Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point sessio 2

768 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point sessio 2

 1. 1. Realitat juvenil a Catalunya CURS DE FORMACIÓ BÀSICA PER A PROFESSIONALS DE JOVENTUT Observatori Català de la Joventut Roger Soler i Martí [email_address]
 2. 2. CONDICIÓ JUVENIL Joventut en la sociologia <ul><li>Perspectiva empirista o juvenilista </li></ul><ul><ul><li>Grup social autònom i homogeni </li></ul></ul><ul><ul><li>Temes: oci, cultura, estils de vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Primeres enquestes de joventut des dels anys 70 </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques afirmatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Crítica nominalista </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció social del concepte </li></ul></ul><ul><li>Categoria sociològica empírica </li></ul><ul><li>Perspectiva transicional </li></ul><ul><li>Etapa de transició a la vida adulta. </li></ul><ul><ul><li>Adquisició responsabilitats / Ruptura dependencies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Temes nuclears: educació, treball, habitatge, condicions socials </li></ul></ul><ul><ul><li>GRET (des dels 80) </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepció biogràfica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Context: condició / situació juvenil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dialèctica: individu/medi social/problema transició </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Transició educativa Transició laboral Transició residencial Transició familiar Transició ciutadana INFANTESA JOVENTUT ADULTESA VELLESA Perspectiva biogràfica “ els individus som com els ocellets” ... Societat en canvi Post- modernitat ...o más allá... EMANCIPACIÓ Creixement econòmic- canvi productiu Emancipació de la dona Universalització educació Revolució tecnològica Globalització Liberalització Crisi Estat-Nació <ul><li>Complexitat: </li></ul><ul><li>Allargament </li></ul><ul><li>Reversibilitat </li></ul><ul><li>Diversificació </li></ul>
 4. 4. Les transicions Diferents accents segons el moment històric Perspectiva funcionalista 70’s centrat en transicións escola-treball 90’s-00’s importància de l’emancipació residencial Temps de resolució (Casal, 2000) Dimensions emancipació (Galland, 1999) “ Eix públic” Dimensió econòmica (transició educativa i laboral) “ Eix privat” Dimensió residencial (transició domiciliar i familiar) ___Dimensió ciutadana___ CONDICIÓ JUVENIL
 5. 5. Emancipació: dimensions i categories Una aproximació empírica CONDICIÓ JUVENIL Emancipat (totalment autònom) Emancipat (semidependent econòmic) Dependent residencial Ingressos propis Dependent econòmic Dependent Ingressos aliens Emancipació econòmica Habitatge propi (o compartit) Domicili família de origen Emancipació residencial
 6. 6. Gráfico 1.5- Categorías de emancipación según edad (%) Fuente: Estudio 2631 (2006), CIS. Elaboración propia. Evolució de les dependències CONDICIÓ JUVENIL
 7. 7. Situació de la joventut a Catalunya
 8. 8. APUNT DEMOGRÀFIC JOVES Envelliment de la població Post-baby boom Immigració <ul><li>▼ pes demogràfic relatiu (política i polítiques) </li></ul><ul><li>Joves adults </li></ul><ul><li>perspectives de recuperació? </li></ul><ul><li>Diversificació </li></ul>
 9. 9. APUNT DEMOGRÀFIC
 10. 10. Evolució de la població jove (15-29) segons lloc de naixement. Catalunya, 1986-2007 Font: Cens i Padró continu de població. IDESCAT, 1986-2007 APUNT DEMOGRÀFIC
