Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tap huan xay dung du an

1,519 views

Published on

Tập huấn xây dựng dự án

Published in: Education, Sports
 • Be the first to like this

Tap huan xay dung du an

 1. 1. PhÇn 1: Giíi thiÖu Kho¸ häc nµy vÒ néi dung g×? Môc tiªu: B¹n sÏ hiÓu ®−îc nh÷ng th«ng tin chÝnh về kho¸ häc ®Ó s½n sµng cho c¸c häc phÇn tiÕp theo: • Môc tiªu kho¸ häc • KÕt cÊu tæng thÓ kho¸ häc • B¹n cã kh¶ n¨ng lµm ®−¬c g×/ trë nªn nh− thÕ nµo sau kho¸ häc nµy Th«ng tin c¬ së A. Môc ®Ých cña kho¸ häc: Gióp ng−êi häc chuÈn bÞ tèt h¬n bé hå s¬ /®Ò xuÊt dù ¸n ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ nhËn ®−îc hç trî tõ c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ B. KÕt cÊu chung cña kho¸ häc: • Ngµy1: Giíi thiÖu, C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, Ph©n tÝch c¸c nhãm cã liªn quan • Ngµy 2: Ph©n tÝch vÊn ®Ò • Ngµy 3: Ph©n tÝch môc tiªu vµ lËp kÕ ho¹ch • Ngµy 4: Quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch& Tr×nh bµy C. Sau kho¸ häc, b¹n sÏ cã kü n¨ng viÕt mét bé tµi liÖu dù ¸n cô thÓ, chÝnh x¸c vµ l«-gÝc h¬n, cã tÝnh thuyÕt phôc cao ®èi víi ng−êi ®äc. D. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña kho¸ häc Kho¸ häc nµy nh»m • T¹o c¬ héi ®Ó häc viªn häc tËp ®−îc c¸c kiÕn thøc lý thuyÕt vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh cÇn thiÕt trong lËp kÕ ho¹ch mét dù ¸n/ ch−¬ng tr×nh ODA • Cuèi kho¸ häc, b¹n sÏ cã thÓ chuÈn bÞ mét tµi liÖu dù ¸n sö dông c¸c biÓu mÉu thùc tÕ (Phô lôc 2 vµ 3). • Kho¸ häc träng t©m vµo qu¸ tr×nh x©y dùng dù ¸n b¾t ®Çu tõ “x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng can thiÖp” ®Õn “tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n”. Ở ®©y khung L«-gÝc ®−îc dïng nh− mét c«ng cô lËp kÕ ho¹ch. E. §Þnh h−íng Mçi phÇn bao gåm c¸c néi dung ®−îc ®Æt c¸c biÓu t−îng nh− sau: C©u hái chÝnh , C©u hái chÝnh: Môc tiªu cña häc phÇn, Th«ng tin c¬ së vÒ häc phÇn, vµ c¸c ho¹t ®éng ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña häc phÇn Sù nhÊt trÝ quan ®iÓm gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãm cña b¹n lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong thùc hµnh tÊt c¶ c¸c häc phÇn cña kho¸ häc nµy. 1
 2. 2. PhÇn 2: Tæng quan - C¸c b−íc x©y dùng dù ¸n C¸c b−íc x©y dùng mét dù ¸n ODA lµ g×? Môc tiªu C¸c b¹n sÏ hiÓu ®−îc tæng thÓ tÊt c¶ c¸c b−íc ®Ó x©y dùng mét bé hå s¬ dù ¸n ODA chuÈn. Th«ng tin c¬ së Kho¸ häc nµy träng t©m vµo h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x©y dùng mét bé hå s¬ dù ¸n ODA chuÈn ®Ó ®Ò xuÊt víi c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ. Qu¸ tr×nh x©y dùng b¾t ®Çu víi b−íc “X¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng can thiÖp” vµ kÕt thóc víi b−íc “Tù ®¸nh gi¸ néi bé vµ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n” Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¸c b−íc sau ®©y 1. X¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng can thiÖp 5. Ph©n tÝch môc tiªu 2. Ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan 4. Ph©n tÝch t×nh tr¹ng & vÊn ®Ò 3. T×m hiÓu nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc 6. Lùa chän can thiÖp 4. Ph©n tÝch t×nh tr¹ng & vÊn ®Ò 3. T×m hiÓu nh÷ng thµnh 3. 5. Ph©n tÝch môc tiªu tùu ®¹t ®−îc 7. X©y dùng 6. Lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp khung l« gÝc 7. X©y dùng khung l«-gÝc 8. Tù ®¸nh gi¸ néi bé 2. Ph©n tÝch bªn liªn 8.Tù ®¸nh gi¸ néi bé quan 9. §iÒn form th«ng tin dù ¸n theo mÉu (Phô lôc 3) 1. X¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc 9. X©y dùng 10. §Ö tr×nh dù ¸n cã kh¶ n¨ng can thiÖp biÓu mÉu phô (ChuÈn bÞ Phô lôc 2) lôc Tr×nh Ho¹t ®éng: Cho biÕt cã cÇn bæ sung ý kiÕn g× cho mçi b−íc kh«ng Th¶o luËn xem c¸c b−íc nãi trªn ®· ph¶n ¸nh ®ñ qu¸ tr×nh x©y dùng dù ¸n thùc tÕ t¹i c¬ quan b¹n ch−a (c¬ quan h÷u quan). H·y chØ ra xem cÇn ph¶i m« t¶ bæ sung g× kh«ng vµ vµo phÇn nµo Ho¹t ®éng 2.1: Cho ý kiÕn xem cã cÇn chØnh söa g× kh«ng B−íc ý kiÕn • • • • • • • • • • • • 2
 3. 3. PhÇn 3: X¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng can thiÖp (b−íc1) B¹n khëi ®éng qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch mét dù ¸n ODA thÕ nµo, cã cÇn ph¶i phï hîp víi c¸c lÜnh vùc −u tiªn cña chÝnh phñ vµ nhµ tµi trî kh«ng? Môc tiªu • B¹n sÏ x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng can thiÖp ®Ó ®Ò xuÊt mét dù ¸n ODA. B¹n cã thÓ sö dông khu«n khæ dù ¸n ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh ®Ó x©y dùng §Ò c−¬ng s¬ bé (theo mÉu Phô lôc 2) Th«ng tin c¬ së B¹n ph¶i kh¼ng ®Þnh ®−îc khu«n khæ dù ¸n mong ®îi ®Ó lµm c¬ së th¶o luËn gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãm. §©y lµ b−íc khëi ®éng qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch mét dù ¸n ODA. B−íc nµy bao gåm Ýt nhÊt c¸c th«ng tin chÝnh yÕu sau: Tªn dù kiÕn cña dù ¸n LÜnh vùc hoÆc C¸c ®èi t−îng Thêi kú dù ¸n C¬ quan thùc hiÖn Ng©n s¸ch ngµnh môc tiªu h−ëng lîi Sau ®ã c¸c th«ng tin chÝnh yÕu nµy sÏ ®−îc kiÓm tra ®èi chiÕu víi c¸c néi dung vµ quan ®iÓm sau ®©y tr−íc khi th¶o luËn chi tiÕt vÒ x©y dùng dù ¸n. • Cã phï hîp víi chÝnh s¸ch, nghÞ ®inh, quyÕt ®Þnh vv… cña ChÝnh phñ ViÖt Nam kh«ng. • Cã phï hîp víi lÜnh vùc −u tiªn cña nhµ tµi trî dù kiÕn kh«ng. • C©u hái: LiÖu nh÷ng can thiÖp dù kiÕn cã gióp ®ì ®−îc ng−êi ngÌo kh«ng? NÕu khung nµy lµm sai, ®Ò xuÊt dù ¸n sÏ bÞ Bé KÕ ho¹ch ®Çu t−/ Nhµ tµi trî g¹t bá/ tõ chèi do nã kh«ng thÝch hîp víi lÜnh vùc −u tiªn vµ chÝnh s¸ch cña hä. C¸c chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ ViÖt Nam liªn quan ®Õn ODA C¸c lÜnh vùc −u tiªn cho c¸c dù ¸n/ chu¬ng tr×nh ODA ®−îc quy ®Þnh trong nghÞ ®Þnh 17/2001-CP söa ®æi: 1. N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (gåm n«ng nghiÖp, thuû lîi, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n) cïng víi xo¸ ®ãi gi¶m ngÌo. 2. X©y dùng h¹ tÇng kinh tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé. 3. Ph¸t triÓn h¹ tÇng x· héi (Y tÕ, gi¸o dôc, ph¸t triÓn d©n c−…) 4. B¶o vÖ m«I truêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn 5. N©ng cao n¨ng lùc thÓ chÕ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; chuyÓn giao c«ng nghÖ, t¨ng c−êng n¨ng lùc nghiªn cøu ph¸t triÓn. C¸c lÜnh vùc kh¸c do Thñ t−íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh theo tõng tr−êng hîp do Bé KH§T vµ c¸c c¬ quan h÷u quan tr×nh. KÕ ho¹ch cña chÝnh phñ: • C¸c v¨n kiÖn quèc gia: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m (SEDP), ChiÕn l−îc xo¸ ®ãi gi¶m ngÌo vµ t¨ng tr−ëng toµn diÖn (CPRGS), KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m, ChiÕn l−îc khung vÒ ODA, danh môc dù ¸n/ch−¬ng tr×nh quèc gia, Tuyªn bè Hµ Néi, vv. • C¸c v¨n b¶n cÊp ngµnh: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh 5 n¨m, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh hµng n¨m, danh môc c¸c dù ¸n/ch−¬ng tr×nh cña nghµnh. • C¸c v¨n b¶n cÊp tØnh: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m cña tØnh, c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn hµng n¨m cña tØnh, danh môc c¸c ch−¬ng tr×nh/dù ¸n −u tiªn cña tØnh. 3
 4. 4. Ho¹t ®éng 3: X¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc cã thÓ can thiÖp (vÝ dô ®Ó th¶o luËn t¹i líp ) H·y th¶o luËn cïng víi ®ång nghiÖp cña m×nh nh÷ng lÜnh vùc nµo (ngµnh nµo/tiÓu ngµnh nµo) cã thÓ can thiÖp (vÝ dô ®Ó thùc hµnh t¹i líp). (a) Thèng nhÊt xem tiÓu ngµnh nµo ®Þnh chän ®Ó x©y dùng mét ®Ò xuÊt dù ¸n. (b) LiÖt kª tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch, nghÞ ®Þnh, quyÕt ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch kh¸c. (c) KiÓm tra xem ngµnh (chuyªn ngµnh) b¹n võa x¸c ®Þnh cã phï hîp víi (b) kh«ng (d) KiÓm tra xem c¸c nhµ tµi trî tiÒm n¨ng cã coi ngµnh (tiÓu ngµnh) b¹n võa x¸c ®Þnh lµ quan träng kh«ng (e) Nh÷ng ®èi t−îng nµo thuéc nhãm ng−êi nghÌo cã thÓ ®−îc h−ëng lîi tõ sù can thiÖp dù kiÕn cña dù ¸n. B¹n cã thÓ ®Ò nghÞ c¸c nhµ tµi trî /Bé KH§T kiÓm tra t¹i b−íc nµy xem lÜnh vùc, ngµnh/ tiÓu ngµnh b¹n chän cã phï hîp víi yªu cÇu cña nhµ tµi trî b¹n ®Þnh xin tµi trî kh«ng. Ho¹t ®éng 2.1: X¸c ®Þnh lÜnh vùc cã thÓ can thiÖp vµ kiÓm tra sù phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ViÖt Nam vµ c¸c nhµ tµi trî kh«ng Khu«n khæ dù ¸n (Phô lôc 2) Tªn dù ¸n 1. C¬ quan ®Ò xuÊt a) Tªn, b) §Þa chØ, c) Sè ®iÖn tho¹i 2. Môc tiªu dù ¸n a) Môc tiªu dµi h¹n (Môc tiªu tæng thÓ), b) Môc tiªu ng¾n h¹n (Môc ®Ých) 3. H×nh thøc hç trî a) Hç trî kü thuËt, b) §Çu t− 4. Néi dung/ho¹t ®éng chÝnh 5. §Þa bµn 6. Ng©n s¸ch dù ¸n Tæng vèn dù ¸n (USD): …………….. Trong ®ã: a). Vèn ODA USD, b) Vèn trong n−íc VND 7. Thêi gian dù kiÕn 8. §Ò xuÊt nhµ tµi trî Chñ ®Ò th¶o luËn M« t¶ (a) LÜnh vùc, ngµnh môc tiªu (b) LiÖt kª tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch, nghÞ ®Þnh, quyÕt ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch kh¸c mµ b¹n cÇn tham kh¶o tr−íc khi b¾t ®Çu lËp kÕ ho¹ch dù ¸n. (c) KiÓm tra xem (a) cã phï hîp víi (b) kh«ng vµ nãi râ t¹i sao. (d) LiÖt kª tÊt c¶ c¸c nhµ tµi trî cã thÓ ®Ó kiÓm tra xem (a) C¸c nhµ tµi trî cã kh¶ n¨ng(1): phï hîp víi c¸c lÜnh vùc −u tiªn cña nhµ tµi trî nµo. C¸c lÜnh vùc −u tiªn cña hä phï hîp víi (a) C¸c nhµ tµi trî cã kh¶ n¨ng (2): LÜnh vùc −u tiªn cña hä phï hîp víi (a) C¸c nhµ tµi trî cã kh¶ n¨ng(3): C¸c lÜnh vùc −u tiªn cña hä phï hîp víi (a) (e) X¸c ®Þnh xem nh÷ng ®èi t−îng thuéc nhãm ng−êi nghÌo nµo cã kh¶ n¨ng ®−îc h−ëng lîi tõ dù ¸n. 4
