Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vakalis.X H&N CANCER

735 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Vakalis.X H&N CANCER

 1. 1. ΒΑΚΑΛΗ΢ ΞΔΝΟΦΩΝΑκηινοθεπαπεςηήρ ΟγκολόγορΑκηινοθεπαπεςηικό ημήμα401 Γενικού ΢ηπαηιυηικού Νοζοκομείος ΑθηνώνΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤΚΕΦΑΛΗ΢ ΚΑΙ ΣΡΑΧΗΛΟΤ
 2. 2. Σι είναι ΑκηινοθεπαπείαΑθηηλνζεξαπεία είλαη ε ρξήζεαθηηλνβνιίαο (Υ, e-, γ, β, α, θ.ι.π.) γηα ηεζεξαπεία δηαθόξσλ παζήζεσλ θαη εηδηθάλενπιαζκαηηθώλ.• 􀁺 Καθνήζεηο: Καξθίλνη, ΢αξθώκαηα,Μειαλώκαηα, Γινηώκαηα, θ.ι.π.• 􀁺 Καινήζεηο: αηκαγγεηώκαηα, αξζξνπάζεηεθ.ι.π.
 3. 3. ΓΡΑΜΜΙΚΟ΢ ΔΠΙΣΑΥΤΝΣΗ΢
 4. 4. ΓΡΑΜΜΙΚΟ΢ ΔΠΙΣΑΥΤΝΣΗ΢
 5. 5. Υώπορ Ακηινοθεπαπείαρ
 6. 6. BΛΑΒΔ΢ ΚΤΣΣΑΡΩΝΑΜΔ΢Δ΢ΑπεπζείαοηνληηζκόοαηόκσλΔΜΜΔ΢Δ΢Οθείινληαη ζηε δξάζεησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ
 7. 7. Μησανιζμοί ππόκληζηρ βλαβών• Έκκεζνο:Ραδηόιπζε ηνπλεξνύ• Άκεζνο:Πξόθιεζεβιαβώλ ζην DNA
 8. 8. ΜΟΝΙΜΔ΢ „Η ΠΑΡΟΓΙΚΔ΢ ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢΢ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΣΩΝ ΥΗΜΙΚΩΝ ΔΝΩ΢ΔΩΝΒΛΑΒΗ ΢ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑαλ δελ επηδηνξζσζείΘΑΝΑΣΟ΢ ΜΔΣΑΛΛΑΞΗΙΟΝΣΙ΢ΜΟ΢ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢ ΤΛΗ΢
 9. 9. ΢ηόσοι ακηινοθεπαπείαρ• Μεγηζηνπνίεζε βιάβεο ζηνλ όγθν• Διαρηζηνπνίεζε βιαβώλ ζε πγηείο ηζηνύο
 10. 10. Σεσνολογικέρ Δξελίξειρ ΢ηο ΥώποΣηρ Ακηινοθεπαπείαρ• Δγθαηάζηαζε αθηηλνζεξαπεπηηθώλ κνλάδσλκεγάιεο αθξίβεηαο.• Τηνζέηεζε κηαο ζεηξάο απεηθνληζηηθώλ κεζόδσλγηα ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκό ηνπ όγθνπ-ζηόρνπ (CT, MRI, US, PET).• Αλάπηπμε κεζόδσλ ζύληεμεο εηθόλσλ.• Δπξεία θιηληθή ρξήζε ζπζηεκάησλ 3Dζρεδηαζκνύ.
