Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serafeim~moura

366 views

Published on

Εργασία για τα μούρα

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serafeim~moura

 1. 1. ΦΥΤΙΚΟ Ρ΢ΟΪΟΝ:ΜΟΥ΢Α
 2. 2. Ιςτορικά ςτοιχεία  Στθν Ελλάδα θ μουριά καλλιεργείται εδϊ και 3000 χρόνια. Από τα παλαιά χρόνια τόςο θ λευκι όςο και θ μαφρθ μουριά ιταν ςεβαςτά ωσ ςφμβολο ςοφίασ.  Η λευκι μουριά χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςτθν κινζηικθ ιατρικι εδϊ και αιϊνεσ.  Τα φφλλα τθσ μαφρθσ μουριάσ ζκαναν τραχφτερο το μετάξι και δεν τα προτιμοφςαν. Στθν Ευρϊπθ χρθςιμοποιοφςαν το φλοιό και τα φφλλα τθσ μαφρθσ μουριάσ για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ από τον 16ο αιϊνα.  Τα μοφρα τα χρθςιμοποιοφςαν ςε φλεγμονζσ και ωσ αιμοςτατικά.  Τον φλοιό για πονόδοντο.  Τα φφλλα για δαγκϊματα ερπετϊν και ωσ αντίδοτο ςτθ δθλθτθρίαςθ από ακόνιτο.  Από τουσ καρποφσ παριγαγαν γλυκά και ςιρόπι κεραπευτικό που χρθςιμοποιοφςαν ςε ςτοματίτιδεσ και φαρυγγίτιδεσ. Τα άγουρα μοφρα τα χρθςιμοποιοφςαν ωσ ανκελμινκικά.  Τον φλοιό τον χρθςιμοποιοφςαν για να δϊςουν χρϊμα ςε ποτά.  Τα φφλλα κοπανιςμζνα ςε αλοιφι με ελαιόλαδο ιταν χριςιμα για πλθγζσ από εγκαφματα.  Τα φφλλα τα ζβραηαν μαηί με φφλλα αμπελιοφ και ςυκιάσ (προπαντόσ αυτισ που κάνει μαφρα ςφκα) για το λοφςιμο των μαλλιϊν που ικελαν να μαυρίςουν.
 3. 3. ΕΙΔΗ-ΡΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΟΥ΢ΩΝ: Η μαφρη μουριά (Morus nigra) • Κατάγεται από περιοχι τθσ Καςπίασ Θάλαςςασ και ζχει ειςαχκεί και ςτθ χϊρα μασ από πανάρχαια εποχι. • Στθν αρχαιότθτα ιταν γνωςτι με το όνομα Συκάμινοσ (Θεόφραςτοσ) και Μορζα (Διοςκουρίδθσ). Η άςπρη μουριά (Morus alba) • Κατάγεται πολφ πικανό από τθν Κίνα και οφείλει το όνομα τθσ ςτουσ άςπρουσ καρποφσ τθσ. Στθ διάρκεια των δφο τελευταίων χιλιετθρίδων διαδόκθκε από τον άνκρωπο ςε όλθ τθν Αςία, τθν Ευρϊπθ, ςε μερικζσ περιοχζσ τθσ Αφρικισ και ςτθ Β. Αμερικι. Στθ χϊρα μασ ιλκε ςτα βυηαντινά χρόνια μαηί με αυγά μεταξοςκϊλθκα από τθν Κίνα (όπωσ αναφζρει ο Ρροκόπιοσ). Η μουριά ανικει ςτο γζνοσ Morus τθσ οικογζνειασ Moracae (Μορεωδϊν). Υπάρχουν πολλά είδθ μουριάσ, που φφονται ςε διάφορα μζρθ τθσ γθσ. Ανάμεςα ςε αυτά μερικά από τα πιο ςπουδαία είναι τα εξισ :
 4. 4. Είναι γθγενισ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ. Στθ χϊρα μασ τθ ςυναντοφμε με τα ονόματα Μουριά, Ξυνομουριά ι Συκαμινιά. Η μαφρθ είναι μεγαλφτερθ, αντζχει καλφτερα ςτο κρφο από τθ λευκι και είναι μακροβιότερθ των άλλων. Η κόκκινη μουριά (Morus rubra) :
