Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vakalis pancreas

884 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vakalis pancreas

 1. 1. 19o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΢ΤΝΔΓΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ΢ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ΢ 201313o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΢ΤΝΔΓΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ΢΢ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ΢ΞΔΝΟΦΩΝ ΒΑΚΑΛΗ΢ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ΢ - ΟΓΚΟΛΟΓΟ΢ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ΢
 2. 2. Δηλώνω όηι δεν έχω(πποζωπικά ή ωρ μέλορ επγαζιακήρ/επεςνηηικήρ ομάδαρ) ή μέλορηηρ οικογένειάρ μος οποιοδήποηε οικονομικό ή άλλος είδοςρόφελος από ηιρ εηαιπείερ/επισειπήζειρ πος διοπγανώνοςν/σπημαηοδοηούν ηην άνω εκδήλωζηAMGENBRISTOL MYERSSQUIBB GLAXOSMITHKLINE PHARMAZAC SPECIFARANABIOSIS DEMO IBA PIERRE FABRE TAKEDAAPC ELEKTA JANSSEN PROTON TEVAARITI ENORASIS LEO RAD VIANEXASTELLAS GALENICA LILLY RAFARM ΠΑΠΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤASTRAZENECA GENEKOR NOVARTIS ROCHEBAYER GENESIS PHARMA PFIZER SANOFI
 3. 3. Δπιδημιολογία• 9ε ζε ζπρλόηεηα θαθνήζεηα ζηελ Επξώπε• 5ε αηηία ζαλάηνπ ζρεηηδόκελε κε θαξθίλν (65000ζάλαηνη/έηνο)• Η ζπρλόηεηα απμάλεη κε ηελ ειηθία• Μέζε ειηθία δηάγλσζεο 72 έηε• 95% ησλ αζζελώλ πεζαίλνπλ από ηε λόζν.• Η πςειή ζλεηόηεηα απνδίδεηαη ζηελ θαζπζηεξεκέλεδηάγλσζε (κεηαζηαηηθή λόζνο)• Κακία βειηίσζε ζηνπο δείθηεο επηβίσζεο δελ έρεηεπηηεπρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα
 4. 4. Five-year Relative Survival (%)* during Three Time Periods By Cancer Site*5-year relative survival rates based on follow up of patients through 2003.†Recent changes in classification of ovarian cancer have affected 1996-2002 survival rates.Source: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975-2003, Division of Cancer Control andPopulation Sciences, National Cancer Institute, 2006.Site 1975-1977 1984-1986 1996-2002•All sites 50 53 66•Breast (female) 75 79 89•Colon 51 59 65•Leukemia 35 42 49•Lung and bronchus 13 13 16•Melanoma 82 86 92•Non-Hodgkin lymphoma 48 53 63•Ovary 37 40 45•Pancreas 2 3 5•Prostate 69 76 100•Rectum 49 57 66•Urinary bladder 73 78 82†
 5. 5. • Εμσθξηλνύο κνίξαο90%• Ελδνθξηλνύο κνίξαο5-10%Ιζηοπαθολογικήηαξινόμηζη
 6. 6. 70%10%Δνηόπιζη
 7. 7. Αναηομία παγκπέαηορ
