Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kanberra

711 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kanberra

  1. 1. Талиннский Линнамяэский Русский Лицей В р улнеуее ве итаьоптшс и т Рбт впляи аоуы онл уеиы7 «бка а » лс чц н с Д лн Кеи, в но е н, уиа с яШе ек Рг а н ч и ооиц и, ияо ктр а К лм еЮляСлквЕ а е н а и Талн, 2007 г лин од
  2. 2. Маш у р рт Талн ( Этня- К не а Асрля лин сои) аб р ( в аи) р т От нви г о хА ж р фиаМаеМаь в) сао во д : л и(А рк), л( лд ыи к ра и Пр ( Асрля т в аи) е т Талн ( сои) линЭтня аб р ( в аи) К не аАсрля р т
  3. 3. Маш у ( а ат) р ртн кр е
  4. 4. К однт о иа ы р Талн – 59 г д ос ., 24 р у в.ш лин ас г д ов. р у в.д ас А ж р 36 г д ос ., 3 ли – р у в.ш ас г д а.д р у в. ас Мае 4 г д ос ., 73 л– р у в.ш ас г д ов . р у в. д ас Пр – 31 г д с ., 116 р у .ш ет ас г д ов. р у в.д ас К не а 35 г д оюш аб р – р у в . ., р ас 149 г д ов. р у в.д ас
  5. 5. Рс оня едг оа и а тяи мж уо дм с р тТална о л иа 7052 к лин дА ж р – О м  О л иа о л– 9374 к тА ж р дМае м тМаео е а 5246 к лдПр – О т м  О е а о аб р - 4386 к тПр дК не ы т р м Д иасо уи26 058 к лн в гпт : е м
  6. 6. В ея пт р в уи м Соо ь60 к / крс : т мч  О пы ии Тална10.10 2007 г а 8.00 (в тчо рп с ер я т л т ез лин: о оне ое к ве ) ов д с в йо м П иы ив л и: 17.00 (ц т лне ое кер я е рьо рп с ве )  рбт е А ж р н в йо м т л т ез л иа 18.00  О пы ии А ж р в П иы ив л 10.00 (мснер я11.10.2007 г а : е ове )  рбт е Мае т м о д О пы ии Мае 13.00  т л т ез лв П иы ив е : 22.00 (мснер я е ове )  рбт е Пр т т м О пы ии г оа е : 6.00, 12.10.2007 г а  т л т езо д Пр р т о д П иы ив аб р: 14.00, 12.10.2007 г амснер я о ( е ове )  рбт е К не у р д т м
  7. 7. О очнеуи кнаипт аб р - тлц Ас аи. К не а соиа в рли р т а лжн а гв тксрн . о -с Рсоо е н юо о оет аыП п а а л о 373 ыя ч о ко д нс ёнси т сч е в г о ен т ле р з и а 8 мсо от ае е в е а м е е п срн. Вп е д нт т ро сзк аоие вт с во аа яы а брг оэол оз че н онт «мсоср и е в е ». т тч Грд в ес ам нсрт вы ет о оо ял тя диит а ин мцн рм я срн , о о о у а оо еыв т аывс в мттрс лжн с нн п е л н епа я щ ет утр в аи. г вы урв ю исрк уыАсрли а л т Го аие итлц Асрли аои с е рф ч к соиа в аи нхдтя г с т пс днмж у лбро Сде , о е е ед Ме унми ине ри ь му пдо и г . онж я ор

×