 11. 11. EDUCACIÓ Importancia Educació (Linealitat-?-) Transició educativa Transició laboral Emancipació econòmica … Expansió del sistema educatiu <ul><li>Major nivell educatiu </li></ul><ul><li>Prolongació època estudiant </li></ul><ul><ul><ul><li>Augmenta la dependència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Retard entrada al mercat laboral </li></ul></ul></ul><ul><li>Les pífies del sistema a Catalunya </li></ul><ul><ul><li>Abandonament prematur dels estudis </li></ul></ul><ul><ul><li>Fracàs escolar </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobrequalificació </li></ul></ul>La trampa del sistema: Reproducció de les desigualtats El projecte de la modernitat : . Igualtat d’oportunitats . Formació- mobilitat social . Societat il·lustrada
 12. 12. Fuente: EPA. Datos del primer trimestre (salvo 1987, segundo trimestre). Elaboración propia Tasa de escolarización por grupos de edad y sexo (1987-2004) (%) Perspectiva longitudinal EDUCACIÓ
 13. 13. Reproducció intergeneracional EDUCACIÓ
 14. 14. Posició dels joves en el mercat laboral Reproducció de les desigualtats Vulnerabilització de la condició juvenil Efecte edat, generació o període? Model educatiu Estructura del sistema de benestar Des- regulació del mercat de treball <ul><li>Característiques del MdT juvenil: </li></ul><ul><ul><ul><li>Exclusió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Precarietat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sobrequalificació </li></ul></ul></ul>Habitatge Oci Participació Família ... TREBALL
 15. 15. EMANCIPACIÓ RESIDENCIAL HABITATGE Sistema econòmic Flexibilitat Mercat laboral Cicle econòmic <ul><li>Sistema residencial </li></ul><ul><li>Rigidesa </li></ul><ul><li>Estructura del mercat </li></ul><ul><li>Preu de l’habitatge </li></ul>Productes financers Estratègies d’ajuda familiar Polítiques públiques Estratègies d’ accés a l’habitatge Molt a dir i fer!
 16. 16. <ul><li>Factors d’encariment de l’habitatge: </li></ul><ul><ul><li>Cicle econòmic de bonança </li></ul></ul><ul><ul><li>Augment de la demanda: El baby boom s’emancipa </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitats pel finançament </li></ul></ul><ul><ul><li>Augment costos d’adquisició del sòl </li></ul></ul><ul><ul><li>L’habitatge com un mercat d’inversió / especulació </li></ul></ul>HABITATGE
 17. 17. FAMÍLIA <ul><li>Canvis estructurals </li></ul><ul><ul><li>Emancipació dona </li></ul></ul><ul><ul><li>Allargament transicions </li></ul></ul><ul><ul><li>Vulnerabilitat </li></ul></ul><ul><li>Canvis culturals </li></ul><ul><ul><li>Individualització </li></ul></ul><ul><ul><li>Secularització </li></ul></ul><ul><ul><li>Postmaterialisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvi codis morals </li></ul></ul>TRANSFORMACIONS EN ELS MODELS FAMILIARS <ul><li>Pèrdua de centralitat </li></ul><ul><li>Retard </li></ul><ul><li>Diversificació </li></ul><ul><li>Flexibilització </li></ul>Component generacional
 18. 18. Gráfico 4.9- Evolución edad media al matrimonio según sexo y evolución tasa de nupcialidad (%) 1975-2006 Fuente: Movimiento Natural de Población 1975-2006. Elaboración propia. FAMILIA
 19. 19. PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA Recursos (socials, cognitius,...) Actituds Estructures de mobilització PARTICIPACIÓ Puc? Vull? Algú m’ho demana? Societat post industrial Canvis transicions Postmodernitat Postmaterialisme Globalització Part. Ciutadana NTIC <ul><li>Singularitat </li></ul><ul><li>Procés de subjectivació davant les institucions </li></ul><ul><ul><li>Adquisició de competències cíviques </li></ul></ul><ul><ul><li>Adquisició de rols comunitaris </li></ul></ul><ul><li>Canvi </li></ul><ul><li>+ directe </li></ul><ul><li>- institucional </li></ul><ul><li>per issues </li></ul><ul><li>- estable </li></ul>EDAT GENERACIÓ
