Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JornadesTAC

840 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JornadesTAC

 1. 1. Protecció de dades de caràcter personal Centres i serveis educatius
 2. 2. 2 Protecció de dades de caràcter personal Normativa: novetat RD 1720/2007 Projecte de Diagnòstic i Adequació a la LOPD (octubre 2008- juny2009) Revisió de nivell de compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Interlocutors: Unitats departamentals (SG i CS/ 2 ST/ 12 centres i 5 serveis educatius). Constitució: març 2009 Integrants: un representant de cada DG i del ST al Vallès Occidental Reunions periòdiques Funcions: Proposta i elaboració de documents requerits per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Revisió de les activitats del Departament que comporten tractament de dades de caràcter personal Ordre de creació, modificació i supressió dels fitxers que contenen dades de caràcter personal responsabilitat del Departament d’Ensenyament. Document de seguretat Funcions i obligacions del personal Procediment d’exercici de drets Procediment de registre d’incidències, etc…. Elaboració i publicació : Recomanacions LOPD per a centres i serveis educatius. Difusió: A la Intranet del Departament i incloses al Document d’Organització i funcionament a partir del curs 2010-2011. Conté: Punts de contrast per permetre una revisió envers el marc d’actuacions relatives al tractament de dades de caràcter personal . Models de documentació requerida. LOPD Grup de Treball LOPD Ordre de declaració de fitxers Documentació requerida per normativa LOPD Centres i serveis educatius
 3. 3. 3 Alumnat Personal Proveïdors Videovigilància Borsa de treball Centres educatius: Tractaments detectats Gestió de la contracció de béns i serveis Gestió de l’acció educativa Gestió del personal del centre educatiu Gestió de borsa de treball Sistemes de videovigilància
 4. 4. 4 EAP i CREDA, CREDAC, LIC: Alumnat Personal Proveïdors Videovigilància Serveis digitals i telemàtics Serveis educatius: Tractaments detectats Gestió de la contracció de béns i serveis Orientació, assessorament i suport Gestió del personal del servei educatiu Sistemes de videovigilància Gestió d’usuaris
 5. 5. 5 Regularització de tractaments declarats: Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig. Volum de fitxers regulats: 8510 Departamentals: • Creació: 53 • Modificació: 16 • Supressió: 22 Serveis educatius: • Creació: 676 Centres educatius • Creació: 7743
 6. 6. 6 Centres i serveis educatiusCentres i serveis educatius
 7. 7. 7 Documentació LOPD
 8. 8. 8 Centres i serveis educatius
 9. 9. 9 Tractament de dades personals: Recollida Recollida Cal comprovar que el tractament estigui legalitzat i legitimat abans de començar Sol·licitar només les dades que siguin pertinents amb finalitats concretes Les dades són de les persones i només elles poden decidir a qui les donen i que se'n fa Informeu, tota persona té dret a conèixer, en qualsevol moment, què es fa amb les seves dades personals I demaneu el consentiment, si escau En el cas dels centres i serveis educatius, es podran recollir les dades personals necessàries per exercir la seva funció docent i orientadora.
 10. 10. 10 Tractament de dades personals: Processament Tractament Cancel·lar les dades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir (tret que hi hagi una previsió legal que exigeixi conservar-les) No utilitzar les dades per a finalitats diferents a les que van propiciar la seva recollida Faciliteu l’exercici de drets ARCO als titulars de les dades La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, i només s’han de conservar a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el període de prescripció d’aquestes responsabilitats. Complert aquest termini, s’han de suprimir. No cediu dades sense l’autorització pertinent No cal el consentiment previ de l’interessat quan la cessió està autoritzada en una Llei. Recordeu que el consentiment obtingut per tractar les dades amb una finalitat determinada no comporta de manera directa el consentiment per a la seva cessió Compliu el deure de secret Els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les. Aquestes obligacions subsisteixen fins i tot després d’haver acabat la relació amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el seu responsable. Suprimiu les dades de manera segura En cas que contracteu serveis, reviseu els contractes
 11. 11. 11 Tractament de dades personals: Mesures de seguretat Adopteu mesures de seguretat que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que tracteu i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat Recollida Procés Emmagatzematge Destrucció

×