Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

κοκκινο κρεας1

1,666 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

κοκκινο κρεας1

 1. 1. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΔΑ΢1 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 2. 2. ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Κϐκκινο Κρϋασ και διατροφό Θρεπτικϊ ςυςτατικϊ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΉ ΑΞΊΑ ΚΌΚΚΙΝΟΤ ΚΡΈΑΣΟ΢ Κϐκκινο κρϋασ και παθόςεισ ΣΕΛΙΚΆ ΝΑ ΣΡΏΜΕ ΚΌΚΚΙΝΟ ΚΡΈΑ΢; ΘΡΕΠΣΙΚΉ ΢Ύ΢ΣΑ΢Η ΔΙΑΥΌΡΩΝ ΚΡΕΑΣΙΚΏΝ2 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 3. 3. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑ΢ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ  Η διατροφή αποτελεί ςημαντικό παράγοντα για τη διατήρηςη τησ υγείασ και τησ ενέργειασ των ανθρώπων. Κάθε είδοσ τροφήσ αποτελεί και ένα ξεχωριςτό ςύνολο θρεπτικών ςυςτατικών, τα οποία είναι πολύ ςημαντικά για την ανάπτυξη και την προαγωγή τησ υγείασ.3 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 4. 4. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑ΢ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ  Η ποικιλύα και ο ςυνδυαςμϐσ των διαφϐρων τροφύμων εύναι αυτϐσ που προςφϋρει ϐλα τα απαραύτητα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ, αναγκαύα για τη διατόρηςη τησ ζωόσ.4 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 5. 5. ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΑ  Σο κόκκινο κρέασ περιέχει μια πληθώρα θρεπτικών ςυςτατικών, βιταμινών, μετάλλων και ιχνοςτοιχείων και φυςικά πρωτεΐνησ. Κόκκινο κρέασ θεωρείται το χοιρινό, το βοδινό, το αρνίςιο, το κατςικίςιο και το μοςχαρίςιο.5 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 6. 6. ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΚΡΕΑΣΟ΢  Η πρωτεϏνη αποτελεύ ϋνα βαςικϐ ςυςτατικϐ του ανθρώπινου ςώματοσ. Βρύςκεται ςτουσ μυσ, τα οςτϊ, τα ϐργανα και ςυμμετϋχει ςε διϊφορεσ διεργαςύεσ του οργανιςμοϑ. Η πρωτεϏνη του κϐκκινου κρϋατοσ εύναι υψηλόσ βιολογικόσ αξύασ. Αυτϐ ςημαύνει πωσ περιϋχει ϐλα τα απαραύτητα αμινοξϋα, ςε αντύθεςη με την πρωτεϏνη των οςπρύων και των δημητριακών, που χρειϊζεται ο οργανιςμϐσ για να ςυνθϋςει τισ δικϋσ του πρωτεϏνεσ.6 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 7. 7. ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΚΡΕΑΣΟ΢  Σο κϐκκινο κρϋασ αποτελεύ επύςησ ςημαντικό πηγό ςιδόρου. Ο ςύδηροσ ςυμμετϋχει ςε διϊφορεσ μεταβολικϋσ διεργαςύεσ ανϊμεςα ςτισ οπούεσ και ςτην παραγωγό των ερυθρών αιμοςφαιρύων. Η χαμηλό πρϐςληψη ςιδόρου μπορεύ να δημιουργόςει προβλόματα αναιμύασ με επακϐλουθα ςυμπτώματα κϐπωςησ και αδυναμύα.7 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 8. 8. ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΚΡΕΑΣΟ΢  Σο κϐκκινο κρϋασ αποτελεύ την καλϑτερη πηγό ςιδόρου με την καλϑτερη βιοδιαθεςιμϐτητα. Αυτϐ ςημαύνει πωσ ο ςύδηροσ που προςλαμβϊνεται απϐ το κϐκκινο κρϋασ απορροφϊται καλϑτερα απϐ το ςύδηρο που βρύςκεται ςτισ φυτικϋσ τροφϋσ.8 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 9. 9. ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΚΡΕΑΣΟ΢  Ακϐμη το κρϋασ περιϋχει ψευδϊργυρο, ο οπούοσ εύναι απαραύτητο ςυςτατικϐ για την ανϊπτυξη, τη διατόρηςη του ανοςοποιητικοϑ ςυςτόματοσ, την εποϑλωςη των τραυμϊτων και τον ϋλεγχο τησ ϐρεξησ. 90γρ κϐκκινου κρϋατοσ προςφϋρουν το 40% τησ ςυνιςτώμενησ ημερόςιασ πρϐςληψησ ψευδαργϑρου.9 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 10. 10. ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΚΡΕΑΣΟ΢  Σο κϐκκινο κρϋασ περιϋχει τϋλοσ μια πληθώρα βιταμινών του ςυμπλϋγματοσ Β, οι οπούεσ ςυμμετϋχουν ςε διϊφορεσ μεταβολικϋσ διεργαςύεσ του οργανιςμοϑ.10 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 11. 11. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑ΢ ΚΑΙ ΠΑΘΗ΢ΕΙ΢  Σο κϐκκινο κρϋασ περιϋχει ϐμωσ και κορεςμϋνο λύποσ, το οπούα αυξϊνει τη χοληςτερϐλη και τον κύνδυνο καρδιαγγειακών παθόςεων. Σο χοιρινϐ κρϋασ ϋχει περιςςϐτερο ορατϐ λύποσ, ενώ το μοςχϊρι ϋχει το περιςςϐτερο λύποσ ενδομυώκϊ.11 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 12. 12. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑ΢ ΚΑΙ ΠΑΘΗ΢ΕΙ΢  Έρευνεσ δείχνουν ότι η ςυχνή κατανάλωςη κόκκινου κρέατοσ και αλλαντικών, αυξάνει τον κίνδυνο προςβολήσ από καρκίνο του παχέοσ εντέρου.12 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 13. 13. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑ΢ ΚΑΙ ΠΑΘΗ΢ΕΙ΢  Σα ϊτομα που καταναλώνουν καθημερινϊ περιςςϐτερεσ απϐ δϑο μερύδεσ (περιςςϐτερα απϐ 160 γραμμϊρια ημερηςύωσ) κϐκκινου ό επεξεργαςμϋνου κρϋατοσ ϐπωσ τα αλλαντικϊ , διατρϋχουν 35% μεγαλϑτερο κύνδυνο να προςβληθοϑν απϐ καρκύνο του παχϋουσ εντϋρου ςε ςϑγκριςη με ϊτομα που καταναλώνουν λιγϐτερο απϐ μια μερύδα την εβδομϊδα (λιγϐτερο απϐ 20 γραμμϊρια κϊθε μϋρα).13 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 14. 14. ΣΕΛΙΚΑ ΝΑ ΣΡΩΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑ΢;  ο κϐκκινο κρϋασ αποτελεύ μια ςημαντικό πηγό θρεπτικών ςυςτατικών . Η υπερβολικό κατανϊλωςη του ϐμωσ οδηγεύ ςτην εμφϊνιςη νοςημϊτων που μποροϑν να οδηγόςουν ακϐμη και ςτο θϊνατο.14 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 15. 15. ΣΕΛΙΚΑ ΝΑ ΣΡΩΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑ΢;  Γενικϊ αποφϑγετε να καταναλώνετε κϐκκινο κρϋασ πϊνω απϐ μια φορϊ την εβδομϊδα, ενώ προτιμϊτε εκεύνο με τη λιγϐτερη περιεκτικϐτητα ςε λύποσ, ϐπωσ εύναι το μοςχϊρι, ενώ ςτο χοιρινϐ αφαιρεύτε πϊντα το ορατϐ λύποσ πριν το μαγειρϋψετε.15 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 16. 16. ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΢Τ΢ΣΑ΢Η ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Θρεπτικά Μοσταρίσιο Χοιρινό Αρνί a Κοτόποσλο b σσστατικά/ κρέας a κρέας a Ενέργεια Δνέργεια (Kcal/KJ) 108/455 105/443 117/491 145/607 Πρωτεΐνες (gr) 22.0 22.0 20.8 22.2 Λίπος (gr) 1.9 1.9 3.7 6.2 ΢ίδηρος (mg) 2.1 1.0 1.6 1.1 Ψεσδάργσρος (mg) 4.3 2.4 2.9 Γεν σπάρτοσν δεδομένα ΢ελήνιο (mg) 5.4 12.0 4.1 6.2 Βιταμίνη B 12 (mg) 5.0 2.0 2.7 0.416 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011
 17. 17. ΠΗΓΕ΢  http://www.stivoz.com/forum/showthread.php  http://www.eufic.org/article/el/artid/Meat-lot-little/.17 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗ΢ ΓΙΩΡΓΟ΢ 1/11/2011

×