 20. 20. Joventut i crisi Els efectes de la crisi sobre la realitat juvenil
 21. 21. --------- CRISI ---------- Mercat de treball Destrucció d’ocupació Moderació salarial Mercat de l’habitatge Aturada de ventes Congelació de les promocions Estabilització preus Tancada d’aixeta de finançament Efectes sobre immigració, educació, emancipació, transicions familiars, ... dades JOVES I CRISI
 22. 22. Posició dels joves en el mercat laboral Reproducció de les desigualtats Vulnerabilitat de la condició juvenil Efecte edat, generació o període (Salvadó i Serracant, 2003) Model educatiu Estructura del sistema de benestar Des- regulació del mercat de treball <ul><li>Característiques del MdT juvenil: </li></ul><ul><ul><ul><li>Exclusió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Precarietat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sobrequalificació </li></ul></ul></ul>Habitatge Oci Participació Família ... JOVES I CRISI - treball
 23. 23. EMANCIPACIÓ RESIDENCIAL Sistema econòmic Flexibilitat Mercat laboral Cicle econòmic <ul><li>Sistema residencial </li></ul><ul><li>Rigidesa </li></ul><ul><li>Estructura del mercat </li></ul><ul><li>Preu de l’habitatge </li></ul>Productes financers Estratègies d’ajuda familiar Polítiques públiques Estratègies d’ accés a l’habitatge Molt a dir i fer! JOVES I CRISI
 24. 24. Què hi ha darrera? Canvis, desigualtats i model de benestar en les transicions juvenils a Catalunya Conclusions de l’ Enquesta a la joventut de Catalunya 2007
 25. 25. TIPOLOGIA DE TRAJECTÒRIES DE TRANSICIÓ (I) 30-34 anys Dificultats per arribar a fi de mes Trajectòria professional Atur Estat civil Temporalitat Paternitat Anys d’ocupació Vida en parella Edat d’ocupació Transició familiar Transició laboral Règim de tinença de l'habitatge Valoració dels estudis Estat de l'habitatge Modalitat de centre educatiu Edat d'emancipació Nivell d'instrucció Transició domiciliar Transició educativa
 26. 26. TIPOLOGIA (II)
 27. 27. CANVIS EN LES TRAJECTÒRIES JUVENILS (I) <ul><li>Allargament </li></ul><ul><li>Context d’emancipació tardana a l’Europa meridional. </li></ul><ul><li>Comportament diferenciat segons la transició . 3/1. </li></ul><ul><li>Ritmes diferents segons el tipus de trajectòria . </li></ul>El límit de les polítiques de joventut i la perspectiva del cicle de vida.
 28. 28. <ul><li>Diversificació </li></ul><ul><li>Tipologia: 7 tipus de trajectòries. Joventut plural. </li></ul><ul><li>Educació: transició clau que marca els camins i ritmes posteriors. 3/1/2. </li></ul><ul><li>Diversificació clara en les transicions residencials i familiars. No emancipats i ruptura familiar. </li></ul>Adaptació de les polítiques de joventut als diferents perfils i necessitats. Rellevància del model educatiu CANVIS EN LES TRAJECTÒRIES JUVENILS (II)
 29. 29. Valoració: ambigua Reversibilitat i trencament de la linealitat CANVIS EN LES TRAJECTÒRIES JUVENILS (III)
 30. 30. EL PES DE L’ESTRUCTURA SOCIAL (I) <ul><li>Origen social (família d’origen) </li></ul><ul><li>Influeix molt clarament en la tipologia de trajectòries . </li></ul><ul><li>Un impacte transversal . Participació, oci, risc, ús serveis públics. </li></ul><ul><li>Mecanisme bàsic: a través del nivell d’estudis . </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Gènere </li></ul><ul><li>La major inversió formativa de les noies no s’aprecia (encara) . </li></ul><ul><li>Un impacte transversal i ambigu. Emancipació, autonomia, risc. </li></ul><ul><li>Les noies porten el canvi ? Preun., univ. prec. i ruptura. </li></ul>ANÀLISI TRANSVERSAL <ul><li>Territori </li></ul><ul><li>El territori condiciona la trajectòria (de forma ambivalent). </li></ul><ul><li>Educació i professió qualificada / precarietat, atur i emancipació. </li></ul>