 8. 8. ΚΑΡΚΙΝΟ΢ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ΢΢πκπηώκαηα• απώιεηα βάξνπο, αλνξεμία,δηαηαξαρέο γιπθόδεο• ίθηεξνο (ζε όγθνπο θεθαιήο παγθξέαηνο)• πόλνο
 9. 9. Γιαγνωζηικέρ μέθοδοι• Ακηινογπαθία με βάπιο• Διακοιλιακό ςπεπησογπάθημα• Σπειποειδήρ αξονική ηομογπαθία• Μαγνηηική ηομογπαθία• Μαγνηηική σολαγγειοπαγκπεαηογπαθία (MRCP)• Ενδοζκοπικό ςπεπησογπάθημα• Ενδοζκοπική σολαγγειοπαγκπεαηογπαθία (ERCP)• Λαπαποζκόπηζη
 10. 10. ΑΣ ζηον καπκίνο παγκπέαηορ• Επξέσο δηαζέζηκε θαη ε πην αμηόπηζηε γηα δηάγλσζε θαηζηαδηνπνίεζε• Απαηηεί εηδηθό πξσηόθνιιν (ηξηθαζηθή: αξηεξηαθή,θαζπζηεξεκέλε αξηεξηαθή θαη θιεβηθή θάζε) κε ιεπηέοηνκέο spiral multidetector CT• Εμέηαζε εθινγήο γηα πξνεγρεηξεηηθό δηαρσξηζκό αλάκεζαζηνπο αζζελείο ηθαλνύο γηα ξηδηθή-πιήξε εμαίξεζε θαη ζεαπηνύο κε δπλάκελνπο λα ρεηξνπξγεζνύλ• Παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηήζεζε ή όρη ηόζν ηνπαξηεξηαθνύ (θνηιηαθή αξηεξία,,ΑΜΑ,πεξηπαγθξεαηηθέοαξηεξίεο) όζν θαη ηνπ θιεβηθνύ(ΑΜΦ,΢ΠΛΗΝΙΚΗ,ΠΤΛΑΙΑ) δηθηύνπ ηνπ παγθξέαηνο
 11. 11. ΢ηαδιοποίηζη Καπκίνος Παγκπέαηορ
 12. 12. Η Εγσείπηζη (“Whipple”) είναι η θεπαπείαεκλογήρ για ηο 10% έωρ 20% σωπίρεξωπαγκπεαηική νόζο10%-20%
 13. 13. Whipple
 14. 14. ΔΞΑΙΡΔ΢ΙΜΟ΢ ΟΓΚΟ΢- ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΞΑΙΡΔ΢ΙΜΟΣΗΣΑ΢• ΟΥΙ απνκαθξπζκέλεο “Μ”• Απνπζία αθηηλνινγηθώλ ελδείμεσλ πίεζεο,παξεθηόπηζεο, εγθνιεαζκνύ ή θαξθηληθνύ εκβόινπζηελ ΑΜΦ ή ΠΤΛΑΙΑ Φ.• Καζαξό ζηξώκα ιίπνπο γύξσ από ηελ θνηιηαθήαξηεξία, επαηηθή αξηεξία,ΑΜΑ
 15. 15. SMVSMAPancreatictumor
 16. 16. ΚΑΡΚΙΝΟ΢ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ΢• Έκηαζη ηηρ νόζος καηά ηη διάγνωζη:– ΕΞΑΙΡΕ΢ΙΜΟ΢ 20%– ΣΟΠΙΚΑ ΠΡΟΥΩΡΗΜΕΝΟ΢ΑΝΕΓΥΕΙΡΗΣΟ΢ 40%– ΜΕΣΑ΢ΣΑΣΙΚΟ΢ 40%
 17. 17. (Staley’s Σαξινόμηζη, 1996) [1]Ενηοπιζμένορ/Εξαιπέζιμορ 15--20 μήνερ 5-20%Τοπικά Πποσωπημένορ 6-10 μήνερ 0%Μεηαζηαηικόρ 3-6 μήνερ 0%] Staley CA, et al. Pancreas 1996; 12:373-80.5-εηηρ (%)Μέζη Επιβίωζη
 18. 18. Kitts 527268Resectable tumor, RRHASMVSMATResectable adenocarcinoma of the pancreatic head
 19. 19. Locally Advanced (Stage III)SMVSMA
 20. 20. Locally Advanced (Stage III)Celiac encasement SMA encasement
 21. 21. ΚΑΡΚΙΝΟ΢ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ΢ΘΕΡΑΠΕΙΑ• ε πιεηνςεθία απηώλ πνπ ππνβάιινληαη ζερεηξνπξγηθή εμαίξεζε ππνηξνπηάδνπλ, κέζεεπηβίσζε : 15-20 κήλεο)- ιηγόηεξνη από 15% από ηνπο 15% (πρ. 2%)ηώληαη κε ηελ εγρείξεζε• ε αμία ηεο κεηεγρεηξεηηθήο (“adjuvant”) ήπξνεγρεηξεηηθήο (“neoadjuvant”) ζεξαπείαοαπνηειεί ζέκα ακθηζβήηεζεο.
