Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La societat de la informació i la comunicació i l'educació

La societat de la informació i la comunicació i l'educació

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La societat de la informació i la comunicació i l'educació

 1. 1. La societat de la informació ila comunicació i leducació
 2. 2. La Societat de la Informació constitueix lamutació més important que estanexperimentant les societats occidentalsdes de la Revolució industrial.Comissionat per a la Societat de la InformacióCatalunya en Xarxa. Pla Estratègic per a la Societat de la Informació TIC
 3. 3. La societat de la Informació està obrintun nou abisme en les nostressocietats, i ho està fent a una granvelocitat .Comissionat per a la Societat de la InformacióCatalunya en Xarxa. Pla Estratègic per a la Societat de la Informació TIC
 4. 4. La Societat de la Informació ila comunicacióIntroducció generalitzada de lesTIC en tots els àmbits de la vida.Possibilitat de processar,emmagatzemar, recuperar icomunicar informació en qualsevolde les seves formes ambIndependència de la distància,el temps i el volum.
 5. 5. La Societat de la Informació ila comunicacióAporta noves capacitats a laintel·ligència humana i altera lanostra forma de treballar i deconviure, la manera d’aprendre iquè aprenem... Està canviant lanostra manera de viure i també lanostra manera de pensar.
 6. 6. La Societat de la Informació ila comunicacióOportunitat de construir unasocietat més justa i equilibradaque afavoreixi la realitzaciópersonal i reforci la cohesió.Perill d’una societat de duesvelocitats i de fractura i exclusiósocial.
 7. 7. La Societat de la Informació El canvi es produeix tan ràpidament que la persona només podrà adaptar-s’hi si la societat de la informació es converteix en la societat de l’aprenentatge permanent.
 8. 8. El canvi en les nostres societats 1986 Cometa Halley Període de 76 anys 1910 2061
 9. 9. el 1981 surt al mercat el primer PC de IBMel 1989 es crea el llenguatge HTMLel 1994 un particular pot contractar l’accés a Internetel 2007 havia 1.100 milions d’usuaris a Internet La ràdio va assolir els 50 milions d’audiència en 38 anys La televisió ho va fer en 13 anys. Internet en 4. La informació tècnica que hi ha al món s’està doblant cada dos anys, i es preveu que el 2010 es dobli cada 72 hores.
 10. 10. 1910 Cromolitografies simaginaven el 2000 Com Editorial Villemard -Paris
 11. 11. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 12. 12. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 13. 13. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 14. 14. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 15. 15. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 16. 16. 1910 Cromolitografies Editorial Villemard -Paris
 17. 17. 2020 VISIONS 2020 I el proper futur ? Transforming Education and Training Through Advanced Technologies
 18. 18. 2020 VISIONS 2020
 19. 19. 2020 VISIONS 2020
 20. 20. 2020 VISIONS 2020
 21. 21. 2020 VISIONS 2020
 22. 22. Fites en les TIC en educació a Catalunya 1986: el PIE 1988: la XTEC 1998: programa ARGO 2001: EDU365 2004: Educampus, SAGA 2005: projectesRED.ES i LINKAT 2006: projecte Heura 2009: eduCAT1x1
 23. 23. On serem al 2020?
 24. 24. Els reptes per a leducació
 25. 25. Repte 1.La disponibilitat dinformació desborda lesfonts tradicionals utilitzades a lescola,bàsicament el llibre de text i lexposicióoral del professor/a. Laugment de sorollimposa la necessitat de disposar deines iestratègies per destriar la informació rebuda,per identificar la que és adequada i rellevantde la que no ho és, la fiable de la no fiable.Caldrà potenciar el sentit crític dels alumnesperquè siguin capaços de portar a termeaquesta tria.
 26. 26. Repte 2.Lacceleració del cicle de construcció delconeixement, fa imprescindible disposardestratègies dautoformació, que enspermetin mantenir actualitzats elsconeixements útils que necessitarem al llarg dela vida, i que ja no poden aprendres només enels primers anys de la vida.
 27. 27. Repte 3.Els nous llenguatges utilitzatsrequereixen capacitats per interpretar-losadequadament i per saber-los utilitzarcom a mitjà de comunicació iexpressió.Les noves eines i formes decomunicació comporten una necessitatdalfabetització, tant a nivelltecnològic, com a nivell cognitiu idorganització del treball.
 28. 28. Repte 4.La revolució del món del treball, en quèpresumiblement desapareixeran engran part els actuals condicionantsde temps i espai(treball simultani enlespai i el temps) fan imprescindibledesenvolupar en els futurs ciutadanscapacitats i estratègies per organitzar-sei per prendre decisions de maneraautònoma.