 11. 11. ΜΑ΢ΚΑ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗ΢Η΢
 12. 12. ΜΑ΢ΚΑ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗ΢Η΢
 13. 13. Λήτη Αναηομικών Γεδομένυν
 14. 14. SCANOGRAM
 15. 15. ΢ηαθμόρ Δπγαζίαρ
 16. 16. ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΢ΣΟΥΟΤ
 17. 17. Καθοπιζμόρ Όγκος-΢ηόσος• Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηάδηα ηεοαθηηλνζεξαπείαο είλαη ν επαθξηβήοθαζνξηζκόο ηνπ όγθνπ-ζηόρνπ (GTV, CTV,PTV)• Πξόηππν: ICRU 50 & ICRU 62
 18. 18. Oξηζκνί αθηηλνβνινύκελσλ πεξηνρώλ• Gross Tumor Volume(GTV):Η καθξνζθνπηθά νξαηήεπέθηαζε ηεο λόζνπ.GTVπξσηνπαζή λόζνGTV γηα ηνπο ιεκθαδέλεοGTV γηα κεηαζηάζεηο• Clinical Target Volume(CTV):Η καθξνζθνπηθά νξαηήεπέθηαζε ηεο λόζνπ θαη ε υποκλινική νόσος.• Planning Target Volume(PTV):Eίλαη ην πεξηζώξην πνπνξίδεηαη πέξημ ηνπ GTV θαη CTV ώζηε λα θαιπθζνύλ όιεο νηγεσκεηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο εζσηεξηθέο θηλήζεηο ησλνξγάλσλ(internal motion) θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θαζεκεξηλήηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο(set up margin).
 19. 19. PTVCTVGTV
 20. 20. 350270230
 21. 21. Δθηίκεζε ηνπ πιάλνπ ζεξαπείαο• Δπαξθήο θάιπςε θαηνκνηνγελή θαηαλνκή ηεοδόζεο ζην GTV.Απνθπγήππεξδνζηαζκνύ(hot spots)• H δόζε ζηνπο πγηείο ηζηνύοδε πξέπεη λα μεπεξλάεη ηνόξην αλνρήο ηνπο.Υξήζε ησλdose volumehistograms(DVH)
 22. 22. • Πξνζηαζία ησλ πγηώληζηώλ κεεμαηνκηθεπκέλα γηα ηνλθάζε αζζελή blocks ήπνιύθπιιαδηαθξάγκαηα(MLC)• Υξήζε αληηζηαζκηζηώλδόζεο(πρ θίιηξα)
 23. 23. Multi Leaf Collimator (MLC)ΚαηΚαηεπζπληήξαο πνιιαπιώλ θύιισλ:Απνηειείηαη από έλα κεγάιν αξηζκόαπνξξνθεηώλ – θύιια (transmission ≤ 1%) ηανπνία κπνξνύλ λα θηλεζνύλ απηόκαηα θαηαλεμάξηεηα ην έλα από ην άιιν θαηά ηέηνηνηξόπν ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ αθόκα θαη ην πηνπνιύπινθν ζρήκα.
 24. 24. 24PET-CT Διαγμωζηική ποξζέγγιζη Ακοιβή ζςεδιαζμό όγκξρ-ζηόςξρ
 25. 25. To FDG-PET/CT θαιύηεξναπό κόλν CT γηα ηνλ εληνπηζκόιεκθαδεληθώλ κεηαζηάζεσλ.(Eur J Radiol 2006;58:383-389, IJROBP 2005;61:129-136)
 26. 26. 26PET-CT Με ην PET-CT επηηπγράλεηαη ζρεδηαζκόο κηθξόηεξνπGTV ζπγθξηηηθά κε ην ζρεδηαζκό βάζε CT ή MRI ζεθαξθίλν ιάξπγγα ή θάξπγγα. Ο ζρεδηαζκόο κε βάζε εηθόλεο CT ή MRI δίλεηππεξεθηίκεζε ηνπ όγθνπ θαηά 40% θαη 47% αληίζηνηρα.
 27. 27. ΔΞΟΜΟΙΩ΢Η• ΢ε εηδηθό κεράλεκα πνπ ζαλ ιεηηνπξγία δελδηαθέξεη από έλα αθηηλνζθνπηθό, εμνκνηώλεηαη εζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο. Διέγρεηαη εζεξαπεία κε αθηηλνζθνπηθό ηξόπν γηα θάζε πεδίνθαη ιακβάλνληαη θηικο.
 28. 28. 28Σεσνικέρ ακηινοθεπαπείαρ
 29. 29. 293D conformal radiotherapyis the minimal standard of techniquein HNSCC.Renzo Corvo. Evidence-based radiation oncology in head and neck squamous cellcarcinoma. Radiotherapy and Oncology 2007;85:156-170
 30. 30. Σπιζδιάζηαηη Ακηινοθεπαπεία• Η ηξηζδηάζηαηε ζύκκνξθε αθηηλνζεξαπεία (3-DCRT) είλαη κία πςειήο αθξίβεηαο ηερληθή, ε νπνίαβαζίδεηαη ζηνλ ηξηζδηάζηαην θαζνξηζκό ηνπλενπιαζκαηηθνύ όγθνπ θαη ηεο αλαηνκίαο ησλ θξηηηθώλνξγάλσλ. Η ςεθηαθή αλαζύλζεζε ησλ αλσηέξσόγθσλ θαζίζηαηαη δπλαηή κε ηε ρξήζε αμνληθήοηνκνγξαθίαο. (European Institute of Oncology)
 31. 31. Γηακνξθνύκελεο Έληαζεο ΑΚΘ(IMRT)• Σν πην εμειηγκέλν ζύζηεκαζύκκνξθεο ΑΚΘ.Απαηηείπξνεγκέλν ινγηζκηθόεμαηηίαο ηεο πνηθηινκνξθίαοηεο έληαζεο ηεο δέζκεο θαηάηε δηάξθεηα ηεο αθηηλνβνιίαο• Απαξαίηεηα ηα πνιύθπιιαδηαθξάγκαηα(MLC).Ιδαληθάηα πην ιεπηά 0.5cm• ΢πζηήκαηα ειέγρνπ ηεοζέζεο ηνπ αζζελνύο
 32. 32. IMRT• Bειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ηεοδόζεο.• Βειηίσζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηεοδόζεο.• Πξνζηαζία ησλ πγηώλ ηζηώλ.• Καηαλνκή ηεο δόζεο κε ηεκνξθή θακπύιεο(πέηαιν)• ΚΛΙΜΑΚΩ΢Η ΣΗ΢ ΓΟ΢Η΢
 33. 33. IMRTΓηαηί ζηνπο όγθνπο θεθαιήο ηξαρήινπ?• Πνιύ κηθξέο θηλήζεηο ησλνξγάλσλ.Καηάπνζε 2-3mm• Bέιηηζηε αθηλεηνπνίεζε• Πνιύπινθεο αλαηνκηθέο δνκέο• ΢νβαξέο παξελέξγεηεο
 34. 34. 34T3N0 καπκίνυμα οποθάπςγγα Tumor bed=dark blue Regional LNs=purple Parotid glands=black Spinal cord=red
 35. 35. 35Radiother & Oncol 2003;66:291-302 Μέζη δόζη ζηημ παοωηίδα με IMRT 23 Gy έμαμηι 28.9Gy με 3D-CRT. Μέζξπ όγκξπ παοωηίδαπ ≥30 Gy με IMRT 38.1% έμαμηι 53.7%με 3D-CRT. Καλύηεοη ποξθύλανη και ηωμ δύξ παοωηίδωμ με IMRT(15% μείωζη ζηξμ όγκξ ηξρ αδέμα πξρ λαμβάμει 30 Gy). Καλύηεοη ξμξιξγέμεια δόζηπ με IMRT.IMRT
 36. 36. 36IMRT ↑ ηνπηθνπεξηνρηθό έιεγρν(Dawson LA, ↓ παξελέξγεηεο (μεξνζηνκία) ↑ πνηόηεηα δσήο
 37. 37. Απεηθνληζηηθά θαηεπζπλόκελεΑΚΘ(IGRT)Δίλαη ε αλάπηπμε πξσηνπνξηαθώλαπεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ πνπεπηηξέπνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλνζεξαπείαο ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήοεθαξκνγήο ηνπ ζεξαπεπηηθνύπιάλνπ θαη παξάιιεια ηελαπηόκαηε πξνζαξκνγή κε ζηόρν ηεκέγηζηε αθξίβεηα ηεο δέζκεοαθηηλνβνιίαο.