 22. 22. ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ΢ - ΕμαηξεζέλOverall SurvivalMSKCC 10/15/1983 - 4/14/2003 n = 760MONTHS200180160140120100806040200CumSurvival1.0.8.6.4.20.0
 23. 23. Gutt R et al. (2008) Adjuvant radiotherapy for resected pancreatic cancer: a lack of benefit or alack of adequate trials?Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol doi:10.1038/ncpgasthep1301Patterns of failure after resection of pancreatic cancer without adjuvant radiationtherapy or chemotherapy
 24. 24. MDACC / JHUεγσείπηζη•ζάλαηνο•επηπινθέο•θαθή γεληθή θαηάζηαζε•άξλεζε αζζελήAdjuvant Θεπαπεία70-75%25-30%
 25. 25. Study(Year)NumberofPatientsEnrolledPatientswith R1Resection(%)TreatmentAssignmentMedian SurvivalMonthsTreatmentAssignmentMedian SurvivalMonthsp valueGITSG(1985) 49 05-FU-basedChemoradiation21.0Observation10.90.035EORTC 40891(1999) 114* 215-FU-basedChemoradiation17.1Observation12.60.09ESPAC-1(2004)289 185-FU/LeucovorinChemotherapy20.1NoChemotherapy15.50.0095-FU-basedChemoradiation15.9NoChemoradiation17.90.05RTOG 9704(2006)388(Headlesions)34Unknownin 25%Gemcitabinethen5-FU/EBRTthenGemcitabine20.55-FUthen5-FU/EBRTthen5-FU16.90.09CONKO 001(2007)368 19Gemcitabine22.8Observation20.2 0.005DFS = 13.4 DFS = 6.9 < 0.001Randomized Trials of Adjuvant Therapy
 26. 26. EORTC-40013-22012/FFCD-9203/GERCOR phase II study
 27. 27. CRT - ΔΟΣΕΙΣ• Μειωμζνεσ δόςεισ τησ gemcitabine ή τησΑκτινοθεραπείασ• Gemcitabine 300 mg/m2 εβδ• Μείωςη πεδίων ακτινοβολίασ• 3D Conformal RT, IMRT
 28. 28. Post-operative 5-FU-basedChemoradiation (CXRT) for resectedpancreatic cancerInstitution TimePeriod#PatientsMediansurvivalCXRTMediansurvivalNo CXRTP-valueMayoClinic1975-2005466(R0)25.2 Mo 19.2 Mo 0.001JohnsHopkinsHospital1993-2005616(R0 + R1)21.4 Mo 14.4 Mo <0.001Herman JM et al. JCO, 2008 Corsini MM et al. JCO, 2008
 29. 29. Hopkins Retrospective DataAdjuvant ChemoXRT vs ObsR0 R1Herman JM et al. JCO, 2008
 30. 30. Meta-Analysis of Adjuvant TrialsButturini G, et al. Arch Surg, 2008R1No chemoXRTR1With chemoXRTHR 0.7295% CI 0.47-1.10
 31. 31. ResectedPancreasCancerN= 952 Gemcitabine+ Erlotinib x 4US Intergroup/RTOG 0848Gemcitabinex 4 cyclesStratification₋ R0 vs R1 resection; T stage; N(+) vs N(-)Primary Endpoint: Overall Survival +/- Erlotinib, +/- RTSecondary Endpoints: DFS +/- Erlotinib, +/- RT, toxicityTissue acquistion/ correlative scienceRANDOMIZE2ndRandomization+/-ChemoRT
 32. 32. Standard adjuvant therapies• USA – adjuvant chemotherapy + chemoradiotherapy• Europe – adjuvant chemotherapyDebate continues
 33. 33. RTOG contouring guidelines for adjuvantRT for pancreasCTV must include:
 34. 34. resectable diseaseUse high-quality dual phase helical CT imaging toidentify patients with truly resectable disease.Restage patient prior to initiating adjuvant therapy withCT imaging +/- CA19-9 level.Deliver systemic therapy (gemcitabine-based) for a fewmonths, restage, and if R1 resection, considerchemoXRT.
