Generálny konzulát Slovenskej republiky v New YorkuCESTOVNÉ DOKLADY SR
OBSAH  CESTOVNÝ PAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY  NEPLATNÝ, STRATENÝ, UKRADNUTÝ CESTOVNÝ PAS  NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD (CESTOVN...
Page  3
Page  4
AKO POŢIADAM O PREDĹŢENIE PLATNOSTI PASU? Podľa platnej slovenskej legislatívy nie je možné platnosť cestovného pasu pre...
CESTOVNÝ PAS SR      www.mzv.sk/nyc  Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pasPage  6
AKO POŢIADAŤ O NOVÝ PAS? A. SOM DRŢITEĽOM aspoň jedného z nasledovných dokladov: platného cestovného pasu SR občianskeho...
ŢIADOSŤ O CESTOVNÝ PASPage  8      www.mzv.sk/nyc  Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pas
ŢIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS                   Ţiadosti o vydanie cestovného pasu SR sa podávajú osobne v sídl...
SNÍMANIE PODOBY TVÁRE            SPRÁVNE:             neutrálny výraz tváre, bez úsmevu     ...
SNÍMANIE ODTLAČKOV PRSTOV  (ľavý a pravý ukazovák)NESPRÁVNE:        SPRÁVNE:Page  11
SNÍMANIE PODPISU NA TABLETŢiadateľ sa podpíše špeciálnym perom naelektronický tablet, tak ţe naň poloţí 2. stranuţiadosti ...
MÔŢEM MAŤ DVA PLATNÉ CESTOVNÉ PASY? Občan Slovenskej republiky môţe byť drţiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov...
KEDY BUDE PAS HOTOVÝ?      VYBAVENIE NOVÉHO CESTOVÉHO PASU TRVÁ PRIBLIŢNE         2-3 MESIACE ODO DŇA PODANI...
AKO POŢIADAŤ O NOVÝ PAS? B. NIE SOM DRŢITEĽOM ani jedného z uvedených dokladov platný cestovný pasu SR občiansky preuka...
OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR      Ţiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR sa podávajú osobne v s...
KEDY BUDE OSVEDČENIE HOTOVÉ?         VYBAVENIE OSVEDČENIA TRVÁ PRIBLIŢNE      2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA K...
PLATNOSŤ OSVEDČENIA      Osvedčenie o štátnom občianstve je platné 6 mesiacov odo dňa      vydania osvedčenia....
NÁHRADNÝ CESTOVNÝ           DOKLAD www.mzv.sk/nyc  Konzulárne a vízové informácie - 2C/ Náhradný cestovný dokla...
MÁM NEPLATNÝ PAS A POTREBUJEM URÝCHLENE VYCESTOVAŤ DO SR -čo treba robiť? V prípade exspirácie, straty alebo krádeţe cest...
www.mzv.sk/nycPage  21    Konzulárne a vízové informácie - 2C/ Náhradný cestovný doklad
KEDY BUDE DOKLAD HOTOVÝ?          VYBAVENIE CESTOVÉHO PREUKAZU TRVÁ      PRIBLIŢNE 1-4 DNI ODO DŇA PODANIA ...
ZÁPIS DIEŤAŤA      DO CESTOVNÉHO PASU SR  www.mzv.sk/nyc  Konzulárne a vízové informácie - 2B/Zápis dieťaťa do pa...
AKO ZAPÍŠEM DIEŤA DO PASU?Ţiadosť o zápis občana SR mladšieho ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča podáva osobne:a)  rod...
AKO ZAPÍŠEM DIEŤA DO PASU?       K ţiadosti je potrebné predloţiť rodný list vydaný orgánom Slovenskej republiky. Ak...
POTREBUJEM SI ZMENIŤ PRIEZVISKO      V CESTOVNOM PASE          (sobášila som sa v USA) – čo treba robiť?  ...