 5. 5. PhÇn 4: ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan (b−íc 2) Nh÷ng ®èi t−îng nµo lµ c¸c bªn liªn quan trong lËp kÕ ho¹ch x©y dùng mét dù ¸n ODA? Môc tiªu • B¹n sÏ x¸c ®Þnh xem nh÷ng ai sÏ tham gia gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng hiÖn t¹i trong lÜnh vùc mµ b¹n ®· x¸c ®Þnh trong phÇn 3 • B¹n sÏ ph¶i ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c bªn nµy sÏ tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng dù ¸n. B¹n cã thÓ sö dông kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng nµy cho môc “2. Môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n” cña Phô lôc 2 Th«ng tin c¬ së Ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan lµ liÖt kª vµ t×m mèi quan hÖ t−¬ng t¸c cña tÊt c¶ c¸c bªn cÇn thiÕt cã liªn quan vµ KH¤NG bÞ lo¹i trõ ra khái sù ®ång thuËn ý t−ëng trong qu¸ tr×nh th¶o luËn. Sù ph©n tÝch bªn liªn quan ®−îc thùc hiÖn ®óng c¸ch vµ ®Çy ®ñ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tiÕn tr×nh x©y dùng dù ¸n. Ho¹t ®«ng 4.1: LiÖt kª c¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch dù ¸n vµ vÏ ra mèi liªn hÖ gi÷a hä Th¶o luËn víi ®ång nghiÖp cña b¹n ®Ó liÖt kª hÕt nh÷ng bªn liªn quan chñ yÕu mµ b¹n cÇn ®−a hä tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng dù ¸n ODA. B¶ng 4.1: Ph©n tÝch bªn liªn quan (VÝ dô vÒ c¸c bªn liªn quan cña mét tr−êng häc) C¸c Bªn h−ëng lîi C¸c nhµ ra C¸c c¬ quan thùc Nh÷ng ng−êi bÞ NH÷ng nhãm quyÕt ®Þnh hiÖn t¸c ®éng tiªu ñng hé cùc TrÎ em ë ®é tuæi ®I häc Uû ban nh©n d©n Së GI¸o dôc §T Phô huynh cña trÎ em C¸c tæ chøc phi trong ®é tuæi ®I häc chÝnh phñ Häc sinh Tr−êng TrÎ ngoµi tr−êng häc C¸c tæ chøc quèc tÕ Gi¸o viªn Héi ®ång nhµ tr−êng Héi khuyÕn häc Phô huynh häc sinh Ban gi¸o dôc ®µo t¹o TrÎ ngoµi tr−êng häc Lµng x· Dùa trªn tµi liÖu FASID (2000) ho¹t ®éng 4.2: Ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan LiÖt kª vµ ph©n lo¹i c¸c bªn liªn quan sÏ tham gia vµ h−ëng lîi tõ dù ¸n ODA cña b¹n. Gi¶i thÝch nh÷ng ®èi t−îng nµy cã liªn quan nh− thÕ nµo. 5
 6. 6. PhÇn 5: N¾m ®−îc nh÷ng thµnh tùu gÇn ®©y (b−íc 3) Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc gÇn ®©y trong lÜnh vùc dù ¸n ®Þnh can thiÖp lµ g× ? Nguyªn nh©n thµnh c«ng do ®©u? Môc tiªu • B¹n sÏ hiÓu ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®ưîc gÇn ®©y trong nç lùc c¶i thiÖn t×nh tr¹ng cña lÜnh vùc (ngµnh/tiÓu nghµnh) mµ b¹n ®· chän. • Tõ ®ã b¹n sÏ hiÓu ®−îc t¹i sao l¹i cã ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®ã B¹n cã thÓ sö dông nh÷ng th«ng tin nµy ®Ó chuÈn bÞ cho môc “1. Gi¶i tr×nh dù ¸n/ch−¬ng tr×nh” vµ môc ”2. Môc tiªu cña dù ¸n/ ch−¬ng tr×nh” cña Phô lôc 3 Th«ng tin c¬ së Häc tõ nh÷ng kinh nghiÖm hiÖn t¹i vµ qu¸ khø sÏ rót ra nh÷ng bµi häc quý gi¸. Chóng ta, nh÷ng ng−êi lËp kÕ ho¹ch, cã xu h−íng suy nghÜ ”tiªu cùc” b»ng c¸ch tËp trung vµo “c¸c vÊn ®Ò”. Tuy nhiªn còng nªn nh×n vµo nh÷ng khÝa c¹nh tÝch cùc cña kinh nghiÖm: thµnh tùu. Nh÷ng th«ng tin nµy sÏ rót ra nh÷ng bµi häc cã Ých cho kÕ ho¹ch mµ b¹n s¾p x©y lËp. Ho¹t ®éng 5: LiÖt kª nh÷ng thµnh tùu gÇn ®©y cã thÓ chia sÎ LiÖt kª nh÷ng thµnh tùu gÇn ®©y cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc (ngµnh/tiÓu ngµnh) mµ b¹n ®ang h−íng ®Õn trong x©y dùng dù ¸n ODA cña m×nh. B¹n sÏ cung cÊp ba lo¹i th«ng tin mµ b¹n muèn chia sÎ víi ®ång nhiÖp. • M« t¶ ng¾n gän vÒ c¸c thµnh tùu • Lý do /ch×a kho¸ quyÕt ®Þnh nh÷ng thµnh tùu ®ã • Nh÷ng ai tham gia vµ chÞu tr¸ch nhiÖm Trong phÇn thùc hµnh nµy, mäi nguêi cÇn cung cÊp vµ chia sÎ th«ng tin. §iÒn vµo b¶ng d−íi ®©y nh÷ng th«ng tin ®Ó chia sÎ. NÕu cÇn thªm th«ng tin vÒ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, xem trang web cña Bé KH§T t¹i http://www.mpi.gov.vn/tddg/ H×nh 5.1: N¾m ®−îc nh÷ng thµnh tùu gÇn ®©y V× sao s¸ng kiÕn nµy l¹i thùc hiÖn ®−îc? Thµnh tùu Nh÷ng ai tham gia và chÞu tr¸ch nhiÖm? 6
 7. 7. PhÇn 6: Ph©n tÝch t×nh tr¹ng & vÊn ®Ò (b−íc 4) VÊn ®Ò lµ g×? T¹i sao l¹i coi ®ã lµ vÊn ®Ò? Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò lµ g×? Môc tiªu • B¹n sÏ v¹ch ra c¸c chñ ®Ò/ vÊn ®Ò sÏ ®−îc gi¶i quyÕt trong dù ¸n ODA mµ b¹n s¾p lªn kÕ ho¹ch • B¹ sÏ vÏ ra mét bøc tranh kÕt cÊu cña “nguyªn nh©n”, “hËu qu¶”, vµ “cèt lâi” cña nh÷ng vÊn ®Ò sÏ ®−îc xö lý trong dù ¸n ODA b¹n s¾p x©y dùng. B¹n cã thÓ sö dông th«ng tin ph©n tÝch ë ®©y ®Ó chuÈn bÞ cho môc “2. Môc tiªu cña dù ¸n /ch−¬ng tr×nh” cña Phô lôc 3. Th«ng tin c¬ së Ph−¬ng ph¸p “c©y vÊn ®Ò” ®−îc sö dông ®Ó vÏ ra toµn c¶nh bøc tranh kÕt cÊu cña vÊn ®Ò. C©y vÊn ®Ò vÏ ra “nguyªn nh©n”, hËu qu¶”, “kÕt qu¶” vµ “cèt lâi” cña vÊn ®Ò. ? ? HẬU qu¶ Nh÷ng häc sinh nµy lµm ®−îc Ýt tiÒn do häc hµnh kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn ? ? NhiÒu häc sinh kh«ng tèt Tr−êng hîp bá häc nµy kÐo theo nghiÖp nhiÒu tr−êng hîp bá häc kh¸c vÊn ®Ò Cèt lâi NhiÒu tr−êng hîp bá häc Tr−êng häc kh«ng hÊp dÉn Phô huynh kh«ng muèn cho NhiÒu em nhá ph¶i ®ì ®Çn cha víi c¸c em con em ®i häc mÑ c«ng viÖc ®ång ¸ng NhiÒu häc sinh ch¸n n¶n Tr−êng kh«ng cã n−íc Cha mÑ kh«ng kiÕm ®ñ Häc phÝ qu¸ ®¾t ®èi do kh«ng thÓ lªn líp s¹ch vµ nhµ vÖ sinh tiÒn víi cha mÑ c¸c em Nguyªn nh©n Häc sinh còng kh«ng cã c«ng viÖc tèt h¬n sau tèt nghiÖp Tr−êng kh«ng d¹y nh÷ng kü Phô huynh kh«ng hiÓu n¨ng thÝch hîp ®Ó kiÕm thu ®−îc tÇm quan träng cña nhËp gi¸o dôc 7
 8. 8. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p cïng tham gia, qu¸ tr×nh nh− sau: C¸c thµnh viªn tham gia chän mét ng−êi Chñ tr× nhãm trong sè hä. Ng−êi nµy sÏ ®iÒu hµnh nhãm trong suèt qu¸ tr×nh th¶o luËn nh− sau: • Mçi mét thµnh viªn viÕt lêi ph¸t biÓu vÊn ®Ò vµo phiÕu vµ ®−a cho c¸c thµnh viªn kh¸c • C¸c thµnh viªn xem xÐt c¸c lêi ph¸t biÓu vÒ vÊn ®Ò cã phï hîp víi dù ¸n kh«ng • C¸c thµnh viªn cïng nhÊt trÝ lùa chän lêi ph¸t biÓu vÒ vÊn ®Ò “cèt lâi“ • C¸c thµnh viªn lµm râ cÊu tróc mèi quan hÖ “nh©n-qu¶” xung quanh vÊn ®Ò “cèt lâi” ®Ó lËp ra c©y vÊn ®Ò • C¸c thµnh viªn thèng nhÊt vÒ c©y vÊn ®Ò Mét khã kh¨n th−êng gÆp ph¶i ®ã lµ kh«ng ph¶i mäi c¸n bé ®Òu n¾m ®−îc t×nh h×nh thùc tÕ, tæng thÓ. B¹n cÇn cÈn träng xem th¶o luËn dùa trªn th«ng tin vµ quan ®iÓm nhËn thøc cña ai. Quy t¾c viÕt lêi tr×nh bµy vÒ vÊn ®Ò ChØ râ vÊn ®Ò hiÖn h÷u Nªu vÊn ®Ò- t×nh tr¹ng tiªu cùc Mçi vÊn ®Ò viÕt vµo mét phiÕu MÑo Mçi vÊn ®Ò trong mét phiÕu ph¶i lµ mét c©u, kh«ng nªn lµ mét danh tõ. X”ThiÕu ng©n s¸ch” “Ph©n bæ ng©n s¸ch kh«ng ®ñ cho ….” Tr¸nh viÕt “Kh«ng cã (gi¶I ph¸p hoÆc nguån lùc)”. X”Kh«ng cã bÖnh viÖn” “Kh«ng cã dÞch vô ch¨m sãc y tÕ phï hîp cho XXX” Kh«ng nªn ghi c¶ nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ CÇn ph¶i cã sù ®ång thuËn gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia ®Ó tr¸nh hiÓu nhÇm khi • Mét phiÕu bÞ huû • Mét c©u ph¸t biÓu bÞ söa ®æi Chó ý r»ng nguyªn nh©n vµ luËt nh©n qu¶ trong thùc tÕ kh«ng xøng hîp tõng cÆp. Chó ý nguån th«ng tin: Ai ®−a ra lêi ph¸t biÓu ®¹i diÖn cho c¸i g×? Lu«n l−u ý vÒ nguy c¬ tiÒm Èn lµ thiÕu hiÓu biÕt hoÆc thµnh kiÕn. Nh÷ng ®iÓm kh¸c cÇn l−u ý trong ph©n tÝch vÊn ®Ò Tr¸nh ph©n tÝch kiÓu bã hÑp, ®¶m b¶o lµ kh«ng cã chç nµo bÞ bã hÑp trong ph©n tÝch mèi liªn hÖ nh©n qu¶ TÝnh râ rµng cña lêi ph¸t biÓu: X”HiÖu suÊt lao ®éng thÊp” “NghÒ n«ng ®Òu phô thuéc vµo lao ®éng ch©n tay” Vßng lÆp phiÕu gièng nhau : H·y chó ý nÕu cïng mét lêi ph¸t biÓu xuÊt hiÖn h¬n hai lÇn Tãm t¾t c©y vÊn ®Ò: Cã thÓ tãm t¾t nh÷ng phiÕu cã néi dung gièng nhau. H·y chó ý v× chóng cã thÓ ë nh÷ng bèi c¶nh kh¸ch nhau. 8