 35. 35. Author - Country NumberofPatientsMargin +ResectionRateMedianSurvivalIndependentPrognosticFactorWinter-U.S. 1175 42% 14 m YesRichter-Germany 194 37% 12 m YesKuhlmann-Netherlands160 50% NS YesTakai-Japan 89 47% 8 m YesMargin + Resections are Frequent andAssociated with Poor Prognosis
 36. 36. Accurate Pathology and Multimodality TherapyPancreaticoduodenectomy: Ductal AdenocarcinomaM D Anderson (N = 360)Variable No. Pts Med Sur p valueOverall 360 25N0 174 32 .002N1 186 22R0 300 28 .03R1 60 22Maj CompNo 263 27 .01Yes 93 22R0 17 moR1 11 moESPAC-1Ann Surg 2001Raut, Ann Surg 2007;246:52-60Local Failure (All pts): 8%
 37. 37. PreoperativeTherapyR1 ResectionYES 13%NO 19%The Importance of Neoadjuvant TherapyPancreaticoduodenectomy: Ductal AdenocarcinomaM D Anderson (N = 360)Raut, Ann Surg 2007;246:52-60Local Failure (All pts): 8%
 38. 38. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ NEOADJUVANT• Μικπόηεπορ σπόνορ θεπαπείαρ (62 vs. 99 ημ)-ςπεπκλ• Αςξημένη ακηινοεςαιζθηζία-καλύηεπη οξςγόνωζη• Δεν αναβάλλεηαι ή δεν καθςζηεπεί η ππογπ. Θεπαπεία• Χαμηλόηεπο ποζοζηό + οπίων εκηομήρ – ςποζηαδιοπ.• Αποθςγή εγσείπηζηρ ζε αζθ. με επιθεηική νόζο (26%)• Μείωζη πεπιηοναϊκών εμθςηεύζεων• Λιγόηεπερ παπενέπγειερ V adjuvantSpitz et al, 1977Hoffman et al, ECOG study, 1988Pisters et al, 1998
 39. 39. Recent Trials of Pre-Op Chemoradiation forResectable Pancreatic Cancer
 40. 40. Treatment phase Break~ 6 wksCTXgem comboStaging CTRestagingDropoutBorderline Resectable PCMDACC Treatment ApproachRestagingDropoutChemo-XRTORClassificationas BorderlineKatz MHG, et al. J Am Coll Surg. 2008;206(5):833-46
 41. 41. A multi-centre prospectively randomised phase II-study of the Interdisciplinary Working GroupGastrointestinal Tumours (AIO, ARO, and CAO).Primary resection versus neoadjuvantchemoradiation followed by resection for locallyresectable or potentially resectable pancreaticcarcinoma without distant metastasis. Theresection is followed by adjuvant chemotherapy inboth arms
 42. 42. Pre-Operative Therapy Selects PatientsBetter than Upfront Surgery● Avoids surgery in patients with rapidly progressivedisease (unfavorable tumor biology).Avoids surgery in patients unable to tolerate the stressof pre-operative therapy (those revealed to be unfit).*Evans DB, et al. JCO, 2008Protocol Regimen Numberof ptsResectionRateOverallSurvivalMDA98-020*Gem/XRT 86 74% 34 moMDA01-341^Gem/CisGem/XRT90 66% 31 mo^Varadhachary GR, et al. JCO, 2008●Surgery was avoided in 25-35% of thepatients; their median survival was 7-10 mo.●Local failure occurred in 10-25% of patientsundergoing resection; suggesting radiationmay have a role in preoperative setting.