SOBÁŠ V USA Prvým krokom k zmene priezviska je registrácia sobáša na Slovensku a získanie slovenského sobášneho listu - ...
Generálny konzulát       Slovenskej republiky v New Yorku       801 Second Avenue, 12th Floor       N...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CESTOVNE DOKLADY SR

3,599 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CESTOVNE DOKLADY SR

 1. 1. Generálny konzulát Slovenskej republiky v New YorkuCESTOVNÉ DOKLADY SR
 2. 2. OBSAH  CESTOVNÝ PAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY  NEPLATNÝ, STRATENÝ, UKRADNUTÝ CESTOVNÝ PAS  NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD (CESTOVNÝ PREUKAZ)  ZÁPIS DIEŤAŤA DO PASU  ZMENA PRIEZVISKA V PASEPage  2
 3. 3. Page  3
 4. 4. Page  4
 5. 5. AKO POŢIADAM O PREDĹŢENIE PLATNOSTI PASU? Podľa platnej slovenskej legislatívy nie je možné platnosť cestovného pasu predĺžiť. V prípade uplynutia doby platnosti pasu, krádeže, straty alebo poškodenia je potrebné požiadať o vydanie nového cestovného pasu.Page  5
 6. 6. CESTOVNÝ PAS SR www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pasPage  6
 7. 7. AKO POŢIADAŤ O NOVÝ PAS? A. SOM DRŢITEĽOM aspoň jedného z nasledovných dokladov: platného cestovného pasu SR občianskeho preukazu SR platného osvedčenia o štátnom občianstve SR * platného potvrdenia o štátnom občianstve SR** osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydaniaPokiaľ ste drţiteľom aspoň jedného platného dokladu uvedeného vyššie, môţete si poţiadaťo nový cestovný pas.Ţiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne z vízové informácie -2A/ Cestovný pas SR. Ţiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR v New Yorkuod pondelka do stredy (14.00 -16.00), je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 212-286-8434.Page  7
 8. 8. ŢIADOSŤ O CESTOVNÝ PASPage  8 www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pas
 9. 9. ŢIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS Ţiadosti o vydanie cestovného pasu SR sa podávajú osobne v sídle Generálneho konzulátu SR v New Yorku na adrese: 801 Second Avenue, 12th Floor, New York, NY 10017 po vopred dohodnutom termíne. Všetci ţiadatelia o biometrický pas sa podrobia fotografickému snímaniu tváre, snímaniu odtlačkov prstov a nasnímaniu podpisu na elektronický tablet.Page  9
 10. 10. SNÍMANIE PODOBY TVÁRE SPRÁVNE:  neutrálny výraz tváre, bez úsmevu  pohľad smeruje rovno dopredu do objektívu fotoaparátu  fotografia musí zreteľne zobrazovať obe otvorené oči fotografovaného  hlava je poloţená rovno, plocha tváre musí byť nasmerovaná priamo na fotoaparát  fotografovaná osoba musí sedieť vzpriamene  fotografia musí zobrazovať zreteľne oba okraje tváre NESPRÁVNE:  nesprávne natočenie tváre / zlý sklon hlavy – oči musia byť vo vodorovnej línii  otvorené / pootvorené ústa  úsmev  rám okuliarov nesmie prechádzať cez oči fotografovaného  zatvorené alebo polo zatvorené očiPage  10
 11. 11. SNÍMANIE ODTLAČKOV PRSTOV (ľavý a pravý ukazovák)NESPRÁVNE: SPRÁVNE:Page  11
 12. 12. SNÍMANIE PODPISU NA TABLETŢiadateľ sa podpíše špeciálnym perom naelektronický tablet, tak ţe naň poloţí 2. stranuţiadosti a podpíše sa v kolónke Podpis ţiadateľa.Page  12