 9. 9. Ho¹t ®éng 6.1: §¸nh gi¸ nh÷ng rñi ro tiÒm Èn cña viÖc sö dông th«ng tin/nhËn thøc ®−a ra ®Ó ph©n tÝch vÊn ®Ò Trong hÇu hÕt tr−êng hîp c¸c c¸n bé (cña Bé chñ qu¶n) phô tr¸ch x©y dùng dù ¸n (vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò) th−êng ë xa ®Þa bµn vµ nhãm d©n c− môc tiªu cña dù ¸n c¶ vÒ mÆt ®Þa lý lÉn tinh thÇn. Nh÷ng nhµ lËp kÕ ho¹ch trung thùc th−êng nhËn biÕt ®−îc vÊn ®Ò nh−ng kh«ng cã hiÓu biÕt s©u vµ chi tiÕt vÒ nh÷ng g× ®ang diÔn ra trªn thùc tÕ. Do ®ã, cã rñi ro ph¸t sinh lµ lêi ph¸t biÓu trong ph©n tÝch vÊn ®Ò cã thÓ bÞ thµnh kiÕn hoÆc kh«ng ph¶n ¸nh ®óng ®−îc thùc chÊt vÊn ®Ò. Nh÷ng rñi ro tiÒm Èn /h¹n chÕ cña h¹n chÕ th«ng tin ®−îc liÖt kÕ trong b¶ng d−íi ®©y. B©y giê h·y th¶o luËn víi ®ång nghiÖp cña b¹n xem c¬ quan cña b¹n cã gÆp ph¶I nh÷ng rñi ro/h¹n chÕ ®ã kh«ng, vµ nÕu chç nµo cã th× nªu ra c¸c ý tuëng ®Ó gi¶m thiÓu nh÷ng rñi ro /h¹n chÕ ®ã H×nh 6.1: §¸nh gi¸ nh÷ng th«ng tin b¹n cã ®Ó lËp kÕ ho¹ch Nh÷ng rñi ro tiÒm Èn/yÕu ®iÓm Nh÷ng ®iÓm ph¶i lu«n ghi nhí cña th«ng tin/nhËn thøc ®−îc M« t¶ Nh÷ng gi¶i ph¸p cã thÓ ®Ó gi¶m ®−a ra cho ph©n tÝch vÊn ®Ò thiÓu rñi ro/ h¹n chÕ Chóng kh«ng chÝnh x¸c Chóng kh«ng dùa trªn t×nh h×nh thùc tÕ /c¸i nh×n thÊu ®¸o. Th«ng tin ®Þnh l−îng (sè liÖu thèng kª) kh«ng tin cËy Th«ng tin ®Þnh tÝnh kh«ng ®Çy ®ñ Ho¹t ®éng 6.2: VÏ c©y vÊn ®Ò ViÕt ra mét c©y vÊn ®Ò cho lÜnh vùc (ngµnh/ tiÓu ngµnh) cña b¹n qua th¶o luËn víi c¸c ®ång nghiÖp. 9
 10. 10. H×nh 6.1: C©y vÊn ®Ò 10
 11. 11. PhÇn 7: Ph©n tÝch môc tiªu (b−íc 5) T×nh h×nh sÏ nh− thÕ nµo mét khi ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu? Môc tiªu • B¹n sÏ nªu ra c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ dùa trªn c¸c vÊn ®Ò nªu trong phÇn 7 (b−íc 5) • B¹n sÏ vÏ ®−îc mét bøc tranh toµn bé cÊu tróc c¸c ®iÒu kiÖn mong ®îi, trong ®ã minh ho¹ t×nh tr¹ng lý t−ëng cña lÜnh vùc (ngµnh/ tiÓu ngµnh) mµ b¹n ®· chän ®Ó x©y dùng dù ¸n ODA. B¹n cã thÓ sö dông nh÷ng th«ng tin ph©n tÝch ë ®©y cho môc “2. Môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n cña Phô lôc 3. Th«ng tin c¬ së B¹n cã thÓ dùng ®−îc “C©y Môc Tiªu” b»ng c¸ch viÕt l¹i nh÷ng ph¸t biÓu tiªu cùc trong “C©y vÊn ®Ò” thµnh nh÷ng ph¸t biÓu tÝch cùc. B»ng viÖc viÕt l¹i nh− vËy, mèi liªn hÖ nh©n-qu¶ trong c©y vÊn ®Ò ®−îc chuyÓn thµnh mèi liªn hÖ “biÖn ph¸p-kÕt qu¶”. Khi viÕt l¹i ph¸t biÓu tiªu cùc thµnh tÝch cùc, ®õng nghÜ qu¸ nhiÒu vµ ®õng tu©n theo b¶n n¨ng l«-gÝc cña b¹n. (VÝ dô) Ph¸t biÓu trong c©y vÊn ®Ò Ph¸t biÓu trong c©y môc tiªu Häc phÝ qu¸ cao ®èi víi mét sè phô huynh Phô huynh cã kh¶ n¨ng chi tr¶ häc phÝ ? ? KÕt qu¶ ? Häc sinh ra tr−êng cã c¬ héi tèt h¬n ®Ó kiÕm viÖc ? Mäi häc sinh ®Òu tèt nghiÖp Kh«ng cã tr−êng hîp bá häc kÐo theo c¸c tr−êng hîp kh¸c Môc tiªu Cã Ýt tr−êng hîp bá häc h¬n chÝnh Tr−êng häc hÊp dÉn häc Phô huynh muèn cho con Häc sinh phô gióp cha mÑ sinh em m×nh ®Õn tr−êng häc viÖc ®ång ¸ng sau giê häc TiÕn bé cã thÓ khuyÕn Tr−êng cã n−íc s¹ch Phô huynh kiÕm ®ñ Phô huynh ®ñ kh¶ khÝch häc sinh vµ nhµ vÖ sinh tiÒn n¨ng tr¶ häc phÝ Häc sinh cã viÖc lµm tèt h¬n BiÖn ph¸p sau khi ra tr−êng Tr−êng d¹y nh÷ng kü n¨ng Phô huynh hiÓu ®−îc tÇm thÝch hîp ®Ó kiÕm thu nhËp quan träng cña gi¸o dôc 11
 12. 12. Ho¹t ®éng 7: VÏ C©y Môc Tiªu VÏ ra mét C©y Môc Tiªu vÒ lÜnh vùc (ngµnh/tiÓu ngµnh) b¹n chän sau khi th¶o luËn víi c¸c ®ång nghiệp. H×nh 7.1: C©y Môc Tiªu 12
 13. 13. PhÇn 8: Lùa chän (c¸c) ph−¬ng ¸n can thiÖp (b−íc 6) C¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp cña b¹n ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lµ g×? Môc tiªu • B¹n sÏ x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n cña dù ¸n vµ vµ s¾p xÕp −u tiªn ®Ó lùa chän (c¸c) ph−¬ng ¸n kh¶ dÜ nhÊt cho dù ¸n ODA cña m×nh. B¹n cã thÓ sö dông c¸ch tiÕp cËn lùa chän ë ®©y cho môc “2. Môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n” cña Phô lôc 3 Th«ng tin c¬ së Lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp cña dù ¸n lµ lùa chän mét nhãm c¸c ph−¬ng tiÖn vµ môc ®Ých ®· lµm râ trong c¸c phÇn tr−íc. Trong lùa chän, nh÷ng ®iÒu sau ®©y cÇn ph¶i lu«n chó ý. D−íi ®©y lµ mét gîi ý chu tr×nh lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp dù ¸n. Ho¹t ®éng 8: X¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n can thiÖp vµ s¾p xÕp −u tiªn cho chóng X¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ trong C©y Môc Tiªu mµ nhãm cña b¹n ®· lËp ra trong c¸c phÇn tr−íc qua th¶o luËn víi c¸c ®ång nghiÖp trong nhãm. Khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc, h·y th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt nh÷ng ®iÓm chÝnh ®èi víi mçi ph−¬ng ¸n. Sau ®ã lùa chän mét ph−¬ng ¸n ®Ó ph¸t triÓn lªn thµnh mét dù ¸n ODA. H×nh 8.1: Lùa chän ph−¬ng ¸n dù ¸n Ph−¬ng ¸n A Ph−¬ng ¸n B Ph−¬ng ¸n C Tªn Tªn Tªn Ph−¬ng ¸n Nhãm ®èi t−îng môc tiªu LÜnh vùc môc tiªu 13
 14. 14. Ph−¬ng ¸n A Ph−¬ng ¸n B Ph−¬ng ¸n C Tªn Tªn Tªn C¸c c¬ quan liªn quan C¸c ®Çu vµo C¸c −u tiªn vÒ chÝnh s¸ch C¸c t¸c ®éng tiªu cùc TÝnh kh¶ thi TÝnh bÒn v÷ng 14
 15. 15. PhÇn 9: X©y dùng Khung L«gÝc 1 PhÇn Tãm t¾t (b−íc 7-1) B¹n sÏ x©y dùng khu«n khæ dù ¸n ODA nh− thÕ nµo ®Ó ®Ò xuÊt? Môc tiªu HiÓu ®−îc khung dù ¸n: cÊu tróc, chuçi l«gÝc, lîi thÕ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi. B¹n cã thÓ sö dông c¸ch tiÕp cËn ®−îc lùa chän ë ®©y cho môc “2. Nh÷ng môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n” ë Phô lôc 3. Th«ng tin c¬ së Khung l«gÝc th−êng ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn, theo dâi vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n v× ®©y lµ c¸ch tr×nh bµy dÔ hiÓu. TÊt c¶ c¸c nhµ tµi trî ODA quèc tÕ ®Òu sö dông khung l«gÝc trong qu¸ tr×nh x©y dùng, thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ODA. Khung l«gÝc ®−îc thiÕt lËp b»ng c¸ch x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vµ hîp phÇn chÝnh cña dù ¸n dùa trªn ph−¬ng ph¸p ph−¬ng ¸n ®· ®−îc lùa chän trong phÇn 8 “Lùa chän ph−¬ng ¸n can thiÖp dù ¸n”. B¶ng 9.1 lµ mét mÉu khung l«gÝc. B¶ng 9.1: MÉu khung l«gÝc Tªn dù ¸n Thêi kú dù ¸n Phiªn b¶n LÜnh vùc môc tiªu Nhãm ®èi t−îng môc tiªu Ngµy Tãm t¾t ChØ sè ®o l−êng Ph−¬ng tiÖn vµ nguån Gi¶ ®Þnh chÝnh kiÓm chøng Môc tiªu tæng thÓ C¸c tiªu chuÈn ®Ó ®o l−êng C¸c nguån d÷ liÖu ®Ó thu Nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng CÇn ®¹t ®−îc ®iều g× sau møc ®é thµnh c«ng cña dù thập c¸c chØ sè ®èi víi dù ¸n, ngoµi tÇm khi môc ®Ých dù ¸n ®· ®¹t ¸n kiÓm so¸t vµ kh«ng ch¾c ®−îc? ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Môc ®Ých Dù ¸n cÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g× trong thêi h¹n dù ¸n? §Çu ra Lµm thÕ nµo ®Ó dù ¸n ®¹t ®−îc môc ®Ých ®· ®Ò ra? C¸c ho¹t ®éng Cô thÓ cÇn lµm g×? §Çu vµo Nh©n sù, tµi liÖu, thiÕt bÞ vµ c¸c nguån tµi trî cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. Tãm t¾t Néi dung chÝnh cña phÇn tãm t¾t dù ¸n cã thÓ rót ra tõ ph−¬ng ¸n can thiÖp ®· ®−îc lùa chän trong phÇn 8. Nh− ë b¶ng 9.1, cã thÓ dùa vµo c¸c tÇng cña C©y Môc Tiªu còng nh− quan hÖ cña chóng ®Ó ®iÒn th«ng tin vµo mçi cét trong phÇn Tãm t¾t cña Khung l«gÝc. X¸c ®Þnh th«ng tin §iÒn tªn dù ¸n, thêi h¹n, lÜnh vùc môc tiªu, nhãm ®èi t−îng môc tiªu, ngµy th¸ng vµo nh÷ng chç trèng ®· ®−îc thiÕt kÕ s½n ë phÇn trªn trong mÉu khung l«gÝc. 15
 16. 16. Môc tiªu tổng thể Môc tiªu lµ ¶nh h−ëng ph¸t triÓn – nh÷ng ¶nh h−ëng tÝch cùc - ®−îc coi lµ kÕt qu¶ cña viÖc ®¹t ®−îc Môc ®Ých. Môc tiªu ®−îc lùa chän trong lêi ph¸t biÓu ®Æt mét tÇng bªn trªn lêi ph¸t biÓu vÒ môc ®Ých dù ¸n trong C©y Môc Tiªu. §iÒu nµy cÇn ®−îc nªu ra trong mét c©u m« t¶ møc ®é hoµn thµnh Môc ®Ých Môc ®Ých lµ môc tiªu hi väng ®¹t ®−îc khi dù ¸n hoµn thµnh. Môc ®Ých ®−îc m« t¶ lµ mét lîi Ých cô thÓ hoÆc ¶nh h−ëng ®Õn nhãm ®èi t−îng môc tiªu. Do ®ã, Môc ®Ých dù ¸n cã thÓ ®¹t ®−îc mét c¸ch hiÖu qu¶ trong thêi kú dù ¸n. Trong khung l«gÝc chØ cã mét Môc ®Ých dù ¸n. --- TØnh: Ph¸c th¶o ngµy:: ( VÊn ®Ò chÝnh: --- 1. --- 2. --- Môc tiªu tæng thÓ 1.1.1 Môc ®Ých cña dù ¸n 1.1. --- 1.2. --- 1.3. --- §Çu ra --- C¸c ho¹t ®éng--- 1.2.1. --- 1.2.2. --- 1.2.3. --- Figure 9.1 Developing a Log-frame from Objective Tree §Çu ra C¸c ®Çu ra lµ nh÷ng môc tiªu trung gian cÇn hoµn thµnh ®Ó ®¹t ®−îc Môc ®Ých cña dù ¸n. C¸c §Çu ra cho thÊy møc ®é dù ¸n nç lùc ®Ó ®¹t ®−îc Môc ®Ých. §iÒu nµy cÇn ®−îc nªu ra trong mét c©u m« t¶ møc ®é hoµn thµnh. Tr×nh tù thêi gian §Çu ra 1 2 3 4 Ho¹t ®éng 1.1 2.2 3.1 4.1 1.2 2.2 3.2 4.2 Tr×nh tù H×nh 9.1 thêi 1.3 2.3 3.3 4.3 gian §¸nh sè c¸c ho¹t ®éng 1.4 2.4 3,4 4.4 16