 43. 43. TrulyResectableSurgery RestageGem-basedadjuvantchemotherapyBorderlineResectableRestageProtocol-basedchemotherapyor chemoXRTRestage Surgery?XRTALL PatientsSHOULDUNDERGONeoadjuvantTherapy:Chemo+ChemoXRTRestage
 44. 44. CT-RT vs RT foradvanced pancreatic cancer: 2 RCTsMayo Clinic:• N=64• FU-RT vs placebo-RT• Median survivalsignificantly better in CT-RT arm (10.4 vs 6.3months)GITSG:• N=194• 3 arms: RT alone (60Gy)vs CT-RT (40Gy) vs CT-RT (60 Gy)• Significantly improvedTTP & OS with CT-RT• No significant differencebetween high- & low-doseCT-RT armsLancet 1969;2(7626):865-867.Cancer 1981;48(8):1705-1710.
 45. 45. Chemoradiation > RT alone• GITSG (Morertel, Cancer 1981)• 194 patients• Randomized to:High dose RTModerate dose RT + 5-fuHigh dose RT + 5-fu• 1-yr survival:11 % (60 Gy)38 % (40 Gy + 5-fu)36 % (60 Gy + 5-fu)
 46. 46. Chemoradiation > RT alone• Medicare/SEER (Krzyzanowska, JCO 2003)• Large, retrospective cohort• 1696 patients treated between 1991-96• Adjusted mean survival duration (weeks):Chemoradiation 47RT alone 29Chemo alone 27No therapy 15• Supports the use of chemoradiation over eithermodality alone
 47. 47. CT-RT vs CT for advancedpancreatic cancer: 4 RCTsECOG:• FU vs FU-RT (40Gy)• No median survivaldifference between the2 armsGITSG:• SMF vs SMF-RT (54Gy)• Significant improvement inmedian survival for CT-RTarm (9.4 vs 7.4 months)J Natl Cancer Inst 1988;80(10):751-755.J Clin Oncol 1985;3(3):373-78.
 48. 48. Overall Survival*stratified 2-sided log rankECOG 4201: Radiation plus gemcitabine versusgemcitabine alone for patients with locallyadvanced pancreatic cancer.No benefit to XRThere!Benefit to XRTGEM: Median Survival 9.2 Months (95% CI [7.8, 11.4]) -----------------------GEM + Radiation: Median Survival 11.0 Months (95% CI [8.4, 15.5]) -----------------------
 49. 49. Selection MechanismTumor behavior (Favorable vs Poor)●ECOG 4201 demonstrates local control is onlyrelevant in patients with favorable biology.●In locally advanced disease, chemotherapy canidentify patients with poor tumor biology and sparethem radiation (unlikely to be effective).
 50. 50. 3Huguet F et al. JCO, 2007MD Anderson1318 Pts ChemoXRT 8 moChemo ChemoXRT 12 moUCSF225 PtsInduction Gem/Cis28%ProgressedCape/XRT 17 mo10 moGERCOR3181 PtsInduction Chemo29% ProgressedChemoXRT 15 moContinued Chemo 12 mo2Ko A et al. Int J Rad Oncol Biol Phys, 20071Krishnan S et al. Cancer, 2007
 51. 51. Emerging Strategies forLocally advanced pancreatic cancerInductionChemotherapyRestageLocalizedChemoXRTMetastatic2nd Line Rx orBestSupportiveCareMaintenance
 52. 52. • Arm A: GEMCAP chemotherapy alone,• Arm B: induction GEMCAP chemotherapy followed by GEM plus 50.4Gyin 28 fractions,• Arm C: induction GEMCAP chemotherapy followed by GEM plus 50.4Gyin 28 fractions plus nelfinavir,• Arm D: induction GEMCAP chemotherapy followed by GEM plus59.4Gy in 33 fractions,• Arm E: induction GEMCAP chemotherapy followed by GEM plus 59.4Gyin 33 fractions plus nelfinavir.SCALOP II
 53. 53. Radiation TherapyExternal Beam Radiation Therapy (EBRT) is currently used.Conformal Radiation (3-4 Fields)Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) (3-10 fields)Volumetric modulated arc therapy (VMAT)TomotherapyStereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) (multiple fields)Intraoperative radiation therapy (IORT)brachy or electrons
 54. 54. Treatment Planning: PET/CT Fusion
 55. 55. ELECTIVE NODALIRRADIATIONthe use of radiation therapyfor elective treatment ofregional lymph nodes iscontroversial for pancreaticcancer.