 32. 32. EL RÈGIM DEL BENESTAR JUVENIL (I) Estat Família Mercat transicions
 33. 33. <ul><li>Mercat </li></ul><ul><li>Mercat de treball : </li></ul><ul><li>- Vulnerabilització de la condició juvenil. </li></ul><ul><li>- Reproductor de les desigualtats. </li></ul><ul><li>Mercat de l’habitatge : pals a les rodes per a l’emancipació residencial. </li></ul><ul><li>Provisió de serveis : ínfima. </li></ul>EL RÈGIM DEL BENESTAR JUVENIL (II)
 34. 34. <ul><li>Família </li></ul><ul><li>Paper alhora protagonista i subsidiari. </li></ul><ul><li>Suport econòmic, residencial i funcional. </li></ul><ul><li>Estratègies de suport segons trajectòria: </li></ul><ul><ul><ul><li>Acumulació de capital. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Allargament estudis. </li></ul></ul></ul>EL RÈGIM DEL BENESTAR JUVENIL (III)
 35. 35. <ul><li>Estat </li></ul><ul><li>Poc pes i incidència de les polítiques públiques dirigides a les transicions </li></ul><ul><li>Utilització diferenciada dels serveis públics paper poc destacat en la modificació de trajectòries. </li></ul>EL RÈGIM DEL BENESTAR JUVENIL (IV)
 36. 36. EL RÈGIM DEL BENESTAR JUVENIL (V)
 37. 37. La hipòtesi de la reproducció de les desigualtats socials EL RÈGIM DEL BENESTAR JUVENIL (VI) Estat Família Mercat transicions
 38. 38. <ul><li>Hem vist: </li></ul><ul><li>Complexitat transicions </li></ul><ul><li>Impacte crisi </li></ul><ul><li>Vulnerabilitat de la condició juvenil </li></ul><ul><li>Consolidació eixos de desigualtat </li></ul><ul><li>Protagonisme família ≠ emancipació </li></ul><ul><li>Reproducció de les desigualtats </li></ul>Joventut com a etapa de construcció de la vida adulta Oportunitat de mobilitat social Polítiques públiques UNA DARRERA REFLEXIÓ
 39. 39. Augmenta la flexibilitat per a les empreses i la inseguretat pels treballadors. Facilitant l’acomiadament (procedència, abaratiment...) dels contractes fixes o les reduccions forçades de jornada. Penalitza contractes temporals en favor de indefinits “inestables”. Rebaixa poder a la negociació col·lectiva. PSOE 2010 Bonificacions a la conversió de contractes temporals en indefinits; pas automàtic a fix sota determinades circumstàncies (24 mesos sobre 30 de cont. temp.); regulació més estricta cessió de mà d’obra (si subcontractació no implica valor afegit, cessió il·legal). PSOE 2006 Augment dels costos de la contractació temporal; disminució dels costos d’acomiadament pel col·lectiu de 16 a 30 anys. PP 2001 Reforç del principi de causalitat en la contractació temporal; creació del contracte indefinit pel foment de l’ocupació estable (el qual rebaixa del cost de l’acomiadament). “Contractació indefinida inestable” PP Canvi tendència 1997 Supressió del contracte temporal de foment de l’ocupació i substitució dels contractes formatius pel contracte d’aprenentatge ; reforç de la negociació col·lectiva i impuls als contractes a temps parcial. PSOE 1994 Impuls de la contractació temporal (creació del contracte temporal de foment de l’ocupació i dels contractes formatius ). PSOE 1984-1986 Introducció dels contractes en pràctiques i de formació (Estatut dels Treballadors) UCD 1980 Primera autorització, molt restrictiva, de la contractació temporal (Pactes de la Moncloa) UCD 1977 Principals reformes del mercat de treball (amb especial èmfasi en els joves) Govern Any/període

×