 17. 17. Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng lµ nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ nh»m môc ®Ých t¹o c¸c §Çu ra th«ng qua viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c §Çu vµo. Do mét dù ¸n bao gåm nhiÒu Ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn cÇn viÕt ra nh÷ng Ho¹t ®éng chÝnh chØ râ viÖc ®¹t ®−îc tõng §Çu ra lµ rÊt cÇn thiÕt. Ho¹t ®éng qu¶n lÝ, theo dâi dù ¸n vµ thu thËp th«ng tin còng cÇn ®−îc tÝnh ®Õn. Theo nh− minh ho¹ d−íi ®©y, nÕu cã thÓ th× nªn liÖt kÓ c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c §Çu ra t−¬ng øng theo thø tù. Ho¹t ®éng kh«ng ph¶I lµ m« t¶ t×nh huèng vµ cÇn ®−îc m« t¶ víi c¸c hµnh ®éng cô thÓ. Khi cÇn thiÕt, còng nªn x¸c ®Þnh râ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Ho¹t ®éng ®ã. §Çu vµo §Çu vµo lµ nh©n sù, trang thiÕt bÞ vµ nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c Ho¹t ®éng ®· ®Ò ra trong khung l«gÝc. Ho¹t ®éng 9: ViÕt b¶n tãm t¾t dù ¸n X©y dùng phÇn Tãm t¾t dù ¸n cña b¹n qua th¶o luËn. B¶ng 9.2 MÉu Khung l«gÝc Tªn dù ¸n Thêi h¹n Phiªn b¶n LÜnh vùc môc tiªu Nhãm ®èi t−îng môc tiªu Ngµy Tãm t¾t C¸c chØ sè ®o l−êng Ph−¬ng tiÖn vµ nguån Gi¶ ®Þnh chÝnh kiÓm chøng Môc tiªu tæng thÓ C¸c tiªu chuÈn ®Ó ®o l−êng C¸c nguån d÷ liÖu ®Ó thu Nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng CÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g× sau møc ®é thµnh c«ng cña dù thËp c¸c chØ sè ®èi víi dù ¸n, ngoµi tÇm khi môc ®Ých dù ¸n ®· ®¹t ¸n kiÓm so¸t vµ kh«ng ch¾c ®−îc? ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Môc ®Ých Dù ¸n cÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g× trong thêi h¹n dù ¸n? §Çu ra Lµm thÕ nµo ®Ó dù ¸n ®¹t ®−îc môc ®Ých ®· ®Ò ra? C¸c ho¹t ®éng Cô thÓ cÇn lµm g×? §Çu vµo Nh©n lùc, nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 17
 18. 18. PhÇn 10: X©y dùng Khung l«gÝc 2 Nh÷ng gi¶ ®Þnh chÝnh (B−íc 7-2) Nh÷ng gi¶ ®Þnh chÝnh g× lµ ®iÒu kiÖn ®Ó dù ¸n cña b¹n thµnh c«ng? Môc tiªu CÇn hiÓu ®−îc ý t−ëng vÒ nh÷ng Gi¶ ®Þnh chÝnh ®èi víi dù ¸n cña b¹n ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc chóng B¹n cã thÓ sö dông ph−¬ng thøc tiÕp cËn nµy cho môc “2. Nh÷ng môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n” trong Phô lôc 3 th«ng tin c¬ së Nh÷ng gi¶ ®Þnh chÝnh lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó dù ¸n ®¹t ®−îc môc tiªu ®· ®Ò ra ë cét trªn. Gi¶ ®Þnh chÝnh cã ®Æc ®iÓm: (i) Quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña dù ¸n (ii) Ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña dù ¸n, vµ (iii) Kh«ng ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Thªm mét sè ®Æc ®iÓm cña ®¸nh gi¸ rñi ro? B¶ng 10.1: VÝ dô mét sè gi¶ ®Þnh chÝnh KhÝa c¹nh VÝ dô Kinh tÕ (Gi¸ /Ph©n “Gi¸ g¹o kh«ng gi¶m” (VÒ Môc tiªu t¨ng doanh thu b¸n g¹o) phèi) ChÝnh s¸ch /Quy “Bé Y tÕ kh«ng thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi thuèc nhi khoa ” (VÒ Môc tiªu Tæng thÓ cña ®Þnh dù ¸n thuèc nhi khoa bÒn v÷ng) M«I tr−êng “L−îng n−íc m−a hµng n¨m ®¹t Ýt nhÊt 1000mm” (VÒ Môc ®Ých dù ¸n t¨ng thu ho¹ch trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp) V¨n ho¸ - x· héi “Sè l−îng lín nam giíi (chång vµ con trai) kh«ng rêi bá lµng ®Ó ®i lµm viÖc n¬I kh¸c ” (vÒ §Çu ra gi¶m nhÑ g¸nh nÆng c«ng viÖc ®èi víi phô n÷) æn ®Þnh ®éi ngò “Nh©n viªn ®· qua ®µo t¹o tiÕp tôc ë l¹i lµm viÖc.” (VÒ §Çu ra n©ng cao kü n¨ng cña nh©n nh©n viªn viªn) Dù ¸n kh¸c “Tiªm chñng ®óng lÞch.” ( VÒ dù ¸n søc khoÎ trÎ em ë khu vùc cã cïng môc ®Ých lµ t¨ng c−êng chÕ ®é dinh d−ìng cho trÎ em) Gi¶ ®Þnh chÕt ng−êi: Gi¶ ®Þnh chÕt ng−êi lµ mét Gi¶ §Çu ra ®Þnh chÝnh mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc, do ®ã dù ¸n kh«ng thÓ ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®· ®Æt ra. NÕu b¹n Gi¶ ®Þnh t×m ®−îc mét gi¶ ®Þnh chÕt ng−êi th× h·y nghÜ ®Õn Ho¹t ®éng chÝnh chuyÖn thay ®æi ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn dù ¸n. Nh×n chung, §Çu ra sÏ ®¹t ®−îc khi c¸c Ho¹t ®éng ®−îc tiÕn hµnh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh l«gÝc nµy, c¸c Gi¶ ®Þnh chÝnh cÇn ë cïng cÊp ®é khi c¸c ho¹t ®éng ®−îc hoµn thµnh. TÝnh l«gÝc nµy tiÕp tôc thÓ hiÖn ë tõng cÊp ®é cña phÇn tãm t¾t nh− trong mÉu ë phÇn Ho¹t ®éng d−íi ®©y. 18
 19. 19. Ho¹t ®éng10: Lµm râ c¸c Gi¶ ®Þnh chÝnh cña b¹n trong dù ¸n X©y dùng gi¶ ®Þnh chÝnh cña dù ¸n cña b¹n th«ng qua th¶o luËn. B¶ng 10.2 MÉu khung l«gÝc (Gi¶ ®Þnh chÝnh) Tªn dù ¸n Thêi h¹n Phiªn b¶n LÜnh vùc môc tiªu Nhãm ®èi t−îng môc tiªu Ngµy Tãm t¾t C¸c chØ sè ®o l−êng Ph−¬ng tiÖn vµ nguån Gi¶ ®Þnh chÝnh kiÓm chøng Môc tiªu tæng thÓ C¸c tiªu chuÈn ®Ó ®o l−êng C¸c nguån d÷ liÖu ®Ó thu Nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng CÇn ®¹t ®−îc ®iÌu g× sau møc ®é thµnh c«ng cña dù thËp c¸c chØ sè ®èi víi dù ¸n, n»m ngoµi khi môc ®Ých dù ¸n ®· ®¹t ¸n tÇm kiÓm so¸t vµ kh«ng ®−îc? ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Môc ®Ých Dù ¸n cÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g× trong thêi h¹n dù ¸n? §Çu ra Lµm thÕ nµo ®Ó dù ¸n ®¹t ®−îc môc ®Ých ®· ®Ò ra? C¸c ho¹t ®éng Cô thÓ cÇn lµm g×? §Çu vµo Nh©n lùc, nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 19
 20. 20. PhÇn 11: X©y dùng Khung l«gÝc 3 ThiÕt lËp c¸c chØ sè ®o l−êng (B−íc 7-3) B¹n lµm thÕ nµo ®Ó ®o l−êng tiÕn tr×nh vµ møc ®é thµnh c«ng cña dù ¸n ? Môc tiªu • HiÓu ®−îc c¸ch sö dông c¸c chØ sè ®o l−êng • ChØ râ ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng cña c¸c chØ sè ®o l−êng. B¹n cã thÓ sö dông c¸ch tiÕp cËn ®· ®−îc lùa chän ë ®©y cho môc “2. C¸c môc tiªu cña ch−¬ng trinh/dù ¸n” trong Phô lôc 3. Th«ng tin c¬ së X©y dùng chØ sè lµ mét qu¸ tr×nh ®Þnh nghÜa nh÷ng ®iÒu ®−îc m« t¶ trong phÇn Tãm t¾t. ë ®©y, tÊt c¶ nh÷ng ®Þnh nghÜa ch−a râ rµng sÏ ®−îc ®Þnh l−îng b»ng viÖc x©y dùng c¸c chØ sè ®o l−êng. C¸c chØ sè ®o l−êng cho phÐp ®Æt môc tiªu cho nh÷ng g× ®−îc m« t¶ trong phÇn tãm t¾t, vÝ dô nh− §Çu vµo, Ho¹t ®éng, §Çu ra, Môc ®Ých vµ Môc tiªu. C¸c chØ sè cÇn ®−îc x©y dùng mét c¸ch kh¸ch quan vµ cã thÓ kiÓm chøng ®Ó chØ ra ®−îc gi¸ trÞ môc tiªu hoÆc møc ®é ®¹t ®−îc cña tõng môc tiªu. Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng ®Ò cËp ®Õn nguån d÷ kiÖn cña c¸c ChØ sè ®o l−êng. Nã ®Ò cËp ®Õn n¬I lÊy d÷ liÖu, tæ chøc cung cÊp d÷ liÖu, d÷ liÖu ®−îc lÊy ë tµi liÖu nµo vµ ph−¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu. . X©y dùng c¸c chØ sè ®o l−êng vµ Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng (a) NghÜ ®Õn nh÷ng d÷ liÖu ph¶n ¸nh chÝnh x¸c nh÷ng g× ®−îc tr×nh bµy trong MÑo phÇn Tãm t¾t (tÝnh phï hîp cña d÷ liÖu). (b) NghÜ ®Õn nh÷ng d÷ liÖu cã thÓ ®o l−êng ®−îc thµnh qu¶ cña dù ¸n (tÝnh ®o l−êng cña d÷ liÖu) (c) §èi víi lo¹i d÷ liÖu, cÇn chØ ra chñ ®Ò, lo¹i, sè l−îng, chÊt l−îng d÷ liÖu còng nh− cÇn chØ râ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cÇn nh÷ng d÷ liÖu ®ã (Sù râ rµng cña chØ sè) (d) C©n nh¾c møc ®é tin cËy cña nguån d÷ liÖu, møc ®é dÔ/khã vµ chi phÝ cña viÖc thu thËp d÷ liÖu, ®−îc quyÕt ®Þnh trong Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng ®èi víi c¸c chØ sè ®o l−êng. (Møc ®é tin cËy vµ tÝnh s½n cã cña d÷ liÖu). Mét chØ sè tèt bao gåm nh÷ng yÕu tè sau ®©y: lo¹i d÷ liÖu, nhãm môc tiªu, sè l−îng, chÊt l−îng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm. Nh÷ng c¸ch diÔn ®¹t ch−a râ rµng trong phÇn tãm l−îc (®iÓn h×nh lµ “c¶i thiÖn”, “n©ng cao”, “t¨ng c−êng”, “cñng cè”, “t¨ng”, “®Èy m¹nh”, “n©ng cÊp”, “®ñ”, “ph¸t triÓn”, “hiÖu qu¶”, v.v…) sÏ ®−îc ®Þnh l−îng th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c chØ sè ®o l−êng ë ®©y. 20
 21. 21. Ho¹t ®éng 11.1: ChuÈn bÞ phÇn tr×nh bµy vÒ chØ sè B¶ng d−íi ®©y ®−a ra c¸c vÝ dô vÒ nh÷ng yÕu tè cña c¸c chØ sè ®o l−êng. H·y ®äc b¶ng d−íi ®©y 1 c¸ch kü l−ìng, lµm theo c¸c vÝ dô vµ ph¸t triÓn c¸c chØ sè kiÓm chøng kh¸ch quan. Ho¹t ®éng nµy cÇn lµm theo nhãm 2 ng−êi. . Cã thÓ xem l¹i vµ sö dông b¶ng 6.1 (§¸nh gi¸ rñi ro tiÒm Èn cña sö dông th«ng tin/quan ®iÓm) trong phÇn 6. B¶ng 11.1: Thùc hµnh x©y dùng c¸c chØ sè VÝ dô A VÝ dô B VÝ dô C N¨ng lùc cña c¸c kü s− trong C¬ héi ®i häc víi c¸c bÐ g¸i Môc tiªu/§Çu ra cÇn c«ng t¸c kiÓm so¸t lò lôt vµ N¨ng suÊt lóa m× ë lµng B trong ®é tuæi tõ 6 ®Õn 11 ë ®¹t ®−îc xãi mßn ë tØnh K ®−îc n©ng t¨ng phÝa t©y quËn C t¨ng. cao. Lo¹i d÷ liÖu Sè l−îng c¸c kü s− N¨ng suÊt lóa m× TØ lÖ tuyÓn sinh Nhãm ®èi t−îng C¸c kü s− ë Trung t©m Ph¸t 300 hé gia d×nh canh t¸c trªn C¸c bÐ g¸I tuæi tõ 6-11 môc tiªu triÓn ®Êt kh« Sè l−îng 20 ng−êi ®−îc ®µo t¹o T¨ng 40% T¨ng 65% Kh¶ n¨ng sö dông ®óng kü ChÝnh phñ cÊp tÝn dông cho ChÊt l−îng Cïng møc n¨m 2001 thuËt XXX c¸c tr−êng tiÓu häc Thêi gian Cuèi th¸ng 3 n¨m 2005 Th¸ng 8 n¨m 2008 4 n¨m §Þa ®iÓm Trung t©m Ph¸t triÓn Lµng B Khu vùc phÝa t©y quËn C §Õn th¸ng 3/2005, ®µo t¹o ®−îc cho Trung t©m ph¸t triÓn C¸c chØ sè ®o l−êng BiÖn ph¸p kiÓm 20 kü s− cã thÓ sö dông c¸c kü thuËt mµ dù ¸n chuyÓn giao vÒ kiÓm so¸t lò lôt vµ xãi mßn ë tØnh CÇn Th¬ Hå s¬ t¹i trung t©m ? ? chøng S¸t h¹ch tr×nh ®é th«ng th¹o ? ? ChØnh söa dùa trªn tµi liÖu cña FASID (2000) 21