 29. 29. Repte 5.La desaparició dels condicionants detemps i espai per a laccés a lainformació, juntament amb lespossibilitats dinteracció, qüestionenclarament les actuals estructuresescolars, encara basades en el "grupclasse amb un professor/a".
 30. 30. Repte 6.Les noves tecnologies ofereixenloportunitat de crear nous entornsdaprenentatge, situacionsdaprenentatge més adaptades als ritmesi capacitats de cada alumne, possibilitatsdinteracció amb altres alumnes, senselimitacions despai i temps, i deconstrucció cooperativa deconeixement.
 31. 31. Repte 7.El professor/a simple transmissor deconeixements ha deixat de tenir sentit. Calredefinir el rol del professor/a, potenciantles tasques dorientació i guiatge delsalumnes per accedir a la informació, perseleccionar-la i per elaborar-lacooperativament i convertir-la enconeixement. El professor/a, per altra banda,ha de potenciar una sèrie dhabilitats i devalors, com lautonomia personal i la capacitatde prendre decisions, entre altres, que li seranimprescindibles al futur ciutadà/na.
 32. 32. Repte 8.El rol de lalumne/a també es veuràafectat: definitivament ha de passar aser el subjecte actiu del seuaprenentatge i a organitzar-lo i controlar-lo, ja que serà un procés continuat alllarg de la seva vida.
 33. 33. Repte 9.Les TIC comporten canvis en l’estructurai en les regles de funcionament;modifiquen els rols de les persones iobliguen a redefinir les relacionsentre els diferents membres de lacomunitat educativa i amb l’entorn.
 34. 34. Repte 10.Definir la competència bàsica escolar. Passarde les 3 R (Read-Write–Numeracy) a les tresX (Explorar-Expressar–Exchange).n eXplorar: descobrir informació i idees, descobriment obert; infants conduint la sevapròpia experiència d’aprenentatgen eXpressar: utilitzar mitjans digitals per expressar idees i representar el coneixementn eXchange(intercanvi, comunicació): formular preguntes, compartir idees i treballar amb els altres.
 35. 35. Nou alumnat Mark Prensky NADIUS i IMMIGRANTS DIGITALS • NO EM ‘RATLLIS’ MARE, ESTIC APRENENT ! •
 36. 36. La gent que ara té 21 anysha vist 20.000 hores de televisió,ha jugat 5.000 hores amb videojocs,ha parlat 5.000 hores per telèfon,i ha enviat i rebut 250.000 missatges. Més del 50% dels habitants dels EUA de 21 anys han creat algun contingut a Internet. I més del 70% de 4 anys d’edat ja han utilitzat un ordinador.El 2005, 1 de cada 8 parellesque es varen casar als EUAs’havien conegut per Internet.
 37. 37. Els nadius digitals, segons M. PrenskyEs comuniquen de manera diferent (correu-e, missatgeria)Comparteixen de manera diferent. (blocs, webcams …)Consumeixen de manera diferent. (e-bay, deures d’escola …)Intercanvien de manera diferent (Música, pel·lícules, P2P).Creen de manera diferent.Es troben de manera diferent.Valoren i avaluen de manera diferent.Juguen de manera diferent.Analitzen de manera diferent.Reporten de manera diferentBusquen informació de manera diferent ( ‘programen’)Es socialitzen de manera diferent.Creixen de manera diferent.
 38. 38. La informació és poder només si la comparteixes P2P shareLes persones sónles protagonistesInternet és la plataformaLa cerca de la informacióés més rellevant quela seva organització
 39. 39. La identitat digital és tant o més importantque la desenvolupada a la vida real La capacitat de treballar en multitascaDominar els mitjans de producció digital Veure el món com a prosumidors i no com a consumidors passiusEl terreny de joc és tot el món Sempre connectats, sempre on-line
 40. 40. TERMINOLOGIA BÀSICASearch: El realment important és poder trobar allòque cerques en cada moment.Links: Les cerques ja no són seqüencials. Es saltad’un lloc a l’altra. L’ordre el donen els enllaços.Authoring: Tothom pot produir i generar continguts,i tothom és susceptible de generar tràfic i audiència.Tag: Són les persones, i no els sistemes, qui etiquetaels continguts. Els criteris s’humanitzen.Extensions: El coneixement s’organitza en xarxes,on prima la confiança i la recomanació.Signals: No podem perseguir tot allò que ensinteressa. Ens calen senyals i alarmes.Els sistemesRSS són indispensables.
 41. 41. Rols dels equips directiusL’actitud dels equips directius ésfonamental, i determina la posició del’escola en relació amb les TIC. Nomésuna actitud positiva de l’equip directiugenerarà una actitud positiva de la restade professorat i de lalumnat . Una actitudneutral o poc interessada en relació a lesTIC equival a una actitud negativa.
 42. 42. Francesc PomésAbril 2010

×