 56. 56. Conventional No Nodal RT
 57. 57. Adjuvant PTVNeoadjuvant PTV
 58. 58. IMRT vs 3-DYovino et al. (2011)IMRT significantly reduced the incidence of Grade3-4 nausea and vomiting (0% vs. 11%) anddiarrhea (3% vs. 18%).IMRT in the recently activated EORTC/US Intergroup/RTOG 0848adjuvant pancreas trial
 59. 59. IMRT: Duodenal SparingSBRT: Duodenal Sparing
 60. 60. SBRT
 61. 61. CYBERKNIFE
 62. 62. Summary of Data – SBRTChang et al. JOP 2008
 63. 63. Summary of Data – SBRTChang et al. JOP 2008
 64. 64. LocallyAdvancedPancreaticCancer(Gemcitabine,up to 1 Cycleallowed)*2 weekbreak>2 weekbreakSBRT6.6 Gy x 5Mon-FriGemcitabine Chemotherapy(3 wks on, 1 wk off)Until toxicity or progressionPrimary endpoint: Late GI Toxicity > 4 monthsSecondary: Tumor Progression Free SurvivalN=60Trial open at Stanford and Johns Hopkins. Memorial Sloan Kettering Pending.Phase II Multi-Institutional Study of StereotacticBody Radiation Therapy for Unresectable Panceatic Cancer
 65. 65. Β. ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑΟξηζκόο Δηεγρεηξεηηθήο Αθηηλνζεξαπείαο:Καιείηαη ε ρνξήγεζε κηαο εθ΄ άπαμ απμεκέλεο δόζεο αθηηλνβνιίαοαπ’ επζείαο ζηνλ όγθν ή ζηελ θνίηε ηνπ όγθνπ εθηεζεηκέλνπ θαηάηε δηάξθεηα κηαο ρεηξνπξγηθήο επεκβάζεσο ππό άκεζν επηζθνπηθόέιεγρν κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ησλ πέξημ πγηώλ ηζηώλ.
 66. 66. Ευαρμογή ΔΑΚΘ σε καρκίνο ΠαγκρέατοςΓΑΚΘ ΢ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ΢
 67. 67. HDR-IORT: Pancreas
 68. 68. Β. ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑΠιενλέθηεκα ηεο Δηεγρεηξεηηθήο Αθηηλνζεξαπείαο:•Η ηνμηθόηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο απνθεύγεηαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεοαθηηλνβόιεζεο ησλ πγηώλ ηζηώλ (απομάκπςνζη ηων ςγιών ιζηών από ηεπεξηνρή αθηηλνβόιεζεο θαη κε ηελ επιλογή ηηρ καηάλληληρ ενέπγειαρειεθηξνλίσλ αλάινγα κε ην επηζπκεηό βάζνο δηείζδπζεο απηώλ).
 69. 69. HDR-IORT Treatment Area
 70. 70. ΓΑΚΘ ΢ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ΢Πξσηόθνιιν Θεξαπείαο - Δόζεηο:• Υνξεγνύληαη 15 – 20 Gy εθ’ άπαμ ζηνλ όγθν ή ζηελ θνίηε ηνπ όγθνπ.•Μόλε ηεο δελ βειηηώλεη ηελ επηβίσζε•Υνξεγείηαη επηπξόζζεηα ηεο εμσηεξ. ΑΚΘ, αιιά θαη πάιη δελαπμάλεη ηελ επηβίσζε, απμάλεη κόλν ηνλ ηνπηθό έιεγρν.Μεηνλεθηήκαηα•Απμεκέλε αηκνξξαγία•4-6 βδνκάδεο κεηαμύ εμσηεξ. ΑΚΘ θαη IORT-επαλαπιεζπζκνπνίεζε θαξθ. θπηηάξσλΔξαζηηθόηεηα
 71. 71. ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΜΟΝΗ ΢Α΢

×