 22. 22. Ho¹t ®éng 11.2: QuyÕt ®Þnh c¸c chØ sè ®o l−êng, Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng QuyÕt ®Þnh c¸c chØ sè ®o l−êng, Ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng cïng víi ®ång nghiÖp cña b¹n. B¶ng 11.2 MÉu khung l«gÝc (C¸c chØ sè ®o l−êng, ph−¬ng tiÖn vµ nguån kiÓm chøng) Tªn dù ¸n Thêi h¹n Phiªn b¶n LÜnh vùc môc tiªu Nhãm ®èi t−îng môc tiªu Ngµy Tãm l−îc C¸c chØ sè ®o l−êng Ph−¬ng tiÖn vµ nguån Gi¶ ®Þnh chÝnh kiÓm chøng Môc tiªu tæng thÓ C¸c tiªu chuÈn ®Ó ®o l−êng C¸c nguån d÷ liÖu ®Ó thu Nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng CÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g× sau møc ®é thµnh c«ng cña dù thËp c¸c chØ sè ®èi víi dù ¸n, n»m ngoµi khi môc ®Ých dù ¸n ®· ®¹t ¸n tÇm kiÓm so¸t vµ kh«ng ®−îc? ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Môc ®Ých Dù ¸n cÇn ®¹t ®−îc ®iÒu g× trong thêi h¹n dù ¸n? §Çu ra Lµm thÕ nµo ®Ó dù ¸n ®¹t ®−îc môc ®Ých ®· ®Ò ra? C¸c ho¹t ®éng Cô thÓ cÇn lµm g×? §Çu vµo Nh©n lùc, nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. …. Vµ b©y giê, b¹n ®· cã khung l«gÝc cho dù ¸n ODA cña m×nh! 22
 23. 23. PhÇn 12: Tù ®¸nh gi¸ tr−íc khi ®Ö tr×nh (1) 5 Tiªu chÝ (B−íc 8-1) B¹n lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm tra xem dù ¸n cña m×nh ®· ®−îc x©y dùng ®óng c¸ch hay ch−a? Môc tiªu CÇn hiÓu 5 tiªu chÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó kiÓm tra xem dù ¸n ®· ®−îc chuÈn bÞ ®óng c¸ch ch−a. B¹n cã thÓ tËn dông ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn ®· lùa chän ë ®©y cho môc “2. C¸c môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n” trong Phô lôc 3. th«ng tin c¬ së B©y giê b¹n cã thÓ ph¸c th¶o mét khung l«gÝc cho dù ¸n b¹n muèn ®Ö tr×nh. §iÒu quan träng lµ ph¶i ®¶m b¶o dù ¸n cña b¹n ®−îc chuÈn bÞ mét c¸ch ®óng ®¾n tr−íc khi ®−a khung l«gÝc vµo bé tµi liÖu chÝnh thøc nép cho MPI/nhµ tµi trî. ViÖc thÈm ®Þnh cÇn bao gåm nh÷ng ®iÓm sau: (1) KiÓm tra thø tù l«gÝc cña nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy trong khung l«gÝc. (2) KiÓm tra l¹i qu¸ tr×nh ph¸t triÓn khung l«gÝc (3) KiÓm tra theo khÝa c¹nh cña 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸ (a) TÝnh phï hîp (b) HiÖu qu¶ (c) HiÖu suÊt (d) T¸c ®éng (e) TÝnh bÒn v÷ng VÒ ®iÓm (1) vµ (2), xin mêi xem l¹i häc phÇn tr−íc cã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò nµy. §ång thêi, nh÷ng c©u hái chÝnh cho 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®−îc liÖt kª trong b¶ng d−íi ®©y. B¶ng 12.1: 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸ HiÖu suÊt* HiÖu qu¶* T¸c ®éng* TÝnh phï hîp TÝnh bÒn v÷ng* Môc tiªu Nh÷ng ¶nh LiÖu môc ®Ých vµ Kh¶ n¨ng duy tr× LiÖu cã ®¹t ®−îc h−ëng tÝch cùc môc tiªu tæng thÓ nh÷ng t¸c ®éng môc ®Ých kh«ng vµ tiªu cùc hay vÉn cßn ý nghÜa tÝch cùc sau khi vµ ®Çu ra sÏ gãp trùc tiÕp vµ gi¸n lµ nh÷ng môc hoµn thµnh c¸c Môc ®Ých phÇn bao nhiªu tiÕp mµ dù ¸n tiªu t¹i thêi ®iÓm ho¹t ®éng cña trong ®ã? mang l¹i? thÈm ®Þnh hay c¸c c¬ quan ViÖt kh«ng? Nam ë møc ®é §Çu ra ë møc ®é nµo nµo? Ho¹t ®éng c¸c yÕu tè ®Çu vµo sÏ ®−îc §Çu vµo chuyÓn thµnh ®Çu ra.? *KiÓm chøng dùa trªn dù ®o¸n vµ triÓn väng / KiÓm chøng dùa trªn møc ®é thùc hiÖn Nguån FASID (2000) B¶ng 12.2: CÇu hái chÝnh liªn quan ®Õn 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸ Tiªu chÝ C©u hái chÝnh Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m l−îng ®Çu vµo mµ vÉn gi÷ nguyªn l−îng ®Çu ra? HiÖu suÊt C¸c ®Çu vµo cã ®−îc sö dông ®óng c¸ch ®Ó t¹o ra c¸c ®Çu ra kh«ng? Môc ®Ých ®Æt ra ban ®Çu cã ®¹t ®−îc kh«ng? LiÖu c¸c môc ®Ých cña dù ¸n cã ®¹t ®−îc kh«ng nÕu ®¹t ®−îc tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶? C¸c môc tiªu ®−îc ®Þnh l−îng cã ®ñ ®Ó chøng minh c¸c ph−¬ng tiÖn lµ ®óng kh«ng? HiÖu qu¶ §· x¸c ®Þnh ®−îc c¸c yÕu tè quan träng bªn ngoµi ch−a? Cuèi dù ¸n cã hy vong ®¹t ®−îc môc ®Ých dù ¸n hay kh«ng? Cã ®Çu ra nµo cÇn ®−îc cñng cè ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých cña dù ¸n kh«ng? 23
 24. 24. Tiªu chÝ C©u hái chÝnh LiÖu cã thÓ gi¶m ®Çu ra mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®¹t ®−îc môc ®Ých kh«ng? C¸c bªn liªn quan chÝnh cã ®−îc x¸c ®Þnh vµ m« t¶ râ kh«ng? C¸c ®èi t−îng thô h−ëng cã ®−îc x¸c ®Þnh râ kh«ng? Nh÷ng vÊn ®Ò cña c¸c ®èi t−îng thô h−ëng cã ®−îc m« t¶ ®µy ®ñ kh«ng? Môc tiªu tæng thÓ cã gi¶i thÝch t¹i sao dù ¸n l¹i quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña quèc gia/khu vùc/ngµnh kh«ng? C¸c môc ®Ých cña dù ¸n cã thÓ hiÖn lîi Ých trùc tiÕp cña c¸c nhãm ®èi t−îng môc tiªu kh«ng? Cã t¸c ®éng tiªu cùc nµo kh«ng – nÕu cã th× lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m thiÓu chóng? Cã t¸c ®éng tÝch cùc nµo kh«ng – nÕu cã th× lµm thÕ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ chóng? T¸c ®éng ë møc ®é nµo th× dù ¸n ODA tiÕp tôc h−íng tíi môc tiªu dµi h¹n? Môc ®Ých dù ¸n cã ®ãng gãp vµo c¸c môc tiªu tæng thÓ kh«ng? Dù ¸n cã ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ®èi t−îng thô h−ëng kh«ng? - §©y cã ph¶I lµ mét dù ¸n v× ng−êi nghÌo kh«ng? C¸c môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn/xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî TÝnh phï kh«ng? hîp LÜnh vùc cña dù ¸n cã n»m trong −u tiªn cña c¸c nhµ tµi trî ODA quèc tÕ kh«ng? Dù ¸n cã ph¶n ¸nh ®−îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ nh÷ng dù ¸n t−¬ng tù kh«ng? C¬ quan thùc hiÖn dù ¸n cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù ¸n kh«ng? C¸c tæ chøc ViÖt Nam tham gia dù ¸n cã tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp sau khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng? Nh÷ng ng−êi trong céng ®ång tham gia dù ¸n cã tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp sau khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng? Cã ho¹t ®éng nµo cÇn thay ®æi cho tèt h¬n ®Ó t¨ng c−êng tÝnh tù lùc kh«ng? (§−a ra c¸c c©u hái vÝ dô) TÝnh bÒn C¸c bªn liªn quan cã coi dù ¸n lµ mét phÇn c«ng viÖc cña hä mét c¸ch ®Çy ®ñ kh«ng? v−ng C¸c c¬ quan chñ qu¶n cã chÝnh s¸ch t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sau khi hoµn thµnh dù ¸n kh«ng? Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ mÆt kü thuËt cã phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng kh«ng? M«i tr−êng sinh th¸i cã ®−îc b¶o vÖ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sau khi hoµn thµnh dù ¸n kh«ng? Dù ¸n cã ®ãng gãp g× vµo vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi kh«ng? TÊt c¶ c¸c ®èi t−îng thô h−ëng cã ®−îc tiÕp cËn mét c¸ch ®Çy ®ñ ®Õn c¸c lîi Ých, s¶n phÈm vµ dÞch vô do dù ¸n mang l¹i trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sau khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng? C¸c ®¬n vÞ tham gia dù ¸n cã kh¶ n¨ng tiÕp nèi ho¹t ®éng dù ¸n sau khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng? HÇu hÕt c¸c nhµ tµi trî ODA (vµ MPI) ®Òu dïng nh÷ng tiªu chÝ nµy ®Ó thÈm ®Þnh /®¸nh gi¸ dù ¸n ®−îc ®Ò xuÊt /®ang ho¹t ®éng. ho¹t ®éng 12: ThÈm ®Þnh dù ¸n cña b¹n (1) 5 tiªu chÝ Sö dông 5 tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ë trªn ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n cña b¹n. Th¶o luËn vÒ nh÷ng rñi ro tiÒm n¨ng cña dù ¸n ®Æc biÖt khi kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña b¹n lµ kh«ng tho¶ m·n. B¶ng 12.2: ThÈm ®Þnh dù ¸n cña ban KÕt qu¶ M« t¶ Rñi ro Tiªu thÈm chÝ ®Þnh Kh«ng HiÖu tho¶ suÊt* m·n HiÖu qu¶* T¸c ®éng* 24
 25. 25. TÝnh phï hîp TÝnh bÒn v÷ng* *KiÓm chøng dùa trªn dù ®o¸n vµ triÓn väng KiÓm chøng dùa trªn møc ®é thùc hiÖn L−u ý r»ng “TÝnh phï hîp” sÏ ®−îc nghiªn cøu kü h¬n ë phÇn tiÕp theo. 25
 26. 26. PhÇn 13: tù ®¸nh gi¸ tr−íc khi ®Ö tr×nh (2) Gi¶I tr×nh dù ¸n (B−íc 8-2) Lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n dù ¸n cña b¹n phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch/kÕ ho¹ch cña chÝnh phñ vµ nh÷ng −u tiªn cña c¸c nhµ tµi trî? môc tiªu CÇn ®¶m b¶o chøng minh ®−îc dù ¸n b¹n ®Ö tr×nh lµ phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch cña chÝnh phñ vµ n»m trong −u tiªn cña c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ. Th«ng tin c¬ së Trong häc phÇn 3 “X¸c ®Þnh mét lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng can thiÖp”, b¹n ®· x¸c ®Þnh ®−îc mét lÜnh vùc réng mµ dù ¸n cña b¹n ®Þnh ho¹t ®éng vµ c¸c nhµ tµi trî tiÒm n¨ng. Häc phÇn 13 nµy sÏ xem xÐt l¹i c¸c vÊn ®Ò ®ã ®Ó ®¶m b¶o r»ng nh÷ng c©n nh¾c nµy lµ ®óng h−íng sau khi b¹n ®· th¶o luËn vÒ dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh xem b¹n muèn tiÕn hµnh dù ¸n víi nhµ tµi trî nµo. Trong sè c¸c cÇu hái thÈm ®Þnh ë häc phÇn 12, cã mét sè c©u hái then chèt ®Ó gi¶i tr×nh dù ¸n cña b¹n. • C¸c môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp víi nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn/xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña chÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî kh«ng? • Cã ph¶i huy ®éng nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA ®Ó thùc hiÖn dù ¸n kh«ng? • C¸c môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp víi nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn/xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña c¸c nhµ tµi trî kh«ng? • Dù ¸n cã ph¶n ¸nh ®−îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ dù ¸n t−¬ng tù kh«ng? • C¬ quan tham gia thùc hiÖn dù ¸n ®−îc chØ ®Þnh cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn dù ¸n kh«ng? 26