 13. 13. MÔŢEM MAŤ DVA PLATNÉ CESTOVNÉ PASY? Občan Slovenskej republiky môţe byť drţiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu. Ak ostatné cestovné pasy neodovzdal, je povinný ich odovzdať bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal alebo zastupiteľskému úradu v zahraničí. Neplatný cestovný pas môţe byť na poţiadanie drţiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný pas odovzdať ( 27 ods. 2 zákona). Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môţe poţiadať o jeho ponechanie. Môţe ho však pouţívať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí pouţiť platný cestovný pas.Page  13
 14. 14. KEDY BUDE PAS HOTOVÝ? VYBAVENIE NOVÉHO CESTOVÉHO PASU TRVÁ PRIBLIŢNE 2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŢIADOSTI. CESTOVNÉ PASY SA PREBERAJÚ OSOBNE NA GENERÁLNOM KONZULÁTE V NEW YORKU, podrobnosti nájdete na: www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pas Oznámenie o tom, ţe Váš pas bol vystavený a je pripravený na prevzatie Vám zašleme poštou na Vami uvedenú adresuPage  14
 15. 15. AKO POŢIADAŤ O NOVÝ PAS? B. NIE SOM DRŢITEĽOM ani jedného z uvedených dokladov platný cestovný pasu SR občiansky preukaz SR platné osvedčenie o štátnom občianstve SR * platné potvrdenie o štátnom občianstve SR** osvedčenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydania Pokiaľ nie ste drţiteľom platného cestovného pasu SR, platného občianskeho preukazu SR, platného osvedčenia o štátnom občianstve SR alebo platného potvrdenia o štátnom občianstve SR, je potrebné si najskôr poţiadať o tzv. Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR. Aţ po vydaní tohto osvedčenia je moţné podať ţiadosť o vydanie cestovného pasu SR. Ţiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie 9A/ Osvedčenie o štátnom občianstve. Ţiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00), nie je potrebné sa vopred objednať.Page  15
 16. 16. OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR Ţiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR sa podávajú osobne v sídle Generálneho konzulatu SR v New Yorku na adrese: 801 Second Ave,12th Floor, New York, NY 10017 ( pondelok- streda 10.00-12.00 a vo štvrtok 14.00-16.00).Page  16
 17. 17. KEDY BUDE OSVEDČENIE HOTOVÉ? VYBAVENIE OSVEDČENIA TRVÁ PRIBLIŢNE 2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA KOMPLETNEJ ŢIADOSTI. Vystavené osvedčenie/potvrdenie o ŠO SR Vám zašleme poštou na Vami uvedenú adresu formou „certified mail“ , v niektorých prípadoch je potrebné si zásielku prevziať priamo na pošte.Page  17
 18. 18. PLATNOSŤ OSVEDČENIA Osvedčenie o štátnom občianstve je platné 6 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. Nový cestovný pas je moţné vybaviť len počas doby platnosti osvedčenia.Page  18
 19. 19. NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2C/ Náhradný cestovný dokladPage  19
 20. 20. MÁM NEPLATNÝ PAS A POTREBUJEM URÝCHLENE VYCESTOVAŤ DO SR -čo treba robiť? V prípade exspirácie, straty alebo krádeţe cestovného pasu a potreby okamţitého vycestovania späť do Slovenskej republiky, je potrebné poţiadať o tzv. náhradný cestovný doklad (tzv. „emergency travel document“), ktorý Vám umoţní v priebehu niekoľkých dní vycestovať do SR. Preukaz platí len pre jednu konkrétnu cestu z USA na Slovensko a má obmedzenú platnosť (spravidla niekoľko dní). Ţiadosť je moţné v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch podať poštou (je potrebné vopred dohodnúť zaslanie ţiadosti poštou s konzulárnym pracovníkom tel. 212-286-8434). Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie 2C/Náhradný cestovný doklad. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00), nie je potrebné sa vopred objednať.Page  20
 21. 21. www.mzv.sk/nycPage  21 Konzulárne a vízové informácie - 2C/ Náhradný cestovný doklad