 38. 38. Αθηλεηνπνίεζε ΑζζελήΔμνκνίσζεΓηαρείξηζε Δηθόλσλ΢ρεδηαζκόο ΘεξαπείαοΔπαιήζεπζεΠιάλνπ ΘεξαπείαοΔπηβεβαίσζε ΢ρεδηαζκνύΘεξαπείαοΥνξήγεζε ΘεξαπείαοΠεξηγξαθήΑθηηλνζεξαπείαοΓιαδικαζία Ακηινοθεπαπείαρ
 39. 39. ΒΡΑΥΤΘΔΡΑΠΔΙΑ• Βρατσθεραπεία είμαι έμας ηρόπος τορήγηζηςακηιμοθεραπείας, όποσ κλειζηές ραδιεμεργέςπηγές ηοποθεηούμηαι μέζα ή πολύ κομηά ζηομόγκο ζηότο
 40. 40. ΒΡΑΥΤΘΔΡΑΠΔΙΑ
 41. 41. ΒΡΑΥΤΘΔΡΑΠΔΙΑ
 42. 42. ΒΡΑΥΤΘΔΡΑΠΔΙΑ
 43. 43. ΒΡΑΥΤΘΔΡΑΠΔΙΑ
 44. 44. ΒΡΑΥΤΘΔΡΑΠΔΙΑ
 45. 45. Boost με Βπασςθεπαπεία ζηοςρ όγκοςρηος ζηομαηοθάπςγγα (2D)
 46. 46. Boost με Βπασςθεπαπεία ζηοςρ όγκοςρηος ζηομαηοθάπςγγα (3D)
 47. 47. 3D-CRTΒξαρπζεξα-πείαΚαηαλνκή δόζεο κε 3D-CRT θαη κεΒξαρπζεξαπεία ζε όγθν ακπγδαιήο
 48. 48. ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΢ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΔΦΑΛΗ΢ΚΑΙ ΣΡΑΥΗΛΟΤΒέιηηζηε αθηηλνζεξαπεία ζηνλ ηνπηθάπξνρσξεκέλν θαξθίλν θεθαιήο θαηηξαρήινπ:• Γόζε > 70 Gy• Γηάξθεηα ζεξαπείαο ≈ 7 εβδνκάδσλ
 49. 49. ΓΟ΢Η1 “rad” = 1 centiGray (cGy)200 cGy εκεξεζίσο5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα1000 cGy ηελ εβδνκάδα
 50. 50. ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΟ΢Η- ΓΙΑΡΚΔΙΑ6000 cGy – 7000 cGy6 – 7 εβδνκάδεο
 51. 51. • ΢πλήζεο θεξκαηηζκόο (1 ζπλεδξία/εκέξα, 2 Gy/ζπλεδξία, 5εκέξεο/εβδνκάδα, πεξίπνπ 7 εβδνκάδεο)• Τπεξθεξκαηηζκόο (2 ζπλεδξίεο/εκέξα, 1.2 Gy/ζπλεδξία, 5εκέξεο/εβδνκάδα, πεξίπνπ 7 εβδνκάδεο)• Δπηηαρπλόκελνο θεξκαηηζκόο (2 ζπλεδξίεο/εκέξα, 2Gy/ζπλεδξία, 5 εκέξεο/εβδνκάδα, ιηγόηεξν από 7 εβδνκάδεο)• Δπηηαρπλόκελνο ππεξθεξκαηηζκόο (3 ζπλεδξίεο/εκέξα, 1.5Gy/ζπλεδξία, 5 εκέξεο/εβδνκάδα, ιηγόηεξν από 7 εβδνκάδεο)• )Κλαζμαηοποίηζη
 52. 52. Οη αζζελείο θαη ζηηο ηξείο νκάδεο ηξνπνπνηεκέλεο θιαζκαηνπνίεζεο είραλπεξηζζόηεξεο νμείεο παξελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ηεο ζπκβαηηθήοθιαζκαηνπνίεζεο. Πάλησο, δελ ππήξμε αύμεζε ησλ απώηεξσλ παξελεξγεηώλ.Fu K, IJROBP , Vol. 48, No. 1, pp. 7–16, 2000