 27. 27. B¶ng 13.1 ®−a ra nh÷ng c©u hái vµ th«ng tin liªn quan mµ b¹n sÏ ®Ò cËp trong b¶n ®Ò xuÊt dù ¸n cña m×nh. B¶ng 13.1: Nh÷ng c©u hái then chèt trong viÖc gi¶I tr×nh dù ¸n cña b¹n C©u hái then chèt Tµi liÖu/Th«ng tin b¹n cÇn ®Ò cËp Nguån lÊy th«ng tin C¸c môc tiªu cña dù ¸n cã phï Nh÷ng lÜnh vùc −u tiªn cho c¸c dù ¸n/ch−¬ng tr×nh ODA ®−îc qui ®Þnh trong nghÞ ®Þnh 17/2001/ND-CP NhiÒu tµi liÖu ®−îc xuÊt b¶n nh− SEPD, hîp víi nh÷ng môc tiªu ph¸t söa ®æi nh− sau: CPRGS, VDGs triÓn/xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña 1. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n (bao gåm n«ng nghiÖp, t−íi tiªu, l©m nghiÖp, thuû s¶n) cïng chÝnh phñ kh«ng? víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. C¸c tµi liÖu cÊp quèc gia kh¸c cã ë MPI 2. X©y dùng h¹ tÇng c¬ së kinh tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé (trªn trang web hoÆc ë v¨n phßng) 3. Ph¸t triÓn h¹ tÇng x· héi (y tÕ, gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn d©n sè…) 4. B¶o vÖ m«i tr−êng vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn C¸c tµi liÖu cÊp tØnh cã ë Uû ban nh©n 5. T¨ng c−êng n¨ng lùc tæ chøc vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; chuyÓn giao c«ng nghÖ; n©ng cao d©n tØnh hoÆc Së kÕ ho¹ch ®Çu t− cña n¨ng lùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. tØnh (trªn trang web hoÆc ë v¨n phßng) C¸c lÜnh vùc kh¸c sÏ do Thñ t−íng quyÕt ®Þnh tuú tõng tr−êng hîp dùa trªn hå s¬ do MPI vµ c¬ quan chñ qu¶n nép. C¸c tµi liÖu ngµnh cã ë Bé ngµnh t−¬ng C¸c tµi liÖu vÒ kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ: øng (trªn trang web hoÆc ë v¨n phßng) • Tµi liÖu cÊp nhµ n−íc: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m (SEDP), ChiÕn l−îc toµn vµ/hoÆc Së ban ngµnh cÊp tØnh. diÖn vÒ t¨ng tr−ëng vµ gi¶m nghÌo (CPRGS), Môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû ViÖt Nam (VDGs), kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m, khung chiÕn l−îc ODA , danh môc c¸c ch−¬ng tr×nh/dù ¸n ®Çu t− quèc gia , Tuyªn bè chung Hµ Néi; • C¸c tµi liÖu ngµnh: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh 5 n¨m, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh hµng n¨m, c¸c ch−¬ng tr×nh trong ngµnh, danh môc c¸ dù ¸n ®Çu t− trong ngµnh; • C¸c tµi liÖu cÊp tØnh: kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m cña tØnh, c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn hµng n¨m cña tØnh, danh môc c¸c ch−¬ng tr×nh/dù ¸n −u ®·i ®Çu t− cña tØnh, danh môc ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c dù ¸n/ch−¬ng tr×nh Cã ph¶I huy ®éng nguån viÖn §¸nh gi¸ c¸c nguån lùc s½n cã trong n−íc ®Ó thùc hiÖn dù ¸n trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA ®Ó • Danh môc ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c ch−¬ng tr×nh/dù ¸n, bao gåm c¶ c¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn dù ¸n kh«ng? thùc hiÖn vµ nh÷ng dù ¸n míi ®−îc ®Ò xuÊt. • PhÇn ®ãng gãp cña c¸c ®èi t−îng thô h−ëng • Quan hÖ ®èi t¸c víi c¸c khu vùc kinh tÕ t− nh©n hoÆc c¸c c¬ quan kh¸c §iÓm m¹nh cña c¸c nguån ODA ®Ó thùc hiÖn dù ¸n • ChuyÓn giao vèn 27
 28. 28. C©u hái then chèt Tµi liÖu/Th«ng tin b¹n cÇn ®Ò cËp Nguån lÊy th«ng tin • ChuyÓn giao hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng thÓ s¶n xuÊt trong n−íc víi gi¸ c¹nh tranh • ChuyÓn giao nh÷ng c«ng nghÖ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh • ChuyÓn giao tri thøc ®Ó cñng cè n¨ng lùc cña c¸c ®èi t−îng thô h−ëng ho¸c ph¸t triÓn nguån vèn nh©n lùc LÜnh vùc dù ¸n cña b¹n cã n»m C¸c tµi liÖu cña nhµ tµi trî: Trang web vµ v¨n phßng cña c¸c nhµ trong lÜnh vùc −u tiªn cña c¸c • ChiÕn l−îc hç trî quèc gia (CAS), khu«n khæ c¸c ch−¬ng tr×nh quèc gia, kÕ ho¹ch trî gióp tµi trî (trung t©m th«ng tin) nhµ tµi trî ODA quèc tÓ kh«ng? quèc gia, khu«n khæ hîp t¸c quèc gia ChiÕn l−îc hç trî quèc gia (CAS): • Thñ tôc vµ chÝnh s¸ch cÊp vèn cña c¸c nhµ tµi trî ADB, AusAid, C¸c môc tiªu cña dù ¸n cã phï • Ph−¬ng thøc hç trî Khu«n khæ c¸c ch−¬ng tr×nh quèc gia: hîp víi nh÷ng môc tiªu ph¸t • ThÕ m¹nh hoÆc lîi thÕ c¹nh tranh cña nhµ tµi trî vÒ mÆt c«ng nghÖ, nguån lùc tµi chÝnh, CIDA triÓn/xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña kinh nghiÖm qu¶n lÝ cã liªn quan kÕ ho¹ch trî gióp quèc gia : WB, DFID c¸c nhµ tµi trî kh«ng? khu«n khæ hîp t¸c quèc gia: UNDP C¸c tµi liÖu chiÕn l−îc quèc gia: EU Dù ¸n cã ph¶n ¸nh ®−îc nh÷ng C¸c dù ¸n cã liªn quan: Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− (MPI), Së kÕ bµi häc kinh nghiÖm tõ dù ¸n • C¸c b¸o c¸o thùc hiÖn cña c¸c dù ¸n cã liªn quan ho¹ch vµ ®Çu t− (DPI) t−¬ng tù kh«ng? • §¸nh gi¸ c¸c b¸o c¸o cña c¸c dù ¸n liªn quan C¸c bé ngµnh V¨n phßng ban qu¶n lÝ dù ¸n C¬ quan tham gia thùc hiÖn dù Ph©n tÝch n¨ng lùc cña c¬ quan thùc hiÖn dù ¸n : C¬ quan thùc hiÖn dù ¸n ¸n ®−îc chØ ®Þnh cã ®ñ n¨ng lùc • BiÓu ®å cÊu tróc tæ chøc ®Ó thùc hiÖn dù ¸n kh«ng? • B¸o c¸o tµi chÝnh • C¸c b¸o c¸o vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng • Kinh nghiÖm cã liªn quan 28
 29. 29. Ho¹t ®éng 13: ThÈm ®Þnh dù ¸n cña ban: Gi¶i tr×nh dù ¸n Th«ng qua th¶o luËn nhãm, (1) liÖt kª ra danh s¸ch c¸c tµi liÖu bæ sung mµ b¹n cÇn ®Ò cËp ®Õn trong dù ¸n. Sau ®ã, (2) kiÓm tra xem liÖu dù ¸n cña b¹n cã thÓ gi¶i tr×nh ®−îc kh«ng. B¶ng 13.2: Gi¶i tr×nh dù ¸n Nh÷ng c©u hái then chèt Tµi liÖu th«ng th−êng b¹n cÇn ®Ò cËp Tµi liÖu/th«ng tin ®Æc biÖt cÇn ®Ò cËp KÕt qu¶ thÈm ®Þnh Nh÷ng môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp víi môc (Xem b¶ng 13.1) Th«ng tin bæ sung? • • tiªu ph¸t triÓn/xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ChÝnh • • phñ vµ c¸c nhµ tµi trî kh«ng? Dù ¸n cã n»m trong lÜnh vùc −u tiªn cña c¸c • • • nhµ tµi trî ODA quèc tÕ kh«ng? Dù ¸n cã ph¶n ¸nh ®−îc bµi häc kinh nghiÖm • • • tõ dù ¸n t−¬ng tù kh«ng? 29
 30. 30. PhÇn 14: ChuÈn bÞ tµi liÖu dù ¸n (B−íc 9) B¹n chuÈn bÞ tµi liÖu dù ¸n nh− thÕ nµo ®Ó nép? Nép ë ®©u vµ khi nµo? môc tiªu HiÓu ®−îc c¸ch thøc lµm thÕ nµo ®Ó ®−a c¸c ý t−ëng vÒ dù ¸n thµnh tµi liÖu dù ¸n, nªn ®Ö tr×nh dù ¸n khi nµo vµ ë ®©u. Th«ng tin c¬ së B©y giê, dù ¸n cña b¹n ®· ®−îc thÈm ®Þnh vµ gi¶i tr×nh trong néi bé. Trong häc phÇn nµy, b¹n sÏ thùc hµnh c¸ch chuÈn bÞ tµi liÖu dù ¸n sö dông nh÷ng th«ng tin ®· thu thËp ®−îc. Häc phÇn nµy còng chØ râ ®Þa ®iÓm vµ thêi gian b¹n nép tµi liÖu dù ¸n. NghÞ ®Þnh 17/2001/ND-CP qui ®Þnh c¸c mÉu tµi liÖu dù ¸n ODA chuÈn ë ViÖt Nam, trong phô lôc 2 vµ phô lôc 31 B¹n cã thÓ ®iÒn vµo c¸c phô lôc b»ng c¸ch sö dông c©y vÊn ®Ò, C©y Môc Tiªu, khung l«gÝc cïng nh÷ng th«ng tin /tµi liÖu mµ b¹n ®· thu thËp ®−îc. B¶ng 14.1: Th«ng tin g× sÏ ®−îc ®iÒn vµo phÇn nµo cña phô lôc (phô lôc 3)? C¸c môc trong phô lôc 3 B−íc t−¬ng øng trong häc phÇn nµy PhÇn I. Th«ng tin c¬ së cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n 1. Tªn dù ¸n: Tªn dù ¸n ®−îc nhÊt trÝ 2. C¬ quan chñ qu¶n: a) §Þa chØ liªn l¹c: b) Sè ®iÖn tho¹i/fax: Ng−êi liªn l¹c trong c¬ quan cña 3. C¬ quan thùc hiÖn dù ¸n: a) §Þa chØ liªn l¹c: b) Sè ®iÖn tho¹i/fax: b¹n 4. C¬ quan ®Ö tr×nh dù ¸n: a) §Þa chØ liªn l¹c: b) Sè ®iÖn tho¹i/fax: PhÇn 13: ThÈm ®Þnh néi bé (2) Gi¶i 5. Ngµy dù tÝnh b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ch−¬ng tr×nh/dù ¸n: tr×nh dù ¸n (B−íc8-2) 6. §Þa ®iÓm thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh/dù ¸n: 7. Tæng ng©n s¸ch dµnh cho ch−¬ng tr×nh/dù ¸n: ............................... USD PhÇn 13: ThÈm ®Þnh néi bé (2) Gi¶i (Dùa trªn tØ gi¸ hèi ®o¸i cña ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm chuÈn bÞ ®Ò tr×nh dù ¸n (B−íc8-2) c−¬ng chi tiÕt cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n) bao gåm: 7.1 – Ng©n s¸ch ODA : ...................................USD 7.2 - Ng©n s¸ch quèc gia: ..............................VND, t−¬ng ®−¬ng víi ............................USD 8. H×nh thøc trî gióp: (vÝ dô: vay ODA, hoac viÖn trî ODA) PhÇn II. Néi dung ch−¬ng tr×nh/dù ¸n 1. Phª duyÖt ch−¬ng tr×nh/dù ¸n PhÇn 13: ThÈm ®Þnh néi bé (2) Gi¶i 1.1 Bèi c¶nh tr×nh dù ¸n (B−íc8-2) 1.2 ChiÕn l−îc cña ChÝnh phñ, ngµnh hay ®Þa ph−¬ng n¬i thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh/dù ¸n PhÇn 5: HiÓu nh÷ng kÕt qu¶ gÇn ®©y cña dù ¸n (B−íc3) 1.3 Kh¸i qu¸t nh÷ng vÊn ®Ò mµ ch−¬ng tr×nh/dù ¸n ®Ò cËp PhÇn 9: X©y dùng khung l«gÝc 2. C¸c môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n PhÇn 4: Ph©n tÝch c¸c c¬ quan 2.1 C¸c môc tiªu dµi h¹n: tham gia (B−íc2) 2.2 C¸c môc tiªu tr−íc m¾t: PhÇn 6: Ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò vµ 3. N¨ng lùc, qui m« hoÆc c¸c ®µu ra chÝnh cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n t×nh huèng (B−íc 4) (C©y vÊn ®Ò) 4. Néi dung cô thÓ cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n PhÇn 7: Ph©n tÝch môc tiªu 4.1 Nh÷ng vÊn ®Ò hoÆc c¸c nhãm vÊn ®Ò ®−îc ®Ò cËp trong ch−¬ng tr×nh/dù ¸n PhÇn 8: Lùa chän (c¸c) ph−¬ng 4.2 Nh÷ng néi dung hoÆc ho¹t ®éng chÝnh cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n thøc tiÕp cËn dù ¸n (B−íc 6) PhÇn 9: X©y dùng khung l«gÝc 1 T¹i thêi ®iÓm chuÈn bÞ tµi liÖu ®µo t¹o nµy, nghÞ ®Þnh 17 söa ®æi chuÈn bÞ ®−îc Thñ t−íng phª chuÈn 30