 22. 22. KEDY BUDE DOKLAD HOTOVÝ? VYBAVENIE CESTOVÉHO PREUKAZU TRVÁ PRIBLIŢNE 1-4 DNI ODO DŇA PODANIA ŢIADOSTI. Cestovné preukazy sa vyzdvihujú OSOBNE na Generálnom konzuláte v New Yorku, alebo sa ţiadateľom zasielajú poštou V PREDPLATENEJ* SPIATOČNEJ OBÁLKE (USPS - Express Mail/Priority Mail, FedEx, UPS)*. *NÁKLADY NA EXPRESNÚ SPIATOČNÚ OBÁLKU SI HRADÍ ŢIADATEĽ SÁMPage  22
 23. 23. ZÁPIS DIEŤAŤA DO CESTOVNÉHO PASU SR www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2B/Zápis dieťaťa do pasuPage  23
 24. 24. AKO ZAPÍŠEM DIEŤA DO PASU?Ţiadosť o zápis občana SR mladšieho ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča podáva osobne:a) rodič – občan SR, drţiteľ cestovného pasu, v ktorom má byť zmena údajov vykonaná,b) manţel alebo manţelka drţiteľa cestovného pasu (manţel alebo manţelka sa nemôţe dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní 17 ods. 2 zákona).Ţiadosť obsahuje:a) vyplnené tlačivo ţiadosti,b) platný cestovný pas rodiča, do ktorého majú byť údaje o dieťati zapísané,c) rodný list dieťaťa vydaný orgánom Slovenskej republiky, ak nie je dieťa zapísané v skôr vydanom cestovnom pase rodiča.d) vyhlásenie rodiča, ktorý ţiada o vykonanie zápisu o tom, ţe dieťa nebolo rozhodnutím príslušného orgánu zverené do výchovy druhého rodiča alebo inej osoby alebo osvedčený písomný súhlas zákonného zástupcu so zapísaním dieťaťa do cestovného dokladu druhého rodiča v prípade, ak bol maloletý právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverený do výchovy jedného rodiča ( 21 ods. 2 zákona).e) správny poplatokPage  24
 25. 25. AKO ZAPÍŠEM DIEŤA DO PASU? K ţiadosti je potrebné predloţiť rodný list vydaný orgánom Slovenskej republiky. Ak k narodeniu štátneho občana došlo mimo územia Slovenskej republiky a nebol mu ešte vydaný slovenský rodný list je potrebné najskôr poţiadať o Zápis narodenia do Osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ţiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 2B/ Zápis dieťaťa do pasu. Ţiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (14.00-16.00), je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 212-286-8434.www.mzv.sk/nycPage  25 Konzulárne a vízové informácie - 2B/Zápis dieťaťa do pasu
 26. 26. POTREBUJEM SI ZMENIŤ PRIEZVISKO V CESTOVNOM PASE (sobášila som sa v USA) – čo treba robiť? www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 3B/Sobáš v USAPage  26
 27. 27. SOBÁŠ V USA Prvým krokom k zmene priezviska je registrácia sobáša na Slovensku a získanie slovenského sobášneho listu - je potrebné uskutočniť tzv. Zápis sobáša do osobitnej matriky SR. ţiadosť môţete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku. Po získaní slovenského sobášneho listu (cca 4 mesiace) je potrebné podať ţiadosť o nový cestovný pas SR s uvedením nového priezviska. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3B/ Sobáš v USA. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00) alebo poštou. Ak disponujete platným cestovným pasom SR alebo občianskym preukazom SR alebo platným osvedčením o štátnom občianstve SR – môžete si ihneď po obdržaní slovenského sobášneho listu vybaviť nový pas. www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 3B/Sobáš v USAPage  27
 28. 28. Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku 801 Second Avenue, 12th Floor New York, NY 10017 212-286-8434 212-286-8465 ________________________ www.mzv.sk/nyc cg.newyork@mzv.skCONSULATE GENERAL OF SLOVAKIA IN NEW YORK

×