 53. 53. • 15 κειέηεο κε 6500 αζζελείο• Κπξίσο κε θαξθίλν ηνπ νξνθάξπγγα θαη ηνπ ιάξπγγα• Ο 5εηήο Σνπηθόο Έιεγρνο απμήζεθε θαηά 6.4%• Η 5εηήο Οιηθή Δπηβίσζε απμήζεθε θαηά 3,4%. Η κεγαιύηεξεαύμεζε ήηαλ κε HFX, 8% έλαληη 2% κε ΑFXBourhis et al, Lancet 2006Μεηα-Αλάιπζε ΚιαζκαηνπνίεζεοΚακηά δηαθνξά ζε ζπγρνξήγεζε Υεκεηνζεξαπείαο (πιαηίλα)RTOG 0129
 54. 54. Ο νξνθάξπγγαο απνηειείηαη από 4πεξηνρέο:• Μαιζαθή ππεξώα• Ακπγδαιηθέο πεξηνρέο (Παξίζζκηεο,Γισζζηθέο)• Βάζε ηεο γιώζζαο (νπίζζην 1/3)• Οπίζζην & πιάγην θαξπγγηθόηνίρσκα(αλάκεζα ζην ξηλνθάξπγγα θαη ηηογισζζνεπηγισηηδηθέο πηπρέο)
 55. 55. Μαιζαθή Τπεξώα΢ηαθπιήΠαξίζζκηεο ΑκπγδαιέοΟξνθάξπγγαοΓισζζνϋπεξώηαπηπρήΦαξπγγνϋπεξώηαπηπρή
 56. 56. ΢ηνκαηνθάξπγγαοΆλσ όξην :καιζαθή ππεξώαΚάησ όξην:γισζζνεπηγισηηδηθάβνζξία & πνεηδέο νζηόΑ3Α2Α1Σα γισζζνεπηγισηηδηθά βνζξία αληηζηνηρνύλ ζε δύνεζηίεο αέξα αλάκεζα ζην πνεηδέο θαη ηελ επηγισηηίδα
 57. 57. Θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη
 58. 58. ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ΢ ΔΠΙΛΟΓΔ΢• Αλάινγα κε ην ζηάδην:– ΢ηάδην I/II– ΢ηάδην III/IV (M0)• εμαηξέζηκνο• κε εμαηξέζηκνο• δηαηήξεζε νξγάλνπ– ΢ηάδην IV (M1), ππνηξνπή
 59. 59. Πρώιμη τοπική Σοπικά προτωρημένηCα ξηλνθάξπγγα 95% 50%Cα ιάξπγγα 90% 30%Cα ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο 80% 30%Cα θάξπγγα 70% 25%Cα ππνθάξπγγα 60% 20%5ετης ΣΟΠΙΚΟ΢ ΕΛΕΓΧΟ΢ ΜΕΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ μόνοRT
 60. 60. Υεηξνπξγείν ΑθηηλνζεξαπείαΠπώιμη νόζορ Σ1-2, Ν0-1ή70 – 90 % πηζαλόηεηα ίαζεο
 61. 61. ΥεηξνπξγείνΠξσηνπαζήο + ΛεκθαδεληθόοθαζαξηζκόοΤςεινύ θηλδύλνπ(+) Υεηξνπξγηθά όξηα,Μεηάζηαζε ζε ιεκθαδέλακε Δμσθαςηθή Δπέθηαζε,Μεηάζηαζε ζε δύν ήπεξηζζόηεξνποιεκθαδέλεο ή >3 εθPORT 66 Gyή ChemoRTΔλδηάκεζνπ θηλδύλνπΚνληηλά όξηα,Πεξηλεπξηθή δηήζεζε,Όγθνη pT3 & pT4PORT 60 GyΥσξίοπαξάγνληεοθηλδύλνπΌρη PORTΠπώιμη νόζορ - Μεηεγσειπηηική RTRTOG 95-0182% Vs 72%