 31. 31. C¸c môc trong phô lôc 3 B−íc t−¬ng øng trong häc phÇn nµy PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé tr−íc khi ®Ö tr×nh (1) 5. Lý do ®−a ra cho c¸c nhµ tµi trî ®−îc ®Ö tr×nh PhÇn 13: ThÈm ®Þnh néi bé (2) Gi¶i 5.1 Sù phï hîp cña c¸c môc tiªu dù ¸n víi lÜnh vùc quan t©m cña nhµ tµi trî tr×nh dù ¸n (B−íc8-2) 5.2 §iÓm m¹nh hoÆc lîi thÕ c¹nh tranh cña (c¸c) nhµ tµi trî vÒ mÆt c«ng nghÖ, nguån tµi chÝnh, kinh nghiÖm qu¶n lÝ ... 6. C¬ chÕ tµi chÝnh néi bé ®−îc ®Ò xuÊt PhÇn 13: ThÈm ®Þnh néi bé (2) Gi¶I 6.1 Víi ng©n s¸ch ODA, cã thÓ sö dông mét hoÆc mét sè h×nh thøc d−íi ®©y: tr×nh dù ¸n (B−íc8-2) a) Ph©n bæ tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc cho vèn x©y dùng : .............. % trong tæng ng©n s¸ch PhÇn 9, 10, 11: ChuÈn bÞ khung ODA logic dù ¸n b) Ph©n bæ tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc cho c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh/dÞch vô ......... % trong Xem phÇn §Çu vµo trong khung tæng ng©n s¸ch ODA logic dù ¸n c) Vèn vay ............................ % tæng tæng ng©n s¸ch ODA 6.2 C¸c kho¶n ®ãng gãp cña quèc gia cã thÓ ®−îc huy ®éng b»ng mét hoÆc mét sè h×nh thøc d−íi ®©y : a) Ph©n bæ tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc: ............. % tæng ®ãng gãp cña quèc gia ( bao gåm: tõ ng©n s¸ch trung −¬ng: ......... %; tï ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng: ..... %) b) TÝn dông −u ®·i ................................. % tæng ®ãng gãp cña quèc gia c) PhÇn ®ãng gãp tõ c¸c ®èi t−îng h−ëng lîi môc tiªu: ...... % tæng ®ãng gãp cña quèc gia III. Ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých hoÆc chi phÝ – hiÖu qu¶ cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n 1. Ph©n tÝch ban ®Çu vÒ lîi Ých/hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ tµi chÝnh PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) 2. Ph©n tÝch ban ®Çu vÒ lîi Ých/hiÖu qu¶ x· héi 3. Ph©n tÝch ban ®Çu vÒ t¸c ®éng m«i tr−êng 4. Ph©n tÝch ban ®Çu vÒ tÝnh bÒn v÷ng cña ch−¬ng tr×nh/dù ¸n Sö dông C©y vÊn ®Ò, c©y môc tiªu, Khung l«gic vµ c¸c th«ng tin tµi liÖu kh¸c hiÖn ®· cã, b¹n cã thÓ ®iÒn ®−îc §Ò c−¬ng chi tiÕt dù ¸n ®Ó tr×nh Bé KH§T theo nh− NghÞ ®Þnh söa ®æi B¶ng 14.2: PhÇn nµo trong ®Ò xuÊt chi tiÕt sÏ ®−îc ®iÒn th«ng tin g× C¸c môc trong ®Ò xuÊt chi tiÕt C¸c b−íc liªn quan trong phÇn nµy 1. Bèi c¶nh vµ sù cÇn thiÕt cña ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n PhÇn 13: ThÈm ®Þnh néi bé (2) Gi¶i tr×nh vÒ dù ¸n (B−íc 8-2) PhÇn 5: HiÓu ®−îc thµnh tùu hiÖn nay (B−íc 3) PhÇn 9: X©y dùng khung logic 2. Môc tiªu, quy m« vµ ph¹m vi PhÇn 4: Ph©n tÝch c¸c bªn liªn quan (B−íc 2) PhÇn 6: Ph©n t×nh tr¹ng & vÊn ®Ò (B−íc 4) (C©y VÊn §Ò) PhÇn 7: Ph©n tÝch môc tiªu PhÇn 8: Lùa chän (c¸c) ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn dù ¸n (B−íc 6) PhÇn 9: X©y dùng khung logic PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) 3. Néi dung c¸c hîp phÇn, ho¹t ®éng vµ h¹ng môc chÝnh (C¸c) ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn (B−íc 6) PhÇn 9: X©y dùng khung logic PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) 4. Ph©n tÝch vµ quyÕt ®Þnh s¬ bé vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng vµ kü PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) thuËt (nÕu cã) 5. Ph©n tÝch s¬ bé vÒ tÝnh kh¶ thi cña ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n (vÝ PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) dô: tÝnh kinh tÕ, kh¶ n¨ng tæ chøc thùc hiÖn, kü thuËt, tµi chÝnh) 31
 32. 32. C¸c môc trong ®Ò xuÊt chi tiÕt C¸c b−íc liªn quan trong phÇn nµy 6. §Ò xuÊt vÒ c¬ cÊu hÖ thèng tµi chÝnh néi bé ¸p dông cho PhÇn 13: §¸nh gi¸ néi bé (2) Gi¶i tr×nh vÒ dù ¸n (B−íc ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n; ®Ò xuÊt c¸c m« h×nh ODA phï hîp 8-2) 7. Ph©n tÝch s¬ bé vÒ tÝnh hiÖu qu¶ vµ c¸c ¶nh h−ëng cña PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n (b»ng c¸c tiªu chuÈn vµ chØ tiªu theo dâi , ®¸nh gia vµ kiÓm chøng) 8. N¨ng lùc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n cña c¬ quan bao PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) gåm c¶ n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh (®èi víi c¸c ch−¬ng tr×nh/ dù PhÇn 13: §¸nh gi¸ néi bé (2) Gi¶i tr×nh vÒ dù ¸n (B−íc ¸n ODA cho vay, th× yªu cÇu ph¶i cã miªu t¶ vÒ n¨ng lùc vµ 8-2) kÕ ho¹ch tr¶ nî cña c¬ quan thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh/ dù ¸n) 9. Tæng dù to¸n cña ch−¬ng tr×nh/ kÕ ho¹ch, bao gåm c¶ PhÇn 13: §¸nh gi¸ néi bé (2) Gi¶i tr×nh vÒ dù ¸n (B−íc ng©n s¸ch ODA 8-2) 10. Thêi gian b¾t ®Çu vµ thùc hiÖn dù tÝnh cña ch−¬ng tr×nh/ dù PhÇn 13: §¸nh gi¸ néi bé (2) Gi¶i tr×nh vÒ dù ¸n (B−íc ¸n 8-2) 11. TÝnh bÒn v÷ng cña dù ¸n trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ sö PhÇn 12: §¸nh gi¸ néi bé (1) dông. ho¹t ®éng 14.1: KiÓm tra tµi liÖu dù ¸n tr−íc khi nép H·y th¶o luËn víi ®ång nghiÖp cña b¹n vµ sö dông b¶n liÖt kª c¸c môc cÇn kiÓm tra d−íi ®©y ®Ó kiÓm tra xem c¸c tµi liÖu dù ¸n ®· ®−îc chuÈn bÞ cÈn thËn ch−a. B¶n liÖt kª c¸c môc cÇn kiÓm tra nµy ®−îc ph¸c th¶o ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña b¶n ®Ò xuÊt dù ¸n, vµ mçi môc trong b¶n liÖt kª nµy ®−îc tham chiÕu ®Õn phÇn t−¬ng øng cña phô lôc 2 vµ mÉu 3. B¶ng 14.3: B¶n liÖt kª c¸c môc cÇn kiÓm tra trong tµi liÖu dù ¸n Môc KÕt qu¶ Tham kh¶o I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung Cã Kh«ng MÉu 1 MÉu 2 1 Dù ¸n ®−îc ®Æt tªn thÝch hîp I.1 2 Thñ tôc ODA ®−îc hiÓu râ TÊt c¶ TÊt c¶ 3 TiÕng Anh chuÈn TÊt c¶ TÊt c¶ II. Phª duyÖt dù ¸n Cã Kh«ng MÉu 1 MÉu 2 4 C¸c vÊn ®Ò vµ th«ng tin c¬ b¶n ®−îc ph©n tÝch râ rµng II.1 5 Dù ¸n sÏ ®ãng gãp vµo viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc −u tiªn cña chÝnh phñ, ngµnh vµ ®Þa II-1 ph−¬ng 6 C¸c kÕ ho¹ch vµ dù ¸n liªn quan ®−îc nghiªn cøu kü ®Ó ph©n c«ng vµ hîp t¸c hîp lý II-1 7 C¸c bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ nh÷ng dù ¸n kh¸c ®−îc tÝch hîp vµo TÊt c¶ III. LËp kÕ ho¹ch vµ l«gÝc Cã Kh«ng MÉu 1 MÉu 2 8 X¸c ®Þnh râ vµ ph©n tÝch c¸c ®èi t−îng thô h−ëng 2 II-1 9 C¸c ®Çu ra vµ môc tiªu cña dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh râ rµng víi nh÷ng chØ sè chÝnh x¸c 2 II-2/3 10 C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n ®−îc lªn kÕ ho¹ch mét c¸ch hîp lý 4 II-4 11 TÝnh l«gÝc gi÷a c¸c môc tiªu, ®Çu ra vµ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n râ rµng II IV. C¸c nhµ tµi trî Cã Kh«ng MÉu 1 MÉu 2 12 C¸c lÜnh vùc nhµ tµi trî quan t©m. C¸c tiªu chÝ ®−îc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n 3/8 II-5 13 X¸c ®Þnh chÝnh x¸c −u ®iÓm cña c¸c nhµ tµi trî cô thÓ 3/8 II-5 V. VÊn ®Ò tµi chÝnh Cã Kh«ng MÉu 1 MÉu 2 14 Ng©n s¸ch Nhµ n−íc so víi ng©n s¸ch ODA ®−îc lªn kÕ ho¹ch mét c¸ch ®óng ®¾n 6 II-6 15 Lªn kÕ ho¹ch hîp lý viÖc chia sÎ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña ng©n s¸ch quèc gia. 6 II-6 VI. ChuÈn bÞ dù ¸n Cã Kh«ng MÉu 1 MÉu 2 16 X©y dùng kÕ ho¹ch dù ¸n (kÕ ho¹ch ho¹t ®éng) hîp lý 7 I-5 17 LËp tèt kÕ ho¹ch ph©n c«ng thùc hiÖn dù ¸n 1 II-7 32
 33. 33. Ho¹t ®éng 14.2: ChuÈn bÞ phô lôc 3 cho dù ¸n cña b¹n Sö dông dù ¸n mµ b¹n ®· x©y dùng ë cuèi phÇn 11 ®Ó chuÈn bÞ phô lôc 3 cho dù ¸n cña b¹n, th«ng qua th¶o luËn nhãm 33