 5. 5. ΚΑΛΛΙΕ΢ΓΕΙΑ Η φφτευςθ γίνεται τθν Άνοιξθ ι το Φκινόπωρο. Ρροθγείται τθσ φφτευςθσ οργανικι λίπανςθ κακϊσ και ανόργανθ με φϊςφορο και κάλιο. Απαιτείται ςχολαςτικό κλάδεμα καρποφορίασ χειμερινό και κερινό ςτισ ορκόκλαδεσ ποικιλίεσ και μόνο χειμερινό ςτισ ζρπουςεσ. Η άρδευςθ κρίνεται απαραίτθτθ τον πρϊτο χρόνο τθσ εγκατάςταςθσ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν περίοδο αφξθςθσ του καρποφ.
 6. 6. ΡΕ΢ΙΓ΢ΑΦΗ • Η μουριά είναι ζνα δζντρο που τα φφλλα του ζχουν το χαρακτθριςτικό να αποτελοφν τθ μοναδικι κατάλλθλθ τροφι για να εκτραφεί ο μεταξοςκϊλθκασ και να δϊςει τθν πολυτιμότερθ φυτικι ίνα, το μετάξι. • Είναι δζντρο φυλλοβόλο που φτάνει φψοσ τα 12-15 μζτρα. • Ζχει φλοιό γκριηοςταχτωπό με επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα. • Τα φφλλα τθσ ζχουν μικοσ 6-18 εκατοςτά. • Τα άνκθ είναι μικρά, μονογενι, πραςινωπά ι κιτρινωπά, διατεταγμζνα κατά αρςενικοφσ και κθλυκοφσ ίουλουσ είτε πάνω ςτο ίδιο δζντρο (μόνοικα) είτε ςε διαφορετικά (δίοικα). • Είναι δζντρο αρκετά ανκεκτικό ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ υποτροπικισ και εφκρατθσ ηϊνθσ όπου καλλιεργείται και ςε εδάφθ ποικίλθσ ςφνκεςθσ. • Για να αποδϊςει όμωσ καλι και αρκετι παραγωγι κζλει ιπιο και δροςερό περιβάλλον και ζδαφοσ γόνιμο, με καλι ςτράγγιςθ και ουδζτερο Ph.
 7. 7. Θρεπτικά ςυςτατικά Βατόμουρα, μαφρα, μπλε, κόκκινα και λευκά μοφρα, ςμζουρα, κράνμπερι, φραμπουάη, μφρτιλα, φράουλεσ, όλα ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια. Είναι πλοφςια ςε κρεπτικά ςυςτατικά και φτωχά ςε κερμίδεσ, υδατάνκρακεσ και λίποσ. Κατατάςςονται ανάμεςα ςτα πιο ωφζλιμα φροφτα για τθν υγεία.Ρροςτατεφουν από διάφορεσ μορφζσ καρκίνου, καρδιαγγειακά νοςιματα, προφυλάςςουν τθν υγεία του εντζρου και ενιςχφουν τισ λειτουργίεσ του εγκεφάλου.  Πλα τα είδθ μοφρων περιζχουν ςε μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ ποςότθτεσ τα παρακάτω: θρεπτικά ςυςτατικά: • Βιταμίνεσ C και Ε • Ανκοκυανίνεσ • Κθκιδικό οξφ • Καροτενοειδι • Φυτοοιςτρογόνα • Μζταλλα και ιχνοςτοιχεία
 8. 8. Αξία για τθν υγεία • «Αςπίδα» κατά του καρκίνου: Αποδεικνφει ότι θ κατανάλωςθ εκχυλίςματοσ μαφρων μοφρων από αςκενείσ που πάςχουν από οικογενι αδενωματϊδθ πολυποδίαςθ μπορεί να μειϊςει μζχρι και κατά 59% τουσ πολφποδεσ. • «Αγαποφν» την καρδιά: Μειϊνει τθ ςυςτολικι αρτθριακι πίεςθ και αυξάνει τα επίπεδα καλισ χολθςτερίνθσ ςτο αίμα. • Προςτατεφουν το ζντερο. Ο ςίδθροσ που περιζχουν τα μπλε μοφρα προςτατεφει από διάφορεσ πακιςεισ του εντζρου, όπωσ θ ελκϊδθσ κολίτιδα. • Βελτιϊνουν τη μνήμη: Βελτιϊνουν τθ μνιμθ και επιδιορκϊνουν βλάβεσ ςτον εγκζφαλό που προκλικθκαν λόγω γιρανςθσ. • Καταπολεμοφν τισ ουρολοιμϊξεισ: Ο αρικμόσ των βακτθριδίων ςτθν ουροδόχο κφςτθ περιορίςτθκε και, επιπλζον, είχαν ςχεδόν 60% λιγότερεσ πικανότθτεσ να παρουςιάςουν λοιμϊξεισ ςτθν περιοχι. Προφυλάξεισ Ρρζπει να αποφεφγουμε τθν υπερβολικι κατανάλωςθ των μοφρων γιατί κα μασ προκαλζςουν διάρροια. Αποφεφγουμε τα φφλλα και τον φλοιό αν ζχουμε αδφναμουσ πνεφμονεσ. Τα μαφρα μοφρα διαλφουν και το ςωματικό λίποσ!!!
 9. 9. Ρ΢ΟΪΟΝΤΑ • Φρζςκα, κατεψυγμζνα ι αποξθραμζνα βατόμουρα, μαφρα, μπλε, κόκκινα μοφρα, μφρτιλα, φράουλεσ και κράνμπερι. • Χυμό μαφρων, μπλε, κόκκινων μοφρων και κράνμπερι. • Ανάμεικτο χυμό με άλλα φροφτα του δάςουσ. • Λικζρ. Εκτόσ από τα προϊόντα τθσ φράουλασ, όλα τα υπόλοιπα ειςάγονται. Το κράνμπερι, επίςθσ, πωλείται και ςε ταμπλζτεσ, ωσ ςυμπλιρωμα διατροφισ.
 10. 10. Γρανίτα με μοφρα & γιαοφρτι Υλικά: • ½ κιλό κόκκινα μοφρα, φρζςκα ή κατεψυγμζνα • 100 γρ. μφρτιλλα, φρζςκα ή κατεψυγμζνα • 120ml γάλα με χαμηλά λιπαρά • 450 γρ. γιαοφρτι με χαμηλά λιπαρά • Ξφςμα από 1 λεμόνι, ακζρωτο • 15ml χυμό λεμονιοφ φρζςκο • 10 μοφρα, φρζςκα ή κατεψυγμζνα, για γαρνίριςμα (προαιρετικά) • 10 μφρτιλλα φρζςκα ή κατεψυγμζνα, για γαρνίριςμα (προαιρετικά)
 11. 11. Διαδικαςία: Φτιάξτε τθ γρανίτα. Ρλφνετε τα κόκκινα µοφρα και τα µφρτιλλα και ςτεγνϊςτε τα µε απορροφθτικό χαρτί κουηίνασ ςε περίπτωςθ που είναι φρζςκα. Αν είναι κατεψυγµζνα αφιςτε τα να ζρκουν ςε κερµοκραςία περιβάλλοντοσ. ΢ίξτε ςτο µπλζντερ τα µοφρα και τα µφρτιλλα, προςκζςτε το χυµό λεµονιοφ και χτυπιςτε τα µζχρι να πολτοποιθκοφν πλιρωσ και να πάρετε ζνα οµογενοποιθµζνο µείγµα. ΢ίξτε ςε ζνα µικρό µπολ το γιαοφρτι, προςκζςτε το γάλα και το ξφςµα λεµονιοφ και ανακατζψτε µε ζναν αυγοδάρτθ µζχρι να οµογενοποιιςετε. Ενςωµατϊςτε ςε αυτό το µείγµα τον πολτό των µοφρων και των µφρτιλλων και ανακατζψτε ξανά µε τον αυγοδάρτθ ζωσ ότου ενοποιθκοφν πλιρωσ τα µείγµατα µεταξφ τουσ. Μοιράςτε ιςόποςα το µείγµα τθσ γρανίτασ µζςα ςε 4 µεταλλικά φορµάκια για κρζµα καραµελζ. Στο κζντρο τουσ βυκίςτε ζνα ξυλάκι για παγωτό και βάλτε τισ γρανίτεσ ςτθν κατάψυξθ για 3-4 ϊρεσ. Αποςφρετε από τθν κατάψυξθ, αφιςτε για 5ϋ να ξεπαγϊςουν λίγο και ξεφορµάρετε. Σερβίρετε τισ γρανίτεσ ςε µπολάκια και γαρνίρετε αν κζλετε µε µοφρα και µφρτιλλα.
 12. 12. ΜΑΘΗΤ΢ΙΑ:ΣΕ΢ΑΦΕΙΜ ΕΛΕΝΗ TMHMA:ΓΤ2 ΜΑΘΗΜΑ:ΜΕΤΑΡΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ Ρ΢ΟΪΟΝΤΩΝ

×