 62. 62. Σνπηθά Πξνρσξεκέλε Νόζνο: Κιηληθέο Μειέηεο
 63. 63. ΣΟΠΙΚΗΤΠΟΣΡΟΠΗ50%ΙΑ΢Η30%ΜΔΣΑ΢ΣΑ΢ΔΙ΢20%ΣΟΠΙΚΑ ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΟ΢ ΚΑΡΚΙΝΟ΢ ΚΔΦΑΛΗ΢ ΣΡΑΥΗΛΟΤΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ΢΢Τ΢ΣΗΜΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑΥεκεηνζεξαπείαΒηνινγηθέο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεοΒΔΛΣΙΩ΢Η ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ΚιαζκαηνπνίεζεΑθηηλν-ρεκεηνζεξαπείαΑληηκεηώπηζε ππνμίαοΒηνινγηθέο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο
 64. 64. ΟξνθάξπγγαοT3-4, θάζε Nήθάζε T, N2-3΢ύγρξνλε ΑΚΘ/ΥΜΘ (Cisplatin)Δηζαγσγηθή ΥΜΘ( TPF) + ΑΚΘ/ΥΜΘ΢ύγρξνλε ρνξήγεζε ΑΚΘ/CetuximabΥεηξνπξγείν + ΑΚΘ/ΥΜΘΣνπηθά Πξνρσξεκέλνο ΚαξθίλνοΟξνθάξπγγαΣ3-4, θάζε Ν ή θάζε Σ, Ν2-3
 65. 65.  Βελτίωση τος τοπικού ελέγσος Γιάσωση – Γιατήπηση οπγάνωνΑύξηση επιβίωσηρ ;΢ύγσπονη ΑΚΘ/ΥΜΘ
 66. 66. ΥΗΜΔΙΟΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΢ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΑ ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟΚΔΦΑΛΗ΢ ΚΑΙ ΣΡΑΥΗΛΟΤΒάζε δεδνκέλσλ ηεο MACH-NC:• 84 κειέηεο• > 16.000 ηπραηνπνηεκέλνη αζζελείοΒειηίσζε ηνπ ηνπηθνύ ειέγρνπ,ηνπ δηαζηήκαηνο ειεύζεξνπλόζνπ θαη ηνπ δηαζηήκαηνοειεύζεξνπ πξνόδνπ ηεο λόζνπ΢ηαηηζηηθά ζεκαληηθό απόιπην 8%ζηελ πεληαεηία κε ηε ρξήζε ηεοζύγρξνλεο ρεκεην-αθηηλνζεξαπείαοΔεν σπήρτε όφελος κατά την ΧΜΘ επαγωγής.
 67. 67. INT-026: A Phase III Trialof Chemoradiotherapy in Unresectable Patients• Median f/u: 41 mos.• 3-year OS and median survival– RT: 23%, 12.6 mos.– CDDP/RT: 37%, 19.1 mos.ABCCDDP/RT vs. RTP = 0.014Adelstein et al: JCO, 2003; 21:92-98.