 34. 34. phÇn 15: LËp kÕ ho¹ch ®Ö tr×nh dù ¸n (B−íc10) B¹n sÏ ®Ö tr×nh tµi liÖu dù ¸n khi nµo, cho ai vµ ë ®©u? Môc tiªu • CÇn hiÓu khi nµo nªn ®Ö tr×nh dù ¸n vµ ®Ö tr×nh cho ai th«ng tin c¬ së Mét dù ¸n ®−îc ®Ö tr×nh sÏ ph¶i tr¶i qua 3 giai ®o¹n chÝnh tr−íc khi ®−îc ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî phª duyÖt vµ s½n sµng ®Ó ®−îc thùc hiÖn: A. Giai ®o¹n 1: Nép nh÷ng dù ¸n n»m trong danh s¸ch c¸c ch−¬ng tr×nh/dù ¸n nhËn ®−îc nguån viÖn trî ODA theo yªu cÇu cña Thñ t−íng ChÝnh phñ • C¬ quan chñ qu¶n cÇn chuÈn bÞ nh÷ng g×: o §Ò xuÊt nh÷ng ch−¬ng trinh/dù ¸n theo mét mÉu cô thÓ o LiÖt kª nh÷ng ch−¬ng tr×nh/dù ¸n hä ®Ò xuÊt • C¬ quan chñ qu¶n nép nh÷ng tµi liÖu nµy cho ai: o Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− • Khi nµo c¸c c¬ quan chñ qu¶n nép nh÷ng tµi liÖu nµy: o Dùa vµo c¸c yªu cÇu/h−íng dÉn cña MPI o KÕ ho¹ch cña nhµ tµi trî B. Giai ®o¹n 2: ChÊp thuËn danh s¸ch c¸c ch−¬ng tr×nh/dù ¸n xin viÖn trî ODA vµ ®µm ph¸n HiÖp −íc khung quèc tÕ • Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− chuÈn bÞ danh s¸ch c¸c ch−¬ng tr×nh/dù ¸n xin viÖn trî ODA cho tõng nhµ tµi trî ®Ó tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ xem xÐt vµ phª duyÖt • Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− chuÈn bÞ néi dung HiÖp −íc khung quèc tÕ cho nh÷ng ch−¬ng t×nh/dù ¸n trong danh s¸ch nãi trªn vµ ®µm ph¸n víi c¸c nhµ tµi trî • C¬ quan chñ qu¶n cÇn lµm g×: o Cung cÊp c¸c th«ng tin vµ tµi liÖu bæ sung theo yªu cÇu vµ o Tham gia vµo tiÕn tr×nh ®µm ph¸n (nÕu cÇn thiÕt) C. Giai ®o¹n 3: ChuÈn bÞ tµi liÖu dù ¸n tr×nh lªn ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî ®Ó phª duyÖt • C¬ quan chñ qu¶n cÇn lµm g×: o LAs sÏ s¾p xÕp ®Ó chuÈn bÞ tµi liÖu dù ¸n (nguån lùc tµi chÝnh, kiÕn thøc chuyªn m«n, v.v.) o §Ö tr×nh tµi liÖu dù ¸n lªn c¸c nhµ tµi trî vµ c¸c c¬ quan liªn quan ®Ó phª duyÖt o Tham gia vµo viÖc chuÈn bÞ vµ ®µm ph¸n HiÖp −íc quèc tÕ cô thÓ • C¬ quan chñ qu¶n lµm viÖc víi bé nµo: o Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t−, Bé tµi chÝnh, o C¸c bé ngµnh liªn quan (nh÷ng ngµnh mµ dù ¸n cã kÕ ho¹ch can thiÖp vµo) o C¸c c¬ quan cña ChÝnh phñ ë c¸c tØnh (®Þa ph−¬ng n¬i dù ¸n sÏ ®−îc thùc hiÖn) o C¸c nhµ tµi trî vµ c¸c nhµ t− vÊn cña hä • Nép tµi liÖu dù ¸n ë ®©u: o Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− vµ Thñ t−íng nÕu dù ¸n do Thñ t−íng phª duyÖt o C¸c c¬ quan chñ qu¶n nÕu dù ¸n do c¬ quan chñ qu¶n ®¸nh gi¸ vµ phª duyÖt 34
 35. 35. ho¹t ®éng 15.1: LËp kÕ ho¹ch cho c¸c ho¹t ®éng cña b¹n H·y th¶o luËn vÒ thêi gian nép ®Ò xuÊt dù ¸n vµ danh s¸ch −u tiªn theo kinh nghiÖm cña b¹n ho¹t ®éng 15.2: KiÓm tra kÕ ho¹ch cña c¸c nhµ tµi trî ®Ó nép ®Ò xuÊt dù ¸n Chän ra mét vµi nhµ tµi trî vµ ®iÒn th«ng tin vµo b¶ng d−íi ®©y : • Vµo thêi ®iÓm nµo trong n¨m c¸c nhµ tµi trî th−êng chÊp nhËn c¸c ®Ò xuÊt dù ¸n? • Khi nµo MPI häp ®µm ph¸n víi c¸c nhµ tµi trî ®Ó th¶o luËn vÒ nh÷ng dù ¸n ®−îc ®Ö tr×nh? B¶ng 16.2: LËp kÕ ho¹ch C¸c nhµ tµi trî Thêi gian nhËn ®Ò xuÊt C¸c cuéc häp ®µm ph¸n víi MPI Ng©n hµng thÕ giíi Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ JBIC AFD KfW AusAid EU JICA 35
 36. 36. PhÇn 16: C¸C THUËT NG÷ TRONG NGHI£N CøU KH¶ THI NghÜa th−êng sö dông cña c¸c tõ ®ã trong X©y dông Nghiªn cøu kh¶ thi c¸c dù ¸n ODA lµ g×? Môc tiªu §Ó hiÓu c¸ch sö dông chung cña c¸c thuËt ng÷ trong tµi liÖu dù ¸n ODA th«ng tin c¬ së Tµi liÖu Nghiªn cøu kh¶ thi sÏ ®−îc ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ c¸c nhµ tµi trî ®¸nh gi¸, v× vËy viÖc ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c bªn, nh− c¸c ban ngµnh liªn quan, c¸c c¬ quan ®¸nh gi¸ vµ c¸c nhµ tµi trî, cïng hiÓu thuËt ng÷ víi nghÜa chung lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc lµm râ c¸c kh¸i niÖm vµ gi¶m thiÓu sù nhÇm lÉn trong c¸c thuËt ng÷ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn hiÓu biÕt lÉn nhau vµ n©ng cao chÊt l−îng ®¸nh gi¸. B¶ng 16.1: C¸c thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn, ph−¬ng ph¸p vµ c¸c c«ng cô ph©n tÝch ®¸nh gi¸ Nghiªn cøu kh¶ thi ThuËt ng÷ NghÜa lµ g×? HiÖu qu¶ §o l−êng mét dù ¸n ®¹t ®−îc môc tiªu ë cÊp ®é môc ®Ých hay môc tiªu tæng thÓ, vÝ dô møc ®é mµ mét can thiÖp ph¸t triÓn ®· ®¹t ®−îc hay dù kiÕn sÏ ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu liªn quan cña m×nh mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng HiÖu suÊt Mét phÐp ®o vÒ ph−¬ng diÖn kinh tÕ trong viÖc biÕn c¸c ®Çu vµo (ng©n s¸ch, chuyªn gia, thêi gian, v.v) thµnh ®Çu ra. HiÖu lùc Møc ®é c¸c môc tiªu cña dù ¸n ®¹t ®−îc hay hy väng ®¹t ®−îc cña dù ¸n, cã tÝnh ®Õn tÇm quan träng t−¬ng ®èi cña dù ¸n C¸c t¸c Nh÷ng thay ®æi t×nh huèng ph¸t sinh tõ c¸c ¶nh h−ëng phèi hîp cña c¸c ho¹t ®éng dù ¸n, hoÆc viÖc ®¸nh gi¸ ®éng cña xem dù ¸n ®· ®¹t ®−îc môc tiªu cao nhÊt ë møc ®é nµo. dù ¸n C¸c t¸c ®éng l©u dµi tÝch cùc vµ tiªu cùc, ®Çu tiªn vµ tiÕp theo ph¸t sinh do can thiÖp ph¸t triÓn t¹o ra, dï trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, cã tÝnh ®Õn hay kh«ng tÝnh ®Õn. §«i khi t¸c ®éng cßn cã nghÜa lµ nh÷ng g× mµ dù ¸n ®¹t ®−îc ngoµi c¸c ®Çu ra trùc tiÕp. T¸c ®éng Møc ®é mét sù can thiÖp hoÆc c¶i thiÖn hoÆc lµm yÕu ®i kh¶ n¨ng cña mét quèc gia hoÆc khu vùc trong viÖc sö ph¸t triÓn dông cã hiÖu qu¶, hîp lý vµ bÒn v÷ng nguån nh©n lùc, tµi lùc vµ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn cña minh, vÝ thÓ chÕ dô th«ng qua : (a) ®Þnh nghÜa râ h¬n, tÝnh æn ®Þnh, minh b¹ch, hiÖu lùc vµ tÝnh dù b¸o tr−íc nh÷ng s¾p xÕp vÒ thÓ chÕ vµ/hoÆc (b) sù liªn kÕt tèt h¬n gi÷a sø mÖnh vµ n¨ng lùc cña mét tæ chøc víi quyÒn h¹n cña tæ chøc ®ã b¾t nguån tõ nh÷ng s¾p xÕp thÓ chÕ nµy. Nh÷ng t¸c ®éng ®ã cã thÓ bao gåm nh÷ng ¶nh h−ëng cã chñ ®Ých vµ kh«ng cã chñ ®Ých cña mét ho¹t ®éng Ph©n tÝch So s¸nh kinh tÕ gi÷a ®Çu t− vµ chi phÝ vËn hµnh víi lîi Ých hoÆc t¸c ®éng trùc tiÕp t¹o ra do ®Çu t− trong mét can chi phÝ – lîi thiÖp cô thÓ. Ých (CBA) CBA ®−îc sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh ph©n bæ hiÖu suÊt, vÝ dô: so s¸nh chi phÝ vµ lîi Ých cña c¸c ch−¬ng tr×nh phôc vô c¸c nhãm bÖnh nh©n kh¸c nhau. ThËm chÝ nÕu mét vµi môc cña nguån lùc hoÆc lîi Ých kh«ng thÓ ®o l−êng b»ng ®¬n vÞ th«ng th−êng, vÝ dô tiÒn th× nªn lo¹i nh÷ng môc ®ã ra khái ph©n tÝch. Ph©n tÝch chi phÝ – lîi Ých ®−îc tiÕn hµnh trªn c¶ ph−¬ng diÖn kinh tÕ vµ tµi chÝnh Ph©n tÝch Mét d¹ng ph©n tÝch trong ®ã so s¸nh chi phÝ cña nh÷ng tiÕp cËn kh¸c nhau cã cïng ®Çu ra hay kh«ng. CEA hiªu qu¶ - th−êng ®−îc sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh hiÖu suÊt kü thuËt, vÝ dô: so s¸nh chi phÝ vµ hËu qu¶ cña viÖc c¹nh tranh chi phÝ c¸c can thiÖp trong mét ng©n s¸ch cho tr−íc. (CEA) CEA th−êng ®−îc sö dông khi ®Çu ra khã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b»ng tiÒn. Ph©n tÝch ®é Ph©n tÝch xem c¸c kÕt qu¶ nh¹y thÕ nµo víi nh÷ng thay ®æi cña c¸c gi¶ ®Þnh. C¸c gi¶ ®Þnh ®¸ng l−u ý nhÊt cÇn nh¹y dùa chñ yÕu vµo phÇn lîi Ých chi phèi vµ c¸c yÕu tè chi phÝ vµ lÜnh vùc dÔ thay ®æi nhÊt cña ch−¬ng tr×nh hay quy tr×nh ph©n tÝch. Ph©n tÝch rñi Ph©n tÝch hoÆc ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè (®−îc gäi lµ c¸c gi¶ ®Þnh trong khung l«gÝc) ¶nh h−ëng hoÆc cã kh¶ n¨ng ro ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ®¹t ®−îc thµnh c«ng c¸c môc tiªu cña mét can thiÖp. Mét nghiªn cøu chi tiÕt vÒ c¸c hËu 36
 37. 37. qu¶ tiªu cùc vµ kh«ng mong muèn tiÒm Èn cho cuéc sèng, søc khoÎ, tµi s¶n cña con ng−êi hoÆc m«i tr−êng do c¸c can thiÖp ph¸t triÓn t¹o ra; mét qua tr×nh cã hÖ thèng nh»m cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«ng mong muèn, qu¸ tr×nh l−îng ho¸ c¸c x¸c suÊt vµ c¸c t¸c ®éng dù kiÕn cho c¸c rñi ro ®· ®−îc x¸c ®Þnh Ph©n tÝch ®é Ph©n tÝch xem c¸c kÕt qu¶ thay ®æi nh¹y thÕ nµo theo c¸c gi¶ ®Þnh. C¸c gi¶ ®Þnh ®¸ng l−u ý nhÊt cÇn dùa chñ nh¹y yÕu vµo phÇn lîi nhuËn chi phèi vµ c¸c yÕu tè chi phÝ vµ khu vùc dÔ thay ®æi nhÊt cña ch−¬ng tr×nh hay quy tr×nh ph©n tÝch. Ph©n tÝch rñi Sù ph©n tÝch hay ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè (®−îc gäi lµ gi¶ ®Þnh trong khung logic) ¶nh h−ëng hoÆc cã thÓ ¶nh ro h−ëng ®Õn sù thµnh c«ng cña mét môc tiªu can thiÖp. §¸nh gi¸ chi tiÕt vÒ c¸c hËu qu¶ tiªu cùc kh«ng mong muèn ®èi víi ®êi sèng, søc khoÎ, tµi s¶n cña con ng−êi, hay m«i tr−êng do viÖc can thiÖp ph¸t triÓn g©y ra; mét quy tr×nh cung cÊp cã hÖ thèng c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«ng mong muèn ®ã; quy tr×nh x¸c ®Þnh sè l−îng kh¶ n¨ng vµ c¸c t¸c ®éng tÝnh ®Õn ®èi víi nh÷ng rñi ro ®· ®−îc x¸c ®Þnh. §¸nh gi¸ t¸c Quy tr×nh ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña mét dù ¸n trong mét khu vùc can thiÖp. ®éng §¸nh gi¸ Mét lo¹i ®¸nh gi¸ tËp trung vµo c¸c kÕt qu¶ hay ¶nh h−ëng l©u dµi vµ lan réng, dï cã ®−îc tÝnh ®Õn hay kh«ng ¶nh h−ëng cña mét dù ¸n. ho¹t ®éng 16: Nghiªn cøu tµi liÖu dù ¸n thùc tÕ Sö dông tµi liÖu dù ¸n thùc tÕ, vµ kiÓm tra Nghiªn cøu kh¶ thi. KiÓm tra c¸c vÊn ®Ò sau: • B¹n sÏ sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch nµo: CBA hay CEA? (Gîi ý: CEA th−êng ®−îc sö dông khi kh«ng thÓ tÝnh dÔ dµng ®−a ra c¸c ®Çu ra víi gi¸ trÞ b»ng tiÒn) • C¸c ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kinh tÕ cã cung cÊp nhiÒu sè liÖu vÒ lîi Ých rßng t¨ng lªn cña dù ¸n hay kh«ng xÐt trªn gãc ®é c¸c nhãm liªn quan vµ x· héi nh− mét thÓ thèng nhÊt? • Ph©n tÝch ®é nh¹y tµi chÝnh vµ kinh tÕ cã ®−îc thùc hiÖn ®óng c¸ch kh«ng? • C¸c lo¹i t¸c ®éng nµo ®−îc ph©n tÝch trong tµi liÖu? • Ph©n tÝch rñi ro cã ®−îc thùc hiÖn ®óng c¸ch kh«ng? B¶ng 16.1: PhÇn bµi tËp – ®äc Nghiªn cøu kh¶ thi ThuËt ng÷ Kh¶ thi T¹i sao 37

×