats. La frase memòria RAMLa frase memòria RAM es fa servir sovint per aes fa servir sovint per a referir-se als mòduls dereferir-se als mòduls de memòriamemòria
 7. 7. Tarjeta d’expansió LesLes targetes d'expansiótargetes d'expansió són dispositius ambsón dispositius amb diversos circuits integratsdiversos circuits integrats i controladors que,i controladors que, insertadas en les sevesinsertadas en les seves corresponents ranurescorresponents ranures d'expansiód'expansió Les targetes d'expansióLes targetes d'expansió més comunes serveixenmés comunes serveixen per a afegir memòria,per a afegir memòria, controladors d'unitat decontroladors d'unitat de disc, controladores dedisc, controladores de vídeo...vídeo... Pel general, se solenPel general, se solen utilitzar indistintament elsutilitzar indistintament els termes placa i targeta pertermes placa i targeta per a referir-se a totes lesa referir-se a totes les targetes d'expansió.targetes d'expansió.
 8. 8. Font d’alimentacióFont d’alimentació Una fontUna font d'alimentaciód'alimentació és un sistemaés un sistema que transformaque transforma el correntel corrent altern de laaltern de la xarxa dexarxa de distribuciódistribució d'energiad'energia elèctrica en unelèctrica en un altre tipus dealtre tipus de correntcorrent adequat peradequat per l'aplicaciól'aplicació concreta.concreta.
 9. 9. Disc òpticDisc òptic Un lector de discUn lector de disc òptic interpreta laòptic interpreta la informacióinformació emmagatzemadaemmagatzemada en el discen el disc apuntant la pistaapuntant la pista amb un raigamb un raig làser.làser. Que es veuràQue es veurà reflectit o noreflectit o no reflectit pel discreflectit pel disc en funció de si aen funció de si a la pista hi ha unla pista hi ha un pou o un plapou o un pla
 10. 10. Disc durDisc dur Un disc dur ésUn disc dur és un dispositiuun dispositiu d'emmagatzema-d'emmagatzema- ment no volàtil.ment no volàtil. S'hi guardenS'hi guarden grans quantitatsgrans quantitats de dades digitalsde dades digitals en la superfícieen la superfície magnetitzadamagnetitzada dels diversosdels diversos discs que conté,discs que conté, els quals giren aels quals giren a gran velocitat.gran velocitat.
 11. 11. TeclatTeclat Un teclatUn teclat d'ordinador ésd'ordinador és un perifèricun perifèric utilitzat per lautilitzat per la introduccióintroducció d'ordres i dadesd'ordres i dades en un ordinador,en un ordinador, encara queencara que teclats similarsteclats similars s'utilitzen tambés'utilitzen també en màquinesen màquines d'escriure.d'escriure. Actualment elActualment el teclat és unteclat és un elementelement indispensableindispensable per un ordinadorper un ordinador i és juntamenti és juntament amb el ratolí elamb el ratolí el perifèricperifèric d'entrada mésd'entrada més important.important.
 12. 12. RatolíRatolí El ratolí és unEl ratolí és un perifèricperifèric d'ordinador,d'ordinador, generalmentgeneralment fabricat enfabricat en material plàstic,material plàstic, que podemque podem considerar, alconsiderar, al mateix temps,mateix temps, com a uncom a un dispositiudispositiu d'entrada ded'entrada de dades i de control,dades i de control, depenent deldepenent del programari queprogramari que maneja en cadamaneja en cada moment.moment.

×