 68. 68. Larynx Preservation(RTOG 91-11)Forastiere et al. ASCO 2006. Abstract 5517Failed / TotalRT + Induction 54 / 173RT + Concomitant 30 / 171RT Alone 60 / 171%Preserved0255075100Years from Randomization0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 69. 69. Overall Survival(RTOG 91-11)Forastiere et al. ASCO 2006. Abstract 5517Dead / TotalRT + Induction 89 / 173RT + Concomitant 106 / 171RT Alone 96 / 171%Alive0255075100Years from Randomization0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10//// //////// // ////////////////////// / //////////// /////////////// // ///// / //////// //////////// /////// //////// / //////////// /// //// ////////// //// / / /// /// /// ////////////////// /////////// //////// //////// ///
 70. 70. ΣΤΥΑΙΟΠΟΙΗ΢ΗΑΚΘ/ΥΜΘ(CDDP+5FU x 2) + 66 GyΥεηξνπξγείν + ΑΚΘ(60 Gy to 70 Gy)Μέζε παξαθνινύζεζε: 6 ρξόληαSoo et al, Br J Cancer 2005Κακία δηαθνξά ζην DFS (50% vs. 40%)΢ηάδηα III/IV H& N SCC΢ηνκαην-θάξπγγαο21%
 71. 71. • ΢ε πξνρσξεκέλε λόζν πάληα ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία.• Σν ρεηξνπξγείν (πξσηνπαζήο & ιεκθαδεληθόο θαζαξηζκόο)αθνινπζνύκελν από ΑΚΘ έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κεΑΚΘ/ΥΜΘ• Πην ζπρλή ζεξαπεία: ΑΚΘ/ΥΜΘ (δηάζσζε νξγάλνπ)• Σν ρεηξνπξγείν ίζσο πιενλεθηεί ζε θάπνηνπο Σ4 όγθνπο,ηδηαίηεξα όηαλ ππάξρεη δηήζεζε νζηνύΣοπικά Πποσυπημένορ Καπκίνορ ΟποθάπςγγαΣ3-4, κάθε Ν ή κάθε Σ, Ν2-3
 72. 72. • Η ζεξαπεία εθινγήο γηα δηαηήξεζε νξγάλνπ ζηνλπξνρσξεκέλν θαξθίλν ηνπ νξνθάξπγγα είλαη ε ηαπηόρξνλεΑΚΘ/ΥΜΘ κε Cisplatin (ζπλήζσο 100 mg/m2, εκέξα 1, 22 θαη 43 ή40 mg/m2/εβδνκάδα)•H εηζαγσγηθή ΥΜΘ πξνζθέξεη ιηγόηεξν όθεινο από ηεληαπηόρξνλε ΑΚΘ/ΥΜΘ• Η επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία δελ πξνζθέξεη ηίπνηα.•Οη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί πιαηίλαο κε άιια ρεκεηνζεξαπεπηηθάδελ πξνζθέξνπλ επηπιένλ ζε ζρέζε κε ηε κνλνζεξαπεία κεπιαηίλα.• Σν όθεινο από ηελ πξνζζήθε ΥΜΘ ζηελ ΑΚΘ κεηώλεηαη κεηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο
 73. 73. ΑΚΘ/ΥΜΘ, Δπηβίσζε ζε ζρέζε κεηελ ειηθία24% + 422% + 412% + 43% + 9Age < 50Age 51-60Age 61-70Age > 71Meta-Analysis of Chemotherapyin Head & Neck CancerMACH-NC
 74. 74. Bonner et al. NEJM, 2006Stage III/IV SCCOropharynxLarynxHypopharynxRANDOMIZEArm 1 :RT(QD, BID, Conc Boost)Arm 2 :RT (QD, BID, ConcBoost)WeeklyCetuximab400 mg/m2 δόζε θόξησζεο250 mg/m2 εβδνκαδηαία δόζεEndpoint RT RT+C225 PMedian Survival 29 mo 49 mo 0.022 yr Survival 55% 62% 0.023 yr Survival 44% 57% 0.023 yr SurvivalOropharynx30.3 mo 66 moG ¾ Mucositis 52% 55% 0.5G ¾ Skin reaction 18% 34% 0.0003Βηνινγηθά ζηνρεπκέλε ζεξαπείαΑΚΘ/Cetuximab Vs ΑΚΘ
 75. 75. Μειέηεο ππό εμέιημε…Αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ κειεηώλ (RTOG-0129 &GORTEC 99-02) πνπ δνθηκάδνπλ ην όθεινο ηηοηξνπνπνηεκέλεο θιαζκαηνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκό κερεκεηνζεξαπείαΑλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ κειεηώλ θάζεο ΙΙΙ (SWOG,Italian, Dana Farber, U Chicago) πνπ δνθηκάδνπλ ην όθεινο ηεοπξνζζήθεο εηζαγσγηθήο ρεκεηνζεξαπείαο (TPF) ζηεληαπηόρξνλε ΑΚΘ/ΥΜΘΑλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ κειεηώλ θάζεο ΙΙΙ (RTOG 0522)πνπ δνθηκάδνπλ ην όθεινο ηηο πξνζζήθεο Cetuximab ζηεληαπηόρξνλε ΑΚΘ/ΥΜΘ???
 76. 76. Phase III Trial ofRadiotherapy plus CetuximabVersusRadiotherapy plus CisplatinIn HPV-Associated Oropharynx CancerRTOG 1016
 77. 77. Eligibility:- Locoregionally advanced HNC- Treatment naïveRANDOMIZEEnrollment: 400 patients (200 each arm)Primary Objective: Overall SurvivalTPF INDUCTION – 6 weeks(repeated every 21 days for 2 cycles)Docetaxel75mg/m2Cisplatin75mg/m25-FU750mg/m2Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5Docetaxel25mg/m25-Fluorouracil600mg/m2Hydroxyurea500mgRadiation150cGy Hyperfx.Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 TO Day14Docetaxel25mg/m25-Fluorouracil600mg/m2Hydroxyurea500mgRadiation150cGy Hyperfx.Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 TO Day14NO INDUCTIONDFHX Chemoradiotherapy – 10 weeks(week on/ week off - for 5 cycles)DFHX Chemoradiotherapy – 10 weeks(week on/ week off - for 5 cycles )Off week –no treatmentOff week –no treatmentDeCIDE - Phase III Induction Trial
 78. 78. • Η εηζαγσγηθή ΥΜΘ κε TPF (Σαμάλε, Πιαηίλα, 5FU)αθνινπζνύκελε από ΑΚΘ/ΥΜΘ δελ είλαη ζεξαπεία εθινγήοθαη πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν εληόο πξσηνθόιινπ.• Η ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ΑΚΘ/Erbitux δελ μέξνπκε αλείλαη ηζάμηα κε ηελ ΑΚΘ/ΥΜΘ θαη γη απηό πξέπεη λαρνξεγείηαη κόλν ζε αζζελείο πνπ κπνξεί λα σθειεζνύλαπό ην ρακειόηεξν ηνμηθό πξνθίι απηήο ηεο ζεξαπείαο.
 79. 79. Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ΑΚΘ ιόγσπαξελεξγεηώλ δξά αξλεηηθά ζηελ απάληεζε ηνπόγθνπ ζηελ ζεξαπεία
 80. 80. ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝΒΟΗΘΔΙΑ ΢Α΢
 81. 81. Multidisciplinary workRADIOTHERAPYMEDICALONCOLOGYSURGERYRADIOLOGYNUTRITIONMOLECULARBIOLOGYMULTIDISCIPLINARYASCO-ESMO Consensus on Quality Cancer CareDENTISTRY
 82. 82. Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ

×